Toezeggingen

NummerToezeggingPortefeuillehouderGedaan inDatumAfdWijze van afdoeningGeaccordeerd in raad d.d.
 • T2023-001
 • De petitie over het veiliger maken van de Kooilaan is in handen gesteld van het college. Het college overlegt met de inwoners en de eigenaar Recreatieschap Rottemeren en wegbeheerder Staatsbosbeheer over de (on)mogelijkheden om de Kooilaan veiliger te maken. Het college informeert bij ontwikkelingen de raad hierover via de voortgangsrapportage en/of actualiteiten uit het college in de commissie.
 • Michiel Muis
 • Cie Ruimte
 • 1/10/2023
 • T2022-043
 • De rondvraag van Job Halkes over onveilige afvalpassen wordt schriftelijk voor de raad van 22 december a.s. beantwoord.
 • Michiel Muis
 • Cie AB
 • 12/7/2022
 • Beantwoording verzonden op 20 december 2022. Zie brief T22.06954. Afgehandeld.
 • T2022-042
 • De wethouder zegt toe de vragen die de PvdA in het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad van 24 november heeft gesteld (nav de brief van de Commissaris van de Koning om met spoed te zoeken naar locaties binnen de gemeente Lansingerland waar asielzoekers langdurig kunnen worden opgevangen en om plannen te ontwikkelen voor permanente opvang) met spoed schriftelijk te beantwoorden.
 • Leon Hoek
 • Raad
 • 11/24/2022
 • T2022-041
 • De wethouder zegt toe om binnen 4 maanden een evaluatie te doen naar de toetsingsprocedure voor de vergunning van huisvesting van arbeidsmigranten en daarbij een voorstel aan de raad te doen of het toetsingskader wel of niet moet worden aangepast en hierover een sessie met de raad te organiseren.
 • Michiel Muis
 • Raad
 • 11/24/2022
 • Raadsinformatiebrief in week van 9/1/23 naar raad over beeldvormende raadsavond op 1/2/23
 • T2022-040
 • De wethouder zoekt uit wanneer de jaarrapportage sociaal domein 2021 verschijnt en informeert de raad hierover.
 • Leon Hoek
 • Cie Samenl
 • 11/10/2022
 • Maatschappelijke Opgaven
 • De raad ontvangt de eindrapportage beleidsplan Versterken van Veerkracht in december 2022.
 • T2022-039
 • De raad ontvangt een brief over de nut en noodzaak van wijkbrandweerman (ondertussen al afgedaan).
 • Pieter van de Stadt
 • Cie Begr
 • 10/18/2022
 • Veiligheid & APV
 • De raad is bij brief van 25 oktober 2022 geïnformeerd over nut en noodzaak van de wijkbrandweerman. Ook is op 30 november 2022 een beeldvormende avond voor de raad gehouden over de wijkbrandweerman. Daarmee is de toezegging afgedaan.
 • T2022-038
 • De drie nog nodige AED’s worden gefinancierd door de gemeente zodat er totale dekking van AED’s in de gemeente is.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie Begr
 • 10/18/2022
 • Maatschappelijke Opgaven
 • We voeren eerst een nadere analyse uit om te bepalen hoe we volledige dekking kunnen realiseren en verwerken deze in de zomerraportage (hoeveel AED’s nodig zijn en waar). We informeren de raad hierover per brief.
 • T2022-037
 • Er komt een plan van aanpak agv het regenboogstembusakkoord, wellicht via het collegeprogramma.
 • Leon Hoek
 • Cie Begr
 • 10/18/2022
 • Maatschappelijke Opgaven
 • T2022-036
 • Sint-intocht: de drie verenigingen ontvangen voor de organisatie voor dit jaar een extra bedrag als zij dit kunnen gebruiken.
 • Leon Hoek
 • Cie Begr
 • 10/18/2022
 • Financien
 • Verwerkt. De uitgaven voor 2022 gaan ten laste van het resultaat van 2022. Hiermee is de toezegging afgedaan.
 • T2022-035
 • Na behandeling van de 1e begrotingswijziging in de raad wordt het begrotingsproces samen met een vertegenwoordiging uit de raad geëvalueerd.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Begr
 • 10/18/2022
 • Financien
 • De evaluatie van het begrotingsproces vindt plaats in Q3 - 2023. De evaluatie met raad staat ingepland op 18 jan 2023.
 • T2022-034
 • De wethouder zegt toe dat hij onderzoekt in 2023 wat er mogelijk is op technologisch gebied mbt de inzameling en de verwerking van luiers. Hij neemt contact op met zijn collega’s in onder andere Helmond en komt bij de raad met een advies terug.
