Toezeggingen

NummerToezeggingPortefeuillehouderGedaan inDatumAfdWijze van afdoeningGeaccordeerd in raad d.d.
 • T2022-024
 • De wethouder zegt toe dat de bouwhoogte van 25 meter in dit geval ook 25 meter is en dat daar door het college geen 10% of meer bij opgeteld gaat worden.
 • Simon Fortuyn
 • Raad
 • 9/22/2022
 • T2022-023
 • De wethouder zegt toe dat hij met de insprekers gericht op het agendapunt ULC A12 in gesprek gaat over hun zorgen omtrent de verkeersafwikkeling, verkeerstoename, veiligheid en daaraan gerelateerde zaken en dit ook meeneemt in de ontwikkeling rondom de verkeerssituatie en de infrastructurele zaken die aangepakt gaan worden.
 • Simon Fortuyn
 • Raad
 • 9/22/2022
 • T2022-022
 • Onderwerp: Aanvragen energietoeslag. Het aanvragen van de energietoeslag is complex. De wethouder zoekt uit, en informeert de raad schriftelijk, of er bij de gemeente signalen (benoemen aantallen) binnen zijn gekomen van inwoners die moeite hebben met het aanvragen van de energietoeslag. En informeert de raad hoe de gemeente hiermee omgaat en eventueel de aanvraag kan vereenvoudigen.
 • Leon Hoek
 • Cie Samenl
 • 9/8/2022
 • T2022-021
 • Langdurige opvang OekraIners: het college doet wat nodig is om de verhuizing en de voorzieningen goed op orde te maken van Volley-2-Be
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • T2022-020
 • Langdurige opvang Oekraïners: de commissie ontvangt de informatie over de juridische status en reikwijdte van de Noodwet zoals is opgesteld door de juridische adviseurs van het college.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 9/7/2022
 • T2022-019
 • Binnen enkele weken wordt de raad geïnformeerd over de voortgang rondom Parq Verde, zowel over de (juridische) procedure met de ontwikkelaar als over de andere vraagstukken die daar spelen
 • Titia Cnossen
 • Cie Ruimte
 • 9/6/2022
 • T2022-018
 • Bij overschrijding van de kosten voor renovatie van de De Parel wordt de raad door de wethouder geïnformeerd.
 • Titia Cnossen
 • Cie Samenl
 • 6/9/2022
 • T2022-017
 • Pilot langdurige opvang Oekraïners: de burgemeester brengt het te volgen proces van de pilot in kaart en informeert de commissie vervolgens. Bij belangrijke stappen wordt de raad geconsulteerd.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 6/14/2022
 • T2022-016
 • In de jaarstukken wordt gerefereerd aan het personeelstekort. De wethouder zegt toe een overzicht per afdeling aan de raad te verstrekken over het tekort en hoe dit wordt opgevangen door bijvoorbeeld externe inhuur.
 • Leon Hoek
 • Cie AB
 • 6/8/2022
 • T2022-015
 • Rondvraag over gevolgen van stijging van gasprijzen voor inwoners en ondernemers van Lansingerland: als het doelbereik van een warmtenet in 2030 in gevaar komt dan informeert het college de raad.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 4/13/2022
 • Dubbel zie T2022-012.
 • 6/30/2022
 • T2022-014
 • Pilot VRR langdurige opvang Oekraïners: er zal in de houtskoolschets ook aandacht zijn voor de maatschappelijke impact.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 4/13/2022
 • Dubbel zie T2022-011.
 • 6/30/2022
 • T2022-013
 • De wethouder zoekt de (juridische) afspraken uit, o.a. over wegonderhoud en inrichting fietspad, tussen de provincie en de gemeente over het gedeelte van de Klapwijkseweg dat is overgedragen van provincie aan de gemeente.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 4/12/2022
 • T2022-012
 • Rondvraag over gevolgen van stijging van gasprijzen voor inwoners en ondernemers van Lansingerland: als het doelbereik van een warmtenet in 2030 in gevaar komt dan informeert het college de raad.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 4/13/2022
 • Maatschappelijke Opgaven
 • T2022-011
 • Pilot VRR langdurige opvang Oekraïners: er zal in de houtskoolschets ook aandacht zijn voor de maatschappelijke impact.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 4/13/2022
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Via bespreking van de houtskoolschets in gezamenlijke commissie AB/Samenleving d.d. 18 mei 2022.
