Toezeggingen

Datum vergaderingCommissie/RaadOmschrijving toezeggingStreefdatum gereedAntwoord
 • 6/25/2020
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • Bij ontwikkeling Campus Wildbaan ook kijken naar mogelijkheden 'oude Gamma terrein'
 • 6/25/2020
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • Vwb locatie Beukenlaan na vertrek Staring College inzetten op herontwikkeling(smogelijkheden) zoals bijvoorbeeld woningen
 • 6/25/2020
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • Provincie raadplegen over mogelijkheid tunnel onder de N315 naar campus Wildbaan
 • 6/25/2020
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • Indien noodzakelijk kijken naar oplossingen voor chloor/bleek opslag van zwembad 't Timpke
 • 6/2/2020
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • Voorstel meedoenarrangement
 • 10/1/2020
 • 5/12/2020
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • Financiële onderbouwing projecten en acties Doorpakken sturen in het sociaal domein
 • 4/8/2020
 • Comm. Ruimte
 • Aangepaste tekst van uitgangspuntennotitie gebiedsontwikkeling Hambroekplassen naar raad sturen
 • 4/14/2020
 • Afgehandeld met raadsbrief van 14-04-2020
 • 2/28/2020
 • Raad
 • Prestaties Yunio 0-4 jarigen over 2019
 • 6/1/2020
 • 12/3/2019
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • Inspanning op doorontwikkeling bestuursrapportage SDOA: meer relevantie voor gemeenten (doelen, successen), niet alleen boekhoudkundig.
 • 11/5/2019
 • Raad
 • Onderzoek naar mogelijkheden tot invoering van de JA/JA sticker (overname motie M-19-19)
 • 7/1/2020
 • 11/5/2019
 • Raad
 • Raad bijpraten over ideeën invulling taakstelling sociaal domein
 • 12/1/2019
 • 11/5/2019
 • Raad
 • Pakket maatregelen taakstelling € 3 miljoen sociaal domein (jeugd en WMO)
 • 7/1/2020
 • 10/1/2019
 • Comm. Ruimte
 • Analyse van monitoringcijfers afval/grondstoffen (Wat is oorzaak vermindering totaal aantal kilo's afval/grondstof)
 • 11/1/2019
 • Afgehandeld
 • 9/17/2019
 • Raad
 • Bij avond over jeugdhulp een reactie geven op de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek jeugdhulp
 • 10/10/2019
 • Afgehandeld
 • 9/17/2019
 • Raad
 • "Overgenomen" motie 'Aanbod los van behoefte - stop met wegbestemmen woningbouwplannen' (Kwalitatieve toetsingscriteria woningbouw Regio Achterhoek)
 • Afgehandeld, zie lokale kwaliteitscriteria
 • 9/4/2019
 • Comm. Ruimte
 • Halfjaarlijkse update Ontwikkelagenda Ruimtelijke Leefomgeving
 • 9/4/2019
 • Comm. Ruimte
 • Uitgangspuntennotitie gebiedsontwikkeling Hambroekplassen: een meer uitgewerkte/gedetailleerde versie naar raad
 • 10/31/2019
 • Afgehandeld
 • 9/3/2019
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • Aanvullende informatie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling geven
 • 9/17/2019
 • Afgehandeld
 • 6/13/2019
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Advies van Auditcommissie aan raad (o.a. inzake accountantsverslag en managementletter 2018) overnemen en uitvoeren
 • 10/31/2019
 • Afgehandeld
 • 6/11/2019
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Nagaan of er vanuit het perspectief van de zorgaanbieders nog verbeteringen mogelijk zijn in het declaratiesysteem van de Achterhoekse gemeenten
 • Afgehandeld
 • 6/11/2019
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Maken en verspreiden papieren versie van de sociale kaart
 • Afgehandeld
 • 5/21/2019
 • Comm. Bestuur & Sociaal
 • Jaarlijkse evaluatie Regionaal Beweeg en Sport akoord
 • 3/31/2021
 • 5/8/2019
 • Comm. Ruimte
 • Cijfers over energiebesparing en opwekking t/m 2018 aan de raad sturen, zodra ze er zijn (naar verwachting oktober 2019)
 • 3/20/2020
 • Afgehandeld met raadsbrief 20-03-2020
 • 5/7/2019
 • Comm. Sociaal
 • Aanvullende informatie verstrekken tekort Sociaal Domein
 • Afgehandeld
 • 5/7/2019
 • Comm. Sociaal
 • Technisch Beraad Financiën Sociaal Domein
 • Afgehandeld
 • 4/3/2019
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Gewijzigde tekst: Onderzoek naar mogelijkheden vereenvoudiging regels voor monumentale panden naast de duurzaamheidsleningen Eerste tekst: Overzicht duurzaamheidsverbetering monumenten: mogelijkheden (financiële) ondersteuning
 • 6/30/2019
 • Afgehandeld
 • 4/3/2019
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Lijst sloop in het kader van sloopbonusregeling en wat in kader van varkenshouderijen is en wordt gesloopt en vrij komt
 • 6/30/2019
 • Afgehandeld
 • 4/3/2019
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Nulmeting wijk- en kerngericht werken aan de raad
 • 6/30/2019
 • Afgehandeld
 • 4/2/2019
 • Comm. Sociaal
 • Informeren ziekteverzuim
 • 4/30/2019
 • Afgehandeld
 • 4/2/2019
 • Comm. Sociaal
 • Informeren stand van zaken doorontwikkeling VMK
 • 6/30/2019
 • Afgehandeld
 • 3/19/2019
 • Raad
 • Prioritering plussen in Plussenbeleid
 • 3/19/2019
 • Raad
 • Inwonersfolder Plussenbeleid
 • 11/28/2018
 • Comm. Ruimte
 • Jaarlijkse update aan raad over uitvoering watertakenplan.
