Toezeggingen

NummerToezeggingPortefeuillehouderGedaan inDatumAfdWijze van afdoeningGeaccordeerd in raad d.d.
 • T2020-007
 • Ingekomen stukkenlijst/Toezeggingen: toezegging T2019-120, Jacob Marislaan: Op de vraag of het jaartal 2021 de vermelde afhandeling correct is, wordt schriftelijk antwoord gegeven.
 • Pieter van de Stadt
 • Raad
 • 2/20/2020
 • T2020-006
 • Regionale verordening woonruimteverdeling: de mogelijkheid om het huurmiddensegment onder de werking van de verordening te brengen, wordt in de definitieve verordening opgenomen.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 2/4/2020
 • T2020-005
 • Cultuurhuis Blok B: er wordt ingezet op maximaal aanpasbaar bouwen
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 1/16/2020
 • T2020-004
 • Cultuurhuis Blok B: de raad ontvangt een notitie met duiding m.b.t. de voordelen en nadelen van een stichting en van BV
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 1/16/2020
 • T2020-003
 • Cultuurhuis Blok B: na besluitvorming wordt bekeken iom de architect of het aantal stoelen vergroot kan worden (binnen de kaders die er zijn)
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 1/16/2020
 • T2020-002
 • Cultuurhuis Blok B: Blok B is de werknaam, er komt nog een andere naam. De wethouder bekijkt welke procedure daarvoor gevolgd zal worden.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 1/16/2020
 • T2020-001
 • Groenblauwe schoolpleinen (brief U19.08420). Resultaten van de pilot zijn in Q3 2020 bekend. Daarna volgt een evaluatie met een plan van aanpak, inclusief financiële randvoorwaarden, voor het vergroenblauwen van de rest van de schoolpleinen. Over de uitkomst en het verdere vervolg informeert het college de raad in Q4 van 2020.
 • Albert Abee
 • Brief/memo
 • 1/23/2020
 • T2019-130
 • Evaluatie participatiewet SCP: de commissie ontvangt hierover een brief met meer informatie.
 • Kathy Arends
 • Cie Samenl
 • 12/9/2019
 • T2019-129
 • Verordening sociaal domein: de commissie ontvangt informatie over de inzet van de gemeente bij inwoners die beschut werk nodig hebben.
 • Kathy Arends
 • Cie Samenl
 • 12/9/2019
 • T2019-128
 • Uitgangspuntennotitie Accommodatieplan sport: de notitie wordt op diverse punten aangepast, wo het bevriezen van de huurtarieven en het onderzoek naar een nieuwe situatie
 • sporthal Wilderszijde
 • koppelen van schooltijden aan bepaalde uren van gebruik.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 12/9/2019
 • T2019-127
 • Op verzoek van het presidium inventariseert de portefeuillehouder Financiën vanaf eind december 2019 tot eind januari 2020 bij de fractievoorzitters de input voor de nadere invulling van dit procesvoorstel waarna het college in februari 2020 een uitgewerkt procesvoorstel aanbiedt aan de raad ter besluitvorming.
 • Albert Abee
 • Brief/memo
 • 12/19/2019
 • Financiën, Inkoop en Facilitair
 • T2019-126
 • In de APV is bij artikel 2:25 een nieuw lid 6 toegevoegd waarbij de burgemeester de bevoegdheid heeft nadere regels vast te stellen voor evenementen. Deze regels gaan ter informatie naar de raad.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 12/4/2019
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Zie toezegging T2019-059. Het college pakt toezegging 2019-126 samen op met toezegging T2019-059.
 • T2019-125
 • Stijging afvalstoffenheffing: het college communiceert over de onderbouwing voor de stijging in de plaatselijke (sociale) media en neemt ook een extra tekst op in de brief van de SVHW aan de inwoners.
 • Albert Abee
 • Cie AB
 • 12/4/2019
 • Financiën, Inkoop en Facilitair
 • Brief wordt gereed gemaakt en in februari meegestuurd via SVHW. In de zelfde periode wordt gaat ook een mediabericht uit.
