Toezeggingen

NummerToezeggingPortefeuillehouderGedaan inDatumAfdWijze van afdoeningGeaccordeerd in raad d.d.
 • T2019-085
 • Berkel Centrum Oost: Indien de (verkeerskundige) voorkeursvariant van het college niet haalbaar blijkt, komt het college terug bij de raad met wat dat betekent eventueel voor de terugvaloptie
 • Kathy Arends
 • Raad
 • 10/3/2019
 • T2019-084
 • Berkel Centrum Oost: Ten tijde van de uitwerking worden ook de bewoners volledig betrokken.
 • Kathy Arends
 • Raad
 • 10/3/2019
 • T2019-083
 • Berkel Centrum Oost: de wethouder neemt de vraag van de heer Jumelet, om te kijken of er meer financiële dragers voor de parkeergarage kunnen zijn, mee in de verdere uitwerking en de gesprekken met de verschillend stakeholders en zal en er alles aan doen om de bezien hoe de rekening gedeeld kan worden met andere betrokkenen.
 • Kathy Arends
 • Raad
 • 10/3/2019
 • T2019-082
 • Lijst ingekomen stukken: de burgemeester zal er voor zorgen, dat Marco Ruijtenberg GL schriftelijk antwoord krijgt op de vraag wanneer hij de resultaten kan verwachten aangaande motie M2017-52.
 • Pieter van de Stadt
 • Raad
 • 10/3/2019
 • T2019-081
 • Berkel Centrum Oost: de wethouder komt in november met een raadsbrief in november en gaat het gesprek aan met de commissie Ruimte, om de problematiek en de wens te bespreken aangaande de Terpstraat in de blauwe zone en de consequenties daarvan op de omgeving.
 • Simon Fortuyn
 • Raad
 • 10/3/2019
 • T2019-080
 • IHP: in het IHP wordt een financiële onderbouwing gegeven van de keuzes die gemaakt worden (waarschijnlijk in de bijlagen)
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 9/19/2019
 • T2019-079
 • IHP: de wethouder zoekt naar een modus om de commissie te informeren over de huisvestingsbehoefte van schoolbesturen die ieder jaar voor de zomervakantie bij de gemeente bekend is
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 9/19/2019
 • T2019-078
 • IHP: de wethouder zal bezien of in de uitgangspunten opgenomen wordt dat als er lokalen in een andere school gebruikt worden (inhuizen) er niet alleen naar gekeken wordt naar afstand maar ook naar tijdslimiet en verkeersveiligheid
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 9/19/2019
 • T2019-077
 • IHP: in het IHP wordt een overzicht van de trends en ontwikkelingen als bijlage opgenomen
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 9/19/2019
 • T2019-076
 • Eventueel opnemen onderwerp stikstop in reguliere stand van zaken-update cie ruimte: het college informeert de commissie ruimte hoe de commissie over dit punt geïnformeerd zal worden.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 9/17/2019
 • T2019-075
 • HSL testritten in de nacht: de gemeente dient een bezwaarschrift in.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 9/17/2019
 • T2019-074
 • Reparatie bestemming Noordersingel 127a in bp Groenzoom: wethouder Arends informeert wethouder Abee over inhoud van de vergadering en de aandachtspunten die de commissie aan het college heeft meegegeven.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 9/17/2019
 • T2019-073
 • Bestemmingsplan Hordijk locatie: tekst in de nota zienswijzen wordt de toonzetting aangepast.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 9/17/2019
 • T2019-072
 • Arbeidsmigranten: in het uitwerkingsplan worden punten toegevoegd ten aanzien van sociale aspecten van de arbeidsmigranten, de huisartsen, mogelijkheden voor recreatie en de wensen van arbeidsmigranten zelf (vergeet ook de pastor uit Bleiswijk niet te betrekken als belangrijke stakeholder).
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 9/17/2019
 • T2019-071
 • Uitgangspuntennota Berkel centum Oost (Hergerborch): of het mogelijk is om een blauwe parkeerzone in de Terpstraat in te stellen, wordt onderzocht in de bouwfase.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 9/17/2019
 • T2019-070
 • De wethouder zegt toe samen met de raad vooraf in gesprek te gaan om uitgangspunten te formuleren voor het opstellen van een nieuwe beleidsnota burgerparticipatie.
 • Cie AB
 • 9/18/2019
 • T2019-069
 • Brief dd 21 aug 2019 U19.05545 over stand van zaken chillplekken en het voorgenomen besluit tot het aanwijzen van drie extra chillplekken: het college informeert de raad in het vierde kwartaal van 2019 over de uitkomsten van de zienswijzeprocedure en de inrichting van de in deze brief genoemde plekken.
 • Brief/memo
 • 8/21/2019
 • T2019-068
 • Brief dd 3 juli 2019 U19.05575: Proces Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs: het college streeft ernaar in het vierde kwartaal 2019/eerste kwartaal 2020 het definitieve IHP naar de raad te sturen.
