Toezeggingen

NummerToezeggingPortefeuillehouderGedaan inDatumAfdWijze van afdoeningGeaccordeerd in raad d.d.
 • T2020-041
 • De wethouder neemt de suggesties uit commissie ruimte mee bij het uitwerken van het toetsingskader en communicatiekader huisvesting arbeidskader wat door het college wordt vastgesteld. Suggesties hebben betrekking op het gemotiveerd afwijken van de criteria, betrekken van de welstandscommissie, handhaven en toetsing, sociale inbedding, klimaatadaptatief parkeren en het betrekken bij de planvorming van de flexwerkers zelf.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 9/15/2020
 • T2020-040
 • De wethouder zoekt uit ihkv huisvesting flexwerkers (arbeidsmigranten) of een sluitingsartikel ondermijning kan worden toegevoegd aan de APV met als doel het tegengaan en aanpakken van ondermijning en het faciliteren daarvan.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 9/15/2020
 • T2020-039
 • De wethouder zegt toe de commissie ruimte maandelijks te informeren over de stand van zaken Berkel Centrum West en dan met name ook over (mogelijke) investeerders.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 9/15/2020
 • T2020-038
 • Rondvraag D66 over het akkoord schone lucht. Met het ondertekenen van het akkoord verbinden we ons aan het maken van een uitvoeringsplan als gemeente. Concrete maatregelen worden daarin opgenomen en we gaan kijken of we dat nog verder kunnen gaan uitbreiden. Het is de inzet om in het vierde kwartaal het uitvoeringsplan ter hand te stellen aan de raad.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Raad
 • 7/16/2020
 • T2020-037
 • De Raad ontvangt integraal alle informatie, inclusief notulen, van de werkgroep na afronding van het traject met de werkgroep Verkeer Driehoek Noordpolder om tot een afweging te kunnen komen.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 7/7/2020
 • T2020-036
 • Woningbouwontwikkeling en verkeersontsluiting Driehoek Noordpolder: het college voegt een onafhankelijk verkeersdeskundige toe aan de werkgroep verkeer.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 7/7/2020
 • T2020-035
 • MPG: huidige waarde MPG: de raad ontvangt een overzicht (uitdraai) uit de grexmanager waarin de totale waarde per project in opgenomen is.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie AB
 • 7/1/2020
 • T2020-034
 • Jaarstukken: vanaf het volgende P&C-document wordt de hoogte van de lokale lasten afgezet tegen de WOZ-waarde.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie AB
 • 7/1/2020
 • T2020-033
 • Jaarstukken: indicatoren duurzaamheid: de wethouder zal nadenken over de mogelijkheid om beschikbare data zoals bv de klimaatmonitor van de VNG door te linken naar onze dashboards en meldt dit terug aan de commissie.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie AB
 • 7/1/2020
 • T2020-032
 • Jaarstukken: er komt een beeldvorming over risicomanagement. Deze wordt gekoppeld aan de herziening van de Nota reserves en voorzieningen en de nota risicomanagement die dit jaar ter vaststelling worden voorgelegd
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie AB
 • 7/1/2020
 • T2020-031
 • Zomerrapportage: de vragen van de commissie over de ambtelijke vacatures worden schriftelijk beantwoord.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 7/1/2020
 • T2020-030
 • Zomerraportage: de wethouder informeert de raad over het gebruik van de strippenkaart sport/cultuur.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie AB
 • 7/1/2020
 • T2020-029
 • Jaarstukken: de wethouder zoekt uit hoe de resultaten van het vorige jaar gecommuniceerd kunnen worden naar de inwoners van Lansingerland en meldt dit terug aan de commissie.
 • Simon Fortuyn
 • Cie AB
 • 7/1/2020
 • T2020-028
 • IHP: Het college blijft zich inspannen om bij het Rijk onder de aandacht te brengen dat de door het Rijk ter beschikking gestelde financiële middelen voor onderwijshuisvesting onvoldoende zijn. Daarbij bijzondere aandacht hebbend voor de hoge huisvestingskosten voor primair onderwijs van de gemeente Lansingerland, omdat zij een groeigemeente is en daarom meer scholen moet bouwen.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 7/2/2020
 • T2020-027
 • Rapport Rekenkamer: Het college spant zich in om met (meer) senioren in gesprek te komen en te blijven over hun (toekomstige) woon- en zorgbehoeften. Er wordt nagedacht over manieren waarop dit kan. Een en ander wordt uitgewerkt in het Actieplan langer thuis.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 7/2/2020
 • T2020-026
 • Rapport Rekenkamer: Naar aanleiding van een opmerking over de onzichtbaarheid van Stichting Welzijn Lansingerland (SWL) zal de wethouder de raad met SWL in contact brengen. Over de vorm denkt de wethouder na.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 7/2/2020
 • T2020-025
 • Parkeerbesluit Wilderzijde: het idee om het mogelijk te maken voor bewoners van appartementen om op eigen stroom te kunnen laden laat de wethouder onderzoeken in de context van de herziening van het uitvoeringskader laadpalen. Hij zal de uitkomsten van het onderzoek met de raad delen.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Raad
 • 6/25/2020
 • T2020-024
 • Nota Verbonden Partijen: de burgemeester zal de raad in het najaar een voorstel te doen: hoe gaan we gezamenlijk komen tot een nieuwe nota? Onderdeel daarvan is hoe gaan die factsheets eruit.