 • 11/13/2018
 • Raad
 • Jaarlijks monitoren hoe de verkeersstromen in Neede zich ontwikkelen in relatie tot de ontwikkeling van de bedrijventerreinen Russchemors en Wheemergaarden
 • 12/10/2019
 • Afgehandeld met raadsbrief van 10 december 2019
 • 11/13/2018
 • Raad
 • Monitoren van alle afval- en grondstofstromen en actie ondernemen (bijv. de inzamelfrequentie aanpassen) indien daartoe aanleiding is. De raad informeren over deze monitoring en eventuele acties.
 • Afgehandeld
 • 11/6/2018
 • Raad
 • Opstellen nota reserves en voorzieningen
 • 6/30/2019
 • Afgehandeld
 • 11/6/2018
 • Raad
 • Evaluatie burgerinitiatieven en opzetten nieuw instrument inwoners paricipatie
 • 6/30/2019
 • Afgehandeld
 • 11/6/2018
 • Raad
 • Evaluatie beleid RODE
 • 6/30/2019
 • Afgehandeld
 • 11/6/2018
 • Raad
 • N.a.v. ingetrokken moties M-18-28 / Voorstel meer biodiversiteit in het landschap
 • 6/30/2019
 • 11/6/2018
 • Raad
 • Uitvoeren ingetrokken motie M-18-27 (fietspaden VRIGA)
 • 12/31/2019
 • Afgehandeld met raadsbrief van 10-02-2020
 • 11/6/2018
 • Raad
 • Raadsvoorstel huisvestingsverordening onderwijs
 • 3/31/2019
 • Afgehandeld Raad 21-05-2019
 • 10/23/2018
 • Raad
 • Onderzoeken parkeerdruk nabij Voorstad 15-17 in Borculo
 • Afgehandeld
 • 9/18/2018
 • Raad
 • Verstrekken voorstel over aanschaf PMD-containers
 • 11/30/2018
 • Afgehandeld
 • 9/5/2018
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Verstrekken 'spoorboekje' in het kader van de voorbereiding van het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied
 • 11/30/2018
 • Afgehandeld
 • 9/5/2018
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Verstrekken memo over voortgang centrumplan Eibergen
 • 11/30/2018
 • Afgehandeld
 • 6/27/2018
 • Raad
 • Inzicht geven in vorderingen beleidskader Wmo/Jeugdzorg
 • 4/30/2019
 • Afgehandeld Commissie Sociaal 07-05-2019
 • 6/6/2018
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Bezien mogelijkheden creëren speelgelegenheid en parkeerplaatsen in het plan Op de Bleek
 • 9/30/2018
 • Afgehandeld
 • 6/6/2018
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Aanpassing-investeringen onderliggend wegennet N18 - Toezegging nr. 3
 • Afgehandeld
 • 6/5/2018
 • Comm. Sociaal
 • Bezien alternatieven voor Stadsbank Oost Nederland
 • 3/31/2019
 • Afgehandeld
 • 6/5/2018
 • Comm. Sociaal
 • Opheffing Hameland. Verstrekken info over kosten transities en waardebepaling gebouwen.
 • 10/31/2018
 • Afgehandeld / ook toegevoegd aan agendapunt