 • T2019-124
 • Bp A16: de commissie ontvangt een overzicht van de bomen die moeten wijken voor de snelweg en waar ze gecompenseerd worden.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 12/3/2019
 • Wijkcoördinatie & Projecten
 • T2019-123
 • Parkeren Berkel Centrum: er komt een pilot voor een blauwe zone in de Terpstraat voor 1 jaar met een ontheffing voor invaliden en bewoners. De commissie wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van de pilot.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 12/3/2019
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • In januari 2020 is verkeersbesluit voor de blauwe zone gepubliceerd.
 • T2019-122
 • Mobiliteit: de problematiek van De Kulck wordt aangekaart bij de provincie. Idem de mogeljikheid om de snelheid op de N209 te verlagen naar 60 km. De commissie wordt hierover geïnformeerd via de stand van zaken brieven bij actualiteiten college.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 12/3/2019
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Q3 - 2020.
 • T2019-121
 • Jacob Marislaan: er worden nieuwe verkeersmetingen gedaan, waarover de commissie wordt geïnformeerd.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 12/3/2019
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Nieuwe tellingen staan gepland na winterseizoen, Q2 - 2020.
 • T2019-120
 • Jacob Marislaan: in de mobilteitsvisie die eraan komt, wordt de Jacob Marislaan meegenomen.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 12/3/2019
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • 2021, gelijk met nadere uitwerking van de Mobiliteitsvisie.
 • T2019-119
 • Motie besteding opbrengsten Eneco: Vanuit het college wordt het belang onderkend om zo raadsbreed mogelijk, los van oppositie en coalitie, draagvlak te krijgen voor de keuzes die rondom de financiën gemaakt moeten worden. Voor de kerst krijgt de raad een voorstel, hoe men vanuit het college denkt met het wegvallen van het dividend om te moeten gaan. Vervolgens is het aan de raad om in januari als het stuk beoordeeld wordt zelf aan te geven of men andere kaders wil stellen. Het komende voorstel mbt de besteding van de opbrengsten moet niet worden gezien als iets wat in ijzer gegoten is. Het college zal volledig open staan voor suggesties die ook vanuit de raad komen, voor zover die nog niet in het stuk verwerkt zijn.
 • Albert Abee
 • Raad
 • 11/28/2019
 • Financiën, Inkoop en Facilitair
 • Is afgedaan met brief U19.09839 d.d. 19 december 2019.
 • 1/30/2020
 • T2019-118
 • Beleidsuitgangspunten Wilderszijde: Onderzoeken naar parkeren en ontsluitingsweg maar ook het punt van de commerciële meters: als die rapporten er zijn, zal de wethouder tussentijds aan de raad rapporteren wat de uitkomsten van die rapporten zijn en wat het college denkt ermee te willen doen.
 • Albert Abee
 • Raad
 • 11/28/2019
 • T2019-117
 • Beleidsuitgangspunten Wilderszijde: Over het door de heer Van der Spek geduide ontbreken van reacties van de gemeente: Er hoort sowieso altijd een reactie te komen, al is het maar een ontvangstbevestiging. De wethouder zoekt uit hoe dat zit.
 • Albert Abee
 • Raad
 • 11/28/2019
 • T2019-116
 • Verlichting Boterdorpsweg thv de HSL: de wethouder zoekt uit waarom er op dit stuk geen verlichting aanwezig is en informeert de commissie hierover.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 11/14/2019
 • Kwaliteitsbeheer Openbare Ruimte
 • Afgehandeld met brief Aanvullende technische vraag verlichting HSL-viaduct, U19.09252 d.d. 2 december 2019.
 • 12/19/2019
 • T2019-115
 • Wilderszijde: De commissie ontvangt een A4 met uitleg over het GPR
 • Albert Abee
 • Cie Ruimte
 • 11/14/2019
 • Gebiedsontwikkeling en Vastgoed
 • T2019-114
 • Inrichtingsplan Berkel Centrum West: de wethouder beziet de mogelijkheden voor parkeren op de het Westerplein en de Westersingel voor de bewoners en rapporteert terug aan de commissie (in de geest van: ‘kijken wat kan’)
 • Albert Abee
 • Cie Ruimte
 • 11/12/2019
 • Gebiedsontwikkeling en Vastgoed
 • Q4 - 2019.
 • T2019-113
 • Inrichtingsplan Berkel Centrum West: de vraag over de stand van zaken bij het vergroenen van het schoolplein van de Mozaïek, zal wethouder Abee doorgeven aan wethouder Van Tatenhove, zodat er antwoord op de vraag gegeven kan worden.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Ruimte
 • 11/12/2019
 • Gebiedsontwikkeling en Vastgoed
 • Afgehandeld met brief U19.08420 d.d. 23 januari 2020.