 • Pieter van de Stadt
 • Raad
 • 6/18/2020
 • T2020-023
 • De Privacy Impact Assessment (PIA) wordt gedeeld met de raad. De wethouder zoekt uit of de PIA ook gedeeld kan worden met de inwoners.
 • Kathy Arends
 • Cie Samenl
 • 6/4/2020
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Het college geeft in Q3 - 2020 een terugkoppeling aan de gemeenteraad.
 • T2020-022
 • De wethouder gaat na of de wijzigingen in de jaarrapportage gevolgen hebben voor de begroting.
 • Kathy Arends
 • Cie Samenl
 • 6/4/2020
 • Maatschappelijke Opgaven
 • De wijzigingen hebben geen gevolgen voor de financiële P&C-stukken. In de jaarrapportage sociaal domein staat de inhoud voorop. Voor het financiële beeld van het sociaal domein over 2019 is de jaarrekening leidend. De toezegging is hiermee afgehandeld.
 • 7/16/2020
 • T2020-021
 • Agendapunt 6b, zienswijze begroting GR Jeugdhulp. Twee toezeggingen: 1. Schriftelijke toelichting op de groei van de terug te vorderen bedragen van zorginstellingen in de begroting GRJR. 2. Navragen of er naast de risicoreserve jeugdhulp nog een post onvoorzien is opgenomen op de begroting van de GRJR.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 6/4/2020
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Bij brief aan de commissie met kenmerk U20.04838, d.d. 17 juni 2020
 • T2020-020
 • Commissie informeren over de stand van zaken rond de pilot triage passende zorg en vervoer personen met verward gedrag.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 6/4/2020
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Brief aan de commissie met kenmerk U20.04848 d.d. 16 juni 2020
 • T2020-019
 • Uitvoeren van een nulmeting onder vrijwilligers om te kijken hoe zij de werkdruk op dit moment ervaren. Later kan dan bekeken worden wat het effect van de menukaart is op de ervaren werkdruk van de vrijwilligers.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 6/4/2020
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Het college geeft in Q4 - 2020 een terugkoppeling aan de gemeenteraad.
 • T2020-018
 • Navraag doen bij de burgemeester of er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen zijn in verband met corona.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 6/4/2020
 • Maatschappelijke Opgaven
 • In de wekelijkse update corana d.d. 12 juni 2020 (U20.04783)
 • T2020-017
 • Het plaatsen van zonnepanelen bij Station Lansingerland bevindt zich in de ontwerp- en goedkeuringsfase. Via de gemeenschappelijke regeling komt het definitieve ontwerp voor kennisname naar de raden. De verwachting is dat ongeveer eind 2020 de zonnepanelen gerealiseerd zijn.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 6/8/2020
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • T2020-016
 • Zienswijze begroting MRDH: in de cie AB van 18 mei zijn verschillende vragen gesteld over de Vervoersautoriteit van de MRDH: inzet van de BDU en hoe de lobby voor de ZoRo ingezet wordt en wat de consequenties daarvoor zijn. Deze worden, voor de raad van 28 mei, schriftelijk door wethouder Fortuyn beantwoord.
 • Simon Fortuyn
 • Cie AB
 • 5/18/2020
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Afgehandeld met brief U20.04230 d.d. .
 • 6/25/2020
 • T2020-015
 • Raadsvoorstel financieel mandaat: de belangrijkste (10) risico’s zullen uitgebreider beschreven worden dan tot nu toe gebruikelijk was zowel in jaarrekening als in de 6-wekelijkse update van de routekaart.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie AB
 • 5/13/2020
 • Financien
 • T2020-014
 • Centrumvisie Bergschenhoek: in de communicatiestrategie richting de inwoners zal zichtbaar gemaakt worden welke belangrijke stappen al genomen zijn en wat de stip op de horizon is voor het centrum. Dit wordt besproken met de stuurgroep en daarna wordt de commissie geïnformeerd.