 • Brief/memo
 • 7/3/2019
 • T2019-067
 • Motie vreemd Lachgas: de burgemeester organiseert in oktober 2019 een beeldvorming over de (bredere) problematiek, de (on)mogelijkheden voor aanpak en legt dan een concreet voorstel voor een tekst in de APV voor, om e.e.a. al dan niet daarin op te nemen
 • Pieter van de Stadt
 • Raad
 • 7/18/2019
 • T2019-066
 • Duurzaamheid: in het uitvoeringsprogramma wordt opgenomen wat de te bereiken doel zijn in welk jaar. De raad gaat deze doelen vaststellen.
 • Albert Abee
 • Raad
 • 7/18/2019
 • T2019-065
 • Visie Duurzaamheid: De wethouder komt dit najaar (Q4 2019) met een actualisatie van het beleid laadpalen.
 • Albert Abee
 • Raad
 • 7/18/2019
 • T2019-064
 • Visie duurzaamheid: wethouder Abee zal bij zijn collega-wethouder aankaarten dat als er bv bij bijzondere bijstand geld gegeven wordt voor een wasmachine of een ander elektrisch apparaat (of een apparaat in natura), er voor een duurzaam exemplaar gekozen wordt.
 • Albert Abee
 • Cie Ruimte
 • 7/2/2019
 • 10/3/2019
 • T2019-063
 • Visie duurzaamheid: de commissie ontvangt drie keer per jaar een stand van zaken overzicht.
 • Albert Abee
 • Cie Ruimte
 • 7/2/2019
 • T2019-062
 • Visie duurzaamheid: de wethouder zoekt uit of er cijfers te geven zijn over de uitstoot van CO2 die in 2030 maximaal uitgestoten wordt en de hoeveelheid die in 2050 uitgestoten wordt. De commissie ruimte ontvangt een brief hierover.
 • Albert Abee
 • Cie Ruimte
 • 7/2/2019
 • 10/3/2019
 • T2019-061
 • Visie duurzaamheid: de commissie ruimte ontvangt in het vierde kwartaal van 2019 een totaaloverzicht van alles wat er loopt op het gebied van duurzaamheid, zo exact mogelijk ingevuld, hoe ver is het, wanneer is besluitvorming voorzien.
 • Albert Abee
 • Cie Ruimte
 • 7/2/2019
 • T2019-060
 • Voortgang motie standplaatsen: de wethouder streeft er naar om voor 1 augustus 2019 tot een gedragen oplossing te komen en als dat niet lukt heeft zij een besluit genomen.
 • Kathy Arends
 • Raad
 • 7/11/2019
 • Veiligheid & APV
 • T2019-059
 • Kadernota, motie M2019-020: de burgemeester biedt de nadere regels ter kennisname aan tegelijkertijd met het aanbieden van de APV in Q4 2019
 • Pieter van de Stadt
 • Raad
 • 7/11/2019
 • T2019-058
 • Kadernota, motie M2019-017: Digitale dienstverlening wordt meegenomen in de uitwerking Dienstverlening en komt terug in Q4. (Pieter vd Stadt namens Simon Fortuijn)
 • Simon Fortuyn
 • Raad
 • 7/11/2019
 • T2019-057
 • Kadernota, motie M2019- 016: Het thema Onderhoud schoolpleinen wordt meegenomen onder het thema duurzaamheid in het IHP. Komt in Q4
 • Ankie van Tatenhove
 • Raad
 • 7/11/2019
 • T2019-056
 • Kadernota: Het onderwerp Bouwregisseur komt terug in cie AB of cie Ruimte, eind 2019
 • Kathy Arends
 • Raad
 • 7/11/2019
 • 10/3/2019
 • T2019-055
 • Gebouw Pecto’s: bij het zoeken naar een nieuwe naam worden de jongeren betrokken.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Samenl
 • 7/4/2019
 • T2019-054
 • Gebouw Pecto’s: zodra de kosten van de verbouwingsmaatregelen duidelijk zijn wordt de commissie schriftelijk geïnformeerd. Er wordt ook ingegaan op de mogelijkheden van het terugverdienen van de investering.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Samenl
 • 7/4/2019
 • T2019-053
 • Dienstverlening: Wethouder zorgt voor de volledige toegankelijkheid van documenten op de website voor blinden en slechtzienden. Indien dit extra kosten met zich meebrengt, volgt er een raadsvoorstel.
 • Simon Fortuyn
 • Cie AB
 • 7/3/2019
 • T2019-052
 • Huis van de samenleving: Wethouder neemt op, voor de besluitvorming in de raad, bij de criteria voor “huis van de samenleving” dat er ook naar alternatieven in de kernen moet worden gekeken.
 • Simon Fortuyn
 • Cie AB
 • 7/3/2019
 • 10/3/2019
 • T2019-051
 • P&C cyclus: In de producten van de P&C cyclus en met name de begroting wordt voortaan de stand van zaken het collegeprogramma opgenomen.
