Toezeggingen

NummerToezeggingPortefeuillehouderGedaan inDatumAfdWijze van afdoeningGeaccordeerd in raad d.d.
 • T2019-105
 • P&C cyclus: De raad moet die instrumenten krijgen die nodig zijn om goed te kunnen functioneren. De wethouder zal kijken dat er een juist sturingsinstrument komt, dat de raad daar een goed gevoel bij heeft en ook de juiste instrumenten krijgt. Dit met het uitgangspunt de momenten van de P&C cyclus. Gekeken zal worden hoe e.e.a. geoptimaliseerd kan worden, hoe kunnen gegevens toegevoegd worden, feitenkennis, noem alles maar op, zodat de raad beter in staat is om te sturen. Het sociaal domein hoort daar ook bij.
 • Albert Abee
 • Raad
 • 11/7/2019
 • T2019-104
 • Readspeaker: De wethouder gaat zich ervoor inzetten om meer prioriteit aan te geven om de mogelijkheden aangaande een readspeaker dit wat sneller boven water te krijgen
 • Simon Fortuyn
 • Raad
 • 11/7/2019
 • T2019-103
 • Burgerpanel: de wethouder wil er geen limitering op hebben, dus in die zin kan hij toezeggen dat 5 geen maximum is. Het kan ook een minimum zijn, maar het is vrijelijk in te vullen
 • Simon Fortuyn
 • Raad
 • 11/7/2019
 • T2019-102
 • Problematiek verwarde personen: de burgemeester zal in overleg met wethouder Tatenhove een bespreekpunt over de aanpak van verwarde personen voorbereiden. Hij betrekt daarbij best practices wat op lokaal niveau mogelijk is voor verwarde personen en wat onze gemeente kan waarmaken.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie Begr
 • 10/30/2019
 • T2019-101
 • Sturingsinstrumenten : Het college wil de raad maximaal faciliteren om haar controlerende taak goed uit te kunnen voeren en welke sturingsinstrumenten en met name de begroting daarvoor geoptimaliseerd kunnen worden. Hiervoor organiseert het college een bijeenkomst met een afvaardiging van de raad/commissies.
 • Albert Abee
 • Cie Begr
 • 10/30/2019
 • T2019-100
 • Meerjarig investeringsprogramma: In de kaderbrief 2021 is duidelijk hoe het nieuwe investeringsvolume eruit ziet en wat dit betekent voor de financiële ruimte. Bij de daaropvolgende begroting komt een geoptimaliseerd en realistisch meerjarig investeringsprogramma (geen stelposten meer).
 • Albert Abee
 • Cie Begr
 • 10/30/2019
 • T2019-099
 • Eneco: Op het moment dat er duidelijkheid over de verkoop van de aandelen van Eneco en het bedrag, doet het College een voorstel hoe het wegvallende dividend in de meerjarenbegroting gecompenseerd kan worden. Het college legt aan de raad voor besluitvorming een aantal varianten voor.
 • Albert Abee
 • Cie Begr
 • 10/30/2019
 • T2019-098
 • Wildopvang: De wethouder gaat in gesprek met Wildopvang Delft over de financiële problemen en hij informeert de raad mondeling.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Begr
 • 10/30/2019
 • T2019-097
 • Gratis OV: De MRDH is bezig ter ondersteuning van gemeenten met het beleidsdocument bereikbaarheid met aandacht voor “dunne” lijnen, bereikbaarheid kernen en bedrijventerreinen. Dit gebruikt het college om het eigen beeld hierover en ook gratis OV vorm te geven. De raad ontvangt hierover uiterlijk in januari een brief.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Begr
 • 10/30/2019
 • T2019-096
 • Woningbouw Bleiswijk: Het woningbehoefteonderzoek met onder andere de ontwikkelvisie voor Bleiswijk komt in het eerste kwartaal van 2020 naar de raad.
