Moties

NummerOnderwerpDatumStatusAfdelingWijze van afdoeningDatum afgedaan
 • M2021-012
 • Motie vreemd aan de orde Verhoging grondprijzen sociale bouw voorlopig beperken tot 2021
 • 4/22/2021
 • Verworpen
 • M2021-011
 • Moreel appèl op glastuinbouwsector om geen nieuwe biomassacentrales te bouwen
 • 4/22/2021
 • Aangenomen
 • M2021-010
 • Geen biomassacentrale anders dan voor eigen gebruik
 • 4/22/2021
 • Verworpen
 • M2021-009
 • Motie van afkeuring
 • 4/22/2021
 • Verworpen
 • M2021-008
 • Herstel van vertrouwen
 • 4/22/2021
 • Verworpen
 • M2021-007
 • Parkeernormen
 • 3/25/2021
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Uitwerking volgt na vaststelling Mobiliteitsvisie 2040 (conform motie).
 • M2021-006
 • Prioriteit in woonvisie is bouwen
 • 3/25/2021
 • Verworpen
 • M2021-005
 • Motie vreemd WOB verzoeken ook digitaal mogelijk
 • 3/25/2021
 • Aangenomen
 • M2021-004
 • Motie vreemd Fonds duurzaam funderingsherstel
 • 3/25/2021
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • M2021-003
 • Realiseren beachvolleybalvelden
 • 2/18/2021
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • We informeerden de raad middels raadsbrief U21.01470 d.d. 10 maart 2021 over het mogelijk maken dat Volley2B in de zomer 2021 kan beachvolleyballen. Inmiddels zijn hier afspraken over gemaakt en is de aanleg begonnen De mogelijk van de gemeente gevraagde bijdrage voor verdere inrichting van het terrein, waaronder realisatie van een paviljoen, nemen we mee in het accommodatieplan sport.
 • M2021-002
 • Extra criteria Plan Schuldhulpverlening 2021-2024
 • 2/18/2021
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Wordt meegenomen in de verantwoording van de voortgang en in de opzet van het uitvoeringsplan en de daarbij op te nemen gegevensmatrix.
 • M2021-001
 • Nieuwe uitgangspunten sociaal domein
 • 1/28/2021
 • Verworpen
 • M2020-037
 • College pro-actiever rond toeslagen-affaire
 • 12/17/2020
 • Ingetrokken
 • M2020-036
 • Excuus wethouder Van Tatenhove en geruststelling burger over schuldhulpverlening
 • 12/17/2020
 • Ingetrokken
 • M2020-035
 • N209 (Vreemd aan de orde)
 • 11/26/2020
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Afgehandeld met brief U20.10060 d.d. 5 januari 2021.
 • 1/28/2021
 • M2020-034
 • Vernieuwde AVOI en nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen
 • 11/26/2020
 • Aangenomen
 • Beheer
 • Ambtelijke voorbereiding op Bestuurlijk Overleg met Dunea, Stedin en Evides loopt.
 • M2020-033
 • Beter borgen kaders Structuurvisie
 • 11/26/2020
 • Verworpen
 • M2020-032
 • 120 blijft 120
 • 11/26/2020
 • Aangenomen
 • Gebiedsopgaven
 • Het NvU (BR1900091) wordt uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan, op basis van raadsbesluit (BR2000092), amendement (A 2020 – 032) en motie (M2020-032). Het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan vormen samen de basis voor de bestemmingsplanprocedure, het inrichtingsplan en de anterieure overeenkomst met 3B-wonen.
 • M2020-031
 • Regenboog gemeente Lansingerland.
 • 11/5/2020
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • We nemen de motie mee in de samenlevingsvisie van het toekomstperspectief. (juni 2021)
 • M2020-030
 • Onderzoek naar basisbanen
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • M2020-029
 • Fossiele brandstof uitfaseren
 • 11/5/2020
 • Ingetrokken
 • M2020-028
 • Energiebegroting
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • M2020-027
 • Ja-ja stickers
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • M2020-026
 • Zonnepanelen NS station Lansingerland-Zoetermeer
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • M2020-025
 • Zonnepanelen op nieuwbouw
 • 11/5/2020
 • Ingetrokken
 • M2020-024
 • 30 km is de norm
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • M2020-023
 • Betaald parkeren
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • M2020-022
 • Diversiteit
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • M2020-021
 • Bewaakte fietsenstallingen
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • M2020-020
 • Gratis OV voor inwoners minimum inkomen
 • 11/5/2020
 • Ingetrokken
 • M2020-019
 • Second opion weerstandsratio
 • 11/5/2020
 • Ingetrokken
 • M2020-018
 • Aanspreekpunt woonvormen (tiny houses)
 • 11/5/2020
 • Ingetrokken
 • M2020-017
 • Proces bezuinigingen
 • 11/5/2020
 • Aangenomen
 • Financien
 • In de brief U20.09236 d.d. 17 december 2020 'Doorkijk traject kadernota', die het college voor het Kerstreces aan de raad stuurt wordt aangegeven hoe deze motie wordt opgepakt.