 • Michiel Muis
 • Raad
 • 10/20/2022
 • Beheer
 • Dit onderzoek wordt uiterlijk begin 2023 gestart. De gemeenteraad ontvangt een terugkoppeling in Q3 - 2023 over de bevindingen.
 • T2022-033
 • De wethouder komt uiterlijk op 14 november met een voorstel naar de raad over doelgroepen onderzoek energiearmoede.
 • Leon Hoek
 • Raad
 • 10/20/2022
 • Maatschappelijke Opgaven
 • De toezegging is afgedaan met brief U22.05218. Het college informeert de Raad periodiek over het actuele beeld van de situatie.
 • T2022-032
 • De wethouder zegt toe dat ze minimaal 25 stoelen extra onder brengt in de zaal van Casa Cadanza.
 • Titia Cnossen
 • Raad
 • 10/20/2022
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Aan deze inspannings-verplichting wordt voldaan zonder dat dit vertraging oplevert voor de opdracht-verstrekking van de aannemingsovereenkomst, wijziging van vastgestelde dimensionering van de multifunctionele (grote) zaal vraagt of aanvullend budget vraagt. Terugkoppeling aan de Raad volgt in Q1 2023.
 • T2022-031
 • De wethouder zegt toe om volgend jaar een voorstel voor de exploitatie van 3 fietsenstallingen aan de raad voor te leggen.
 • Simon Fortuyn
 • Raad
 • 10/20/2022
 • T2022-030
 • Laadvisie: de wethouder doet onderzoek naar de gemeente Soest en hun oplossing voor het laden via de stoep (auto staat geparkeerd op openbaar terrein en wordt geladen met eigen stroom).
 • Simon Fortuyn
 • Cie AB
 • 10/5/2022
 • T2022-029
 • Legesverordening Rottemeren: de wethouder zoekt uit hoeveel leges er in de tussentijd zijn geheven over de kleine projecten en meldt dit aan de commissie.
 • Michiel Muis
 • Cie AB
 • 10/5/2022
 • T2022-028
 • Legesverordening Rottemeren: de wethouder bespreekt in de GR Rottemeren de inhoud en tarieven en hun mogelijke tegenstellingen (bv hogere leges voor een modelboot dan voor een boot van 20 meter).
 • Michiel Muis
 • Cie AB
 • 10/5/2022
 • T2022-027
 • Advies tarieven afvalstoffenheffing: onderzoek naar de effectiviteit van de communicatie zal gedaan worden. De wethouder bekijkt op welke wijze dat zo goed mogelijk gedaan kan worden. Lansingerland Peilt zou een mogelijkheid kunnen zijn.
 • Michiel Muis
 • Cie AB
 • 10/5/2022
 • Beheer
 • De effectmeting voeren we begin van 2023 uit zodat een brede meting van de verschillende communicatie- middelen die ingezet zijn mogelijk is. De gemeentaraad ontvangt de uitkomsten van deze meting.
 • T2022-026
 • Advies tarieven afvalstoffenheffing: de commissie ontvangt de nulmeting. Ook ontvangt de commissie, indien het mogelijk is om dit te delen, de cijfers over de kwaliteit van de afvalstromen.
 • Michiel Muis
 • Cie AB
 • 10/5/2022
 • Beheer
 • Eind november/begin december staan sorteerproeven van het PDM, GFT en prullenbakken afval gepland. Zodra er resulaten zijn deelt het college deze met de commissie/raad. In 2023 herhalen we de sorteer- proeven om te zien of de kwaliteit veranderd is.
 • T2022-025
 • Opvang De Tobias: Zodra de tijdens de raad van 7 juli toegezegde toelichting aan de vrijwilligers, wordt de commissie hierover geïnformeerd.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 10/5/2022
 • Op 8 november heeft een bijeenkomst plaatsgevonden voor de vrijwilligers die actief waren voor de bewoners van De Kulck en de Tobias. De vrij- willigers zijn geïnformeerd over de langdurige opvang en zij hebben een bedankje ontvangen.
 • T2022-024
 • De wethouder zegt toe dat de bouwhoogte van 25 meter in dit geval ook 25 meter is en dat daar door het college geen 10% of meer bij opgeteld gaat worden.
