Toezeggingen

NummerToezeggingPortefeuillehouderGedaan inDatumAfdWijze van afdoeningGeaccordeerd in raad d.d.
 • T2024-001
 • Wonen: De commissie heeft behoefte aan integrale informatie om minimaal jaarlijks te kunnen monitoren en evalueren en dit te bespreken in de commissie. De wethouder zegt toe gegevens uit diverse documenten te betrekken bij de behandeling van de monitor van de uitvoeringsagenda van de Woonvisie in Q2 2024. De wethouder geeft vooraf inzicht in welke informatie (op onderwerp en niet op inhoud) in de monitor van de uitvoeringsagenda naar de raad gaat zodat de raad kan beoordelen of dit aan de behoefte voldoet.
 • Michiel Muis
 • Cie Ruimte
 • 1/16/2024
 • T2023-012
 • Beleid laadpalen: de commissie ontvangt een brief waarin informatie gegeven wordt over het laadpalenbeleid en hoe zich dat verhoudt tot de nieuwe wijk Project Buyten.
 • Michiel Muis
 • Cie AB
 • 12/6/2023
 • T2023-011
 • Aanpak wrakken/handhaving bedrijventerreinen: de APV wordt op dit punt gewijzigd, o.a. ruimere definitie wrak, mogelijk de Pijnackerse aanpak volgen, een strengere lijn inzetten met de mogelijkheid van vrijstellingen. Dit komt als een kleine wijziging van de APV begin 2024 als voorstel naar de raad.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 11/15/2023
 • T2023-010
 • Tijdens de beeldvormende avond over huisvesting onderwijs in november 2023 zal uitgebreid aandacht besteed worden aan de situatie bij IKC Cadans en wordt de raad bijgepraat over de situatie aldaar.
 • Leon Hoek
 • Cie Samenl
 • 9/14/2023
 • De raad is bijgepraat over onderwijshuisvesting op 29 november 2023. Daarmee is deze toezegging afgehandeld.
 • T2023-009
 • De wethouder zegt toe dat hij vanaf 2025 in de P&C cyclus de monitoring/evaluatie van het uitvoeringsplan Schuldhulpverlening meeneemt. Hierin besteedt hij ook aandacht aan de genoemde punten van de motie M2023-017 (Vroegsignalering, ontwikkeling bereik mensen met problematische schuld en de resultaten van de uitvoeringsorganisaties en hun samenwerking).
 • Leon Hoek
 • Raad
 • 9/28/2023
 • Maatschappelijke Opgaven
 • We nemen de genoemde punten mee in de tekst van de jaarrekening 2024.
 • T2023-008
 • Saneringskosten Bosland: de wethouder zegt toe de kosten voor de sanering -ipv een krediet met bijbehorende kapitaallasten- via de algemene reserve te financieren omdat het een incidentele uitgave betreft.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 9/12/2023
 • Gebiedsopgaven
 • Deze toezegging is inmiddels verwerkt door financiën en is afgedaan.
 • T2023-007
 • Rapportage aanrijtijden VRR: de burgemeester draagt de boodschap van de raad zo snel mogelijk over aan de VRR, vraagt naar de stand van zaken van de nieuwe normen en koppelt dit schriftelijk terug aan de commissie.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 4/5/2023
 • Veiligheid & APV
 • Deze toezegging is afgedaan met raadsinformatiebrief U23.02580.
 • T2023-006
 • De wethouder zegt toe de lijst van 22 aangemelde donkere plekken, waar discussie in de commissie over is, te schonen op wat nu al in orde is.
 • Michiel Muis
 • Cie Ruimte
 • 4/4/2023
 • Beheer
 • Deze toezegging is afgehandeld.
 • T2023-005
 • De burgemeester zegt toe om een afschrift aan de raad te sturen van het antwoord op de ingekomen brief ‘verzoek om reflectie over de geschetste situatie rondom omgeving Pastoor Verburghweg 12a’.
 • Pieter van de Stadt
 • Raad
 • 3/30/2023
 • Gebiedsopgaven
 • De raad is op 24 mei 2023 volledig geïnformeerd. Afgedaan.
 • T2023-004
 • De commissie AB ontvangt schriftelijk nadere info over de bezetting van het team veiligheid.
 • Cie AB
 • 3/15/2023
 • Veiligheid & APV
 • College heeft toezegging afgehandeld middels brief U23.03134.