 • 6/30/2022
 • T2022-010
 • Bleizo-West en windmolens: de wethouder geeft de commissie (desnoods onder geheimhouding) de commissie inzicht in de drie mogelijke locaties voor windmolens en het stappenplan.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie AB
 • 2/9/2022
 • Gebiedsopgaven
 • Afgehandeld met brief U22.00701 d.d. 9 maart 2022.
 • 6/30/2022
 • T2022-009
 • Bleizo-West: de commissie wordt na het overleg met de commissie Zoetermeer geïnformeerd over de te volgen strategie.
 • Simon Fortuyn
 • Cie AB
 • 2/9/2022
 • Gebiedsopgaven
 • In Q3 – 2022 wordt de commissie geïnformeerd over de op te stellen ontwikkelstrategie voor Bleizo-West.
 • T2022-008
 • Happy Italy: de wethouder is bereid om welwillend te bekijken wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van de locatie van de speeltuin en zorgt voor een terugkoppeling aan de commissie als de gesprekken gevoerd zijn.
 • Kathy Arends
 • Cie AB
 • 2/9/2022
 • Gebiedsopgaven
 • Afgehandeld met brief U22.02187 d.d. 17 mei 2022.
 • 6/30/2022
 • T2022-007
 • Berkel Centrum Oost: De wethouder zegt toe zorg te dragen voor klimaatadaptieve tegels voor de parkeerplaatsen aan de Terpstraat. Naar verwachting past dit binnen de financiële middelen bij bijvoorbeeld onvoorzien. Indien dit niet past, informeert de wethouder de raad hierover.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 2/14/2022
 • Gebiedsopgaven
 • Het stedenbouwkundig masterplan is aangepast. De klimaatadaptieve tegels zijn toegepast op de parkeerplaatsen aan de Terpstraat.
 • T2022-006
 • De wethouder houdt de commissie Samenleving op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Ezelsbruggetje.
 • Titia Cnossen
 • Cie Ruimte
 • 2/10/2022
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • We wachten op recreatieschap dat bezig is met de aanbesteding, waar wij input op hebben geleverd. Het college doet verslag van behandeling van dit onderwerp in de Commissie Ruimte.
 • T2022-005
 • Horti Science-visie: de wethouder informeert de commissie AB over het project met de gemeente Pijnacker over transformatie van glastuinbouwgebieden/FES gebied rondom de Chrysantenweg
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie AB
 • 1/12/2022
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Afgehandeld: In de Horti Science visie is uiteindelijk per polder weergegeven welke gebieden in aanmerking komen voor transformatie en herstructurering. In Q3 2022 ontvangt de gemeenteraad een informatiedocument over herstructurering van de polders in Lansingerland. Dit doen we op regionaal niveau in samenwerking met Pijnacker-Nootdorp, Zuidplas, Waddinxveen en de provincie Zuid-Holland.
 • 5/12/2022
 • T2022-004
 • Horti Science-visie: de wethouder onderzoekt de mogelijkheden van het aanleggen van plukperkjes/bermpjes.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie AB
 • 1/12/2022
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Afgehandeld: Ontwikkelen van plukperkjes en –bermpjes worden niet specifiek aan- gelegd. Wel voeren we samen met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties acties uit die binding met het Horti Science District versterken. Bijvoorbeeld op het vlak van biodiversiteit en in de vorm van educatie. Heeft ook op die manier een plek gekregen in de uitvoeringsagenda.
 • 5/12/2022
 • T2022-003
 • Zonnepanelen Brandweerkazerne: het idee om zonnepanelen te plaatsen op het dak van de brandweerkazerne Berkelse Poort zal de burgemeester agenderen in het (dagelijks bestuur of het algemeen) bestuur en de directie van de veiligheidsregio.
 • Pieter van de Stadt
 • Cie AB
 • 1/12/2022
 • T2022-002
 • In aanloop van het opstellen van het bestemmingsplan cq omgevingsplan nav het Masterplan Bleiswijk stelt het college op korte termijn een participatieplan op.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 1/13/2022
 • Gebiedsopgaven
 • In Q3 - 2022 wordt een participatieplan aangeboden aan de gemeenteraad.
