Toezeggingen

NummerToezeggingPortefeuillehouderGedaan inDatumAfdWijze van afdoeningGeaccordeerd in raad d.d.
 • T2021-002
 • Het college stuurt in maart 2021 een brief met een voorstel aan de raad -met inachtneming van de bespreking in de commissie ruimte- om invulling te geven aan het participatietraject bij particuliere initiatieven voor de aankomende periode gaat tot aan vaststelling nota burgerparticipatie en de kaders van de omgevingsvisie. Het college wil hiermee richting geven aan het – in samenspraak met de raad- verder vormgeven van burgerparticipatie bij particuliere ontwikkelingen.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 1/12/2021
 • T2021-001
 • Agendering verkeersveiligheid N209, brief U20.10060. [In het eerste kwartaal van 2021 wordt er een gesprek gepland tussen portefeuillehouder Fortuyn en gedeputeerde Vermeulen. (motie 2020-035) . De raad wordt over de resultaten geïnformeerd.
 • Simon Fortuyn
 • Brief/memo
 • 1/7/2021
 • T2020-088
 • APV: de raad ontvangt begin 2021 schriftelijk informatie over de stand van zaken standplaatsenbeleid.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 12/2/2020
 • T2020-087
 • APV: Zodra het standplaatsen en/of het plastic-beleid klaar is en er een aanpassing van de APV nodig is, wordt er tussentijds (dus voor december 2021) een voorstel tot aanpassing aan de raad aangeboden.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 12/2/2020
 • T2020-086
 • Messenverbod: de raad ontvangt een evaluatie over het afgelopen jaar op het gebied van het messengebruik en –bezit en de effectiviteit van de maatregelen die we genomen hebben bij de volgende wijziging van de APV.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 12/2/2020
 • T2020-085
 • Naar aanleiding van het ingetrokken amendement van de PvdA (A2020-036) over sociale woningbouw in Bleiswijk, zegt de wethouder toe te onderzoeken wat een percentage sociale woningbouw – ook financieel- betekent in een goed en betaalbaar te ontwikkelen wijk en neemt de afwegingen op in het masterplan dat voor bespreking naar de raad gaat.
 • Kathy Arends
 • Raad
 • 12/17/2020
 • T2020-084
 • Naar aanleiding van de vraag van het CDA over het niet geruisloos voorbij laten gaan van de jaarwisseling 2020-2021 zegt de burgemeester toe het carillon te laten spelen, mits dit technisch mogelijk is.
 • Pieter van de Stadt
 • Raad
 • 12/17/2020
 • T2020-083
 • Naar aanleiding van de ingetrokken motie M2020-037 van de PvdA over de toeslagenaffaire zegt de wethouder toe na te gaan welke financiële middelen de gemeente ontvangt en waarvoor de gemeente dat geld mag benutten. Als er met in achtneming van de privacywetgeving mogelijkheden zijn om gedupeerden zelf te benaderen, zal de gemeente dat doen. In ieder geval kunnen gedupeerden zich nu zelf melden.
 • Ankie van Tatenhove
 • Raad
 • 12/17/2020
 • T2020-082
 • Naar aanleiding van de ingetrokken motie M2020-037 van de PvdA over de toeslagenaffaire zegt de wethouder toe zo spoedig mogelijk actief en zorgvuldig te communiceren, dat gedupeerden van de toeslagenaffaire zich kunnen melden bij de gemeente door onder andere een bericht in de lokale kranten, sociale media en op de website.