 • Kathy Arends
 • Cie AB
 • 5/13/2020
 • Gebiedsontwikkeling en Vastgoed
 • Suggestie is meegenomen. Overlegstructuur is inmiddels aangepast (3 gremia: Klankbordgroep-Biz-Bewonersplatform).
 • 6/25/2020
 • T2020-013
 • Centrumvisie Bergschenhoek: de wethouder neemt de suggestie mee om een werkgroep in te stellen
 • Kathy Arends
 • Cie AB
 • 5/13/2020
 • Gebiedsontwikkeling en Vastgoed
 • Op maandag 15 juni 2020 is de 1e nieuwsbrief Bergschenhoek-centrum aan alle bewoners en ondernemers in het centrum bezorgd. Hierin staan o.a. de stappen beschreven welke genomen zijn en de stip op de horizon. Een communicatieplan wordt momenteel opgesteld.
 • 6/25/2020
 • T2020-012
 • College zal de vraag over plaatsing in Q1 van zonnepanelen op de P&R Lansingerland Zoetermeer schriftelijk beantwoorden.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 5/12/2020
 • Projecten
 • In de commissie Ruimte van 8 juni 2020 heeft de portefeuillehouder deze vraag beantwoordt.
 • T2020-011
 • Het college informeert de raad met een brief over het besluit dat het college op 28 april heeft genomen inzake de verlenging convenant windenergie en geeft daarbij ook een totaalbeeld.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 5/12/2020
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Afgehandeld met brief U20.04283 d.d. 9 juni 2020.
 • 6/25/2020
 • T2020-010
 • Wethouder Arends zegt toe parallel naast het woonvisietraject te starten met het verkenningstraject over flexwonen en in welke vorm en op welke plek dit in Lansingerland passend en haalbaar is. De wethouder maakt daarbij gebruik van de expertise van BZK en provincie De resultaten gaan zowel separaat als later met de woonvisie naar de raad.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 5/12/2020
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Onderzoek met 3B Wonen en BZK is gestart, in september kan worden aangegeven wanneer de verkenning is afgerond en wat de resultaten ervan zijn.
 • T2020-009
 • Het college betrekt de leden van de commissie Samenleving bij het vormgeven van de monitor jeugdzorg. Deze toezegging dient bezien te worden in samenhang met toezegging T2019-105 en de moties M2019-36 en M2019-34.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 3/12/2020
 • Financiën, Inkoop en Facilitair
 • In februari 2020 heeft een eerste 'benen-op-tafel-sessie" plaats- gevonden naar aanleiding van de moties P&C. Vanwege de coronacrisis is verdere uitvoering van de motie tot nader orde op on hold. zie brief U20.03672 van 6 mei 2020.
 • T2020-008
 • Aanvraag rijksbijdrage opsporing explosieven: de burgemeester zoekt uit of het gemeentelijke beleid uit 2011 geactualiseerd wordt en zo ja op welke termijn en informeert de commissie hierover.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 3/11/2020
 • Maatschappelijke Opgaven
 • De burgemeester gaat het gemeentelijk beleid uit 2011 actualiseren. Na de coronacrisis informeert hij de raad over de aanpak en planning.
 • T2020-007
 • Ingekomen stukkenlijst/Toezeggingen: toezegging T2019-120, Jacob Marislaan: Op de vraag of het jaartal 2021 de vermelde afhandeling correct is, wordt schriftelijk antwoord gegeven.
 • Pieter van de Stadt
 • Raad
 • 2/20/2020
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Is beantwoord met U20.01885 d.d. 9 maart 2020 en hiermee afgehandeld.
 • 4/23/2020
 • T2020-006
 • Regionale verordening woonruimteverdeling: de mogelijkheid om het huurmiddensegment onder de werking van de verordening te brengen, wordt in de definitieve verordening opgenomen.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 2/4/2020
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Komt terug bij vaststelling van de definitieve verordening woonruimteverdeling. Deze wordt 25 juni 2020 ingebracht in de Raad ter vaststelling.     
 • 7/16/2020
 • T2020-005
 • Cultuurhuis Blok B: er wordt ingezet op maximaal aanpasbaar bouwen
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 1/16/2020
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Bij de verdere uitwerking van het ontwerp van het gebouw, nemen we mogelijkheden voor aanpasbaar bouwen van het Cultuurhuis mogelijk mee.
 • T2020-004
 • Cultuurhuis Blok B: de raad ontvangt een notitie met duiding m.b.t. de voordelen en nadelen van een stichting en van BV
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 1/16/2020
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Deze motie is afgedaan met brief U20.00763 d.d. 28 januari 2020.