 • 1/30/2020
 • T2019-112
 • Inrichtingsplan Berkel Centrum West: de wethouder onderzoekt of de afvalcontainers dichterbij de bewoners van het Westerplein geplaatst kunnen worden en informeert de commissie.
 • Albert Abee
 • Cie Ruimte
 • 11/12/2019
 • Gebiedsontwikkeling en Vastgoed
 • Q4 - 2019.
 • T2019-111
 • Inrichtingsplan Berkel Centrum West: de wethouder zoekt uit welke afspraken en/of achterliggende stukken zijn bij de groene muur blok 1 en of de mensen op het verkeerde been gezet zijn en informeert de commissie.
 • Albert Abee
 • Cie Ruimte
 • 11/12/2019
 • Gebiedsontwikkeling en Vastgoed
 • Q4 - 2019.
 • T2019-110
 • Inrichtingsplan Berkel Centrum West: er wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor extra vergroening bij het Westerplein en de wethouder informeert de commissie over de uitkomsten.
 • Albert Abee
 • Cie Ruimte
 • 11/12/2019
 • Gebiedsontwikkeling en Vastgoed
 • Q4 - 2019. Brief volgt.
 • T2019-109
 • U19.07408 Brief aan raad dd 15-10-2019: Onderzoek verduurzamen zwembad De Windas: Het college: -Heeft een voorkeur voor maatregelenpakket scenario A en/of het plaatsen van PVT-panelen
 • -Zal deze keuze gedetailleerder -technisch, financieel en contractueel- uitwerken en de Raad hiervan op de hoogte te stellen. Op basis van bovenstaande, zullen de benodigde budgetten duidelijk worden, waarna we deze vervolgens in de Kaderbrief 2021 zullen aanvragen.
 • Albert Abee
 • Brief/memo
 • 10/15/2019
 • Gebiedsontwikkeling en Vastgoed
 • T2019-108
 • U19.08298 dd 12 november 2019 brief aan raad betr. Aanpassing laadpalenbeleid: Voor Q2 2020 ontvangt u van ons ter vaststelling een document waar het huidige Uitvoeringskader in geactualiseerde vorm én de genoemde strategische kaart integraal onderdeel van uitmaken.
 • Albert Abee
 • Brief/memo
 • 11/12/2019
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • T2019-107
 • U19.08747 dd 19 november 2019: Brief college aan raad betr. Gebiedsvisie Bosland: Nadat de onderzoeken zijn afgerond zal het college u betrekken bij de gebiedsvisie voor Bosland en beoogde locaties van verschillende functies.
 • Brief/memo
 • 11/19/2019
 • Gebiedsontwikkeling en Vastgoed
 • Planning Q2 - 2020.
 • T2019-106
 • Informatie uit aandeelhouderscommissie Eneco over transactieproces. Indien het college aan de raad voorstelt om de aandelen van Eneco te verkopen dan zal het college de raad tegelijkertijd een voorstel doen toekomen met betrekking tot de aanwending van de verkoopopbrengst en een dekkingsvoorstel voor het vervallen van het dividend Eneco.
 • Albert Abee
 • Brief/memo
 • 11/25/2019
 • Financiën, Inkoop en Facilitair
 • Verkoop aandelen Eneco wordt besproken/behandeld in commissie Algemeen Bestuur en Raad van januari 2020.
 • T2019-105
 • P&C cyclus: De raad moet die instrumenten krijgen die nodig zijn om goed te kunnen functioneren. De wethouder zal kijken dat er een juist sturingsinstrument komt, dat de raad daar een goed gevoel bij heeft en ook de juiste instrumenten krijgt. Dit met het uitgangspunt de momenten van de P&C cyclus. Gekeken zal worden hoe e.e.a. geoptimaliseerd kan worden, hoe kunnen gegevens toegevoegd worden, feitenkennis, noem alles maar op, zodat de raad beter in staat is om te sturen. Het sociaal domein hoort daar ook bij.
 • Albert Abee
 • Raad
 • 11/7/2019
 • Financiën, Inkoop en Facilitair
 • Op 12 februari 2020 vindt een (informele) benen-op-tafel sessie plaats tussen Raad, college en ambtelijke organisatie over de P&C-cyclus. Zie brief U19.09125 d.d. 17 december 2019.
