link naar deze pagina

Raadsvergadering - 17 december 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Bats

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.
4
Besluitvorming – hamerstukken
4.1
Evaluatie en continuering ombudsfunctie sociaal domein
Voorstelnummer 2019/18
4.2
Nota Grondbeleid 2020-2024
Portefeuille Scheringa
Voorstelnummer 2019-RAAD-00045
4.3
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Vollenhove, Stadsstrand (II)
Portefeuille Scheringa
Voorstelnummer 2019-RAAD-00047

pdf 2019-RAAD-00047 - Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Vollenhove, Stadsstrand (II).pdf (113KB)
pdf Nieuw toegevoegd n.a.v. toezegging: Besluit college Sluiten overeenkomst.docx (18KB)
pdf Vollenhove, Stadsstrand_Toelichting.pdf (11MB)
pdf Vollenhove Stadsstrand_Regels.pdf (946KB)
pdf Vollenhove, Stadsstrand_Bijlagen bij Regels - Uitvoeringsplan 1.pdf (10.3MB)
pdf Vollenhove, Stadsstrand_Bijlagen bij Regels - Uitvoeringsplan 2.pdf (19.2MB)
pdf Vollenhove, Stadsstrand_Bijlagen bij Regels - Uitvoeringsplan 3.pdf (19.3MB)
pdf Vollenhove, Stadsstrand_Bijlagen bij Regels - Uitvoeringsplan 4.pdf (1.4MB)
pdf Vollenhove, Stadsstrand_Bijlagen bij toelichting - Verkeerskundig onderzoek.pdf (2.2MB)
pdf Vollenhove, Stadsstrand_Bijlagen bij toelichting - Archeologisch onderzoek en Aanmeldnotitie.pdf (8.5MB)
pdf Vollenhove, Stadsstrand_Bijlagen bij toelichting - Uitvoeringsplan 1.pdf (10.7MB)
pdf Vollenhove, Stadsstrand_Bijlagen bij toelichting - Uitvoeringsplan 2.pdf (19.4MB)
pdf Vollenhove, Stadsstrand_Bijlagen bij toelichting - Uitvoeringsplan 3.pdf (19.5MB)
pdf Vollenhove, Stadsstrand_Bijlagen bij toelichting - Uitvoeringsplan 4.pdf (1.4MB)
pdf Vollenhove, Stadsstrand_Bijlagen bij toelichting - Bodemonderzoek.pdf (2.8MB)
pdf Vollenhove, Stadsstrand_Bijlage bij toelichting - Bijlagen bodemonderzoek 1.pdf (672KB)
pdf Vollenhove, Stadsstrand_Bijlage bij toelichting - Bijlagen bodemonderzoek 2.pdf (902KB)
pdf 2019-11-05 Notitie zienswijze ontwerp bestemmingsplan Vollenhove stadsstrand geanomiseerd.pdf (484KB)
pdf 2019-11-05 nota van wijziging bestemmingsplanVollenhove Stadsstrand.pdf (481KB)
pdf 2019-10-14 NL.IMRO.1708.VLHstadsstrandBP-VA01-Verbeelding.pdf (212KB)
pdf 2019-RAAD-00047 - Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Vollenhove, Stadsstrand (II) - RAADSBESLUIT GETEKEND.pdf (42KB)
4.4
Verordening maatschappelijke ondersteuning Steenwijkerland 2020
Portefeuille Jongman
Voorstelnummer 2019-RAAD-00043
5
Besluitvorming – bespreekstukken
5.1
Startnotitie Regionale Energiestrategie West-Overijssel
Portefeuille Bijl
Voorstelnummer 2019-RAAD-00044
5.2
Belastingvoorstellen en -verordeningen 2020
Portefeuille Scheringa
Voorstelnummer 2019-RAAD-00046
6
Verlenen eervol ontslag
6.1
Verlenen eervol ontslag plaatsvervangend griffier
Voorstelnummer 2019/19
7
Gelegenheid om vragen te stellen
8