 • Kathy Arends
 • Cie Begr
 • 10/30/2019
 • T2019-095
 • Wachttijd sociale huurwoningen: Het college bereidt een uitgebreide notitie voor over de wachttijd sociale huurwoning (zie motie M2019-012) en biedt deze in tweede helft van november (U19.08317) aan de raad aan. De wethouder vraagt de agendacommissie deze notitie actief te agenderen en de uitkomsten van de notitie te betrekken bij de woonvisie.
 • Kathy Arends
 • Cie Begr
 • 10/30/2019
 • T2019-094
 • Informatiebehoefte sociaal domein: In de reguliere P&C cyclus meer informatie over het sociaal domein opnemen en kritisch kijken naar de huidige kengetallen of deze nog voldoen.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Begr
 • 10/30/2019
 • T2019-093
 • Ceremonie hijsen Regenboogvlag: Het college zal in de volgende jaren opnieuw invulling aan de ceremonie. Daarbij wordt bezien om het breder te maken, bijvoorbeeld door het betrekken van scholen. Er zal altijd een collegelid aanwezig zijn, bij voorkeur het college en bij voorkeur zal de burgemeester daarin het voortouw nemen.
 • Simon Fortuyn
 • Raad
 • 10/31/2019
 • T2019-092
 • Regenboogvoetpad Herenstraat: de verf van de kleuren is door slijtage verdwenen. Er is een nieuwe opzet gemaakt met andere tegels en stenen. Het wordt opnieuw ingericht, zodat ook in het centrum de gedachte gekoesterd wordt, dat het een inclusieve samenleving is.
 • Simon Fortuyn
 • Raad
 • 10/31/2019
 • T2019-091
 • Zomer rapportage, Noordeindseweg: de commissie krijgt nog een officieel kredietvoorstel over de rotonde. (In de zomer rapportage is slechts een stelpost, de kapitaalslastenpost, opgevoerd om het bedrag vrij te maken voor de inrichting van de weg.)
 • Simon Fortuyn
 • Raad
 • 10/31/2019
 • T2019-090
 • Aangenomen motie mbt Kunst in gemeentehuis door het weergeven van artikel 1 van de Grondwet: tijdens de raadsvergadering van 31 oktober 2019 zou hierop terug gekomen worden. Dat is nog niet gebeurd, de burgemeester zal hier snel op terug komen.
 • Pieter van de Stadt
 • Raad
 • 10/31/2019
 • T2019-089
 • De vragen die tijdens het onderdeel ‘Actualiteiten van het college’ gesteld zijn worden schriftelijk beantwoord.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 10/8/2019
 • T2019-088
 • RES: de wethouder zet zich ervoor in dat de concept-RES volgend jaar wordt vastgesteld door raad
 • brengt dit in het overleg hierover op donderdag 17/10 in en meldt de uitkomst terug aan de commissie.
 • Albert Abee
 • Cie Ruimte
 • 10/8/2019
 • T2019-087
 • RES: Titel boekje RES had eerst betaalbaar in de titel en in een latere versie niet meer. De wethouder zoekt uit wat de reden hiervoor is en of dat effect heeft gehad op de inhoud van het stuk.
 • Albert Abee
 • Cie Ruimte
 • 10/8/2019
 • T2019-086
 • Wethouder bekijkt of het mogelijk is om in de zomerrapportage 2020 (afwijkingenrapportage) -in overleg met de commissie- op praktische wijze te voorzien van concretere (beleidsmatige) informatie en zo tegemoet te komen aan de vraag van de commissie om naast financieel ook meer beleidsmatig te kunnen sturen.
 • Albert Abee
 • Cie AB
 • 10/9/2019
 • T2019-085
 • Berkel Centrum Oost: Indien de (verkeerskundige) voorkeursvariant van het college niet haalbaar blijkt, komt het college terug bij de raad met wat dat betekent eventueel voor de terugvaloptie
 • Kathy Arends
 • Raad
 • 10/3/2019
 • T2019-084
 • Berkel Centrum Oost: Ten tijde van de uitwerking worden ook de bewoners volledig betrokken.
