Toezeggingen

NummerToezeggingPortefeuillehouderGedaan inDatumAfdWijze van afdoeningGeaccordeerd in raad d.d.
 • T2021-074
 • Naar aanleiding van de bespreking van de zienswijze nieuwe scholen Wilderszijde scherpt de wethouder de zienswijze aan. Voordat deze naar het ministerie wordt gestuurd, wordt deze ter informatie aan de commissie gezonden. De in de zienswijze opgenomen matrix wordt meegezonden naar het ministerie.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 10/7/2021
 • T2021-073
 • Het college informeert de raad over een half jaar over de (financiële) stand van zaken van de pilot funderingsherstel.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie Ruimte
 • 9/22/2021
 • T2021-072
 • Bestemminsplan Treurniet: De wethouder informeert de raad voor de volgende raadsvergadering het bedrag anterieure overeenkomst
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 9/22/2021
 • T2021-071
 • De wethouder informeert de raad schriftelijk over de technische vraag of verdaging van het besluit over Kafra Housing mogelijk is.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 9/14/2021
 • T2021-070
 • Het college organiseert in overleg met de griffie op een korte termijn een vertrouwelijke bijeenkomst over initiateven en mogelijke locaties voor arbeidsmigranten in de gemeente.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 9/14/2021
 • T2021-069
 • Het college neemt de afwijzing, locatie arbeidsmigranten, van Kafra Housing in heroverweging –met inachtneming van de termijnen- en neemt daar de standpunten van de commissie en de mening van de provincie hierin mee.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 9/14/2021
 • T2021-068
 • Corona en scholen: de burgemeester zal samen met wethouder Van Tatenhove de commissie informeren over de stand van zaken van corona bij de scholen in Lansingerland.
 • Cie AB
 • 9/15/2021
 • T2021-067
 • Beleidsaccenten: De wethouder geeft uitvoering aan de door de commissie (in de gele kolom in de notitie) aangegeven wijze van bezuiniging op de beleidsaccenten. De commissie ontvangt een schriftelijke bevestiging.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 9/16/2021
 • T2021-066
 • Beleidsaccenten: De wethouder reageert schriftelijk op de vraag van Nelleke Bouman over het beschikbare budget voor ‘grip op geld’ in relatie tot het plan schuldhulpverlening.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 9/16/2021
 • T2021-065
 • Beleidsaccenten: De evaluatie van de beleidsaccenten wordt meegenomen in de evaluatie van het beleidsplan ‘versterken van veerkracht’.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 9/16/2021
 • T2021-064
 • In het uitvoeringsprogramma van de Woonvisie worden de uitkomsten van het STEC onderzoek, over regionale en lokale woningbehoefte en o.a. de verdeling van het type woningen voor senioren, meegenomen en geduid.
 • Kathy Arends
 • Raad
 • 7/15/2021
 • T2021-063
 • De wethouder zegt medewerking toe aan de ‘Nacht van de Nacht’ en zegt toe te zoeken naar het goede partnership met de milieufederatie en nog een paar andere partijen om te kijken hoe we samen kunnen optrekken om de Nacht van een Nacht tot een succes te maken en daarmee misschien wel een blijvend effect te kunnen veroorzaken om het nog aangenamer te maken in ons mooie Lansingerland.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Raad
 • 7/15/2021
 • T2021-062
 • De zienswijze ten aanzien van de nieuwe scholen in Wilderszijde wordt in oktober behandeld in de commissie Samenleving.
 • Ankie van Tatenhove
 • Raad
 • 7/15/2021
 • 9/30/2021
 • T2021-061
 • Zomerrapportage: Huis van de Samenleving: de verbouwing wordt niet duurder dan 5 ton.