 • T2019-104
 • Readspeaker: De wethouder gaat zich ervoor inzetten om meer prioriteit aan te geven om de mogelijkheden aangaande een readspeaker dit wat sneller boven water te krijgen
 • Simon Fortuyn
 • Raad
 • 11/7/2019
 • Service & contact
 • Deze toezegging hangt samen met toezegging 2019-053. Beide hebben betrekking op het Tijdelijke Besluit Digitale Toegankelijkheid. De toezeggingen worden gecombineerd beantwoord in Q1- 2020.
 • T2019-103
 • Burgerpanel: de wethouder wil er geen limitering op hebben, dus in die zin kan hij toezeggen dat 5 geen maximum is. Het kan ook een minimum zijn, maar het is vrijelijk in te vullen
 • Simon Fortuyn
 • Raad
 • 11/7/2019
 • Bestuur & Communicatie
 • We gaan hier in 2020 mee aan de slag.
 • T2019-102
 • Problematiek verwarde personen: de burgemeester zal in overleg met wethouder Tatenhove een bespreekpunt over de aanpak van verwarde personen voorbereiden. Hij betrekt daarbij best practices wat op lokaal niveau mogelijk is voor verwarde personen en wat onze gemeente kan waarmaken.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie Begr
 • 10/30/2019
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Het college heeft de raad geïnformeerd over de lokale aanpak met brief U19.08748 d.d. 3 december 2019. In de brief stelt het college voor om een technische toelichting te organiseren over dit thema.
 • 12/19/2019
 • T2019-101
 • Sturingsinstrumenten : Het college wil de raad maximaal faciliteren om haar controlerende taak goed uit te kunnen voeren en welke sturingsinstrumenten en met name de begroting daarvoor geoptimaliseerd kunnen worden. Hiervoor organiseert het college een bijeenkomst met een afvaardiging van de raad/commissies.
 • Albert Abee
 • Cie Begr
 • 10/30/2019
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Op 12 februari 2020 vindt een (informele) benen-op-tafel sessie plaats tussen Raad, college en ambtelijke organisatie over de P&C-cyclus. Zie brief U19.09125 d.d. 17 december 2019.
 • T2019-100
 • Meerjarig investeringsprogramma: In de kaderbrief 2021 is duidelijk hoe het nieuwe investeringsvolume eruit ziet en wat dit betekent voor de financiële ruimte. Bij de daaropvolgende begroting komt een geoptimaliseerd en realistisch meerjarig investeringsprogramma (geen stelposten meer).
 • Albert Abee
 • Cie Begr
 • 10/30/2019
 • Financiën, Inkoop en Facilitair
 • Volgt in Q2 bij Kaderbrief 2021 en in Q3 bij begroting 2021.
 • T2019-099
 • Eneco: Op het moment dat er duidelijkheid over de verkoop van de aandelen van Eneco en het bedrag, doet het College een voorstel hoe het wegvallende dividend in de meerjarenbegroting gecompenseerd kan worden. Het college legt aan de raad voor besluitvorming een aantal varianten voor.
 • Albert Abee
 • Cie Begr
 • 10/30/2019
 • Financiën, Inkoop en Facilitair
 • Wordt besproken in commissie Algemeen Bestuur en Raad van januari 2020.
 • T2019-098
 • Wildopvang: De wethouder gaat in gesprek met Wildopvang Delft over de financiële problemen en hij informeert de raad mondeling.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Begr
 • 10/30/2019
 • Kwaliteitsbeheer Openbare Ruimte
 • Afgehandeld met brief U19.09674 d.d. 7 januari 2020.
 • 1/30/2020
 • T2019-097
 • Gratis OV: De MRDH is bezig ter ondersteuning van gemeenten met het beleidsdocument bereikbaarheid met aandacht voor “dunne” lijnen, bereikbaarheid kernen en bedrijventerreinen. Dit gebruikt het college om het eigen beeld hierover en ook gratis OV vorm te geven. De raad ontvangt hierover uiterlijk in januari een brief.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Begr
 • 10/30/2019
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Afgehandeld met raadsbrief U19.09204 d.d. 9 januari 2020.
