Toezeggingen

Datum vergaderingCommissie/RaadOmschrijving toezeggingStreefdatum gereedAntwoord
 • 6/13/2019
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Advies van Auditcommissie aan raad (o.a. inzake accountantsverslag en managementletter 2018) overnemen en uitvoeren
 • 10/31/2019
 • 6/11/2019
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Maken en verspreiden papieren versie van de sociale kaart
 • 6/11/2019
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Nagaan of er vanuit het perspectief van de zorgaanbieders nog verbeteringen mogelijk zijn in het declaratiesysteem van de Achterhoekse gemeenten
 • Afgehandeld
 • 5/21/2019
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Jaarlijkse evaluatie Regionaal Beweeg en Sport akoord
 • 3/31/2021
 • 5/8/2019
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Cijfers over energiebesparing en opwekking t/m 2018 aan de raad sturen, zodra ze er zijn (naar verwachting oktober 2019)
 • 5/7/2019
 • Comm. Sociaal
 • Aanvullende informatie verstrekken tekort Sociaal Domein
 • Afgehandeld
 • 5/7/2019
 • Comm. Sociaal
 • Technisch Beraad Financiën Sociaal Domein
 • Afgehandeld
 • 4/3/2019
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Gewijzigde tekst: Onderzoek naar mogelijkheden vereenvoudiging regels voor monumentale panden naast de duurzaamheidsleningen Eerste tekst: Overzicht duurzaamheidsverbetering monumenten: mogelijkheden (financiële) ondersteuning
 • 6/30/2019
 • Afgehandeld
 • 4/3/2019
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Nulmeting wijk- en kerngericht werken aan de raad
 • 6/30/2019
 • Afgehandeld
 • 4/3/2019
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Lijst sloop in het kader van sloopbonusregeling en wat in kader van varkenshouderijen is en wordt gesloopt en vrij komt
 • 6/30/2019
 • Afgehandeld
 • 4/2/2019
 • Comm. Sociaal
 • Informeren stand van zaken doorontwikkeling VMK
 • 6/30/2019
 • Afgehandeld
 • 4/2/2019
 • Comm. Sociaal
 • Informeren ziekteverzuim
 • 4/30/2019
 • Afgehandeld
 • 3/19/2019
 • Raad
 • Prioritering plussen in Plussenbeleid
 • Afgehandeld
 • 3/19/2019
 • Raad
 • Inwonersfolder Plussenbeleid
 • 8/31/2019
 • 11/13/2018
 • Raad
 • Monitoren van alle afval- en grondstofstromen en actie ondernemen (bijv. de inzamelfrequentie aanpassen) indien daartoe aanleiding is. De raad informeren over deze monitoring en eventuele acties.
 • 11/13/2018
 • Raad
 • Jaarlijks monitoren hoe de verkeersstromen in Neede zich ontwikkelen in relatie tot de ontwikkeling van de bedrijventerreinen Russchemors en Wheemergaarden
 • 11/6/2018
 • Raad
 • Raadsvoorstel huisvestingsverordening onderwijs
 • 3/31/2019
 • 11/6/2018
 • Raad
 • N.a.v. ingetrokken moties M-18-28 / Voorstel meer biodiversiteit in het landschap
 • 6/30/2019
 • 11/6/2018
 • Raad
 • Uitvoeren ingetrokken motie M-18-27 (fietspaden VRIGA)
 • 12/31/2019
 • 11/6/2018
 • Raad
 • Evaluatie beleid RODE
 • 6/30/2019
 • Afgehandeld
 • 11/6/2018
 • Raad
 • Evaluatie burgerinitiatieven en opzetten nieuw instrument inwoners paricipatie
 • 6/30/2019
 • Afgehandeld
 • 11/6/2018
 • Raad
 • Opstellen nota reserves en voorzieningen
 • 6/30/2019
 • 10/23/2018
 • Raad
 • Onderzoeken parkeerdruk nabij Voorstad 15-17 in Borculo
 • Afgehandeld
 • 9/18/2018
 • Raad
 • Verstrekken voorstel over aanschaf PMD-containers
 • 11/30/2018
 • Afgehandeld
 • 9/5/2018
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Verstrekken 'spoorboekje' in het kader van de voorbereiding van het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied
 • 11/30/2018
 • Afgehandeld
 • 9/5/2018
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Verstrekken memo over voortgang centrumplan Eibergen
 • 11/30/2018
 • Afgehandeld
 • 6/27/2018
 • Raad
 • Inzicht geven in vorderingen beleidskader Wmo/Jeugdzorg
 • 4/30/2019
 • 6/6/2018
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Bezien mogelijkheden creëren speelgelegenheid en parkeerplaatsen in het plan Op de Bleek
 • 9/30/2018
 • Afgehandeld
 • 6/6/2018
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Aanpassing-investeringen onderliggend wegennet N18 - Toezegging nr. 3
 • Afgehandeld
 • 6/5/2018
 • Comm. Sociaal
 • Opheffing Hameland. Verstrekken info over kosten transities en waardebepaling gebouwen.
