Toezeggingen

NummerToezeggingPortefeuillehouderGedaan inDatumAfdWijze van afdoeningGeaccordeerd in raad d.d.
 • T2020-016
 • Zienswijze begroting MRDH: in de cie AB van 18 mei zijn verschillende vragen gesteld over de Vervoersautoriteit van de MRDH: inzet van de BDU en hoe de lobby voor de ZoRo ingezet wordt en wat de consequenties daarvoor zijn. Deze worden, voor de raad van 28 mei, schriftelijk door wethouder Fortuyn beantwoord.
 • Simon Fortuyn
 • Cie AB
 • 5/18/2020
 • T2020-015
 • Raadsvoorstel financieel mandaat: de belangrijkste (10) risico’s zullen uitgebreider beschreven worden dan tot nu toe gebruikelijk was zowel in jaarrekening als in de 6-wekelijkse update van de routekaart.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie AB
 • 5/13/2020
 • T2020-014
 • Centrumvisie Bergschenhoek: in de communicatiestrategie richting de inwoners zal zichtbaar gemaakt worden welke belangrijke stappen al genomen zijn en wat de stip op de horizon is voor het centrum. Dit wordt besproken met de stuurgroep en daarna wordt de commissie geïnformeerd.
 • Kathy Arends
 • Cie AB
 • 5/13/2020
 • T2020-013
 • Centrumvisie Bergschenhoek: de wethouder neemt de suggestie mee om een werkgroep in te stellen
 • Kathy Arends
 • Cie AB
 • 5/13/2020
 • T2020-012
 • College zal de vraag over plaatsing in Q1 van zonnepanelen op de P&R Lansingerland Zoetermeer schriftelijk beantwoorden.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 5/12/2020
 • T2020-011
 • Het college informeert de raad met een brief over het besluit dat het college op 28 april heeft genomen inzake de verlenging convenant windenergie en geeft daarbij ook een totaalbeeld.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 5/12/2020
 • T2020-010
 • Wethouder Arends zegt toe parallel naast het woonvisietraject te starten met het verkenningstraject over flexwonen en in welke vorm en op welke plek dit in Lansingerland passend en haalbaar is. De wethouder maakt daarbij gebruik van de expertise van BZK en provincie De resultaten gaan zowel separaat als later met de woonvisie naar de raad.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 5/12/2020
 • T2020-009
 • Het college betrekt de leden van de commissie Samenleving bij het vormgeven van de monitor jeugdzorg. Deze toezegging dient bezien te worden in samenhang met toezegging T2019-105 en de moties M2019-36 en M2019-34.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 3/12/2020
 • Op 12 februari 2020 vindt een (informele) benen-op-tafel sessie plaats tussen Raad, college en ambtelijke organisatie over de P&C-cyclus. Zie brief U19.09125 d.d. 17 december 2019.
 • T2020-008
 • Aanvraag rijksbijdrage opsporing explosieven: de burgemeester zoekt uit of het gemeentelijke beleid uit 2011 geactualiseerd wordt en zo ja op welke termijn en informeert de commissie hierover.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 3/11/2020
 • T2020-007
 • Ingekomen stukkenlijst/Toezeggingen: toezegging T2019-120, Jacob Marislaan: Op de vraag of het jaartal 2021 de vermelde afhandeling correct is, wordt schriftelijk antwoord gegeven.
 • Pieter van de Stadt
 • Raad
 • 2/20/2020
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Is beantwoord met U20.01885 d.d. 9 maart 2020 en hiermee afgehandeld.
 • 4/23/2020
 • T2020-006
 • Regionale verordening woonruimteverdeling: de mogelijkheid om het huurmiddensegment onder de werking van de verordening te brengen, wordt in de definitieve verordening opgenomen.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 2/4/2020
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Q4 -2020.
 • T2020-005
 • Cultuurhuis Blok B: er wordt ingezet op maximaal aanpasbaar bouwen
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 1/16/2020
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Bij de verdere uitwerking van het ontwerp van het gebouw, nemen we mogelijkheden voor aanpasbaar bouwen van het Cultuurhuis mogelijk mee.
 • T2020-004
 • Cultuurhuis Blok B: de raad ontvangt een notitie met duiding m.b.t. de voordelen en nadelen van een stichting en van BV
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 1/16/2020
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Deze motie is afgedaan met brief U20.00763 d.d. 28 januari 2020.