 • T2022-001
 • Het college geeft in relatie tot de mobiliteitsvisie een schriftelijke reactie op slimme oplaadmogelijkheden en dan met name het elektrisch opladen van de auto en de (on) mogelijkheden van het bi-directioneel laden en het aansluiten op het eigen PV-systeem.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 1/11/2022
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Betreft hetzelfde onderwerp als motie M2022-010. Het college rapporteert over de bevindingen in het kader van de besluit- vorming over de Integrale Laadvisie (Q3 - 2022).
 • T2021-081
 • Brief college steunfonds: Er wordt uitgezocht hoe zelftesten gratis beschikbaar kunnen komen bij die mensen die het moeilijk zelf kunnen betalen en de raad wordt over de uitkomst hiervan geïnformeerd.
 • Titia Cnossen
 • Cie AB
 • 12/8/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Het ministerie van VWS stelt begin 2022 twee miljoen zelftesten beschikbaar aan inwoners met lage inkomens via gemeenten. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor de logistiek en hoe de verdeling plaats kan vinden. De voortgang wordt medio februari 2022 als mededeling gedeeld op de commissie Samenleving. De toezegging wordt hiermee beschouwd als afgehandeld.
 • T2021-080
 • De wethouder stelt de informatie uit de huidige monitor beschermd wonen (p. 18 Regionaal beleidsplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2022-2026) beschikbaar aan de raad. De raad wordt schriftelijk geïnformeerd.
 • Titia Cnossen
 • Cie Samenl
 • 12/9/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • De regiomonitor (T21.10209) met een toelichtende brief (T21.10210) is aan de raad toegestuurd. De toezegging is hiermee afgehandeld.
 • T2021-079
 • Uitvoeringsagenda duurzaamheid In de geactualiseerde uitvoeringsagenda duurzaamheid besteedt het college ook aandacht aan de betaalbaarheid van energie voor lage inkomens en een duurzaamheidslening.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie Begr
 • 10/27/2021
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Afgedaan, zie T21.05027 (actualisatie uitvoeringsagenda Lansingerland duurzaam).
 • T2021-078
 • Proces begroting 2023 Het intensieve gezamenlijke (college met raad) proces voor de kadernota dat in het voorjaar van 2021 is doorlopen, zal als standaard gaan gelden voor het proces voor de begroting 2023. De verwachting is dat er nog een bezuinigingsopgave ligt omdat de begroting 2023 nog niet sluitend is.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Begr
 • 10/27/2021
 • Financien
 • Deze toezegging nemen wij mee bij het opstellen van de komende Begroting 2023-2026.
 • T2021-077
 • MIP Het college organiseert nog in 2021 een beeldvorming over het MIP met specifieke aandacht voor de afwijkingen in projecten. Tevens komst aan de orde hoe de raad hierover wordt geïnformeerd naast de reguliere P&C documenten en welke spelregels daarvoor opgenomen kunnen worden in de financiële verordening.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie Begr
 • 10/27/2021
 • Financien
 • In januari 2022 is er een extra beeldvormende avond geweest, waarin de inhoud van de projecten in het MIP zijn toegelicht.
 • T2021-076
 • Paspoort thuisbrengen Aanvullend op de huidige (maatwerk) thuisservice, start het college in Q2 met een pilot en onderzoek voor de uitrol van de brede thuisservice. Afhankelijk van de uitkomsten komt het college in Q3 met een voorstel.
 • Simon Fortuyn
 • 10/27/2021
 • T2021-075
 • ICT intensivering Het college stuurt de raad een nadere onderbouwing van de ICT intensiveringen. Daarnaast informeert het college de raad bij de P&C producten, en daar waar nodig ook tussentijds bij actualiteiten, over nieuwe ontwikkelingen en de voortgang van ‘in control’ zijn rondom infrastructuur, digitale service, communicatie, veiligheid en over (nieuwe) opdrachten die overheidswege naar ons toekomen.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Begr
 • 10/27/2021
 • Informatievoorziening & Digitalisering
 • De raad heeft in december 2021 een nader onderbouwing ontvangen over de ICT intensiveringen (Zie: BR2100115). Voor het tweede punt zal de raad periodiek en indien nodig tussentijds geïnformeerd worden. Hier zullen we in Q1 - 2022 mee starten.
