Moties (aangenomen)


« Terug


ID149
AgendapuntGemeenteraad 09-11-2023 > 4.b Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027
TitelMotie HvM Verbeter de communicatie met betrekking tot de Fixi-meldingen
ToelichtingVerzoekt het college: • Om zo spoedig mogelijk te beginnen met het beantwoorden van elke nieuwe melding binnen een termijn van maximaal 5 werkdagen gerekend vanaf de datum van de melding; • Om, naast dit antwoord wat als een ontvangstbevestiging gezien kan worden, hier tevens de verwachte actie te vermelden; • De reeds bestaande meldingen zo spoedig mogelijk conform bullet 2 af te handelen; • Om na te gaan in hoeverre het mogelijk is om meldingen die in behandeling staan met enige regelmaat te monitoren, op een dusdanige manier dat het voor “de melder” immer duidelijk is wat hij van “de geschetste actie” kan verwachten; • Met een uitwerkingsvoorstel betreffende bullet 4 en een algemeen dekkingsvoorstel te komen en de raad uiterlijk in Q1 van 2024 over de voortgang te informeren.
Einddatum2/29/2024
PortefeuillehouderH. Nederpelt
Stand van zakenDe inhoud voor de informatienota is inmiddels met de wethouder afgestemd. Deze zal eind Q1 aan de Raad worden verstrekt.
Status
Fractie(s)
Raadsleden
Datum afdoening
Datum behandeling afdoening in raadscommissie
Afgedaan
Bijlage(s)Motie HvM Verbeter de communicatie met betrekking tot de Fixi-meldingen