 • 9/28/2023
 • T2023-003
 • De burgemeester zegt toe namens een meerderheid van de gemeenteraad dat Lansingerland €1,00 per inwoner doneert aan Giro 555 voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. De wethouder Financiën neemt de verwerking hiervan mee in de zomerrapportage. Indicatief is de onttrekking voorzien in de post onvoorzien.
 • Raad
 • 2/23/2023
 • Financien
 • De toezegging is gerealiseerd. Naar aanleiding van toezegging is B&W voorstel opgesteld en op 16 maart 2023 is €65,000 betaald aan giro 555
 • T2023-002
 • De centra van Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs zijn fietsvrij. Mensen met een beperking en die afhankelijk zijn van de fiets, kunnen een ontheffing krijgen. De wethouder informeert de raad over de regels en de eventuele leges. Uitgangspunt is dat eea wordt geregeld met zo min mogelijk administratieve rompslomp.
 • Michiel Muis
 • Cie Ruimte
 • 2/7/2023
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Beleidsregels t.b.v. ontheffingen voor minder validen zijn vastgesteld door het college (Corsanr BW2300117 en gepubliceerd. De legesverordening van de gemeente Lansingerland is daarbij van toepassing. In de verordening is opgenomen dat tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeers- tekens 1990, € 35,75 aan leges van toepassing zijn. Tijdens de overbruggingsperiode totdat de beleidsregels zijn geëffectueerd, hebben mensen zonder uitgebreide toetsing kosteloos een tijdelijke ontheffing gekregen. Na het collegebesluit van 25 april 2023 zijn de tijdelijke en nieuw aangevraagde ontheffingen getoetst en conform de regels afgehandeld. (In totaal zijn 15 tot 20 ontheffingen toegekend)
 • T2023-001
 • De petitie over het veiliger maken van de Kooilaan is in handen gesteld van het college. Het college overlegt met de inwoners en de eigenaar Recreatieschap Rottemeren en wegbeheerder Staatsbosbeheer over de (on)mogelijkheden om de Kooilaan veiliger te maken. Het college informeert bij ontwikkelingen de raad hierover via de voortgangsrapportage en/of actualiteiten uit het college in de commissie.
 • Michiel Muis
 • Cie Ruimte
 • 1/10/2023
 • Beheer
 • Ambtelijk en Bestuurlijk overleg met petitionaris is gevoerd. Maatregelen zijn afgestemd en in voorbereiding. Terugkoppeling naar de commissie Ruimte volgt via de voortgangsrapportage Verkeer en Vervoer bij de actualiteiten uit het college. Daarmee is deze toezegging voldaan. Afgehandeld met Voortgangsrapportage T23.01631 aan de Commissie Ruimte.
 • T2022-043
 • De rondvraag van Job Halkes over onveilige afvalpassen wordt schriftelijk voor de raad van 22 december a.s. beantwoord.
 • Michiel Muis
 • Cie AB
 • 12/7/2022
 • Beantwoording verzonden op 20 december 2022. Zie brief T22.06954. Afgehandeld.
 • T2022-042
 • De wethouder zegt toe de vragen die de PvdA in het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad van 24 november heeft gesteld (nav de brief van de Commissaris van de Koning om met spoed te zoeken naar locaties binnen de gemeente Lansingerland waar asielzoekers langdurig kunnen worden opgevangen en om plannen te ontwikkelen voor permanente opvang) met spoed schriftelijk te beantwoorden.
 • Leon Hoek
 • Raad
 • 11/24/2022
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Deze toezegging is afgedaan met de brieven U23.00790 en U23. 01270 en een beeldvormende avond op 12 april.
 • T2022-041
 • De wethouder zegt toe om binnen 4 maanden een evaluatie te doen naar de toetsingsprocedure voor de vergunning van huisvesting van arbeidsmigranten en daarbij een voorstel aan de raad te doen of het toetsingskader wel of niet moet worden aangepast en hierover een sessie met de raad te organiseren.
 • Michiel Muis
 • Raad
 • 11/24/2022
 • Raadsinformatiebrief U22.05985 in week van 9/1/23 naar raad verstuurd. Beeldvormende raadsavond heeft plaatsgevonden op 1/2/23. Toezegging hiermee afgehandeld.
 • T2022-040
 • De wethouder zoekt uit wanneer de jaarrapportage sociaal domein 2021 verschijnt en informeert de raad hierover.