 • Simon Fortuyn
 • Cie AB
 • 6/30/2021
 • T2021-060
 • Brief bestuursopdracht financieringsstructuur: het toetsingskader zal via een raadsvoorstel in september aan de raad voorgelegd worden.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie AB
 • 6/30/2021
 • T2021-059
 • Onderzoek forenzenbelasting: bij het onderzoek zal naast de baten en lasten ook gekeken worden naar de positieve en sociale effecten en deze worden meegenomen in de totale kosten / baten analyse.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie AB
 • 6/23/2021
 • T2021-058
 • Bestemmingsplan Hoeksekade: De wethouder geeft een terugkoppeling over het gesprek met de heer Stolk in de eerst volgende commissie ruimte (sept 2021), bij het agendapunt terugkoppeling uit het college.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 6/29/2021
 • T2021-057
 • Woonvisie: Er bestaat onduidelijkheid over de gebruikte definities zoals bereikbaar en betaalbaar in de woonvisie. Voor de raadsvergadering van 15 juli informeert het college de raad met een overzicht en inzicht in de gehanteerde termen.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 6/29/2021
 • 9/30/2021
 • T2021-056
 • Westpolder Bolwerk: Het college bevordert met de projectontwikkelaar als partner een actieve communicatie over de bereikbaarheid en mobiliteit van deze specifieke locatie om op deze manier een bepaalde doelgroepen (met minder autobezit) aan te spreken.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie Ruimte
 • 6/29/2021
 • T2021-055
 • Het college zoekt uit hoe andere gemeenten (juridisch) omgaan met de vrijstelling van ontvangen giften tot 1200 euro per jaar om ook extra mogelijkheden te geven aan bijstandsgerechtigden in Lansingerland.
 • Kathy Arends
 • Raad
 • 6/24/2021
 • T2021-054
 • Om het gebruik van de TONK-regeling te stimuleren onderzoekt het college op welke wijze de regeling kan worden verruimd door de aan te passen. Het college zal ook de eerdere aanvragen opnieuw toetsen aan de aangepaste voorwaarden. Het college informeert de raad over de voorwaarden en de toepassing. Het college zal breed te communiceren over de aangepaste voorwaarden via o.a. sociale media en sociale partners.
 • Kathy Arends
 • Raad
 • 6/24/2021
 • 9/30/2021
 • T2021-053
 • GGD: voor deze onderwerpen: Naast de basistaken heeft de GGD functies op het gebied van de publieke gezondheidszorg. Voor een specifiek onderdeel verlangen we dat de GGD extra initiatieven ontplooit, namelijk voor de mentale gezondheid van onze jeugd na de coronacrisis (het geschrapte onderdeel uit het CU-amendement) wordt door gemeente Lansingerland aandacht gevraagd bij de komende visievorming van de GGD.
 • Ankie van Tatenhove
 • Raad
 • 6/17/2021
 • T2021-052
 • Nota verbonden partijen: de burgemeester neemt het initiatief om twee keer per jaar een bijeenkomst te beleggen waar alle raadsraporteurs en de betrokken collegeleden bij elkaar komen om de koers en wensen ten aanzien van de betrokken verbonden partijen te bespreken.
 • Pieter van de Stadt
 • Raad
 • 6/17/2021
 • T2021-051
 • Verduurzaming zwembad: Het college informeert de raad jaarlijks over een update van de berekening (kosten-batenanalyse) over de mogelijkheden van het full electric gaan voor het zwembad.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 6/8/2021
 • T2021-050
 • Verduurzaming zwembad: de passage over Eneco-gelden wordt –geel gearceerd- aangepast in het raadsvoorstel van 24 juni.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 6/8/2021
 • 9/30/2021
 • T2021-049
 • Verduurzaming zwembad: De wethouder levert een grove inschatting aan van berekeningen over het full electric gaan, voor de behandeling in de raad van 24 juni.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 6/8/2021
 • T2021-048
 • Het college organiseert een (bestuurlijke) bijeenkomst in aanwezigheid van de wethouder waar hij een appel doet op maatschappelijke organisaties, zoals scholen, 3B wonen, Parkmanagement om al aan de slag te gaan en mogelijk quick wins te realiseren en daarbij aan te geven hoe de gemeente hierbij kan faciliteren.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie Ruimte
 • 5/18/2021
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Bijeenkomst wordt gepland.
 • T2021-047
 • Het college komt in Q2 van 2022 met een uitvoeringsagenda van de ruimtelijke adaptiestrategie en informeert de raad vooraf over de bouwstenen en detailniveau daarvan.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie Ruimte
 • 5/18/2021
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • T2021-046
 • Online monitoren van burgers: er wordt in kaart gebracht hoe hett werkt, wat wel mag en wat niet. Dit wordt vastgelegd in een protocol. Dit alles wordt ter informatie naar de raad gestuurd.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 5/19/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • T2021-045
 • Zienswijze VRR: de commissie ontvangt een geheim memo met als inhoud informatie over de financiële situatie van de VRR en mogelijke consequenties voor Lansingerland
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 5/19/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • 7/15/2021
 • T2021-044
 • Zienswijze VRR: de zienswijze wordt aangepast: grote wordt geschrapt.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 5/19/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • 7/15/2021
 • T2021-043
 • De wethouder onderzoekt of het mogelijk is om een Sportbox te plaatsen in Lansingerland en informeer de raad hierover.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 5/20/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Wij onderzoeken of deze plaatsing plaats kan vinden in aansluiting met het sportakkoord. Wij streven ernaar om voor de zomervakantie duidelijkheid te hebben over de mogelijkheden van het plaatsen van de box.