 • 2/20/2020
 • T2020-003
 • Cultuurhuis Blok B: na besluitvorming wordt bekeken iom de architect of het aantal stoelen vergroot kan worden (binnen de kaders die er zijn)
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 1/16/2020
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Verkenning van de mogelijkheid een hoger aantal dan 150 stoelen te realiseren in de grote zaal van het Cultuurhuis Berkel maakt onderdeel uit van de volgende ontwerpfase. Zoals aangekondigd (U20.04917) informeert het college de raad hierover in sept/okt. 2020.
 • T2020-002
 • Cultuurhuis Blok B: Blok B is de werknaam, er komt nog een andere naam. De wethouder bekijkt welke procedure daarvoor gevolgd zal worden.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 1/16/2020
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Zoals aangekondigd (U20.04917) doet wethouder Ankie van Tatenhove na de zomer een oproep aan onze inwoners om mee te doen aan een namenwedstrijd voor het cultuurhuis in Berkel.
 • T2020-001
 • Groenblauwe schoolpleinen (brief U19.08420). Resultaten van de pilot zijn in Q3 2020 bekend. Daarna volgt een evaluatie met een plan van aanpak, inclusief financiële randvoorwaarden, voor het vergroenblauwen van de rest van de schoolpleinen. Over de uitkomst en het verdere vervolg informeert het college de raad in Q4 van 2020.
 • Ankie van Tatenhove
 • Brief/memo
 • 1/23/2020
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Door het coronaviris kan de uitvoering vertraging oplopen. In Q3 - 2020 informeert het college de raad over de stand van zaken en het vervolg.
 • T2019-130
 • Evaluatie participatiewet SCP: de commissie ontvangt hierover een brief met meer informatie.
 • Kathy Arends
 • Cie Samenl
 • 12/9/2019
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Afgehandeld met brief U20.00018 d.d 20 januari 2020.
 • T2019-129
 • Verordening sociaal domein: de commissie ontvangt informatie over de inzet van de gemeente bij inwoners die beschut werk nodig hebben.
 • Kathy Arends
 • Cie Samenl
 • 12/9/2019
 • Maatschappelijke Opgaven
 • In Q3 - 2020 informeert het college de raad over beschut werk.
 • T2019-128
 • Uitgangspuntennotitie Accommodatieplan sport: de notitie wordt op diverse punten aangepast, wo het bevriezen van de huurtarieven en het onderzoek naar een nieuwe situatie
 • sporthal Wilderszijde
 • koppelen van schooltijden aan bepaalde uren van gebruik.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 12/9/2019
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Afgehandeld met brief U19.10045 d.d. 20 januari 2020.
 • T2019-127
 • Op verzoek van het presidium inventariseert de portefeuillehouder Financiën vanaf eind december 2019 tot eind januari 2020 bij de fractievoorzitters de input voor de nadere invulling van dit procesvoorstel waarna het college in februari 2020 een uitgewerkt procesvoorstel aanbiedt aan de raad ter besluitvorming.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Brief/memo
 • 12/19/2019
 • Financiën, Inkoop en Facilitair
 • Door de coronacrisis voorlopig op on hold. Zie brief U20.03720 d.d. 12 mei 2020.
 • T2019-126
 • In de APV is bij artikel 2:25 een nieuw lid 6 toegevoegd waarbij de burgemeester de bevoegdheid heeft nadere regels vast te stellen voor evenementen. Deze regels gaan ter informatie naar de raad.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 12/4/2019
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Zie toezegging T2019-059. Het college pakt toezegging 2019-126 samen op met toezegging T2019-059.
 • T2019-125
 • Stijging afvalstoffenheffing: het college communiceert over de onderbouwing voor de stijging in de plaatselijke (sociale) media en neemt ook een extra tekst op in de brief van de SVHW aan de inwoners.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie AB
 • 12/4/2019
 • Financiën, Inkoop en Facilitair
 • Afgehandeld. Bericht (T20.02571) is verzonden op 28 februari via de aanslag van SVHW.
 • T2019-124
 • Bp A16: de commissie ontvangt een overzicht van de bomen die moeten wijken voor de snelweg en waar ze gecompenseerd worden.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 12/3/2019
 • Wijkcoördinatie & Projecten
 • Afgehandeld met brief U20.01223 met bijlage T20.06639.
 • T2019-123
 • Parkeren Berkel Centrum: er komt een pilot voor een blauwe zone in de Terpstraat voor 1 jaar met een ontheffing voor invaliden en bewoners. De commissie wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van de pilot.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 12/3/2019
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • De raad is hierover geïnformeerd met brief U20.02421 d.d. 7 april 2020.
 • T2019-122
 • Mobiliteit: de problematiek van De Kulck wordt aangekaart bij de provincie. Idem de mogeljikheid om de snelheid op de N209 te verlagen naar 60 km. De commissie wordt hierover geïnformeerd via de stand van zaken brieven bij actualiteiten college.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 12/3/2019
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Q3 - 2020.