 • Leon Hoek
 • Cie Samenl
 • 11/10/2022
 • Maatschappelijke Opgaven
 • De raad ontvangt de eindrapportage beleidsplan Versterken van Veerkracht in december 2022.
 • T2022-039
 • De raad ontvangt een brief over de nut en noodzaak van wijkbrandweerman (ondertussen al afgedaan).
 • Pieter van de Stadt
 • Cie Begr
 • 10/18/2022
 • Veiligheid & APV
 • De raad is bij brief van 25 oktober 2022 geïnformeerd over nut en noodzaak van de wijkbrandweerman. Ook is op 30 november 2022 een beeldvormende avond voor de raad gehouden over de wijkbrandweerman. Daarmee is de toezegging afgedaan.
 • T2022-038
 • De drie nog nodige AED’s worden gefinancierd door de gemeente zodat er totale dekking van AED’s in de gemeente is.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie Begr
 • 10/18/2022
 • Veiligheid & APV
 • Afgehandeld met brief U23.00203 d.d. 1 februari 2023.
 • T2022-037
 • Er komt een plan van aanpak agv het regenboogstembusakkoord, wellicht via het collegeprogramma.
 • Leon Hoek
 • Cie Begr
 • 10/18/2022
 • Maatschappelijke Opgaven
 • De toezegging is afgedaan met een beeldvormende avond op 23 augustus 2023 en brief U23.02877.
 • 9/28/2023
 • T2022-036
 • Sint-intocht: de drie verenigingen ontvangen voor de organisatie voor dit jaar een extra bedrag als zij dit kunnen gebruiken.
 • Leon Hoek
 • Cie Begr
 • 10/18/2022
 • Financien
 • Verwerkt. De uitgaven voor 2022 gaan ten laste van het resultaat van 2022. Hiermee is de toezegging afgedaan.
 • T2022-035
 • Na behandeling van de 1e begrotingswijziging in de raad wordt het begrotingsproces samen met een vertegenwoordiging uit de raad geëvalueerd.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Begr
 • 10/18/2022
 • Financien
 • Toezegging T2022-035 is gerealiseerd. De evaluatie heeft plaatsgevonden in Q1 2023 (18-01-2023).
 • T2022-034
 • De wethouder zegt toe dat hij onderzoekt in 2023 wat er mogelijk is op technologisch gebied mbt de inzameling en de verwerking van luiers. Hij neemt contact op met zijn collega’s in onder andere Helmond en komt bij de raad met een advies terug.
 • Michiel Muis
 • Raad
 • 10/20/2022
 • Beheer
 • Afgehandeld met brief U23.02899 van 29 augustus 2023.
 • T2022-033
 • De wethouder komt uiterlijk op 14 november met een voorstel naar de raad over doelgroepen onderzoek energiearmoede.
 • Leon Hoek
 • Raad
 • 10/20/2022
 • Maatschappelijke Opgaven
 • De toezegging is afgedaan met brief U22.05218. Het college informeert de Raad periodiek over het actuele beeld van de situatie.
 • T2022-032
 • De wethouder zegt toe dat ze minimaal 25 stoelen extra onder brengt in de zaal van Casa Cadanza.
 • Titia Cnossen
 • Raad
 • 10/20/2022
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Deze toezegging is afgedaan met brief U23.00552
 • T2022-031
 • De wethouder zegt toe om volgend jaar een voorstel voor de exploitatie van 3 fietsenstallingen aan de raad voor te leggen.
 • Simon Fortuyn
 • Raad
 • 10/20/2022
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Wordt ambtelijk voorbereid vanuit het domein Ruimte, team Exploitatie. Bij de begroting 2024 is ca. € 200.000,- beschikbaar gesteld voor bewaakte fietsenstallingen. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om binnen dit budget twee fietsenstallingen te bewaken.
 • T2022-030
 • Laadvisie: de wethouder doet onderzoek naar de gemeente Soest en hun oplossing voor het laden via de stoep (auto staat geparkeerd op openbaar terrein en wordt geladen met eigen stroom).
