Toezeggingen

NummerToezeggingPortefeuillehouderGedaan inDatumAfdWijze van afdoeningGeaccordeerd in raad d.d.
 • T2021-058
 • Bestemmingsplan Hoeksekade: De wethouder geeft een terugkoppeling over het gesprek met de heer Stolk in de eerst volgende commissie ruimte (sept 2021), bij het agendapunt terugkoppeling uit het college.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 6/29/2021
 • T2021-057
 • Woonvisie: Er bestaat onduidelijkheid over de gebruikte definities zoals bereikbaar en betaalbaar in de woonvisie. Voor de raadsvergadering van 15 juli informeert het college de raad met een overzicht en inzicht in de gehanteerde termen.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 6/29/2021
 • T2021-056
 • Westpolder Bolwerk: Het college bevordert met de projectontwikkelaar als partner een actieve communicatie over de bereikbaarheid en mobiliteit van deze specifieke locatie om op deze manier een bepaalde doelgroepen (met minder autobezit) aan te spreken.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie Ruimte
 • 6/29/2021
 • T2021-055
 • Het college zoekt uit hoe andere gemeenten (juridisch) omgaan met de vrijstelling van ontvangen giften tot 1200 euro per jaar om ook extra mogelijkheden te geven aan bijstandsgerechtigden in Lansingerland.
 • Kathy Arends
 • Raad
 • 6/24/2021
 • t2021-054
 • Om het gebruik van de TONK-regeling te stimuleren onderzoekt het college op welke wijze de regeling kan worden verruimd door de aan te passen. Het college zal ook de eerdere aanvragen opnieuw toetsen aan de aangepaste voorwaarden. Het college informeert de raad over de voorwaarden en de toepassing. Het college zal breed te communiceren over de aangepaste voorwaarden via o.a. sociale media en sociale partners.
 • Kathy Arends
 • Raad
 • 6/24/2021
 • T2021-053
 • GGD: voor deze onderwerpen: Naast de basistaken heeft de GGD functies op het gebied van de publieke gezondheidszorg. Voor een specifiek onderdeel verlangen we dat de GGD extra initiatieven ontplooit, namelijk voor de mentale gezondheid van onze jeugd na de coronacrisis (het geschrapte onderdeel uit het CU-amendement) wordt door gemeente Lansingerland aandacht gevraagd bij de komende visievorming van de GGD.
 • Ankie van Tatenhove
 • Raad
 • 6/17/2021
 • T2021-052
 • Nota verbonden partijen: de burgemeester neemt het initiatief om twee keer per jaar een bijeenkomst te beleggen waar alle raadsraporteurs en de betrokken collegeleden bij elkaar komen om de koers en wensen ten aanzien van de betrokken verbonden partijen te bespreken.
 • Pieter van de Stadt
 • Raad
 • 6/17/2021
 • T2021-051
 • Verduurzaming zwembad: Het college informeert de raad jaarlijks over een update van de berekening (kosten-batenanalyse) over de mogelijkheden van het full electric gaan voor het zwembad.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 6/8/2021
 • T2021-050
 • Verduurzaming zwembad: de passage over Eneco-gelden wordt –geel gearceerd- aangepast in het raadsvoorstel van 24 juni.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 6/8/2021
 • T2021-049
 • Verduurzaming zwembad: De wethouder levert een grove inschatting aan van berekeningen over het full electric gaan, voor de behandeling in de raad van 24 juni.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 6/8/2021
 • T2021-048
 • Het college organiseert een (bestuurlijke) bijeenkomst in aanwezigheid van de wethouder waar hij een appel doet op maatschappelijke organisaties, zoals scholen, 3B wonen, Parkmanagement om al aan de slag te gaan en mogelijk quick wins te realiseren en daarbij aan te geven hoe de gemeente hierbij kan faciliteren.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie Ruimte
 • 5/18/2021
 • T2021-047
 • Het college komt in Q2 van 2022 met een uitvoeringsagenda van de ruimtelijke adaptiestrategie en informeert de raad vooraf over de bouwstenen en detailniveau daarvan.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie Ruimte
 • 5/18/2021
 • T2021-046
 • Online monitoren van burgers: er wordt in kaart gebracht hoe hett werkt, wat wel mag en wat niet. Dit wordt vastgelegd in een protocol. Dit alles wordt ter informatie naar de raad gestuurd.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 5/19/2021