 • T2021-042
 • De wethouder gaat in gesprek met HVB met het aanbod om samen met hen een businesscase op te stellen rond de overdracht van het veld dat nu in eigendom is van HVB aan de gemeente.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 5/20/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Het opstellen van de businesscase en afstemming met HVB vindt uiterlijk in Q4-2021 plaats. Besluitvorming over eventuele financiële gevolgen vindt plaats bij de Kadernota 2023.
 • T2021-041
 • De wethouder gaat in gesprek met wandel- en atletiekvereniging De Kieviten, zodat de vereniging en de gemeente samen kunnen onderzoeken of en hoe het ruimtelijk en financieel haalbaar is om voor de jeugd een zogenoemde ‘sprintstrip’ aan te leggen.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 5/20/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • In overleg met De Kieviten is over dit onderwerp een bestuurlijk overleg gepland in september 2021.
 • T2021-040
 • In een schriftelijke reactie geeft de wethouder weer hoe zij aankijkt tegen het voorstel van het starten van onderwijs in Wilderszijde vanuit de 3 bestaande besturen (in samenwerking, zodat er ruimte overblijft voor een ander bestuur en een ander concept). De wethouder stelt de kwestie ook aan de orde in het gesprek dat binnenkort met het ministerie van OCW wordt gevoerd. Deze brief wordt geagendeerd als bespreekpunt voor de commissie samenleving van 20 mei 2021.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 4/8/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • De toezegging is afgehandeld met brief U21.02647 d.d. 7 mei 2021.
 • 6/24/2021
 • T2021-039
 • Regiovisie jeugdhulp: De wethouder zoekt uit en informeert de raad schriftelijk of bij intakegesprekken toestemming of mandaat wordt gevraagd om de informatie te delen met hulporganisaties in een vervolgtraject.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 4/8/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Toezegging is beantwoord in brief U21.03468 d.d. 15 juni 2021.
 • 6/24/2021
 • T2021-038
 • Corona: de vraag van de heer Weerheim over de mogelijke oorzaken voor het lage aantal TONK-aanvragen wordt schriftelijk beantwoord.
 • Kathy Arends
 • Cie AB
 • 4/7/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • We versturen voor het zomerreces een raadsbrief met de beantwoording
 • 7/15/2021
 • T2021-037
 • Faciliteren ondernemers na versoepeling Coronamaatregelen: De wethouder legt bij wethouder Van Tatenhove de vraag neer of er ook een soortgelijk herstelplan kan komen voor verenigingen, kerken en andere organisaties.
 • Cie AB
 • 4/7/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • We informeren de raad voor het zomerreces over de herstelacties voor verenigingen, kerken en andere organisaties.
 • T2021-036
 • Brief Ambtelijke organisatie onder druk: ombouwen kantoren naar woningen wordt wel uitgevoerd in tegenstelling tot wat in de brief staat.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 4/7/2021
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • T2021-035
 • Biomassaverbranding. In Pijnacker-Nootdorp is een regel gesteld waarbij alleen installaties voor de opwekking van energie slechts voor eigen gebruik vergund mogen worden. De wethouder onderzoekt de (on) mogelijkheden van deze regelgeving en of dit ook voor Lansingerland van toepassing kan zijn en informeert de commissie daarover.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie Ruimte
 • 4/6/2021
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Op 21 maart jl. informeerden wij de commissie over de uitkomsten van dit onderzoek middels brief U21.02629 d.d. 21 april 2021 en hiermee is de toezegging afgedaan.
 • 6/3/2021
 • T2021-034
 • De wethouder onderzoekt of de aangekondigde nachttrein van Amsterdam naar Praag en v.v. over het HSL tracé zal gaan en hoe zich dit verhoudt tot de zienswijzen en beleid van de gemeente van de beperking van overlast. De wethouder informeert de commissie hier schriftelijk over.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 4/6/2021
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Afgehandeld met brief U21.02672 d.d. 29 april 2021.
 • 6/3/2021
 • T2021-033
 • Momenteel worden er geen non food kramen op de markt toegelaten. Voor het onderzoeken van mogelijkheden voor click en collect of via afspraak voor de ambulante handel zegt burgemeester toe dit in overleg met regioburgemeester onder de aandacht te brengen. Er is in de regio is afgesproken één lijn te hanteren.