 • Simon Fortuyn
 • Raad
 • 9/22/2022
 • Gebiedsopgaven
 • T2022-023
 • De wethouder zegt toe dat hij met de insprekers gericht op het agendapunt ULC A12 in gesprek gaat over hun zorgen omtrent de verkeersafwikkeling, verkeerstoename, veiligheid en daaraan gerelateerde zaken en dit ook meeneemt in de ontwikkeling rondom de verkeerssituatie en de infrastructurele zaken die aangepakt gaan worden.
 • Simon Fortuyn
 • Raad
 • 9/22/2022
 • Gesprek heeft plaatsgevonden op 24 november plaatsvinden. Heren Baltzer en Hartmann zijn gehoord door Simon.
 • T2022-022
 • Onderwerp: Aanvragen energietoeslag. Het aanvragen van de energietoeslag is complex. De wethouder zoekt uit, en informeert de raad schriftelijk, of er bij de gemeente signalen (benoemen aantallen) binnen zijn gekomen van inwoners die moeite hebben met het aanvragen van de energietoeslag. En informeert de raad hoe de gemeente hiermee omgaat en eventueel de aanvraag kan vereenvoudigen.
 • Leon Hoek
 • Cie Samenl
 • 9/8/2022
 • T2022-021
 • Langdurige opvang OekraIners: het college doet wat nodig is om de verhuizing en de voorzieningen goed op orde te maken van Volley-2-Be
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • T2022-020
 • Langdurige opvang Oekraïners: de commissie ontvangt de informatie over de juridische status en reikwijdte van de Noodwet zoals is opgesteld door de juridische adviseurs van het college.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 9/7/2022
 • T2022-019
 • Binnen enkele weken wordt de raad geïnformeerd over de voortgang rondom Parq Verde, zowel over de (juridische) procedure met de ontwikkelaar als over de andere vraagstukken die daar spelen
 • Titia Cnossen
 • Cie Ruimte
 • 9/6/2022
 • T2022-018
 • Bij overschrijding van de kosten voor renovatie van de De Parel wordt de raad door de wethouder geïnformeerd.
 • Titia Cnossen
 • Cie Samenl
 • 6/9/2022
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Op dit moment is er geen sprake van overschrijding van de kosten.
 • T2022-017
 • Pilot langdurige opvang Oekraïners: de burgemeester brengt het te volgen proces van de pilot in kaart en informeert de commissie vervolgens. Bij belangrijke stappen wordt de raad geconsulteerd.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 6/14/2022
 • Sinds dit voorjaar zijn wij met elkaar in gesprek over onze opgave voor Langdurige Opvang Oekraïners (LOO) in onze gemeente. Zoals de raad inmiddels van het college in dit traject gewend is, hebben wij de raad op diverse manieren en momenten geïnformeerd over de stappen die we zetten. Deze opgave kenmerkt zich door het snel opvolgen van nieuwe informatie, te zetten stappen en benodigde besluiten. Daarom ontvangt de raad, soms snel na elkaar, informatie van het college over deze opgave. Het college streeft ernaar de raad op deze manier zo spoedig en adequaat mogelijk op de hoogte te houden van de actuele ontwikkelingen. Voorbeelden zijn raadsbrieven U22.03039, U22.03199, U22.04162, U22.04255, U22.04799 en U22.04934 en U22.04948 . We blijven de raad op deze manier informeren. Daarom kan deze toezegging worden beschouwd als afgehandeld.
 • T2022-016
 • In de jaarstukken wordt gerefereerd aan het personeelstekort. De wethouder zegt toe een overzicht per afdeling aan de raad te verstrekken over het tekort en hoe dit wordt opgevangen door bijvoorbeeld externe inhuur.
 • Leon Hoek
 • Cie AB
 • 6/8/2022
 • Deze toezegging is met brief U22.05378 aan de Raad afgehandeld.
 • T2022-015
 • Rondvraag over gevolgen van stijging van gasprijzen voor inwoners en ondernemers van Lansingerland: als het doelbereik van een warmtenet in 2030 in gevaar komt dan informeert het college de raad.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 4/13/2022
 • Dubbel zie T2022-012.
 • 6/30/2022
 • T2022-014
 • Pilot VRR langdurige opvang Oekraïners: er zal in de houtskoolschets ook aandacht zijn voor de maatschappelijke impact.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 4/13/2022
 • Dubbel zie T2022-011.
 • 6/30/2022
 • T2022-013
 • De wethouder zoekt de (juridische) afspraken uit, o.a. over wegonderhoud en inrichting fietspad, tussen de provincie en de gemeente over het gedeelte van de Klapwijkseweg dat is overgedragen van provincie aan de gemeente.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 4/12/2022
 • Omgevingsrecht
 • Afgedaan met brief U22.03553 d.d. 7-9-2022.