 • Kathy Arends
 • Raad
 • 10/3/2019
 • T2019-083
 • Berkel Centrum Oost: de wethouder neemt de vraag van de heer Jumelet, om te kijken of er meer financiële dragers voor de parkeergarage kunnen zijn, mee in de verdere uitwerking en de gesprekken met de verschillend stakeholders en zal en er alles aan doen om de bezien hoe de rekening gedeeld kan worden met andere betrokkenen.
 • Kathy Arends
 • Raad
 • 10/3/2019
 • T2019-082
 • Lijst ingekomen stukken: de burgemeester zal er voor zorgen, dat Marco Ruijtenberg GL schriftelijk antwoord krijgt op de vraag wanneer hij de resultaten kan verwachten aangaande motie M2017-52.
 • Pieter van de Stadt
 • Raad
 • 10/3/2019
 • 10/31/2019
 • T2019-081
 • Berkel Centrum Oost: de wethouder komt in november met een raadsbrief in november en gaat het gesprek aan met de commissie Ruimte, om de problematiek en de wens te bespreken aangaande de Terpstraat in de blauwe zone en de consequenties daarvan op de omgeving.
 • Simon Fortuyn
 • Raad
 • 10/3/2019
 • T2019-080
 • IHP: in het IHP wordt een financiële onderbouwing gegeven van de keuzes die gemaakt worden (waarschijnlijk in de bijlagen)
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 9/19/2019
 • T2019-079
 • IHP: de wethouder zoekt naar een modus om de commissie te informeren over de huisvestingsbehoefte van schoolbesturen die ieder jaar voor de zomervakantie bij de gemeente bekend is
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 9/19/2019
 • T2019-078
 • IHP: de wethouder zal bezien of in de uitgangspunten opgenomen wordt dat als er lokalen in een andere school gebruikt worden (inhuizen) er niet alleen naar gekeken wordt naar afstand maar ook naar tijdslimiet en verkeersveiligheid
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 9/19/2019
 • T2019-077
 • IHP: in het IHP wordt een overzicht van de trends en ontwikkelingen als bijlage opgenomen
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 9/19/2019
 • T2019-076
 • Eventueel opnemen onderwerp stikstop in reguliere stand van zaken-update cie ruimte: het college informeert de commissie ruimte hoe de commissie over dit punt geïnformeerd zal worden.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 9/17/2019
 • T2019-075
 • HSL testritten in de nacht: de gemeente dient een bezwaarschrift in.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 9/17/2019
 • 10/31/2019
 • T2019-074
 • Reparatie bestemming Noordersingel 127a in bp Groenzoom: wethouder Arends informeert wethouder Abee over inhoud van de vergadering en de aandachtspunten die de commissie aan het college heeft meegegeven.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 9/17/2019
 • 10/31/2019
 • T2019-073
 • Bestemmingsplan Hordijk locatie: tekst in de nota zienswijzen wordt de toonzetting aangepast.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 9/17/2019
 • T2019-072
 • Arbeidsmigranten: in het uitwerkingsplan worden punten toegevoegd ten aanzien van sociale aspecten van de arbeidsmigranten, de huisartsen, mogelijkheden voor recreatie en de wensen van arbeidsmigranten zelf (vergeet ook de pastor uit Bleiswijk niet te betrekken als belangrijke stakeholder).
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 9/17/2019
 • T2019-071
 • Uitgangspuntennota Berkel centum Oost (Hergerborch): of het mogelijk is om een blauwe parkeerzone in de Terpstraat in te stellen, wordt onderzocht in de bouwfase.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 9/17/2019
 • T2019-070
 • De wethouder zegt toe samen met de raad vooraf in gesprek te gaan om uitgangspunten te formuleren voor het opstellen van een nieuwe beleidsnota burgerparticipatie.
 • Cie AB
 • 9/18/2019
 • T2019-069
 • Brief dd 21 aug 2019 U19.05545 over stand van zaken chillplekken en het voorgenomen besluit tot het aanwijzen van drie extra chillplekken: het college informeert de raad in het vierde kwartaal van 2019 over de uitkomsten van de zienswijzeprocedure en de inrichting van de in deze brief genoemde plekken.