 • Ankie van Tatenhove
 • Raad
 • 12/17/2020
 • T2020-081
 • Bestemmingsplan parapluherziening 150 kV Bleiswijk-Zuidpolder, informeren raad over ontwerpbestemmingsplan in Q1 - 2021
 • Kathy Arends
 • Brief/memo
 • 12/15/2020
 • Omgevingsrecht
 • T2020-080
 • De wethouder zoekt uit of achterhaald kan worden hoeveel inwoners van de gemeente Lansingerland slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 12/3/2020
 • T2020-079
 • In de schuldhulpverlening wordt veel gebruik gemaakt van de inzet van vrijwilligers. In het beleidsplan schuldhulpverlening is aandacht voor een goede mix tussen vrijwilligers en professionals.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 12/3/2020
 • T2020-078
 • De schuldhulpverleners zijn betrokken bij de totstandkoming van het beleidsplan schuldhulpverlening. Met hen zijn gesprekken gevoerd. De wethouder zal het concept beleidsplan schuldhulpverlening met de schuldhulpverleners delen en hen vragen hier schriftelijk een reactie op te geven. Als we een schriftelijke reactie ontvangen, wordt deze met de raad gedeeld.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 12/3/2020
 • T2020-077
 • In het beleidsplan schuldhulpverlening of het daarbij behorende uitvoeringsplan wordt uitgebreid aandacht besteed aan de wijze waarop monitoring plaatsvindt.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 12/3/2020
 • T2020-076
 • De raad ontvangt op korte termijn een brief met een update van de warmtesamenwerking Oostland.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie Ruimte
 • 12/1/2020
 • T2020-075
 • In het voorjaar 2021 ontvangt de raad een update van het wijkuitvoeringsprogramma voor aardgasvrije wijken.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie Ruimte
 • 12/1/2020
 • T2020-074
 • Op bedrijventerrein Prisma komt een mulitfuel station. Het college zal de bewoners van Kruisweg hier actief bij betrekken. Er volgt een schriftelijk antwoord.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 12/1/2020
 • T2020-073
 • De wethouder geeft een schriftelijke reactie op het betoog van de insprekers en de door hen aan de raad beschikbaar gestelde stukken over het bouwplan/de omgevingsvergunning Rodenrijseweg 2a-2b Berkel en Rodenrijs. Daarbij gaat de wethouder expliciet in op het door de insprekers aangegeven punt dat de bezwaartermijn is verstreken, maar er mogelijk iets mis is gegaan in de procedure van bekendmaking van het besluit.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 12/1/2020
 • T2020-072
 • De wethouder beantwoord de door GroenLinks gestelde vragen over duurzaamheid in relatie tot de Lange Vaart en Merenweg schriftelijk. Het antwoord volgt vóór de raadsvergadering van 17 december 2020.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 12/1/2020
 • T2020-071
 • Het college gaat vroegtijdig met de provincie in gesprek over de ontsluiting van de toekomstige woonwijken (Lange Vaart en Merenweg) in Bleiswijk op de N209.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 12/1/2020
 • T2020-070
 • Het verplaatsen van het afvalbrengstation naar de Leeuwenhoekweg heeft veel gevolgen voor de omgeving daar. Het college gaat met de betrokkenen in gesprek, hier is veel aandacht voor.
 • Simon Fortuyn
 • Raad
 • 11/26/2020
 • T2020-069
 • De gebiedsvisie Bosland wordt breder opgebouwd, daarbij zal het college veel aandacht besteden aan gesprekken met betrokkenen in de omgeving.
 • Simon Fortuyn
 • Raad
 • 11/26/2020
 • T2020-068
 • Fietsparkeren vormt een onderdeel van de mobiliteitsvisie. Het college wil inzetten op meer fietsparkeren. Dit wordt centrumbreed onderzocht.
 • Kathy Arends
 • Raad
 • 11/26/2020
 • T2020-067
 • Recreatieschap Rottemeren: Het college informeert de raad proactief over de besluitvorming over ontwikkelplan en uitvoeringsagenda en zal de stukken hierover met de raad delen. De uitnodiging voor een fietstocht door de Rottemeren met commissie en bestuur zal ook weer worden opgepakt.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie Ruimte
 • 11/11/2020
 • T2020-066
 • Digitale toegankelijkheid: Eventuele financiële consequenties van wensen en/of verbeteringen op het terrein van de digitale toegankelijkheid zullen ruim voor de Kaderbrief 2021 gedeeld worden met de raad.
 • Simon Fortuyn
 • Cie AB
 • 11/11/2020
 • Service & contact
 • Q1 - 2021.