 • T2021-045
 • Zienswijze VRR: de commissie ontvangt een geheim memo met als inhoud informatie over de financiële situatie van de VRR en mogelijke consequenties voor Lansingerland
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 5/19/2021
 • 7/15/2021
 • T2021-044
 • Zienswijze VRR: de zienswijze wordt aangepast: grote wordt geschrapt.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 5/19/2021
 • 7/15/2021
 • T2021-043
 • De wethouder onderzoekt of het mogelijk is om een Sportbox te plaatsen in Lansingerland en informeer de raad hierover.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 5/20/2021
 • T2021-042
 • De wethouder gaat in gesprek met HVB met het aanbod om samen met hen een businesscase op te stellen rond de overdracht van het veld dat nu in eigendom is van HVB aan de gemeente.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 5/20/2021
 • T2021-041
 • De wethouder gaat in gesprek met wandel- en atletiekvereniging De Kieviten, zodat de vereniging en de gemeente samen kunnen onderzoeken of en hoe het ruimtelijk en financieel haalbaar is om voor de jeugd een zogenoemde ‘sprintstrip’ aan te leggen.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 5/20/2021
 • T2021-040
 • In een schriftelijke reactie geeft de wethouder weer hoe zij aankijkt tegen het voorstel van het starten van onderwijs in Wilderszijde vanuit de 3 bestaande besturen (in samenwerking, zodat er ruimte overblijft voor een ander bestuur en een ander concept). De wethouder stelt de kwestie ook aan de orde in het gesprek dat binnenkort met het ministerie van OCW wordt gevoerd. Deze brief wordt geagendeerd als bespreekpunt voor de commissie samenleving van 20 mei 2021.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 4/8/2021
 • 6/24/2021
 • T2021-039
 • Regiovisie jeugdhulp: De wethouder zoekt uit en informeert de raad schriftelijk of bij intakegesprekken toestemming of mandaat wordt gevraagd om de informatie te delen met hulporganisaties in een vervolgtraject.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 4/8/2021
 • 6/24/2021
 • T2021-038
 • Corona: de vraag van de heer Weerheim over de mogelijke oorzaken voor het lage aantal TONK-aanvragen wordt schriftelijk beantwoord.
 • Kathy Arends
 • Cie AB
 • 4/7/2021
 • 7/15/2021
 • T2021-037
 • Faciliteren ondernemers na versoepeling Coronamaatregelen: De wethouder legt bij wethouder Van Tatenhove de vraag neer of er ook een soortgelijk herstelplan kan komen voor verenigingen, kerken en andere organisaties.
 • Cie AB
 • 4/7/2021
 • T2021-036
 • Brief Ambtelijke organisatie onder druk: ombouwen kantoren naar woningen wordt wel uitgevoerd in tegenstelling tot wat in de brief staat.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 4/7/2021
 • T2021-035
 • Biomassaverbranding. In Pijnacker-Nootdorp is een regel gesteld waarbij alleen installaties voor de opwekking van energie slechts voor eigen gebruik vergund mogen worden. De wethouder onderzoekt de (on) mogelijkheden van deze regelgeving en of dit ook voor Lansingerland van toepassing kan zijn en informeert de commissie daarover.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie Ruimte
 • 4/6/2021
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Op 21 maart jl. informeerden wij de commissie over de uitkomsten van dit onderzoek middels brief U21.02629 d.d. 21 april 2021 en hiermee is de toezegging afgedaan.
 • 6/3/2021
 • T2021-034
 • De wethouder onderzoekt of de aangekondigde nachttrein van Amsterdam naar Praag en v.v. over het HSL tracé zal gaan en hoe zich dit verhoudt tot de zienswijzen en beleid van de gemeente van de beperking van overlast. De wethouder informeert de commissie hier schriftelijk over.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 4/6/2021
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Afgehandeld met brief U21.02672 d.d. 29 april 2021.
 • 6/3/2021
 • T2021-033
 • Momenteel worden er geen non food kramen op de markt toegelaten. Voor het onderzoeken van mogelijkheden voor click en collect of via afspraak voor de ambulante handel zegt burgemeester toe dit in overleg met regioburgemeester onder de aandacht te brengen. Er is in de regio is afgesproken één lijn te hanteren.