 • Brief/memo
 • 8/21/2019
 • T2019-068
 • Brief dd 3 juli 2019 U19.05575: Proces Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs: het college streeft ernaar in het vierde kwartaal 2019/eerste kwartaal 2020 het definitieve IHP naar de raad te sturen.
 • Brief/memo
 • 7/3/2019
 • T2019-067
 • Motie vreemd Lachgas: de burgemeester organiseert in oktober 2019 een beeldvorming over de (bredere) problematiek, de (on)mogelijkheden voor aanpak en legt dan een concreet voorstel voor een tekst in de APV voor, om e.e.a. al dan niet daarin op te nemen
 • Pieter van de Stadt
 • Raad
 • 7/18/2019
 • T2019-066
 • Duurzaamheid: in het uitvoeringsprogramma wordt opgenomen wat de te bereiken doel zijn in welk jaar. De raad gaat deze doelen vaststellen.
 • Albert Abee
 • Raad
 • 7/18/2019
 • T2019-065
 • Visie Duurzaamheid: De wethouder komt dit najaar (Q4 2019) met een actualisatie van het beleid laadpalen.
 • Albert Abee
 • Raad
 • 7/18/2019
 • T2019-064
 • Visie duurzaamheid: wethouder Abee zal bij zijn collega-wethouder aankaarten dat als er bv bij bijzondere bijstand geld gegeven wordt voor een wasmachine of een ander elektrisch apparaat (of een apparaat in natura), er voor een duurzaam exemplaar gekozen wordt.
 • Albert Abee
 • Cie Ruimte
 • 7/2/2019
 • 10/3/2019
 • T2019-063
 • Visie duurzaamheid: de commissie ontvangt drie keer per jaar een stand van zaken overzicht.
 • Albert Abee
 • Cie Ruimte
 • 7/2/2019
 • T2019-062
 • Visie duurzaamheid: de wethouder zoekt uit of er cijfers te geven zijn over de uitstoot van CO2 die in 2030 maximaal uitgestoten wordt en de hoeveelheid die in 2050 uitgestoten wordt. De commissie ruimte ontvangt een brief hierover.
 • Albert Abee
 • Cie Ruimte
 • 7/2/2019
 • 10/3/2019
 • T2019-061
 • Visie duurzaamheid: de commissie ruimte ontvangt in het vierde kwartaal van 2019 een totaaloverzicht van alles wat er loopt op het gebied van duurzaamheid, zo exact mogelijk ingevuld, hoe ver is het, wanneer is besluitvorming voorzien.
 • Albert Abee
 • Cie Ruimte
 • 7/2/2019
 • T2019-060
 • Voortgang motie standplaatsen: de wethouder streeft er naar om voor 1 augustus 2019 tot een gedragen oplossing te komen en als dat niet lukt heeft zij een besluit genomen.
 • Kathy Arends
 • Raad
 • 7/11/2019
 • Veiligheid & APV
 • 10/31/2019
 • T2019-059
 • Kadernota, motie M2019-020: de burgemeester biedt de nadere regels ter kennisname aan tegelijkertijd met het aanbieden van de APV in Q4 2019
 • Pieter van de Stadt
 • Raad
 • 7/11/2019
 • T2019-058
 • Kadernota, motie M2019-017: Digitale dienstverlening wordt meegenomen in de uitwerking Dienstverlening en komt terug in Q4. (Pieter vd Stadt namens Simon Fortuijn)
 • Simon Fortuyn
 • Raad
 • 7/11/2019
 • T2019-057
 • Kadernota, motie M2019- 016: Het thema Onderhoud schoolpleinen wordt meegenomen onder het thema duurzaamheid in het IHP. Komt in Q4
 • Ankie van Tatenhove
 • Raad
 • 7/11/2019
 • T2019-056
 • Kadernota: Het onderwerp Bouwregisseur komt terug in cie AB of cie Ruimte, eind 2019
 • Kathy Arends
 • Raad
 • 7/11/2019
 • 10/3/2019