 • T2022-012
 • Rondvraag over gevolgen van stijging van gasprijzen voor inwoners en ondernemers van Lansingerland: als het doelbereik van een warmtenet in 2030 in gevaar komt dan informeert het college de raad.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 4/13/2022
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Het college zal de raad informeren als dit aan de orde is.
 • T2022-011
 • Pilot VRR langdurige opvang Oekraïners: er zal in de houtskoolschets ook aandacht zijn voor de maatschappelijke impact.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 4/13/2022
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Via bespreking van de houtskoolschets in gezamenlijke commissie AB/Samenleving d.d. 18 mei 2022.
 • 6/30/2022
 • T2022-010
 • Bleizo-West en windmolens: de wethouder geeft de commissie (desnoods onder geheimhouding) de commissie inzicht in de drie mogelijke locaties voor windmolens en het stappenplan.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie AB
 • 2/9/2022
 • Gebiedsopgaven
 • Afgehandeld met brief U22.00701 d.d. 9 maart 2022.
 • 6/30/2022
 • T2022-009
 • Bleizo-West: de commissie wordt na het overleg met de commissie Zoetermeer geïnformeerd over de te volgen strategie.
 • Simon Fortuyn
 • Cie AB
 • 2/9/2022
 • Gebiedsopgaven
 • Met brief U22.05880, verzonden op 13 december 2022, is de gemeenteraad geïnformeerd over de op te stellen ontwikkelstrategie voor Bleizo-West.
 • T2022-008
 • Happy Italy: de wethouder is bereid om welwillend te bekijken wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van de locatie van de speeltuin en zorgt voor een terugkoppeling aan de commissie als de gesprekken gevoerd zijn.
 • Kathy Arends
 • Cie AB
 • 2/9/2022
 • Gebiedsopgaven
 • Afgehandeld met brief U22.02187 d.d. 17 mei 2022.
 • 6/30/2022
 • T2022-007
 • Berkel Centrum Oost: De wethouder zegt toe zorg te dragen voor klimaatadaptieve tegels voor de parkeerplaatsen aan de Terpstraat. Naar verwachting past dit binnen de financiële middelen bij bijvoorbeeld onvoorzien. Indien dit niet past, informeert de wethouder de raad hierover.
 • Leon Hoek
 • Cie Ruimte
 • 2/14/2022
 • Gebiedsopgaven
 • Het stedenbouwkundig masterplan is aangepast. De klimaatadaptieve tegels zijn toegepast op de parkeerplaatsen aan de Terpstraat.
 • T2022-006
 • De wethouder houdt de commissie Samenleving op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Ezelsbruggetje.
 • Titia Cnossen
 • Cie Ruimte
 • 2/10/2022
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Dagelijks Bestuur heeft ingestemd om de vervolgfase in te gaan. Zodra er een overeenstemming is bereikt met de gekozen partij, dan wordt dit naar buiten gecommuniceerd.
 • T2022-005
 • Horti Science-visie: de wethouder informeert de commissie AB over het project met de gemeente Pijnacker over transformatie van glastuinbouwgebieden/FES gebied rondom de Chrysantenweg
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie AB
 • 1/12/2022
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Afgehandeld: In de Horti Science visie is uiteindelijk per polder weergegeven welke gebieden in aanmerking komen voor transformatie en herstructurering. In Q3 2022 ontvangt de gemeenteraad een informatiedocument over herstructurering van de polders in Lansingerland. Dit doen we op regionaal niveau in samenwerking met Pijnacker-Nootdorp, Zuidplas, Waddinxveen en de provincie Zuid-Holland.
 • 5/12/2022
 • T2022-004
 • Horti Science-visie: de wethouder onderzoekt de mogelijkheden van het aanleggen van plukperkjes/bermpjes.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie AB
 • 1/12/2022
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Afgehandeld: Ontwikkelen van plukperkjes en –bermpjes worden niet specifiek aan- gelegd. Wel voeren we samen met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties acties uit die binding met het Horti Science District versterken. Bijvoorbeeld op het vlak van biodiversiteit en in de vorm van educatie. Heeft ook op die manier een plek gekregen in de uitvoeringsagenda.