 • Pieter van de Stadt
 • Raad
 • 3/25/2021
 • T2021-032
 • Op het oude soft- en honkbalveld op sportpark De Sporthoek in Bergschenhoek worden beachvolleybalvelden gerealiseerd. Het kost de gemeente €15.000 om de locatie gereed te maken voor overdracht aan Volley2B. De wethouder informeert de commissie in de eerstvolgende commissievergadering, of eerder schriftelijk, uit welk(e) budget(ten) dit bedrag wordt gefinancierd.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 3/11/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • De kosten voor het gereedmaken van de locatie voor Volley2B brengen we ten laste van de reservering op het Accommodatieplan Sport in 2021. Dit budget is gereserveerd voor sportaccommodaties (vooruitlopend op definitieve vaststelling van het Accommodatieplan Sport 2021-2030). Tijdens de commissievergadering van 20 mei informeren we de commissie Samenleving hierover. Daarmee is de toezegging afgehandeld.
 • 6/3/2021
 • T2021-031
 • In de jaarrapportage sociaal domein 2020 wordt vermeld wat de relatieve druk is van de abonnementstariefkosten op het totale WMO budget/tekort.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 3/11/2021
 • T2021-030
 • De raad stelt de verordening over afval vast
 • in de verordening komen ook kwijtscheldingscriteria. Het college voegt bij het raadsvoorstel van de verordening een aantal scenario’s bij van mogelijke kwijtscheldingscriteria inclusief de effecten, zodat de raad een goede afweging kan maken.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 3/11/2021
 • Beheer
 • T2021-029
 • Vanwege de grote woningbehoefte geeft de commissie ruimte aan alle woningbouwkansen in Lansingerland, zoals mogelijke herontwikkeling-, inbrei-, of bouwlocaties in kaart te willen brengen. De wethouder zegt toe de commissie voor de volgende vergadering van cie ruimte te informeren wanneer het college dit kan uitvoeren.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 3/9/2021
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Op dit moment wordt hier door Antea naar gekeken ikv aanpak sociaal.
 • T2021-028
 • In de brief aan de provincie over het woningbouwprogramma neemt het college een nuancering op over driehoek Noordpolder over het politieke proces en met name de gevoelens van de raad en het participatietraject wat momenteel wordt doorlopen.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 3/9/2021
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Brief is U20.10407 d.d. 17 maart 2021 verzonden en hiermee afgehandeld.
 • 6/3/2021
 • T2021-027
 • Het uitvoeringsplan schuldhulpverlening wordt op initiatief van de wethouder ter bespreking aangeboden aan de commissie samenleving. De wethouder stuurt het uitvoeringsplan met een begeleidende brief of raadsvoorstel aan de commissie. Daarin duidt de wethouder de punten waarover zij graag met de commissie van gedachten wisselt.
 • Ankie van Tatenhove
 • Raad
 • 2/18/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Zie T2021-017 Volgt zodra het uitvoeringsplan gereed is. Toezegging T2021-027 kan hiermee komen te vervallen.
 • T2021-026
 • Het college neemt in de brief aan de RES organisatie een aanvulling op: we verzoeken de RES organisatie in de definitieve beantwoording specifiek aan te geven welke mogelijkheden de regio ziet om te voorkomen dat het gebruik van restwarmte een financiële prikkel oplevert, die milieubelastende opwekking van warmte stimuleert.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Raad
 • 2/18/2021
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Op 26 februari jl. stuurde het college brief U21.01206 d.d. 23 februari 2021 naar de RES-organisatie waarin dit punt verwerkt is. Deze brief is als afschrift aan de raad gezonden. Deze toezegging is daarmee reeds afgehandeld.
 • 6/3/2021
 • T2021-025
 • De wethouder neemt het idee over om op een laagdrempelige manier de inwoners te informeren over de RES en onderzoekt nog op welke manier. Dit kan bijvoorbeeld via een advertentie/infographic in de plaatselijke media en/of in overleg met betrokken Lansingerlanders bij de energietransitie zoals de faceboekgroep ‘opgewekt in Lansingerland’ of de energiewinkel.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Raad
 • 2/18/2021
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Op 5 mei werd er een infographic en tekst met uitleg over de RES geplaatst op de gemeentepagina in De Heraut en Hart van Lansingerland.