 • 1/30/2020
 • T2019-096
 • Woningbouw Bleiswijk: Het woningbehoefteonderzoek met onder andere de ontwikkelvisie voor Bleiswijk komt in het eerste kwartaal van 2020 naar de raad.
 • Kathy Arends
 • Cie Begr
 • 10/30/2019
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Q1 - 2020.
 • T2019-095
 • Wachttijd sociale huurwoningen: Het college bereidt een uitgebreide notitie voor over de wachttijd sociale huurwoning (zie motie M2019-012) en biedt deze in tweede helft van november (U19.08317) aan de raad aan. De wethouder vraagt de agendacommissie deze notitie actief te agenderen en de uitkomsten van de notitie te betrekken bij de woonvisie.
 • Kathy Arends
 • Cie Begr
 • 10/30/2019
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • De brief U19.08696 d.d. 2 december 2019 en Notite Wachttijde sociale huurwoningen in Lansingerland T19.14424 zijn verstuurd naar de raad.
 • T2019-094
 • Informatiebehoefte sociaal domein: In de reguliere P&C cyclus meer informatie over het sociaal domein opnemen en kritisch kijken naar de huidige kengetallen of deze nog voldoen.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Begr
 • 10/30/2019
 • Financiën, Inkoop en Facilitair
 • Op 12 februari 2020 vindt een (informele) benen-op-tafel sessie plaats tussen Raad, college en ambtelijke organisatie over de P&C-cyclus. Zie brief U19.09125 d.d. 17 december 2019.
 • T2019-093
 • Ceremonie hijsen Regenboogvlag: Het college zal in de volgende jaren opnieuw invulling aan de ceremonie. Daarbij wordt bezien om het breder te maken, bijvoorbeeld door het betrekken van scholen. Er zal altijd een collegelid aanwezig zijn, bij voorkeur het college en bij voorkeur zal de burgemeester daarin het voortouw nemen.
 • Simon Fortuyn
 • Raad
 • 10/31/2019
 • Bestuur & Communicatie
 • Vanaf 11 oktober 2020 vindt er een ceremonie plaats bij het hijsen van de regenboogvlag. In afstemming met de griffie worden de raadsleden hier jaarlijks voor uitgenodigd.
 • T2019-092
 • Regenboogvoetpad Herenstraat: de verf van de kleuren is door slijtage verdwenen. Er is een nieuwe opzet gemaakt met andere tegels en stenen. Het wordt opnieuw ingericht, zodat ook in het centrum de gedachte gekoesterd wordt, dat het een inclusieve samenleving is.
 • Simon Fortuyn
 • Raad
 • 10/31/2019
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Verholpen in 2019-Q4. Toezegging gereed.
 • 1/30/2020
 • T2019-091
 • Zomer rapportage, Noordeindseweg: de commissie krijgt nog een officieel kredietvoorstel over de rotonde. (In de zomer rapportage is slechts een stelpost, de kapitaalslastenpost, opgevoerd om het bedrag vrij te maken voor de inrichting van de weg.)
 • Simon Fortuyn
 • Raad
 • 10/31/2019
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Q2 - 2020.
 • T2019-090
 • Aangenomen motie mbt Kunst in gemeentehuis door het weergeven van artikel 1 van de Grondwet: tijdens de raadsvergadering van 31 oktober 2019 zou hierop terug gekomen worden. Dat is nog niet gebeurd, de burgemeester zal hier snel op terug komen.
 • Pieter van de Stadt
 • Raad
 • 10/31/2019
 • T2019-089
 • De vragen die tijdens het onderdeel ‘Actualiteiten van het college’ gesteld zijn worden schriftelijk beantwoord.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 10/8/2019
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Deze vragen zijn met brief U19.08199 aan de commissie beantwoord op 17 oktober 2019.
 • 1/30/2020
 • T2019-088
 • RES: de wethouder zet zich ervoor in dat de concept-RES volgend jaar wordt vastgesteld door raad
 • brengt dit in het overleg hierover op donderdag 17/10 in en meldt de uitkomst terug aan de commissie.
 • Albert Abee
 • Cie Ruimte
 • 10/8/2019
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Raad is geïnformeerd met brief U19.08370 d.d. 14 november 2019. Wij leggen concept RES voor aan raad en blijven in regionaal verband belang van gelijk optrekken benadrukken. Q1 - 2020.