 • 2/20/2020
 • T2020-003
 • Cultuurhuis Blok B: na besluitvorming wordt bekeken iom de architect of het aantal stoelen vergroot kan worden (binnen de kaders die er zijn)
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 1/16/2020
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Q2 -2020.
 • T2020-002
 • Cultuurhuis Blok B: Blok B is de werknaam, er komt nog een andere naam. De wethouder bekijkt welke procedure daarvoor gevolgd zal worden.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 1/16/2020
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Q2 -2020.
 • T2020-001
 • Groenblauwe schoolpleinen (brief U19.08420). Resultaten van de pilot zijn in Q3 2020 bekend. Daarna volgt een evaluatie met een plan van aanpak, inclusief financiële randvoorwaarden, voor het vergroenblauwen van de rest van de schoolpleinen. Over de uitkomst en het verdere vervolg informeert het college de raad in Q4 van 2020.
 • Ankie van Tatenhove
 • Brief/memo
 • 1/23/2020
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Q4 -2020.
 • T2019-130
 • Evaluatie participatiewet SCP: de commissie ontvangt hierover een brief met meer informatie.
 • Kathy Arends
 • Cie Samenl
 • 12/9/2019
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Afgehandeld met brief U20.00018 d.d 20 januari 2020.
 • T2019-129
 • Verordening sociaal domein: de commissie ontvangt informatie over de inzet van de gemeente bij inwoners die beschut werk nodig hebben.
 • Kathy Arends
 • Cie Samenl
 • 12/9/2019
 • Maatschappelijke Opgaven
 • In Q2 - 2020 informeert het college de raad over beschut werk.
 • T2019-128
 • Uitgangspuntennotitie Accommodatieplan sport: de notitie wordt op diverse punten aangepast, wo het bevriezen van de huurtarieven en het onderzoek naar een nieuwe situatie
 • sporthal Wilderszijde
 • koppelen van schooltijden aan bepaalde uren van gebruik.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 12/9/2019
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Afgehandeld met brief U19.10045 d.d. 20 januari 2020.
 • T2019-127
 • Op verzoek van het presidium inventariseert de portefeuillehouder Financiën vanaf eind december 2019 tot eind januari 2020 bij de fractievoorzitters de input voor de nadere invulling van dit procesvoorstel waarna het college in februari 2020 een uitgewerkt procesvoorstel aanbiedt aan de raad ter besluitvorming.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Brief/memo
 • 12/19/2019
 • Financiën, Inkoop en Facilitair
 • T2019-126
 • In de APV is bij artikel 2:25 een nieuw lid 6 toegevoegd waarbij de burgemeester de bevoegdheid heeft nadere regels vast te stellen voor evenementen. Deze regels gaan ter informatie naar de raad.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 12/4/2019
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Zie toezegging T2019-059. Het college pakt toezegging 2019-126 samen op met toezegging T2019-059.
 • T2019-125
 • Stijging afvalstoffenheffing: het college communiceert over de onderbouwing voor de stijging in de plaatselijke (sociale) media en neemt ook een extra tekst op in de brief van de SVHW aan de inwoners.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie AB
 • 12/4/2019
 • Financiën, Inkoop en Facilitair
 • Afgehandeld. Bericht (T20.02571) is verzonden op 28 februari via de aanslag van SVHW.
 • T2019-124
 • Bp A16: de commissie ontvangt een overzicht van de bomen die moeten wijken voor de snelweg en waar ze gecompenseerd worden.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 12/3/2019
 • Wijkcoördinatie & Projecten
 • Q2 - 2020.
 • T2019-123
 • Parkeren Berkel Centrum: er komt een pilot voor een blauwe zone in de Terpstraat voor 1 jaar met een ontheffing voor invaliden en bewoners. De commissie wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van de pilot.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 12/3/2019
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • In januari 2020 is verkeersbesluit voor de blauwe zone gepubliceerd.
 • T2019-122
 • Mobiliteit: de problematiek van De Kulck wordt aangekaart bij de provincie. Idem de mogeljikheid om de snelheid op de N209 te verlagen naar 60 km. De commissie wordt hierover geïnformeerd via de stand van zaken brieven bij actualiteiten college.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 12/3/2019
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Q3 - 2020.
 • T2019-121
 • Jacob Marislaan: er worden nieuwe verkeersmetingen gedaan, waarover de commissie wordt geïnformeerd.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 12/3/2019
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Nieuwe tellingen staan gepland na winterseizoen, Q2 - 2020.
