Toezeggingen

Datum vergaderingCommissie/RaadOmschrijving toezeggingStreefdatum gereedAntwoord
 • 3-4-2019
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Lijst sloop in het kader van sloopbonusregeling en wat in kader van varkenshouderijen is en wordt gesloopt en vrij komt
 • 30-6-2019
 • 3-4-2019
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Gewijzigde tekst: Onderzoek naar mogelijkheden vereenvoudiging regels voor monumentale panden naast de duurzaamheidsleningen Eerste tekst: Overzicht duurzaamheidsverbetering monumenten: mogelijkheden (financiële) ondersteuning
 • 30-6-2019
 • 3-4-2019
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Nulmeting wijk- en kerngericht werken aan de raad
 • 30-6-2019
 • 2-4-2019
 • Comm. Sociaal
 • Informeren stand van zaken doorontwikkeling VMK
 • 30-6-2019
 • 2-4-2019
 • Comm. Sociaal
 • Informeren ziekteverzuim
 • 30-4-2019
 • Afgehandeld
 • 13-11-2018
 • Raad
 • Jaarlijks monitoren hoe de verkeersstromen in Neede zich ontwikkelen in relatie tot de ontwikkeling van de bedrijventerreinen Russchemors en Wheemergaarden
 • 13-11-2018
 • Raad
 • Monitoren van alle afval- en grondstofstromen en actie ondernemen (bijv. de inzamelfrequentie aanpassen) indien daartoe aanleiding is. De raad informeren over deze monitoring en eventuele acties.
 • 6-11-2018
 • Raad
 • Uitvoeren ingetrokken motie M-18-27 (fietspaden VRIGA)
 • 31-12-2019
 • 6-11-2018
 • Raad
 • Evaluatie burgerinitiatieven en opzetten nieuw instrument inwoners paricipatie
 • 30-6-2019
 • 6-11-2018
 • Raad
 • Evaluatie beleid RODE
 • 30-6-2019
 • 6-11-2018
 • Raad
 • Opstellen nota reserves en voorzieningen
 • 30-6-2019
 • 6-11-2018
 • Raad
 • Raadsvoorstel huisvestingsverordening onderwijs
 • 31-3-2019
 • 6-11-2018
 • Raad
 • N.a.v. ingetrokken moties M-18-28 / Voorstel meer biodiversiteit in het landschap
 • 30-6-2019
 • 23-10-2018
 • Raad
 • Onderzoeken parkeerdruk nabij Voorstad 15-17 in Borculo
 • Afgehandeld
 • 18-9-2018
 • Raad
 • Verstrekken voorstel over aanschaf PMD-containers
 • 30-11-2018
 • Afgehandeld
 • 5-9-2018
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Verstrekken 'spoorboekje' in het kader van de voorbereiding van het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied
 • 30-11-2018
 • Afgehandeld
 • 5-9-2018
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Verstrekken memo over voortgang centrumplan Eibergen
 • 30-11-2018
 • Afgehandeld
 • 27-6-2018
 • Raad
 • Inzicht geven in vorderingen beleidskader Wmo/Jeugdzorg
 • 30-4-2019
 • 6-6-2018
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Bezien mogelijkheden creëren speelgelegenheid en parkeerplaatsen in het plan Op de Bleek
 • 30-9-2018
 • Afgehandeld
 • 6-6-2018
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Aanpassing-investeringen onderliggend wegennet N18 - Toezegging nr. 3
 • Afgehandeld
 • 5-6-2018
 • Comm. Sociaal
 • Bezien alternatieven voor Stadsbank Oost Nederland
 • 31-3-2019
 • 5-6-2018
 • Comm. Sociaal
 • Opheffing Hameland. Verstrekken info over kosten transities en waardebepaling gebouwen.
 • 31-10-2018
 • Afgehandeld / ook toegevoegd aan agendapunt
 • 15-5-2018
 • Raad
 • Jaarlijkse evaluatie beleidskader Muziek-, Kunst- en Cultuuronderwijs in de commissie Sociaal
 • 17-4-2018
 • Comm. Sociaal
 • Beleidskader Muziek- Kunst -en Cultuuronderwijs
 • Afgehandeld
 • 10-1-2018
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Verstrekken nadere info over huurwoningen voor jongeren.
 • 2-7-2018
 • Afgehandeld
 • 10-1-2018
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Halfjaarlijks verstrekken voortgangsrapportage Ontwikkelagenda ruimtelijke leefomgeving. Wijzigingen markeren.