 • 6/3/2021
 • T2021-024
 • De wethouder informeert de commissieleden schriftelijk of de Belastingdienst Burgerservicenummers van de slachtoffers van de toeslagenaffaires met de gemeente deelt of gaat delen.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 2/4/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Afgedaan met brief U21.01650 d.d. 16 maart 2021.
 • 3/25/2021
 • T2021-023
 • Aan hoofdstuk 5 van het plan schuldhulpverlening wordt toegevoegd dat er een onafhankelijke toetsing of een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 2/4/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Deze aanpassing heeft plaatsgevonden voor de besluitvorming in de raad op 18 feb. Daarmee afgehandeld.
 • 3/25/2021
 • T2021-022
 • De wethouder geeft een schriftelijke toelichting op de kosten inkoop schuldhulp uit het plan schuldhulpverlening.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 2/4/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • De toelichting op deze kosten is op 15 februari gegeven per e-mail aan de griffie, de toelichting is ook terug te vinden onder brief U21.01059, vanwege de spoed is dit niet via de reguliere weg verstuurd maar via de bestuursadviseur aan de griffie. 
 • 3/25/2021
 • T2021-021
 • De wethouder informeert de raad voorafgaand aan de raadsvergadering van 18 februari a.s. over de subsidieregeling.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 2/4/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Deze is afgedaan voorafgaand aan de raadsvergadering. Daarmee afgehandeld.
 • 3/25/2021
 • T2021-020
 • De antwoorden op de technische vragen van Leefbaar 3B (kenmerk T21.00946) worden omgezet naar een bijlage van het plan schuldhulpverlening.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 2/4/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • De griffie heeft de beantwoording van de raadsvragen, T20.14428 toegevoegd aan de stukken die zijn meegestuurd bij het raadsvoorstel voor de behandeling in de gemeenteraad op 18 februari 2021.
 • 3/25/2021
 • T2021-019
 • In het beleidsplan schuldhulpverlening wordt het woord ‘kerk’ vervangen door de woorden ‘religieuze instelling’.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 2/4/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Is reeds verwerkt. Daarmee afgehandeld.
 • 3/25/2021
 • T2021-018
 • Wethouder gaat na hoe we op de website kunnen aangeven welke gegevens we verzamelen en bewaren en welke informatie we uitwisselen met anderen.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 2/4/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Dit onderzoeken we en beleggen we bij informatiebeveiliging en veiligheid.
 • T2021-017
 • Het uitvoeringsplan schuldhulpverlening wordt ter informatie aan de raad gestuurd.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 2/4/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Volgt zodra het uitvoeringsplan gereed is. Toezegging T2021-027 kan hiermee komen te vervallen.
 • T2021-016
 • De wethouder zoekt uit hoe het er per januari 2021 voorstaat met vroegsignalering en informeert de raad hier schriftelijk over.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 2/4/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Afgedaan met brief U21.01650 d.d. 16 maart 2021.
 • 3/25/2021
 • T2021-015
 • De wethouder gaat verder in gesprek met Volley2B over de beachvelden.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 2/4/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Zie motie T2021-003. (We informeerden de raad middels raadsbrief U21.01470 d.d. 10 maart 2021 over het mogelijk maken dat Volley2B in de zomer 2021 kan beachvolleyballen. Inmiddels zijn hier afspraken over gemaakt en is de aanleg begonnen De mogelijk van de gemeente gevraagde bijdrage voor verdere inrichting van het terrein, waaronder realisatie van een paviljoen, nemen we mee in het accommodatieplan sport.) Toezegging is afgehandeld.