 • Michiel Muis
 • Cie AB
 • 10/5/2022
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Wordt betrokken bij de uitvoering van het coalitie-akkoord, het onderzoek naar mogelijkheden om een elektrische auto vanuit huis op te kunnen laden zonder op eigen terrein te kunnen parkeren. Het onderzoek is afgerond, waarbij ook is gekeken naar voorbeelden uit andere gemeenten, zoals gemeente Soest. B&W heeft n.a.v. het onderzoek en advisering vanuit de commissie AB besloten op dit moment geen verlengd private aansluitingen (kabel over de stoep) toe te staan.
 • T2022-029
 • Legesverordening Rottemeren: de wethouder zoekt uit hoeveel leges er in de tussentijd zijn geheven over de kleine projecten en meldt dit aan de commissie.
 • Michiel Muis
 • Cie AB
 • 10/5/2022
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Na verkenning is niet duidelijk geworden hoeveel leges er zijn geheven over de kleine projecten (wat wordt bedoeld met 'kleine projecten"?). Wel is er 740.000 aan huur en erfpacht ontvangen op objecten in het beheergebied van het recreatieschap. Bron Najaarsbegroting 2022 en Programmabegroting 2023. In 2021 heeft het recreatieschap 2989,95 euro aan leges geind, in 20222 was dat 3448,15 euro. Zowel voor 2021 als 2022 geldt dat het 99 % privaatrechtelijke toestemmingen zijn. Zie voor een overzicht: T23.03614. Hiermee afgehandeld.
 • T2022-028
 • Legesverordening Rottemeren: de wethouder bespreekt in de GR Rottemeren de inhoud en tarieven en hun mogelijke tegenstellingen (bv hogere leges voor een modelboot dan voor een boot van 20 meter).
 • Michiel Muis
 • Cie AB
 • 10/5/2022
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • De tarieven voor leges in het gebied van het recreatieschap zijn gebaseerd op een gemiddelde van de tarieven zoals ook door de deelnemende gemeenten worden berekend. Ook is er gekeken naar de tarieven van de andere legesverordeningen van recreatieschappen in Zuid-Holland. Hierdoor wijkt de legesverordening niet teveel af van andere legesverordeningen in de regio. Het uitgangspunt is wel dat deze tarieven slechts kostendekkend mogen zijn, er mag geen winst op gemaakt worden. Vandaar dat de tarieven voor aanvragers relatief laag zijn, ook als het commerciële activiteiten zijn. Advieskosten etc. (vanuit de organisatie, zoals de BOA’s of beheerders) worden per aanvraag apart in rekening gebracht. De lijst met tarieven hangende aan legesverordening kan elk jaar door het DB gewijzigd worden (zonder vaststelling door de raad). “Bijzonderheden” zoals geconstateerd m.b.t. de modelboot kunnen nog eens tegen het licht worden gehouden. Wat de argumentatie van het geschetste voorbeeld (hogere leges voor een modelboot dan voor een boot van 20 meter) is dus niet bekend. Mogelijke verklaringen voor de afwijking is dat de verschillen tussen de tarieven van de deelnemende gemeenten, dan wel in de regio uiteenlopen, waardoor het gemiddelde voor de modelboot hoger komt te liggen dan die van de gewone boten. De legesregeling voor de modelboot valt overigens voor de regeling voor alle modelvoertuigen, dus ook vliegtuigjes en drones. Afgehandeld.
 • T2022-027
 • Advies tarieven afvalstoffenheffing: onderzoek naar de effectiviteit van de communicatie zal gedaan worden. De wethouder bekijkt op welke wijze dat zo goed mogelijk gedaan kan worden. Lansingerland Peilt zou een mogelijkheid kunnen zijn.
 • Michiel Muis
 • Cie AB
 • 10/5/2022
 • Beheer
 • De effectmeting voeren we begin van 2023 uit zodat een brede meting van de verschil- lende communicatiemiddelen die ingezet zijn mogelijk is. De gemeenteraad ontvangt de uitkomsten van deze meting. Afgehandeld met brief U23.01057.
 • T2022-026
 • Advies tarieven afvalstoffenheffing: de commissie ontvangt de nulmeting. Ook ontvangt de commissie, indien het mogelijk is om dit te delen, de cijfers over de kwaliteit van de afvalstromen.
 • Michiel Muis
 • Cie AB
 • 10/5/2022
 • Beheer
 • Eind 2022 lieten we sorteer-proeven uitvoeren op het PMD, GFT en prullenbakken afval. In maart 2023 deelden we de nulmeting met de raad (U23.00725). Eind november 2023 kregen wij de nieuwe resultaten van de sorteer-proeven en wij informeren de raad hierover met brief U23.05712 van 4 december 2023. De Toezegging is hiermee afgehandeld.
