Brieven en memo's

DatumOnderwerpDatum raadCategorie
 • 9/26/2022
 • Inspraak en besluitvorming beleidskader zonne energie
 • 10/20/2022
 • A - Ter informatie
 • 9/26/2022
 • Nieuwe directeur Bedrijfsvoering
 • 10/20/2022
 • A - Ter informatie
 • 9/22/2022
 • Second opinion over bevoegdheden Noodwet
 • 10/20/2022
 • A - Ter informatie
 • 9/22/2022
 • Verlenging noodopvang locatie Tobias
 • 10/20/2022
 • A - Ter informatie
 • 9/21/2022
 • Vaststelling subsidie Sociaal Domein en Cultuur 2021
 • 10/20/2022
 • A - Ter informatie
 • 9/20/2022
 • Verzoek bekrachtiging geheimhouding inzake Casa Cadanza
 • 9/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 9/20/2022
 • Aanbiedingsbrief raadsvoorstel financiën cultuurhuis Casa Cadanza
 • 10/20/2022
 • A - Ter informatie
 • 9/14/2022
 • Reactie zienswijzen 1e begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
 • 10/20/2022
 • A - Ter informatie
 • 9/14/2022
 • Stand van zaken verduurzaming Bleiswijk Zuid
 • 10/20/2022
 • A - Ter informatie
 • 9/14/2022
 • Brieven AHC Stedin inzake Lange termijn financiering en strategie d.d. 1 juli
 • 10/20/2022
 • A - Ter informatie
 • 9/13/2022
 • Ter inzagelegging bestemmingsplan Noordeindseweg 368, Berkel en Rodenrijs
 • 10/20/2022
 • A - Ter informatie
 • 9/12/2022
 • Opleggen geheimhouding (ingetrokken)
 • 9/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 9/8/2022
 • Energiecrisis in de glastuinbouw
 • 9/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 9/7/2022
 • Antwoord n.a.v. toezegging T2022- 013 d.d. 12 april 2022
 • 9/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 9/7/2022
 • Afhandeling motie M2022-018 “mogelijke vervroeging groot onderhoud voor geluidsreductie Klapwijkseweg”
 • 9/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 9/7/2022
 • Aanpassing Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Lansingerland 2022
 • 9/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 9/7/2022
 • Opleggen geheimhouding brief
 • 9/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 9/7/2022
 • Wijziging inzameling oud papier en karton per 2024
 • 9/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 9/6/2022
 • Raadsbrief uitkomsten retraite/opmaat Begroting 2023-2026
 • 9/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 9/6/2022
 • Collegebesluit uitgangspunten locatie LOO en flexwonen Sporthoeklaan en laatste info opgav
 • 9/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 9/1/2022
 • Maandelijkse voortgangsrapportage V&V, RTHA, HSL en A16 Rotterdam
 • 9/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 8/30/2022
 • Garantstelling Hockeyvereniging BR
 • 9/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 8/30/2022
 • Stand van zaken opgave Langdurige Opvang Oekraïners
 • 9/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 8/30/2022
 • Brief van college betr. stand van zaken actualisatie regioakkoord woningmarktafspraken
 • 9/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 8/24/2022
 • Brief van het college betr. opleggen geheimhouding over financiële verantwoording overeenkomst Rijkswaterstaat A13/A16 2023
 • 9/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 8/24/2022
 • Brief van college betr. Ontwerpwijzigingsplan "Groenzoom, Pastoor Verburghweg 12a", Berkel en Rodenrijs
 • 9/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 8/24/2022
 • Brief van college betr. ter inzagelegging bestemmingsplan Noordeindseweg 340 Berkel en Rodenrijs
 • 9/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 8/23/2022
 • Ontwerpbestemmingsplan "Noordersingel ten noorden van 58", Berkel en Rodenrijs
 • 9/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 8/11/2022
 • Noodhuisvesting Treehouse Montessori
 • 9/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 7/27/2022
 • Sporthoeklaan als tweede locatie voor opvang ontheemde Oekraïners
 • 9/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 7/20/2022
 • Publicatie klachtenrapportage 2021 op de website van gemeente Lansingerland
 • 9/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 7/7/2022
 • Brief van college betr. verlenging tijdelijke noodopvang asielzoekers (de Tobias)
 • 9/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 7/6/2022
 • Brief van college betr. Uitvoeringbesluit Langdurige Opvang Oekraïners
 • 9/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 7/5/2022
 • Brief van college betr. Brief ministerie I&W inzake voortbestaan OV
 • 9/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 7/5/2022
 • Brief van college betr. Uitspraak Raad van State bestemmingsplan Rodenrijseweg 63 (dorpsvilla De Lans)
 • 9/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 7/5/2022
 • Brief van college betr. beantwoording vragen provincie over Bleizo-West
 • 9/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 7/5/2022
 • Brief van college betr. zienswijze en proces voorgenomen fusie 3B Wonen en ASB
 • 9/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 7/5/2022
 • Zienswijze ontwerp Herziening Provinciaal Omgevingsbeleid Module Energietransitie
 • 9/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 7/5/2022
 • Brief van college betr. uitvoeringsagenda klimaatadaptatie
 • 9/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 7/5/2022
 • Brief van college betr. Actualiteitenoverzicht duurzaamheid - juni 2022.
 • 9/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 7/1/2022
 • Proces van Kadernota naar Begroting en invloed Meicirculaire 2022
 • 9/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 6/27/2022
 • Onderzoeksrapport focusgroepen burgerparticipatie
 • 9/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 6/27/2022
 • Stemmingen over moties ALV VNG 29 juni 2022
 • 9/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 6/27/2022
 • Woningbouwlocaties Lange Vaart en Merenweg in Bleiswijk
 • 9/22/2022
 • A - Ter informatie
 • 6/22/2022
 • Brief van college betr. opvang ontheemde Oekrainers
 • 6/30/2022
 • A - Ter informatie
 • 6/21/2022
 • Jaarverantwoording kinderopvang 2021
 • 6/30/2022
 • A - Ter informatie
 • 6/21/2022
 • Aanvulling Kadernota 2023-2026: beleidsvoornemens, oplossingsrichtingen en Meicirculaire 2022
 • 6/30/2022
 • A - Ter informatie
 • 6/16/2022
 • Ontwerpbestemmingsplan Verlengde Molengangpad
 • 6/30/2022
 • A - Ter informatie
 • 6/15/2022
 • Collegebesluit Driehoek Noordpolder
 • 6/30/2022
 • A - Ter informatie
 • 6/13/2022
 • Digitale vervanging documenten in het zaaksysteem
 • 6/30/2022
 • A - Ter informatie