 • T2020-065
 • Digitale toegankelijkheid: de wethouder zal met de PvdA en andere geïnteresseerde fracties een digitale wandeling door de website maken om te ervaren hoe het staat met de digitale toegankelijkheid van de website.
 • Simon Fortuyn
 • Cie AB
 • 11/11/2020
 • Service & contact
 • Q1 - 2021.
 • T2020-064
 • Begroting 2020: sustainable development goals (SDG’s): het opnemen van SDG’s in de P&C-documenten zal onderwerp van gesprek zijn met de raad waarbij wij ook kijken naar de voorbeelden van andere gemeenten. Daarna kan de raad bezien welke prioriteit dat krijgt.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Raad
 • 11/5/2020
 • Financien
 • Dit wordt meegenomen in het traject Kadernota / Begroting 2022.
 • T2020-063
 • Begroting 2020-diversiteit: in april 2021 ontvangt de raad een notitie over het diversiteitsbeleid van de gemeeente
 • Pieter van de Stadt
 • Raad
 • 11/5/2020
 • Organisatie en HRM
 • T2020-062
 • Begroting 2020: op de website wordt de informatie over bijzondere woonvormen als Tiny Houses en het aanspreekpunt in de gemeente hiervoor duidelijk vindbaar.
 • Kathy Arends
 • Raad
 • 11/5/2020
 • T2020-061
 • Begroting: het college informeert de raad actief als er ontwikkelingen zijn inzake de toestroom tot de bijstand. Het gaat daarbij om afwijkingen in vergelijking met de huidige cijfers.
 • Kathy Arends
 • Cie Begr
 • 10/28/2020
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Indien er sprake is van een sterke afwijking van de bijstandscijfers, informeert het college de raad hier actief over. Het college informeert de raad in ieder geval over de bijstandscijfers in de Zomernota 2021.
 • T2020-060
 • Begroting: de raad wil vóór de Kaderbrief 2022 uitvoerig met het college in gesprek over de door te voeren bezuinigingen. Het college geeft gevolg aan deze wens, de invulling (technische briefing, benchmark, beeldvorming) wordt met de griffie besproken.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie Begr
 • 10/28/2020
 • Financien
 • De Raad ontvangt voor het Kerstreces brief U20.09236 met een doorkijk naar het proces van de Kadernota 2022-2025. Deze toezegging wordt meegenomen in de desbetreffende brief.
 • T2020-059
 • Begroting: Het college onderzoekt of het gebruikersdeel OZB niet-woningen in 2022 gesplitst kan worden.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie Begr
 • 10/28/2020
 • Financien
 • Dit wordt meegenomen in het traject Kadernota / Begroting 2022.
 • T2020-058
 • Begroting: De brief met procesvoorstel besteding Enecogelden komt eind 2020 naar de raad. Bij de kaderbrief 2022 worden keuzes gemaakt.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie Begr
 • 10/28/2020
 • Financien
 • De Raad ontvangt voor het Kerstreces hierover een brief. Uitwerking vindt plaats in het traject van de Kadernota 2022.
 • T2020-057
 • Begroting: De uitvoering van de P&C-motie (M2019-034 wordt na de vaststelling van deze begroting weer opgepakt: er komt een voorbeeldprogramma tbv de begroting (gebaseerd op de begroting Zoetermeer). Dit wordt besproken met een afvaardiging van de commissies zodat er een nog mooiere, leesbare, transparante begroting komt.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie Begr
 • 10/28/2020
 • Financien
 • In de brief U20.09236 'Doorkijk traject kadernota', die het college voor het Kerstreces aan de Raad stuurt wordt aangegeven hoe deze motie wordt opgepakt. De uitwerking van de motie vindt plaats in komende P&C-producten: Jaarstukken 2020, Kadernota 2022 en Begroting 2022.
 • T2020-056
 • Begroting: Er komt een raadsvoorstel voor het budget (500.000 euro) dat is gereserveerd voor Huis van de Samenleving. De raad kan daarmee invloed uitoefenen op de onderliggende onderdelen.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Begr
 • 10/28/2020
 • Exploitatie
 • In Q1 - 2021 komt het raadsvoorstel richting de raad.
