link naar deze pagina

Politieke Markt - 2 maart 2021

Locatie: Via Zoom
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M. Slomp-Dekkers
Toelichting: ,

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor niet-geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de politieke markt kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. Dit kan zijn over een niet-geagendeerd onderwerp of over een geagendeerd onderwerp. Bij een geagendeerd onderwerp vindt dit plaats bij aanvang van de behandeling van het punt. Desgevraagd mag hij/zij antwoord geven op de door de leden gestelde vragen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.
4
Oordeelvorming - bespreekstukken
4.1
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Tuk - Tukseweg 136
Portefeuillehouder Bijl
Ingeschatte bespreektijd: 40 minuten
4.2
Vervangen brug De Wulpen
Portefeuillehouder Scheringa
Ingeschatte bespreektijd: 15 minuten
4.3
Kaderbrief 2022 Omgevingsdienst IJsselland
Portefeuillehouder Bijl
Ingeschatte bespreektijd: 10 minuten
5
Gelegenheid om vragen te stellen
6
Vaststelling besluitenlijst van 2 februari 2021
7
Sluiting