link naar deze pagina

Raadsvergadering - 12 maart 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Bats

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.
4
Besluitvorming – hamerstukken
4.1
Bekrachtiging geheimhouding
Voorstelnummer 2019/3
4.2
Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Steenwijkerland 2019
Portefeuille Bats
Voorstelnummer 2019-RAAD-00007
4.3
Gedragscode integriteit raadsleden gemeente Steenwijkerland 2019
Portefeuille Bats
Voorstelnummer 2019/2
4.4
Vervanging tennisbanen LTC Oldemarkt
Portefeuille Harmsma
Voorstelnummer 2019-RAAD-00008
5
Besluitvorming – bespreekstukken
5.1
Aanpak laaggeletterdheid
Portefeuille Jongman
Voorstelnummer 2019-RAAD-00009
6
Gelegenheid om vragen te stellen
7
Ingekomen stukken
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken.doc (237KB)
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken.doc (237KB)
pdf 1.0 4e kwartaalrapportage IGSD.pdf (1,6MB)
pdf 2.0 Fietsersbond - Veilige Fietsroute RSG Lijsterbesstraat - Vendelweg.pdf (717KB)
pdf 3.0 Gemeente Tubbergen - Motie Dumpen van gevaarlijk afval 21 01 2019.pdf (103KB)
pdf 4.0 GGD - aanbiedingsbrief gemeenten Agenda Publieke Gezondheid & Ontwikkelingenbrief 2020.pdf (94KB)
pdf 4.1 GGD - bijlage agenda Publieke gezondheid.pdf (430KB)
pdf 4.2 GGD - bijlage ontwikkelingenbrief 2018.pdf (393KB)
pdf 5.0 Inwoner - Brief Informatie gaswinning Gasveld locatie Blesdijke.docx (137KB)
pdf 5.1 Inwoner - Brief Vermilion bladzijde 1.pdf (697KB)
pdf 5.2 Inwoner - Brief Vermilion bladzijde 2.pdf (506KB)
pdf 6.0 Ministerie van BZK - Overrecht ICT.pdf (73KB)
pdf 7.0 Radar - Radar Rekenkameronderzoek.pdf (114KB)
pdf 8.0 Robijn huijs - Persbericht Gemeente Steenwijkerland - Onderzoek meerwaarde informele zorg bij kanker.docx (142KB)
pdf 8.1 Robijn huijs e a Effectonderzoek - Maatschappelijke waarde IPSO inloophuizen.pdf (3,6MB)
pdf 9.0 VNG - College voor Arbeidszaken.pdf (228KB)
pdf 11.0 Informatie rook overlast - (Brandveiligheid van ...) rookkanalen (Brandweer Zuid-Holland Zuid).pdf (408KB)
pdf 11.1 Informatie rook overlast - Bepalingsmethoden voor de richting vd stroming.pdf (61KB)
pdf 11.2 Informatie rook overlast - Informatie over schoorstenen en rookgasafvoeren (Perfectkeur).pdf (92KB)
pdf 11.3 Informatie rook overlast - Plaats en hoogte van kachelpijp op het dak (Kachelconcurrent).pdf (107KB)
pdf 11.4 Informatie rook overlast - Schriftelijke vragen Rotterdam.pdf (552KB)
pdf 11.5 Informatie rook overlast - Stop met houtkachels.png (1,2MB)
pdf 12.0 Informatienota 2019 - 6 - Herontwikkeling Gedempte Steenwijkerdiep.pdf (56KB)
pdf 13.0 Informatienota 2019 - 7 - Gaswinning.pdf (194KB)
pdf 14.0 Informatienota 2019 - 8 - stand van zaken Regio Zwolle.pdf (77KB)
pdf 15.0 Informatienota 2019 - 9 - Lokaal educatie akkoord.pdf (61KB)
pdf 16.0 Informatienota 2019 - 10 - werkplein IGSD.pdf (49KB)
pdf 17.0 Informatienota 2019 - 11 - Verandering Wet Inburgering en motie Warm Welkom.pdf (128KB)
pdf 18.0 College - ontwerpbesluit Stichting Weerribben-Wieden.pdf (70KB)
pdf 18.1 College - Tussenrapportage van Stichting Weerribben Wieden.pdf (129KB)
pdf 18.2 College - bijlage Eindadvies kernteam Nationaal Park Weerribben-Wieden.pdf (5MB)
pdf 19.0 College - Uitvoeringsplan Openbare Ruimte 2019 - BESLUIT.pdf (64KB)
pdf 19.1 College - Uitvoeringsplan Openbare ruimte 2019.pdf (6,2MB)
pdf 20.0 College - Langetermijn agenda Adviesraad Sociaal Domein.pdf (54KB)
pdf 21.0 College -Brief aan GS- Kansen in Overijssel Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn 2019-2021.pdf (401KB)
pdf 22.0 Uitvoeringsagenda cultuurvisie Steenwijkerland - Besluit College.pdf (51KB)
pdf 22.1 Uitvoeringsagenda cultuurvisie Steenwijkerland.pdf (395KB)
pdf 23.0 Schriftelijke vragen D66 - financiering ontsluitingsweg Blokzijl - beantwoording 20190219.pdf (284KB)
pdf 24.0 Schriftelijke vragen CPB - vragen inzake diverse onderwerpen - vervolgbeantwoording 20190219.pdf (58KB)
pdf 25.0 Schriftelijke vragen GroenLinks - Lokale Inclusie Agenda - beantwoording 21090219.pdf (209KB)
pdf 26.0 Schriftelijke vragen CDA, D66, GL, CPB en BGL financiering zwangerschapsgymnastiek - BEANTWOORDING.pdf (321KB)
pdf 27.0 Schriftelijke vragen CDA - Zonnepark Eesveen en capaciteit netwerk - BEANTWOORDING.pdf (260KB)
8
Vaststelling besluitenlijst van12 februari 2019
9
Lange Termijn Agenda (LTA)
Zie “Overzichten” in de iBabs-app of het Raadsinformatiesysteem.
10
Sluiting