 • T2020-055
 • Begroting: De Miderm review komt in Q4 naar de raad. De bezuiniging op de beleidsaccenten wordt ingevuld na bespreking van de midterm review met de raad.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Begr
 • 10/28/2020
 • Maatschappelijke Opgaven
 • De Midterm review bestaat uit twee onderdelen: een evaluatie van de beleidsaccenten. Deze sturen we in december 2020 naar de raad. En de evaluatie van Versterken van Veerkracht. Deze sturen we in januari 2021 naar de raad. Daarna volgt een beeldvormende avond en bespreking in de commissie.
 • T2020-054
 • Begroting: Het college komt met een procesvoorstel over de betrokkenheid van de raad bij de bezuinigingen op het sociaal domein in het proces richting de kadernota, indachtig de wens van de raad om vóór het opstellen van de kadernota al met het college te verkennen hoe de gemeente ervoor staat en welke oplossingsrichtingen er zijn.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Begr
 • 10/28/2020
 • Financien
 • De Raad ontvangt voor het Kerstreces brief U20.09236 met een doorkijk naar het proces van de Kadernota 2022-2025. Deze toezegging wordt meegenomen in de desbetreffende brief.
 • T2020-053
 • Begroting: Voor het eind van het jaar ontvangt de raad een brief van het college over de organisatieontwikkeling. De indicaties opgenomen in deze brief landen in de kadernota. Het college kijkt goed wat noodzakelijke functies zijn en blijft dat te allen tijden doen.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie Begr
 • 10/28/2020
 • T2020-052
 • Rioleringsplan Financiering rioleringsplan: De verwachting is dat de kosten op de langere termijn aanzienlijk zullen toenemen vanwege een extra (vervangings)vraag. Het is een doelbelasting / heffing, die enkel gebruikt mag worden voor de rioolkosten. In de kaderbrief stelt de raad de leges vast. Het college komt met een financieringsvoorstel zodat de raad het gesprek kan voeren over de mogelijkheden van financiering en nu al een deel van de kosten op te nemen ipv enkel door te schuiven naar volgende generaties.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 11/11/2020
 • Beheer
 • T2020-051
 • Geluidsschermen N209: het college stelt een planning op met daarin de knelpunten en onzekerheden. Voor het opstellen van een planning is ook de provincie nodig omdat naast het geld ook over het ontwerp en de uitvoering gaat. Als er licht zit tussen de planning van onze gemeente en de planning van de provincie geeft dit aanleiding tot een gesprek met de provincie. In de reguliere voortgangsrapportage houdt het college de raad op de hoogte van de ontwikkelingen en voortgang.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 11/11/2020
 • Beheer
 • T2020-050
 • Berkel Centrum Oost: Na de evaluatie van de pilot blauwe parkeerzone Terpstraat volgt een voorstel van een college over het al dan niet definitief invoeren van een blauwe zone.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 11/10/2020
 • Beheer
 • De parkeerschijfzone is in augustus 2020 ingegaan. Na een jaar wordt deze geëvalueerd en neemt het college een besluit over de definitieve invoering. Het college brengt cie Ruimte hiervan in het Q4 - 2021 op de hoogte.
 • T2020-049
 • Berkel Centrum Oost: de wethouder zegt toe een nadere bestudering en onderzoek uit te voeren om te komen tot 120 parkeerplaatsen op langere termijn, waar bijvoorbeeld ook de ideeën van de winkeliers worden meegenomen. Via een motie of amendement kan de raad hier nog meer richting aan geven.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 11/10/2020
 • Gebiedsopgaven
 • Q4 - 2021.
 • T2020-048
 • Beleidsplan Wet inburgering: De Adviesraad Sociaal Domein Lansingerland heeft over het Beleidsplan Wet inburgering advies uitgebracht aan het college van B&W. De wethouder maakt inzichtelijk welk advies door de Adviesraad is gegeven en hoe het college met dit advies is omgegaan. Als het raadsvoorstel straks opnieuw aan de raad wordt aangeboden, zal er ook inzicht geboden worden in het advies van de Adviesraad en de wijze waarop het college hiermee om is gegaan.