 • T2019-120
 • Jacob Marislaan: in de mobilteitsvisie die eraan komt, wordt de Jacob Marislaan meegenomen.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 12/3/2019
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • 2021, gelijk met nadere uitwerking van de Mobiliteitsvisie.
 • T2019-119
 • Motie besteding opbrengsten Eneco: Vanuit het college wordt het belang onderkend om zo raadsbreed mogelijk, los van oppositie en coalitie, draagvlak te krijgen voor de keuzes die rondom de financiën gemaakt moeten worden. Voor de kerst krijgt de raad een voorstel, hoe men vanuit het college denkt met het wegvallen van het dividend om te moeten gaan. Vervolgens is het aan de raad om in januari als het stuk beoordeeld wordt zelf aan te geven of men andere kaders wil stellen. Het komende voorstel mbt de besteding van de opbrengsten moet niet worden gezien als iets wat in ijzer gegoten is. Het college zal volledig open staan voor suggesties die ook vanuit de raad komen, voor zover die nog niet in het stuk verwerkt zijn.
 • Albert Abee
 • Raad
 • 11/28/2019
 • Financiën, Inkoop en Facilitair
 • Is afgedaan met brief U19.09839 d.d. 19 december 2019.
 • 1/30/2020
 • T2019-118
 • Beleidsuitgangspunten Wilderszijde: Onderzoeken naar parkeren en ontsluitingsweg maar ook het punt van de commerciële meters: als die rapporten er zijn, zal de wethouder tussentijds aan de raad rapporteren wat de uitkomsten van die rapporten zijn en wat het college denkt ermee te willen doen.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Raad
 • 11/28/2019
 • Gebiedsontwikkeling en Vastgoed
 • Op 18 maart 2020 a.s. staat er een beeldvormende avond met de Raad gepland, waarop deze 3 onderwerpen (parkeren, ontsluitingsweg en commerciële meters) aan bod komen. Voor elk onderwerp is inmiddels een onderzoek uitgevoerd of deze loopt nog.
 • T2019-117
 • Beleidsuitgangspunten Wilderszijde: Over het door de heer Van der Spek geduide ontbreken van reacties van de gemeente: Er hoort sowieso altijd een reactie te komen, al is het maar een ontvangstbevestiging. De wethouder zoekt uit hoe dat zit.
 • Albert Abee
 • Raad
 • 11/28/2019
 • Naar aanleiding van de zienswijze van de heer Van der Spek op de Nota Reikwijdte en detailniveau (onderdeel van de Milieueffectrapportage voor Wilderszijde) van 16 augustus 2018 is er op 11 januari 2019 door de gemeente per mail reactie gegeven. Voorts heeft er op 11 december 2019 een gesprek plaatsgevonden met de heer van der Spek. Het verslag hiervan is te vinden onder T19.22750.
 • T2019-116
 • Verlichting Boterdorpsweg thv de HSL: de wethouder zoekt uit waarom er op dit stuk geen verlichting aanwezig is en informeert de commissie hierover.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 11/14/2019
 • Kwaliteitsbeheer Openbare Ruimte
 • Afgehandeld met brief Aanvullende technische vraag verlichting HSL-viaduct, U19.09252 d.d. 2 december 2019.
 • 12/19/2019
 • T2019-115
 • Wilderszijde: De commissie ontvangt een A4 met uitleg over het GPR
 • Albert Abee
 • Cie Ruimte
 • 11/14/2019
 • Gebiedsontwikkeling en Vastgoed
 • T2019-114
 • Inrichtingsplan Berkel Centrum West: de wethouder beziet de mogelijkheden voor parkeren op de het Westerplein en de Westersingel voor de bewoners en rapporteert terug aan de commissie (in de geest van: ‘kijken wat kan’)
 • Albert Abee
 • Cie Ruimte
 • 11/12/2019
 • Gebiedsontwikkeling en Vastgoed
 • Afgedaan met brief U19.09307 d.d. 18 december 2019.
 • T2019-113
 • Inrichtingsplan Berkel Centrum West: de vraag over de stand van zaken bij het vergroenen van het schoolplein van de Mozaïek, zal wethouder Abee doorgeven aan wethouder Van Tatenhove, zodat er antwoord op de vraag gegeven kan worden.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Ruimte
 • 11/12/2019
 • Gebiedsontwikkeling en Vastgoed
 • Afgehandeld met brief U19.08420 d.d. 23 januari 2020.