 • 10/31/2018
 • Afgehandeld / ook toegevoegd aan agendapunt
 • 6/5/2018
 • Comm. Sociaal
 • Bezien alternatieven voor Stadsbank Oost Nederland
 • 3/31/2019
 • Afgehandeld
 • 5/15/2018
 • Raad
 • Jaarlijkse evaluatie beleidskader Muziek-, Kunst- en Cultuuronderwijs in de commissie Sociaal
 • 4/17/2018
 • Comm. Sociaal
 • Beleidskader Muziek- Kunst -en Cultuuronderwijs
 • Afgehandeld
 • 1/10/2018
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Verstrekken nadere info over huurwoningen voor jongeren.
 • 7/2/2018
 • Afgehandeld
 • 1/10/2018
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Halfjaarlijks verstrekken voortgangsrapportage Ontwikkelagenda ruimtelijke leefomgeving. Wijzigingen markeren.
 • 7/2/2018
 • Afgehandeld
 • 1/9/2018
 • Comm. Sociaal
 • Antwoord op toezegging cie. Sociaal 09-01-2018 - Toelichting cijfers detachering wsw
 • Afgehandeld
 • 1/9/2018
 • Comm. Sociaal
 • Ontvangen antwoord op toezegging cie Sociaal 9 januari 2018_beantwoording vragen raadslid Hubert n.a.v. inspreekster
 • 2/19/2018
 • Afgehandeld
 • 11/7/2017
 • Raad
 • WiFi in de kernen en subsidie WIFI14EU
 • Afgehandeld
 • 11/1/2017
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Wormenkwekerij Neede
 • Afgehandeld
 • 10/31/2017
 • Comm. Sociaal
 • Rapportage evaluatie Ondersteuning Thuis 2016-2017 / het onderwerp mantelzorgers meenemen in het 3D beleidskader
 • 11/29/2017
 • Afgehandeld
 • 10/31/2017
 • Comm. Sociaal
 • Beëindiging subsidieregeling Betula / de welzijnsagenda zal onderdeel uitmaken van het 3D beleidskader
 • 11/29/2017
 • Afgehandeld
 • 9/6/2017
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • N.a.v. 2e Tussenrapportage Energie Uitvoeringsprogramma 2015-2018
 • 10/31/2017
 • Afgehandeld
 • 9/6/2017
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Invoeren reclamebelasting - Info over vertegenwoordiging ondernemersver. en bedrijvenparkver. 4 grote kernen
 • 9/19/2017
 • Afgehandeld
 • 9/5/2017
 • Comm. Sociaal
 • Gegevens (verevening) jeugdzorg
 • 9/19/2017
 • Afgehandeld
 • 6/7/2017
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Ontwerp-structuurvisie bovenplanse sloopbonusregeling Buitengebied / 1. De raad de uitkomsten van het marktonderzoek doen toekomen 2. Na 1 jaar zal een evaluatie plaatsvinden
 • 6/20/2017
 • 1. Afgehandeld
 • 6/7/2017
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Nagaan of bij de risico's van bodemverontreiniging ook asbest is meegenomen / Krediet locatie maalderij Kuiper
 • 6/20/2017
 • Afgehandeld
 • 6/7/2017
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Voortgangsrapportage demografische ontwikkelingen / 1. Informatie over het voorzieningenniveau met name verenigingen niet-zijnde sportverenigingen (eventuele terugloop) 2. Het aantal nog beschikbare m2 bedrijventerreinen
 • Afgehandeld
 • 6/7/2017
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Bestemmingsplan Buitengebied / Zodra het aantal zienswijzen bekend is deze doorgeven aan de raad / commissie
 • Afgehandeld
 • 6/7/2017
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Ontwerp-structuurvisie bovenplanse sloopbonusregeling Buitengebied na 1 jaar evalueren.
 • 6/30/2018
 • Afgehandeld
 • 6/6/2017
 • Comm. Sociaal
 • Beleidskader volksgezondheid 2017-2020 Positieve Gezondheid en Preventie / In het beleidskader Sociaal Domein wordt meer aandacht besteed aan jongeren en kwetsbare groepen
 • deze groepen worden ook genoemd in het beleidskader
 • 2/28/2018
 • Afgehandeld