 • T2021-074
 • Naar aanleiding van de bespreking van de zienswijze nieuwe scholen Wilderszijde scherpt de wethouder de zienswijze aan. Voordat deze naar het ministerie wordt gestuurd, wordt deze ter informatie aan de commissie gezonden. De in de zienswijze opgenomen matrix wordt meegezonden naar het ministerie.
 • Titia Cnossen
 • Cie Samenl
 • 10/7/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Op 26/10 zijn de stukken verstuurd naar de raad. De toezegging is hiermee afgehandeld.
 • 11/25/2021
 • T2021-073
 • Het college informeert de raad over een half jaar over de (financiële) stand van zaken van de pilot funderingsherstel.
 • Simon Fortuyn
 • Cie Ruimte
 • 9/22/2021
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Hoort bij M2021-035: Loketfunctie wordt ingekocht bij KCAF. Raad is hierover op 31 mei jl. met brief U22.02266 geïnformeerd.
 • 6/30/2022
 • T2021-072
 • Bestemminsplan Treurniet: De wethouder informeert de raad voor de volgende raadsvergadering het bedrag anterieure overeenkomst
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 9/22/2021
 • Gebiedsopgaven
 • Toezegging is afgedaan met een e-mail aan de gemeenteraad d.d. 28 september 2021.
 • 10/28/2021
 • T2021-071
 • De wethouder informeert de raad schriftelijk over de technische vraag of verdaging van het besluit over Kafra Housing mogelijk is.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 9/14/2021
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Afgehandeld met brief U21.06255 d.d. 11 november 2021.
 • T2021-070
 • Het college organiseert in overleg met de griffie op een korte termijn een vertrouwelijke bijeenkomst over initiateven en mogelijke locaties voor arbeidsmigranten in de gemeente.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 9/14/2021
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Deze vertrouwelijke bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 5 oktober jl. Toezegging is daarmee voldaan.
 • 11/25/2021
 • T2021-069
 • Het college neemt de afwijzing, locatie arbeidsmigranten, van Kafra Housing in heroverweging –met inachtneming van de termijnen- en neemt daar de standpunten van de commissie en de mening van de provincie hierin mee.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 9/14/2021
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Afgehandeld met brief U21.06255 d.d. 11 november 2021.
 • T2021-068
 • Corona en scholen: de burgemeester zal samen met wethouder Van Tatenhove de commissie informeren over de stand van zaken van corona bij de scholen in Lansingerland.
 • Cie AB
 • 9/15/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Als mededeling op de eerstvolgende commissie Samenleving. De toezegging wordt hiermee beschouwd als afgehandeld.
 • T2021-067
 • Beleidsaccenten: De wethouder geeft uitvoering aan de door de commissie (in de gele kolom in de notitie) aangegeven wijze van bezuiniging op de beleidsaccenten. De commissie ontvangt een schriftelijke bevestiging.
 • Titia Cnossen
 • Cie Samenl
 • 9/16/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Afgedaan met brief U21.05843 d.d. 12 oktober 2022 waarin opgenomen een bevestiging van de overeengekomen budgetverdeling. Vervolgens met voorstel BR2100115 waarin de gevolgen van het terugdraaien van de taakstelling zijn verwerkt.
 • T2021-066
 • Beleidsaccenten: De wethouder reageert schriftelijk op de vraag van Nelleke Bouman over het beschikbare budget voor ‘grip op geld’ in relatie tot het plan schuldhulpverlening.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 9/16/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Afgedaan met brief U21.05843 d.d. 12 oktober 2021, waarin een technische toelichting op het budget voor Grip op geld.
 • T2021-065
 • Beleidsaccenten: De evaluatie van de beleidsaccenten wordt meegenomen in de evaluatie van het beleidsplan ‘versterken van veerkracht’.
 • Ankie van Tatenhove
 • Cie Samenl
 • 9/16/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Afgedaan met voorstel BR2100115 waarin is opgenomen hoe en wanneer de inhoudelijke en de financiële evaluatie van de accenten vinden.
 • T2021-064
 • In het uitvoeringsprogramma van de Woonvisie worden de uitkomsten van het STEC onderzoek, over regionale en lokale woningbehoefte en o.a. de verdeling van het type woningen voor senioren, meegenomen en geduid.