 • 1/30/2020
 • T2019-112
 • Inrichtingsplan Berkel Centrum West: de wethouder onderzoekt of de afvalcontainers dichterbij de bewoners van het Westerplein geplaatst kunnen worden en informeert de commissie.
 • Albert Abee
 • Cie Ruimte
 • 11/12/2019
 • Gebiedsontwikkeling en Vastgoed
 • Afgedaan met brief U19.09307 d.d 18 december 2019.
 • T2019-111
 • Inrichtingsplan Berkel Centrum West: de wethouder zoekt uit welke afspraken en/of achterliggende stukken zijn bij de groene muur blok 1 en of de mensen op het verkeerde been gezet zijn en informeert de commissie.
 • Albert Abee
 • Cie Ruimte
 • 11/12/2019
 • Gebiedsontwikkeling en Vastgoed
 • Afgedaan met brief U19.09307 d.d. 18 december 2019.
 • T2019-110
 • Inrichtingsplan Berkel Centrum West: er wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor extra vergroening bij het Westerplein en de wethouder informeert de commissie over de uitkomsten.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie Ruimte
 • 11/12/2019
 • Gebiedsontwikkeling en Vastgoed
 • Afgedaan met brief U19.09307 d.d. 18 december 2019.
 • T2019-109
 • U19.07408 Brief aan raad dd 15-10-2019: Onderzoek verduurzamen zwembad De Windas: Het college: -Heeft een voorkeur voor maatregelenpakket scenario A en/of het plaatsen van PVT-panelen
 • -Zal deze keuze gedetailleerder -technisch, financieel en contractueel- uitwerken en de Raad hiervan op de hoogte te stellen. Op basis van bovenstaande, zullen de benodigde budgetten duidelijk worden, waarna we deze vervolgens in de Kaderbrief 2021 zullen aanvragen.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Brief/memo
 • 10/15/2019
 • Gebiedsontwikkeling en Vastgoed
 • Binnenkort start Projectleider die dit gaat oppakken.
 • T2019-108
 • U19.08298 dd 12 november 2019 brief aan raad betr. Aanpassing laadpalenbeleid: Voor Q2 2020 ontvangt u van ons ter vaststelling een document waar het huidige Uitvoeringskader in geactualiseerde vorm én de genoemde strategische kaart integraal onderdeel van uitmaken.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Brief/memo
 • 11/12/2019
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Raad ontvangt concept stukken voor Q2 - 2020. Raad ontvangt brief met informatie over vervolgproces voor Q2 - 2020.
 • T2019-107
 • U19.08747 dd 19 november 2019: Brief college aan raad betr. Gebiedsvisie Bosland: Nadat de onderzoeken zijn afgerond zal het college u betrekken bij de gebiedsvisie voor Bosland en beoogde locaties van verschillende functies.
 • Simon Fortuyn
 • Brief/memo
 • 11/19/2019
 • Gebiedsontwikkeling en Vastgoed
 • Planning Q2 - 2020.
 • T2019-106
 • Informatie uit aandeelhouderscommissie Eneco over transactieproces. Indien het college aan de raad voorstelt om de aandelen van Eneco te verkopen dan zal het college de raad tegelijkertijd een voorstel doen toekomen met betrekking tot de aanwending van de verkoopopbrengst en een dekkingsvoorstel voor het vervallen van het dividend Eneco.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Brief/memo
 • 11/25/2019
 • Financiën, Inkoop en Facilitair
 • Verkoop aandelen Eneco wordt besproken/behandeld in commissie AB en Raad januari 2020. Zie daarnaast ook brief U19.09839 d.d. 19 decemer 2019.
 • T2019-105
 • P&C cyclus: De raad moet die instrumenten krijgen die nodig zijn om goed te kunnen functioneren. De wethouder zal kijken dat er een juist sturingsinstrument komt, dat de raad daar een goed gevoel bij heeft en ook de juiste instrumenten krijgt. Dit met het uitgangspunt de momenten van de P&C cyclus. Gekeken zal worden hoe e.e.a. geoptimaliseerd kan worden, hoe kunnen gegevens toegevoegd worden, feitenkennis, noem alles maar op, zodat de raad beter in staat is om te sturen. Het sociaal domein hoort daar ook bij.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Raad
 • 11/7/2019
 • Financiën, Inkoop en Facilitair
 • Op 12 februari 2020 vindt een (informele) benen-op-tafel sessie plaats tussen Raad, college en ambtelijke organisatie over de P&C-cyclus. Zie brief U19.09125 d.d. 17 december 2019.