 • Pieter van de Stadt
 • Raad
 • 3/25/2021
 • T2021-032
 • Op het oude soft- en honkbalveld op sportpark De Sporthoek in Bergschenhoek worden beachvolleybalvelden gerealiseerd. Het kost de gemeente €15.000 om de locatie gereed te maken voor overdracht aan Volley2B. De wethouder informeert de commissie in de eerstvolgende commissievergadering, of eerder schriftelijk, uit welk(e) budget(ten) dit bedrag wordt gefinancierd.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 3/11/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • De kosten voor het gereedmaken van de locatie voor Volley2B brengen we ten laste van de reservering op het Accommodatieplan Sport in 2021. Dit budget is gereserveerd voor sportaccommodaties (vooruitlopend op definitieve vaststelling van het Accommodatieplan Sport 2021-2030). Tijdens de commissievergadering van 20 mei informeren we de commissie Samenleving hierover. Daarmee is de toezegging afgehandeld.
 • 6/3/2021
 • T2021-031
 • In de jaarrapportage sociaal domein 2020 wordt vermeld wat de relatieve druk is van de abonnementstariefkosten op het totale WMO budget/tekort.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 3/11/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • 9/30/2021
 • T2021-030
 • De raad stelt de verordening over afval vast
 • in de verordening komen ook kwijtscheldingscriteria. Het college voegt bij het raadsvoorstel van de verordening een aantal scenario’s bij van mogelijke kwijtscheldingscriteria inclusief de effecten, zodat de raad een goede afweging kan maken.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 3/11/2021
 • Beheer
 • T2021-029
 • Vanwege de grote woningbehoefte geeft de commissie ruimte aan alle woningbouwkansen in Lansingerland, zoals mogelijke herontwikkeling-, inbrei-, of bouwlocaties in kaart te willen brengen. De wethouder zegt toe de commissie voor de volgende vergadering van cie ruimte te informeren wanneer het college dit kan uitvoeren.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 3/9/2021
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Het Antea-onderzoek is afgerond. Het college werkt aan een brief om de raad uit te nodigen om na het zomerreces een ronde te maken langs de verschillende locaties.
 • T2021-028
 • In de brief aan de provincie over het woningbouwprogramma neemt het college een nuancering op over driehoek Noordpolder over het politieke proces en met name de gevoelens van de raad en het participatietraject wat momenteel wordt doorlopen.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 3/9/2021
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Brief is U20.10407 d.d. 17 maart 2021 verzonden en hiermee afgehandeld.
 • 6/3/2021
 • T2021-027
 • Het uitvoeringsplan schuldhulpverlening wordt op initiatief van de wethouder ter bespreking aangeboden aan de commissie samenleving. De wethouder stuurt het uitvoeringsplan met een begeleidende brief of raadsvoorstel aan de commissie. Daarin duidt de wethouder de punten waarover zij graag met de commissie van gedachten wisselt.
 • Ankie van Tatenhove
 • Raad
 • 2/18/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Zie T2021-017 Volgt zodra het uitvoeringsplan gereed is.
 • T2021-026
 • Het college neemt in de brief aan de RES organisatie een aanvulling op: we verzoeken de RES organisatie in de definitieve beantwoording specifiek aan te geven welke mogelijkheden de regio ziet om te voorkomen dat het gebruik van restwarmte een financiële prikkel oplevert, die milieubelastende opwekking van warmte stimuleert.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Raad
 • 2/18/2021
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Op 26 februari jl. stuurde het college brief U21.01206 d.d. 23 februari 2021 naar de RES-organisatie waarin dit punt verwerkt is. Deze brief is als afschrift aan de raad gezonden. Deze toezegging is daarmee reeds afgehandeld.
 • 6/3/2021
 • T2021-025
 • De wethouder neemt het idee over om op een laagdrempelige manier de inwoners te informeren over de RES en onderzoekt nog op welke manier. Dit kan bijvoorbeeld via een advertentie/infographic in de plaatselijke media en/of in overleg met betrokken Lansingerlanders bij de energietransitie zoals de faceboekgroep ‘opgewekt in Lansingerland’ of de energiewinkel.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Raad
 • 2/18/2021
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Op 5 mei werd er een infographic en tekst met uitleg over de RES geplaatst op de gemeentepagina in De Heraut en Hart van Lansingerland.
 • 6/3/2021