link naar deze pagina

Commissie Algemeen Bestuur - 9 februari 2022

Locatie: digitaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Jan Pieter Blonk

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
Brief college over Bleizo - ingebracht door Ineke den Heijer
5.b
Happy Italy - ingebracht door Ineke den Heijer - stuk wordt aangevuld in een nazending
5.c
Burgerparticipatie - ingebracht Leon Hoek
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Kadernota 2023 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, wijzigen financieringssystematiek en aanpassen Gemeenschappelijke Regeling
Kadernota komt bij uitzondering, in verband met de ontwikkelagenda en kostenverdeelsleutel, voor een zienswijzeprocedure richting gemeenteraad.
6.b
Zienswijze oprichten van en deelname aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's door de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
7
Actualiteiten uit het college
8
Actualiteiten uit de commissie
9
Verbonden partijen
10
Rondvraag en sluiting