Moties (aangenomen)


« Terug


ID150
AgendapuntGemeenteraad 09-11-2023 > 4.b Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027
TitelMotie GB Trek onkruid naar B-niveau
ToelichtingDraagt het college op: • Een evaluatie uit te voeren na de eerste ronde van onkruidbestrijding met de hiervoor genoemde methode - voorjaar 2024; • De uitkomsten van deze evaluatie te delen met de raad; • Aan de hand van deze uitkomsten tot een voorstel te komen hoe we in plaats van onderhoudsniveau C naar niveau B kunnen gaan (overeenkomstig CROW-normering).
Einddatum2/29/2024
PortefeuillehouderH. Nederpelt
Stand van zakenDe verzoeken van deze motie maken onderdeel uit van de DVO BOR taken die aan de HVC worden opgedragen. Om een goede evaluatie te kunnen houden is er een langere periode van uitvoering nodig. De informatienota aan de raad zal pas in Q2 verstrekt kunnen worden.
Status
Fractie(s)
Raadsleden
Datum afdoening
Datum behandeling afdoening in raadscommissie
Afgedaan
Bijlage(s)Motie GB Trek onkruid naar B-niveau