 • T2019-104
 • Readspeaker: De wethouder gaat zich ervoor inzetten om meer prioriteit aan te geven om de mogelijkheden aangaande een readspeaker dit wat sneller boven water te krijgen
 • Simon Fortuyn
 • Raad
 • 11/7/2019
 • Service & contact
 • Deze toezegging hangt samen met toezegging 2019-053. Beide hebben betrekking op het Tijdelijke Besluit Digitale Toegankelijkheid. De toezeggingen worden gecombineerd beantwoord in Q2 - 2020.
 • T2019-103
 • Burgerpanel: de wethouder wil er geen limitering op hebben, dus in die zin kan hij toezeggen dat 5 geen maximum is. Het kan ook een minimum zijn, maar het is vrijelijk in te vullen
 • Simon Fortuyn
 • Raad
 • 11/7/2019
 • Bestuur & Communicatie
 • We gaan hier in 2020 mee aan de slag.
 • T2019-102
 • Problematiek verwarde personen: de burgemeester zal in overleg met wethouder Tatenhove een bespreekpunt over de aanpak van verwarde personen voorbereiden. Hij betrekt daarbij best practices wat op lokaal niveau mogelijk is voor verwarde personen en wat onze gemeente kan waarmaken.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie Begr
 • 10/30/2019
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Het college heeft de raad geïnformeerd over de lokale aanpak met brief U19.08748 d.d. 3 december 2019. In de brief stelt het college voor om een technische toelichting te organiseren over dit thema.
 • 12/19/2019
 • T2019-101
 • Sturingsinstrumenten : Het college wil de raad maximaal faciliteren om haar controlerende taak goed uit te kunnen voeren en welke sturingsinstrumenten en met name de begroting daarvoor geoptimaliseerd kunnen worden. Hiervoor organiseert het college een bijeenkomst met een afvaardiging van de raad/commissies.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie Begr
 • 10/30/2019
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Op 12 februari 2020 vindt een (informele) benen-op-tafel sessie plaats tussen Raad, college en ambtelijke organisatie over de P&C-cyclus. Zie brief U19.09125 d.d. 17 december 2019.
 • T2019-100
 • Meerjarig investeringsprogramma: In de kaderbrief 2021 is duidelijk hoe het nieuwe investeringsvolume eruit ziet en wat dit betekent voor de financiële ruimte. Bij de daaropvolgende begroting komt een geoptimaliseerd en realistisch meerjarig investeringsprogramma (geen stelposten meer).
 • Cie Begr
 • 10/30/2019
 • Financiën, Inkoop en Facilitair
 • Volgt in Q2 bij Kaderbrief 2021 en in Q3 bij begroting 2021.
 • T2019-099
 • Eneco: Op het moment dat er duidelijkheid over de verkoop van de aandelen van Eneco en het bedrag, doet het College een voorstel hoe het wegvallende dividend in de meerjarenbegroting gecompenseerd kan worden. Het college legt aan de raad voor besluitvorming een aantal varianten voor.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie Begr
 • 10/30/2019
 • Financiën, Inkoop en Facilitair
 • Wordt besproken in commissie Algemeen Bestuur en Raad van januari 2020.
 • T2019-098
 • Wildopvang: De wethouder gaat in gesprek met Wildopvang Delft over de financiële problemen en hij informeert de raad mondeling.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Begr
 • 10/30/2019
 • Kwaliteitsbeheer Openbare Ruimte
 • Afgehandeld met brief U19.09674 d.d. 7 januari 2020.
 • 1/30/2020
 • T2019-097
 • Gratis OV: De MRDH is bezig ter ondersteuning van gemeenten met het beleidsdocument bereikbaarheid met aandacht voor “dunne” lijnen, bereikbaarheid kernen en bedrijventerreinen. Dit gebruikt het college om het eigen beeld hierover en ook gratis OV vorm te geven. De raad ontvangt hierover uiterlijk in januari een brief.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Begr
 • 10/30/2019
 • Ruimtelijk en Economisch Beleid
 • Afgehandeld met raadsbrief U19.09204 d.d. 9 januari 2020.
 • 1/30/2020