 • Kathy Arends
 • Cie Samenl
 • 11/12/2020
 • Maatschappelijke Opgaven
 • De invoeringsdatum van de nieuwe Wet Inburgering is uitgesteld. Voorjaar 2021 bieden we het raadsvoorstel opnieuw aan, waarbij inzicht wordt gegeven in het advies van de Adviesraad en de wijze waarop het college hiermee om is gegaan.
 • T2020-047
 • De wethouder geeft aan de commissie te betrekken bij latere vormgeving en inrichting van de nieuwe locatie en het nieuwe ABS, mede in relatie tot het afvalbeleid.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 11/10/2020
 • Beheer
 • T2020-046
 • Bij de gebiedsontwikkeling van Bosland betrekt het college actief de omgeving en ondernemers door in gesprek te gaan met inwoners en de BIZ-organisatie/ondernemersvereniging.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 11/10/2020
 • Gebiedsopgaven
 •  Planning afronding Q3 - 2021.
 • T2020-045
 • Sturingsmodel Blok B: de wethouder legt de statuten eerst ter informatie voor aan de raad, vóór definitieve vaststelling.
 • Ankie van Tatenhove
 • Raad
 • 10/29/2020
 • Maatschappelijke Opgaven
 • De verwachte oprichting van de stichting is in Q2 - 2022. De wethouder legt de concept statuten dan vooraf aan de raad voor.
 • T2020-044
 • Sturingsmodel Blok B: De wethouder onderzoekt of het mogelijk is om in de statuten van de stichting vast te leggen dat de gemeente goedkeuring geeft aan de benoeming van een specifiek bestuurslid van de stichting.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 10/8/2020
 • Maatschappelijke Opgaven
 • De voorbereidingswerkgroep bereidt de statuten voor en neemt hierin op dat een van de bestuursleden benoemd wordt na instemming van het gemeentebestuur. Verwacht in Q2 - 2022.
 • T2020-043
 • In het Accommodatieplan Sport komt aandacht voor prestatiesport, ondanks het feit dat dit niet als uitgangspunt is geformuleerd. Er wordt verkend welke sportaccommodaties nodig zijn. In dit kader wordt onderzoek gedaan naar de groei, populariteit van sporten en atypische ontwikkelingen in Lansingerland t.o.v. landelijke ontwikkelingen (dit in overleg met de sportverenigingen).
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 10/8/2020
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Een verkenning van de wenselijkheid en mogelijkheden voor het faciliteren van prestatiesport wordt opgenomen in het accommodatieplan. De raad ontvangt medio november een raadsbrief over de vervolgstappen van het accommodatieplan.
 • T2020-042
 • Nota Reserves en voorzieningen: bij een nieuw raadsvoorstel waarin een nieuwe of een uitbreiding van de bestaande kapitaallastenreserve is opgenomen, geeft het college aan in een kader op welke manier aan de toets van de nota reserves en voorzieningen voldaan wordt.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie AB
 • 10/7/2020
 • Financien
 • We nemen dit mee bij raadsvoorstellen waarin een nieuwe kapitaallastenreserve is opgenomen, of een bestaande kapitaallastenreserve wordt uitgebreid.
 • T2020-041
 • De wethouder neemt de suggesties uit commissie ruimte mee bij het uitwerken van het toetsingskader en communicatiekader huisvesting arbeidskader wat door het college wordt vastgesteld. Suggesties hebben betrekking op het gemotiveerd afwijken van de criteria, betrekken van de welstandscommissie, handhaven en toetsing, sociale inbedding, klimaatadaptatief parkeren en het betrekken bij de planvorming van de flexwerkers zelf.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 9/15/2020
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • De waardevolle suggesties worden vooralsnog betrokken in gesprekken met initiatief- nemers. Prioriteit heeft nu het toetsingskader in gebruik te nemen. Praktische ervaring opdoen of het toetsingskader voldoet aan de realisatie van kwalitatief verantwoorde huisvesting, ervaringen benutten voor toekomstige evaluatie en conclusies over werkbaarheid toetsingskader.
 • 12/17/2020