 • T2022-025
 • Opvang De Tobias: Zodra de tijdens de raad van 7 juli toegezegde toelichting aan de vrijwilligers, wordt de commissie hierover geïnformeerd.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 10/5/2022
 • Op 8 november heeft een bijeenkomst plaatsgevonden voor de vrijwilligers die actief waren voor de bewoners van De Kulck en de Tobias. De vrij- willigers zijn geïnformeerd over de langdurige opvang en zij hebben een bedankje ontvangen.
 • T2022-024
 • De wethouder zegt toe dat de bouwhoogte van 25 meter in dit geval ook 25 meter is en dat daar door het college geen 10% of meer bij opgeteld gaat worden.
 • Simon Fortuyn
 • Raad
 • 9/22/2022
 • Gebiedsopgaven
 • Deze toezegging is met de vaststelling van het Ontwerpbestemmingsplan Corsa nummer (T23.03993) afgehandeld. In het Ontwerpbestemmingsplan en nu ook in het definitieve bestemmingsplan is de maximale bouwhoogte (voor een klein oppervlakte) 25m.
 • 9/28/2023
 • T2022-023
 • De wethouder zegt toe dat hij met de insprekers gericht op het agendapunt ULC A12 in gesprek gaat over hun zorgen omtrent de verkeersafwikkeling, verkeerstoename, veiligheid en daaraan gerelateerde zaken en dit ook meeneemt in de ontwikkeling rondom de verkeerssituatie en de infrastructurele zaken die aangepakt gaan worden.
 • Simon Fortuyn
 • Raad
 • 9/22/2022
 • Gesprek heeft plaatsgevonden op 24 november plaatsvinden. Heren Baltzer en Hartmann zijn gehoord door Simon. Toezegging hiermee afgehandeld.
 • T2022-022
 • Onderwerp: Aanvragen energietoeslag. Het aanvragen van de energietoeslag is complex. De wethouder zoekt uit, en informeert de raad schriftelijk, of er bij de gemeente signalen (benoemen aantallen) binnen zijn gekomen van inwoners die moeite hebben met het aanvragen van de energietoeslag. En informeert de raad hoe de gemeente hiermee omgaat en eventueel de aanvraag kan vereenvoudigen.
 • Leon Hoek
 • Cie Samenl
 • 9/8/2022
 • T2022-021
 • Langdurige opvang OekraIners: het college doet wat nodig is om de verhuizing en de voorzieningen goed op orde te maken van Volley-2-Be
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • T2022-020
 • Langdurige opvang Oekraïners: de commissie ontvangt de informatie over de juridische status en reikwijdte van de Noodwet zoals is opgesteld door de juridische adviseurs van het college.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 9/7/2022
 • T2022-019
 • Binnen enkele weken wordt de raad geïnformeerd over de voortgang rondom Parq Verde, zowel over de (juridische) procedure met de ontwikkelaar als over de andere vraagstukken die daar spelen
 • Titia Cnossen
 • Cie Ruimte
 • 9/6/2022
 • T2022-018
 • Bij overschrijding van de kosten voor renovatie van de De Parel wordt de raad door de wethouder geïnformeerd.
 • Titia Cnossen
 • Cie Samenl
 • 6/9/2022
 • Maatschappelijke Opgaven
 • We onderzoeken verschillende scenario's voor renovatie van De Parel. Wanneer de financiële consequenties duidelijk zijn, zullen de we raad informeren.
 • T2022-017
 • Pilot langdurige opvang Oekraïners: de burgemeester brengt het te volgen proces van de pilot in kaart en informeert de commissie vervolgens. Bij belangrijke stappen wordt de raad geconsulteerd.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 6/14/2022
 • Sinds dit voorjaar zijn wij met elkaar in gesprek over onze opgave voor Langdurige Opvang Oekraïners (LOO) in onze gemeente. Zoals de raad inmiddels van het college in dit traject gewend is, hebben wij de raad op diverse manieren en momenten geïnformeerd over de stappen die we zetten. Deze opgave kenmerkt zich door het snel opvolgen van nieuwe informatie, te zetten stappen en benodigde besluiten. Daarom ontvangt de raad, soms snel na elkaar, informatie van het college over deze opgave. Het college streeft ernaar de raad op deze manier zo spoedig en adequaat mogelijk op de hoogte te houden van de actuele ontwikkelingen. Voorbeelden zijn raadsbrieven U22.03039, U22.03199, U22.04162, U22.04255, U22.04799 en U22.04934 en U22.04948 . We blijven de raad op deze manier informeren. Daarom kan deze toezegging worden beschouwd als afgehandeld.