 • 4/22/2021
 • T2021-014
 • DO Bergschenhoek-Centrum: er komt een pakket maatregelen gericht op het beperken van overlast van (drie verschillende groepen) jongeren. Dit pakket wordt besproken met de cie AB.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 2/3/2021
 • Veiligheid & APV
 • "Het dorpscentrum Bergschenhoek is aangewezen als overlastplek. Dit houdt in dat deze plek structureel besproken wordt in het jeugdoverleg. De kleinschalige acties en aanpakken worden in het overleg uitgediept en geëvalueerd. Uit onderzoek is gebleken dat overlast overwegend plaatsvindt tussen 16:00-21:00. Met behulp van een integrale aanpak, wordt er gezamenlijk naar de onderstaande vormen van overlast gekeken. Cameratoezicht is hier een onderdeel van. Hinderlijke jeugd: Bij samenscholing van jeugd in het dorpscentrum, wordt de jeugd aangesproken en weggestuurd, door de boa’s, Jeugd- en Jongerenwerk en de politie. Overlastgevende jeugd: Middels gerichte acties uitgevoerd door de boas en in samenwerking met de politie, Halt en Jeugd-en Jongerenwerk, worden overlastgevende jongeren uit de anonimiteit gehaald. Jeugd- en Jongerenwerk treedt preventief op. Hierbij is het doel dat zij jongeren wijzen op hun gedragingen die ook bijdragen aan beeldvorming, maar ook wijzen op alternatieven. Boa’s verbaliseren, geven wijkverboden en of verwijzen naar Halt bij overtredingen. De politie spreekt de jongeren aan, geeft een wijkverbod en of verbaliseerd. De groepsaanpak: Met behulp van de groepsaanpak, kunnen wij binnen onze gemeente de criminele groepen aanpakken en de aanpak van overlastgevende en hinderlijke jeugdgroepen intensiveren. Wij werken intern nauw met ondermijning en extern met onze ketenpartners het OM en de politie. De groepsaanpak is ontwikkeld door de Beke onderzoekers. Deze methodiek is geschikt om problematisch groepsgedrag in kaart te brengen en samen met partners een plan van aanpak op te stellen én uit te voeren om het problematische groepsgedrag te stoppen."
 • T2021-013
 • DO Bergschenhoek-Centrum: de toegankelijkheid zal getest worden indien mogelijk door mensen met een beperking.
 • Kathy Arends
 • Cie AB
 • 2/3/2021
 • Gebiedsopgaven
 • "Het DO voldoet aan de regelgeving mbt toegankelijkheid, anders kan het plan sowieso niet worden uitgevoerd. Het is uiteraard van belang dat het centrum voor iedereen toegankelijk is. Normaal gesproken worden er testen uitgevoerd mbt de toegankelijkheid van de openbare, op verzoek van omwonenden, of op initiatief van de gemeente. Indien het gewenst is kunnen we deze testen ook uitvoeren tijdens de realisatiefase van de herinrichting van het centrum van Bergschenhoek."
 • T2021-012
 • DO Bergschenhoek-Centrum: het is een goed idee om de leilindes te behouden door deze te herplaatsen. De wethouder zoekt uit of dit mogelijk is en informeert de commissie hierover.
 • Kathy Arends
 • Cie AB
 • 2/3/2021
 • Projecten
 • Momenteel wordt er een onderzoek verricht of deze bomen te verplanten zijn en dan zal het team Beheer een plek zoeken waar deze bomen kunnen worden herplant. Is rekening gehouden met het budget. Qua planning ligt het op schema.
 • 6/24/2021
 • T2021-011
 • DO Bergschenhoek-Centrum: de wethouder informeert de commissie of het verplaatsen van de brug mogelijk is.
 • Kathy Arends
 • Cie AB
 • 2/3/2021
 • Projecten
 • Bestaande brug blijft gehandhaafd en wordt niet verplaatst. Het was een technische uitdaging om de brug te plaatsen omdat hij dan op de parkeergaragewand zou komen te rusten. Huidige brug is nog niet lang geleden geplaatst en is in goede staat.
 • T2021-010
 • De wethouder zegt toe de zienswijze Kadernota 2022 GRJR aan te vullen met een passage over de actualiteit rond en effecten van corona.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 1/14/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • De raad heeft ingestemd met de (aangepaste) zienswijze op 28-1-2021 (zie U20.09000 d.d. 23 februari 2021). Toezegging is afgehandeld.
 • 6/3/2021
 • T2021-009
 • Uit het erratum bij de midterm review (deel 1) blijkt dat op de beleidsaccenten ‘elk kind een kans’ en ‘geen kind in de knel’ in 2021 € 95.000 wordt bezuinigd, terwijl de raad daartoe niet besloten heeft. De bezuinigingen zijn een jaar uitgesteld. De wethouder zoekt dit uit hoe dit zit en komt hier schriftelijk op terug.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 1/14/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • De raad heeft ingestemd met de (aangepaste) zienswijze op 28-1-2021 (zie U20.09000 d.d. 23 februari 2021). Toezegging is afgehandeld.
 • 7/15/2021