Ingekomen stukken
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken - GETEKEND.pdf (117KB)
pdf 1.0 Raad voor het Openbaar Bestuur - 100 jaar vrouwenkiesrecht.docx (69KB)
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken - Leeg.doc (148KB)
pdf 2.0 Q3 2019-09 interne cijfers NWG.pdf (599KB)
pdf 2.1 Q3 2019-09 Toelichting rapportage NWG kwartaal 3 2019.pdf (969KB)
pdf 3.0 Transitium Groep - Afgetreden bestuurders op de arbeidsmarkt.docx (1.2MB)
pdf 4.0 Werkgroep Zonna - brief gemeentebestuur werkgroep zonna.docx (5KB)
pdf 4.1 Werkgroep Zonna - Zonna Journaal 2 met plaatjes.pdf (1.1MB)
pdf 4.2 Werkgroep Zonna - Manifest-Zonneparken-Noord-Nederland.pdf (872KB)
pdf 5.0 BurgerKrachtCentraal - Vermelding voorschot bijstand.docx (19KB)
pdf 6.0 Gemeente Pijnacker-Nootdorp - Aangenomen motie over Gemeentefonds, Trap op trap af.pdf (93KB)
pdf 6.1 Gemeente Pijnacker-Nootdorp - Brief aan gemeenteraden over motie Gemeentefonds.pdf (30KB)
pdf 7.0 Gemeente Leeuwarden - Motie afschaffen verhuurdersheffing.pdf (393KB)
pdf 8.0 Gemeente Bergen op Zoom - Motie Financiele problemen Rijksoverheid.pdf (1.1MB)
pdf 11.0 NVvR - Herfstbrief 2019.pdf (224KB)
pdf 11.1 NVvR - Essay In de hoofdrol.pdf (1.6MB)
pdf 11.2 NVvR - Houd het dichtbij.pdf (11.1MB)
pdf 11.3 NVvR - Snel en direct naar onderwerpen in de digitale leeromgeving.pdf (125KB)
pdf 12.0 VNG - Wijziging Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen.pdf (124KB)
pdf 13.0 VNG - Totaalpakket moties, preadviezen en brieven Buitengewone ALV 29 november 2019.pdf (148KB)
pdf 14.0 VNG - Stand van zaken Omgevingswet.pdf (149KB)
pdf 15.0 VNG - Actualisering Model Archiefverordening 2017 en aanhangende modellen i.v.m. de Aanpassingswet Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.pdf (140KB)
pdf 16.0 VNG - VNG publicatie ‘Handhaving door en voor gemeenten’ (2019).pdf (98KB)
pdf 17.0 Brief werkgeverscommissie inz Wnra.docx (73KB)
pdf 18.0 Informatienota 2019 - 65 - Cliënttevredenheidsonderzoeken WMO & Jeugdhulp 2018.pdf (887KB)
pdf 19.0 Informatienota 2019 - 66 - Onderzoek starters op de woningmarkt.pdf (77KB)
pdf 20.0 Besluit Strategische mobiliteitsvisie.pdf (85KB)
pdf 20.1 Uitgangspunten en ambities Strategische Mobiliteitsvisie.pdf (3.6MB)
pdf 21.0 Besluit sportevenementensubsidies.pdf (73KB)
pdf 21.1 Nadere regels sportevenementensubsidies 2020.pdf (75KB)
pdf 22.0 Schriftelijke vragen VVD - PFAS - beantwoording 20191127.pdf (81KB)
pdf 23.0 Schriftelijke vragen CPB - Vergroten verkeersveiligheid van Belterweg in Belt-Schutsloot - beantwoording 20191125.pdf (1.8MB)
pdf 24.0 Schriftelijke vragen GL - Schriftelijke vragen n.a.v. eindrapport 'Fraude en Zorgverwaarlozing' - beantwoording 20191203.pdf (144KB)
9
Vaststelling besluitenlijst van 26 november 2019
10
Lange Termijn Agenda (LTA)
Zie “Overzichten” in de iBabs-app of het Raadsinformatiesysteem.
11
Sluiting