 • T2022-016
 • In de jaarstukken wordt gerefereerd aan het personeelstekort. De wethouder zegt toe een overzicht per afdeling aan de raad te verstrekken over het tekort en hoe dit wordt opgevangen door bijvoorbeeld externe inhuur.
 • Leon Hoek
 • Cie AB
 • 6/8/2022
 • Deze toezegging is met brief U22.05378 aan de Raad afgehandeld.
 • T2022-015
 • Rondvraag over gevolgen van stijging van gasprijzen voor inwoners en ondernemers van Lansingerland: als het doelbereik van een warmtenet in 2030 in gevaar komt dan informeert het college de raad.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 4/13/2022
 • Dubbel zie T2022-012.
 • 6/30/2022
 • T2022-014
 • Pilot VRR langdurige opvang Oekraïners: er zal in de houtskoolschets ook aandacht zijn voor de maatschappelijke impact.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 4/13/2022
 • Dubbel zie T2022-011.
 • 6/30/2022
 • T2022-013
 • De wethouder zoekt de (juridische) afspraken uit, o.a. over wegonderhoud en inrichting fietspad, tussen de provincie en de gemeente over het gedeelte van de Klapwijkseweg dat is overgedragen van provincie aan de gemeente.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 4/12/2022
 • Omgevingsrecht
 • Afgedaan met brief U22.03553 d.d. 7-9-2022.
 • T2022-012
 • Rondvraag over gevolgen van stijging van gasprijzen voor inwoners en ondernemers van Lansingerland: als het doelbereik van een warmtenet in 2030 in gevaar komt dan informeert het college de raad.
 • Michiel Muis
 • Cie AB
 • 4/13/2022
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Het college zal de raad informeren als dit aan de orde is.
 • T2022-011
 • Pilot VRR langdurige opvang Oekraïners: er zal in de houtskoolschets ook aandacht zijn voor de maatschappelijke impact.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 4/13/2022
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Via bespreking van de houtskoolschets in gezamenlijke commissie AB/Samenleving d.d. 18 mei 2022.
 • 6/30/2022
 • T2022-010
 • Bleizo-West en windmolens: de wethouder geeft de commissie (desnoods onder geheimhouding) de commissie inzicht in de drie mogelijke locaties voor windmolens en het stappenplan.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie AB
 • 2/9/2022
 • Gebiedsopgaven
 • Afgehandeld met brief U22.00701 d.d. 9 maart 2022.
 • 6/30/2022
 • T2022-009
 • Bleizo-West: de commissie wordt na het overleg met de commissie Zoetermeer geïnformeerd over de te volgen strategie.
 • Simon Fortuyn
 • Cie AB
 • 2/9/2022
 • Gebiedsopgaven
 • Met brief U22.05880, verzonden op 13 december 2022, is de gemeenteraad geïnformeerd over de op te stellen ontwikkelstrategie voor Bleizo-West.
 • T2022-008
 • Happy Italy: de wethouder is bereid om welwillend te bekijken wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van de locatie van de speeltuin en zorgt voor een terugkoppeling aan de commissie als de gesprekken gevoerd zijn.
 • Kathy Arends
 • Cie AB
 • 2/9/2022
 • Gebiedsopgaven
 • Afgehandeld met brief U22.02187 d.d. 17 mei 2022.
 • 6/30/2022
 • T2022-007
 • Berkel Centrum Oost: De wethouder zegt toe zorg te dragen voor klimaatadaptieve tegels voor de parkeerplaatsen aan de Terpstraat. Naar verwachting past dit binnen de financiële middelen bij bijvoorbeeld onvoorzien. Indien dit niet past, informeert de wethouder de raad hierover.
 • Leon Hoek
 • Cie Ruimte
 • 2/14/2022
 • Gebiedsopgaven
 • Het stedenbouwkundig masterplan is aangepast. De klimaatadaptieve tegels zijn toegepast op de parkeer-plaatsen aan de Terpstraat. Hiermee afgehandeld.