 • 2-7-2018
 • Afgehandeld
 • 9-1-2018
 • Comm. Sociaal
 • Antwoord op toezegging cie. Sociaal 09-01-2018 - Toelichting cijfers detachering wsw
 • Afgehandeld
 • 9-1-2018
 • Comm. Sociaal
 • Ontvangen antwoord op toezegging cie Sociaal 9 januari 2018_beantwoording vragen raadslid Hubert n.a.v. inspreekster
 • 19-2-2018
 • Afgehandeld
 • 7-11-2017
 • Raad
 • WiFi in de kernen en subsidie WIFI14EU
 • Afgehandeld
 • 1-11-2017
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Wormenkwekerij Neede
 • Afgehandeld
 • 31-10-2017
 • Comm. Sociaal
 • Rapportage evaluatie Ondersteuning Thuis 2016-2017 / het onderwerp mantelzorgers meenemen in het 3D beleidskader
 • 29-11-2017
 • Afgehandeld
 • 31-10-2017
 • Comm. Sociaal
 • Beëindiging subsidieregeling Betula / de welzijnsagenda zal onderdeel uitmaken van het 3D beleidskader
 • 29-11-2017
 • Afgehandeld
 • 6-9-2017
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • N.a.v. 2e Tussenrapportage Energie Uitvoeringsprogramma 2015-2018
 • 31-10-2017
 • Afgehandeld
 • 6-9-2017
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Invoeren reclamebelasting - Info over vertegenwoordiging ondernemersver. en bedrijvenparkver. 4 grote kernen
 • 19-9-2017
 • Afgehandeld
 • 5-9-2017
 • Comm. Sociaal
 • Gegevens (verevening) jeugdzorg
 • 19-9-2017
 • Afgehandeld
 • 7-6-2017
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Bestemmingsplan Buitengebied / Zodra het aantal zienswijzen bekend is deze doorgeven aan de raad / commissie
 • Afgehandeld
 • 7-6-2017
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Voortgangsrapportage demografische ontwikkelingen / 1. Informatie over het voorzieningenniveau met name verenigingen niet-zijnde sportverenigingen (eventuele terugloop) 2. Het aantal nog beschikbare m2 bedrijventerreinen
 • Afgehandeld
 • 7-6-2017
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Ontwerp-structuurvisie bovenplanse sloopbonusregeling Buitengebied / 1. De raad de uitkomsten van het marktonderzoek doen toekomen 2. Na 1 jaar zal een evaluatie plaatsvinden
 • 20-6-2017
 • 1. Afgehandeld
 • 7-6-2017
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Nagaan of bij de risico's van bodemverontreiniging ook asbest is meegenomen / Krediet locatie maalderij Kuiper
 • 20-6-2017
 • Afgehandeld
 • 7-6-2017
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Ontwerp-structuurvisie bovenplanse sloopbonusregeling Buitengebied na 1 jaar evalueren.
 • 30-6-2018
 • Afgehandeld
 • 6-6-2017
 • Comm. Sociaal
 • Beleidskader volksgezondheid 2017-2020 Positieve Gezondheid en Preventie / Het beleidskader Sociaal Domein en de beleidskaders Volksgezondheid zijn leidend voor de daarna op te stellen preventie- en uitvoeringsprogramma's
 • 30-6-2018
 • Afgehandeld
 • 6-6-2017
 • Comm. Sociaal
 • Het rentepercentage van de Stadsbank voor sociale leningen is nu 10,9%. In het AB Stadsbank klinken geluiden om te verlagen. Uitzoeken wat de argumentatie van de diverse AB-leden is om het percentage zo te laten of te verlagen
 • 20-6-2017
 • Afgehandeld
 • 6-6-2017
 • Comm. Sociaal
 • Nagaan hoe hoog het ziekteverzuim SDOA nu is en hoe hoog het was
 • 20-6-2017
 • Afgehandeld
 • 6-6-2017
 • Comm. Sociaal
 • Beleidskader volksgezondheid 2017-2020 Positieve Gezondheid en Preventie / In het beleidskader Sociaal Domein wordt meer aandacht besteed aan jongeren en kwetsbare groepen
 • deze groepen worden ook genoemd in het beleidskader
 • 28-2-2018
 • Afgehandeld
 • 6-6-2017
 • Comm. Sociaal
 • Beleidskader volksgezondheid 2017-2020 Positieve Gezondheid en Preventie / Aan het einde van de beleidsperiode wordt het beleid geëvalueerd aan de hand van toetsbare criteria.
 • 31-12-2020
 • Afgehandeld
 • 23-5-2017
 • Raad
 • Een toetsingskader voor afwijkingen van het bestemmingsplan o.b.v. uitgangspunten opstellen, om doelmatigheid en rechtmatigheid te combineren.
 • 31-12-2017
 • Afgehandeld. Is als pilot opgenomen in het stappenplan van het Ambitiedocument Omgevingswet dat is vastgesteld in de raad van 14-04-2019.
 • 12-4-2017
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Voortgang motie M-15-21/ Voor het zomerreces komt er een maatwerkadvies voor de dorpshuizen in Haarlo en Geesteren
 • 29-12-2017
 • Afgehandeld
 • 12-4-2017
 • Comm. Bestuur & Ruimte
 • Voortgang Motie M-15-21 / In het najaar 2017 komt er een volledig maatwerkadvies voor alle dorpshuizen.
 • 31-12-2017
 • Afgehandeld
 • 21-2-2017
 • Raad
 • Ontwikkelingen 't Spieker in Eibergen
 • 17-3-2017
 • Afgehandeld
 • 10-1-2017
 • Comm. Sociaal
 • Voor het vervolgtraject onderwijsvisie komt er een spoorboekje met geactualiseerde data
 • 4-5-2017
 • Afgehandeld