 • Albert Abee
 • Cie AB
 • 6/26/2019
 • T2019-050
 • IHP: Voor de behandeling van de begroting 2020 geeft het college een zo concreet mogelijk inzicht in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) en verzorgt een beeldvormende avond in september 2019.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie AB
 • 6/26/2019
 • T2019-049
 • Blok B: De wethouder probeert om voor de begroting te delen wat de publieke en de private variant gaan kosten en wat de risico’s zijn. Dit onder voorbehoud of dat ook voor de begroting gereed kan zijn vanwege het feit dat er een sluitingsdatum is voor het opstellen van een begroting. Die ligt iets verder naar voren dan dat er inzicht is in de onderzoeken die er nu gedaan gaan worden.
 • Ankie van Tatenhove
 • Raad
 • 6/27/2019
 • T2019-048
 • Wonen en bod aan de regio: Als uitvloeisel van het gezamenlijke bod maakt het college prestatieafspraken met 3B wonen, over bijvoorbeeld locatie, versnelling en aantallen. Het college stuurt deze prestatieafspraken met 3B wonen -na afronding- naar de raad.
 • Kathy Arends
 • Cie AB
 • 6/26/2019
 • T2019-047
 • Wonen: Wethouder stuurt de raad een overzicht van alle plannen over wonen: waar is al een besluit over genomen, wat er in de pijplijn zit en welke er nog aan komen.
 • Kathy Arends
 • Cie AB
 • 6/26/2019
 • 10/3/2019
 • T2019-046
 • Cultuurhuis Berkel: in het definitieve voorstel dat volgt na de zomer zal op de aanbevelingen en zorgen die in de analyse van Berenschot staan, een reactie gegeven worden.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 6/17/2019
 • T2019-045
 • Jaarrapportage sociaal domein: de commissie zal regelmatig (een aantal keer per jaar) geïnformeerd worden over de stand van zaken bij de jeugdzorg. Er wordt nog gekeken hoe dit vormgegeven wordt, bv via een tafeltjesavond, een presentatie of een stand van zaken rapportage.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 6/17/2019
 • T2019-044
 • Jaarrapportage sociaal domein: De commissie ontvangt een aangepaste versie van de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 6/17/2019
 • 10/3/2019
 • T2019-043
 • Cultuurhuis Berkel: bij de verdere uitwerking zal de private variant volwaardig meegenomen worden, inclusief de risico’s en de wensen van de deelnemers aan het cultuurhuis.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 6/17/2019
 • T2019-042
 • Zienswijze GGD: De vraag van de heer Erwich over TBC percentages zal schriftelijk worden beantwoord. ( waar komt het verschil in percentages vandaan
 • in de factsheets staat een index van 2,6 %, bij het basispakket wordt gesproken over een index van 3,4 % )
 • Pieter van de Stadt
 • Raad
 • 6/13/2019
 • T2019-041
 • Zienswijze Dunea: De wethouder zegt toe, dat hij binnen Dunea nog eens ruimte probeert te vinden om de discussie te voeren over mogelijke tariefsverlaging
 • Albert Abee
 • Raad
 • 6/13/2019
 • T2019-040
 • Gasleidingen: de wethouder zal Stedin verzoeken om een overzicht te maken van risicovolle gasleidingen in Lansingerland. De commissie ontvangt het overzicht.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 6/11/2019
 • Kwaliteitsbeheer Openbare Ruimte
 • Afgehandeld met brief U19.05552 d.d. 2 juli 2019 + bijlage I19.14671.
 • 7/18/2019
 • T2019-039
 • Uitvoeringsmaatregelen Woonvisie Lansingerland 2015-2020: de wethouder stelt een compleet overzicht op van de woningbouwplannen waarin opgenomen wordt wat de verdeling is en wat de toekomstige plannen zijn
 • wat is al besloten en wat komt eraan
 • wat is de typologie van de projecten. Het overzicht wordt voor het zomerreces naar de raad gestuurd.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 6/11/2019
 • 10/3/2019
 • T2019-038
 • Brief U19.04564 van 17 juni standplaatsen Berkel Centrum: nieuw standplaatsenbeleid in het vierde kwartaal van 2019 vaststellen.
 • Kathy Arends
 • Brief/memo
 • 6/17/2019
 • Veiligheid & APV
 • T2019-037
 • Brief U18.11383 van 11 juni 2019. Nagaan of er afspraken zijn gemaakt bij de overdracht van gronden over het betalen van kosten koper en –voorzover de gemeente betaalt- dekking geborgd is.
 • Albert Abee
 • Brief/memo
 • 6/11/2019
 • Gebiedsontwikkeling en Vastgoed
 • T2019-036
 • Rondvraag over lachgas: er wordt uitgezocht of het mogelijk is om te handhaven mocht er een verbod op het gebruik van lachgas in de APV opgenomen worden. De commissie wordt hierover geïnformeerd.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie Samenl
 • 5/14/2019
 • Maatschappelijke Opgaven
 • De gemeenteraad is hierover geïnformeerd met brief U19.04400 d.d. 21 mei 2019.
 • 6/27/2019