 • Kathy Arends
 • Raad
 • 7/15/2021
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Uitvoeringsagenda Woonvisie is in mei 2022 door de raad vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma van de Woonvisie zijn de uitkomsten van het STEC onderzoek, over regionale en lokale woningbehoefte en o.a. de verdeling van het type woningen voor senioren, meegenomen en geduid.
 • 6/30/2022
 • T2021-063
 • De wethouder zegt medewerking toe aan de ‘Nacht van de Nacht’ en zegt toe te zoeken naar het goede partnership met de milieufederatie en nog een paar andere partijen om te kijken hoe we samen kunnen optrekken om de Nacht van een Nacht tot een succes te maken en daarmee misschien wel een blijvend effect te kunnen veroorzaken om het nog aangenamer te maken in ons mooie Lansingerland.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Raad
 • 7/15/2021
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Afgehandeld: Nacht van de Nacht heeft succesvol plaatsgevonden.
 • T2021-062
 • De zienswijze ten aanzien van de nieuwe scholen in Wilderszijde wordt in oktober behandeld in de commissie Samenleving.
 • Ankie van Tatenhove
 • Raad
 • 7/15/2021
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Wordt gepland voor commissie Samenleving van oktober 2021.
 • 9/30/2021
 • T2021-061
 • Zomerrapportage: Huis van de Samenleving: de verbouwing wordt niet duurder dan 5 ton.
 • Simon Fortuyn
 • Cie AB
 • 6/30/2021
 • Exploitatie
 • Verloopt volgens planning en binnen budget (uit aangenomen raadsbrief).
 • T2021-060
 • Brief bestuursopdracht financieringsstructuur: het toetsingskader zal via een raadsvoorstel in september aan de raad voorgelegd worden.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie AB
 • 6/30/2021
 • Financien
 • Het toetsingskader investeringen uit Enecogelden is op 30 september door de gemeenteraad vastgesteld.
 • 10/28/2021
 • T2021-059
 • Onderzoek forenzenbelasting: bij het onderzoek zal naast de baten en lasten ook gekeken worden naar de positieve en sociale effecten en deze worden meegenomen in de totale kosten / baten analyse.
 • Simon Fortuyn
 • Cie AB
 • 6/23/2021
 • Financien
 • Samen met het SVHW wordt onderzocht of het een optie is om deze belasting in te voeren. Dit nemen we mee bij het opstellen van de Kadernota en Begroting 2023.
 • T2021-058
 • Bestemmingsplan Hoeksekade: De wethouder geeft een terugkoppeling over het gesprek met de heer Stolk in de eerst volgende commissie ruimte (sept 2021), bij het agendapunt terugkoppeling uit het college.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 6/29/2021
 • Omgevingsrecht
 • De toezegging is afgehandeld
 • in de commissie Ruimte van 22 september 2021 heeft wethouder Arends een terugkoppeling gegeven.
 • 10/28/2021
 • T2021-057
 • Woonvisie: Er bestaat onduidelijkheid over de gebruikte definities zoals bereikbaar en betaalbaar in de woonvisie. Voor de raadsvergadering van 15 juli informeert het college de raad met een overzicht en inzicht in de gehanteerde termen.
 • Kathy Arends
 • Cie Ruimte
 • 6/29/2021
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Er is een toelichting opgesteld waarmee de onduidelijkheid t.a.v. de gebruikte definitie van bereikbaar en betaalbaar wonen zijn weggenomen. De toelichting is gedeeld met leden van de gemeenteraad. De toezegging is afgehandeld. Bijbehorende stuk in Corsa is: T21.06052
 • 9/30/2021
 • T2021-056
 • Westpolder Bolwerk: Het college bevordert met de projectontwikkelaar als partner een actieve communicatie over de bereikbaarheid en mobiliteit van deze specifieke locatie om op deze manier een bepaalde doelgroepen (met minder autobezit) aan te spreken.
 • Jan-Willem van den Beukel
 • Cie Ruimte
 • 6/29/2021
 • Gebiedsopgaven
 • Besproken met ontwikkelaar in het kader van gesprekken over realisatieovereenkomst. Ontwikkelaar heeft aangegeven graag mee te denken in mobiliteitsconcepten en daarbij – afhankelijk van de mogelijkheden - bij de verhuur of verkoop ook actief op te treden in de communicatie.