 • 5/12/2022
 • T2022-003
 • Zonnepanelen Brandweerkazerne: het idee om zonnepanelen te plaatsen op het dak van de brandweerkazerne Berkelse Poort zal de burgemeester agenderen in het (dagelijks bestuur of het algemeen) bestuur en de directie van de veiligheidsregio.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 1/12/2022
 • Veiligheid & APV
 • We informeren de raad per brief over de stand van zaken. Daarmee wordt de toezegging afgedaan.
 • T2022-002
 • In aanloop van het opstellen van het bestemmingsplan cq omgevingsplan nav het Masterplan Bleiswijk stelt het college op korte termijn een participatieplan op.
 • Titia Cnossen
 • Cie Ruimte
 • 1/13/2022
 • Gebiedsopgaven
 • De gemeenteraad heeft op 20 oktober jl. het participatieplan vastgesteld.
 • T2022-001
 • Het college geeft in relatie tot de mobiliteitsvisie een schriftelijke reactie op slimme oplaadmogelijkheden en dan met name het elektrisch opladen van de auto en de (on) mogelijkheden van het bi-directioneel laden en het aansluiten op het eigen PV-systeem.
 • Leon Hoek
 • Cie Ruimte
 • 1/11/2022
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Bij de raadsbehandeling van de integrale laadvisie in oktober 2022 is toegezegd dat wij in het eerste kwartaal van 2023 een onderzoek zullen uitvoeren naar de verlengde private aansluitingen in relatie tot aansluiting op zonnepanelen van een particuliere woning. Na onderzoek zullen de resultaten gerapporteerd worden aan college en raad.
 • T2021-081
 • Brief college steunfonds: Er wordt uitgezocht hoe zelftesten gratis beschikbaar kunnen komen bij die mensen die het moeilijk zelf kunnen betalen en de raad wordt over de uitkomst hiervan geïnformeerd.
 • Titia Cnossen
 • Cie AB
 • 12/8/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Het ministerie van VWS stelt begin 2022 twee miljoen zelftesten beschikbaar aan inwoners met lage inkomens via gemeenten. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor de logistiek en hoe de verdeling plaats kan vinden. De voortgang wordt medio februari 2022 als mededeling gedeeld op de commissie Samenleving. De toezegging wordt hiermee beschouwd als afgehandeld.
 • T2021-080
 • De wethouder stelt de informatie uit de huidige monitor beschermd wonen (p. 18 Regionaal beleidsplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2022-2026) beschikbaar aan de raad. De raad wordt schriftelijk geïnformeerd.
 • Titia Cnossen
 • Cie Samenl
 • 12/9/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • De regiomonitor (T21.10209) met een toelichtende brief (T21.10210) is aan de raad toegestuurd. De toezegging is hiermee afgehandeld.
 • T2021-079
 • Uitvoeringsagenda duurzaamheid In de geactualiseerde uitvoeringsagenda duurzaamheid besteedt het college ook aandacht aan de betaalbaarheid van energie voor lage inkomens en een duurzaamheidslening.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie Begr
 • 10/27/2021
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Afgedaan, zie T21.05027 (actualisatie uitvoeringsagenda Lansingerland duurzaam).
 • T2021-078
 • Proces begroting 2023 Het intensieve gezamenlijke (college met raad) proces voor de kadernota dat in het voorjaar van 2021 is doorlopen, zal als standaard gaan gelden voor het proces voor de begroting 2023. De verwachting is dat er nog een bezuinigingsopgave ligt omdat de begroting 2023 nog niet sluitend is.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Begr
 • 10/27/2021
 • Financien
 • Deze toezegging nemen wij mee bij het opstellen van de komende Begroting 2023-2026. De begroting 2023 is inmiddels afgerond. In Q1-2023 evalueren we met de Raad dit proces. Hiermee is deze toezegging afgedaan.
 • T2021-077
 • MIP Het college organiseert nog in 2021 een beeldvorming over het MIP met specifieke aandacht voor de afwijkingen in projecten. Tevens komst aan de orde hoe de raad hierover wordt geïnformeerd naast de reguliere P&C documenten en welke spelregels daarvoor opgenomen kunnen worden in de financiële verordening.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie Begr
 • 10/27/2021
 • Financien
 • In januari 2022 is er een extra beeldvormende avond geweest, waarin de inhoud van de projecten in het MIP zijn toegelicht.
 • T2021-076
 • Paspoort thuisbrengen Aanvullend op de huidige (maatwerk) thuisservice, start het college in Q2 met een pilot en onderzoek voor de uitrol van de brede thuisservice. Afhankelijk van de uitkomsten komt het college in Q3 met een voorstel.
 • Simon Fortuyn
 • 10/27/2021