 • M2020-016
 • Behoud mantelzorgcompliment
 • 11/5/2020
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Afgehandeld met brief U21.01613 d.d. 30 maart 2021.
 • M2020-015
 • Duurzame Ontwikkelingsdoelen in begroting
 • 11/5/2020
 • Ingetrokken
 • M2020-014
 • Meerjarig Investerings Plan
 • 11/5/2020
 • Aangenomen
 • Financien
 • Voor de inhoudelijke behandeling van de Kadernota 2022 zullen wij tijdens een beeldvormende avond op 25 mei 2021 de systematiek van het MIP duiden.
 • M2020-013
 • Begroting en keuzes inzichtelijk op 2 A4-tjes
 • 11/5/2020
 • Aangenomen
 • Financien
 • Met document T21.02747, behorende bij raadsbrief U21.01749 d.d. 25 maart 2021, ontving u een totaaloverzicht van alle mogelijke besparingsmaatregelen in de komende kadernota. Conform uw motie, presenteren wij in de Kadernota en Begroting 2022 de uiteindelijke beleidskeuzes, beleidsintensiveringen en besparingen overzichtelijk op 2 A-4tjes.
 • M2020-012
 • Bewegwijzering NS station Lansingerland-Zoetermeer
 • 11/5/2020
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Q2 - 2021. Projectbureau BleiZo werkt een plan uit.
 • M2020-011
 • Plaatsnaamborden bebouwde kom
 • 11/5/2020
 • Aangenomen
 • Bestuur & Communicatie
 • College heeft in opdracht van de Raad budget vrijgemaakt om deze motie in te vullen. Realisatie vindt plaats in Q1 - 2021. De raad wordt geïnformeerd zodra de plaatsnaamborden zijn geplaatst.
 • 1/28/2021
 • M2020-010
 • Thuisbezorgen van reisdocumenten
 • 11/5/2020
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Q3 - 2021.
 • M2020-009
 • Kantoren ombouwen tot woningen
 • 11/5/2020
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Inventarisatie wordt gestart. Resultaten verwacht in Q2 - 2021.
 • M2020-008
 • Beter betrekken raad bij coronacrisis
 • 10/1/2020
 • Ingetrokken
 • M2020-007
 • Zekerheid openbaar onderwijs
 • 7/16/2020
 • Verworpen
 • M2020-006
 • gebouwde parkeervoorzieningen Wilderszijde
 • 6/25/2020
 • Aangenomen
 • Gebiedsopgaven
 • "N.a.v. het masterplan en in voorbereiding op het bestemmingsplan is de parkeervisie verder uitgewerkt. Voorgesteld wordt om alleen parkeren op eigen (=privaat) terrein te verplichten bij de 2-onder-1-kapwoningen vrijstaande woningen en 1 parkeerplaats voor vrije sector appartementen (>325k=NHG-grens), al dan niet in gebouwde parkeer- voorzieningen. Voor rijwoningen, hoek- woningen, beneden-bovenwoningen en overige appartementen wordt in principe parkeren op ‘eigen terrein’ gerealiseerd door kenbare bewonersparkeerplaatsen te realiseren in het openbaar gebied. Het realiseren van private parkeerplaatsen op eigen terrein wordt dus niet verplicht gesteld, maar ook niet verboden. Dit resulteert in de volgende uitgangspunten voor de verdere planuitwerking: - Bewonersparkeren bij vrijstaande en 2^1kapwoningen en vrije-sector appartementen (>325k = NHG-grens) op eigen privaat terrein. Dit kan op maaiveld en in gebouwde parkeervoorzieningen. - Bewonersparkeren rijwoningen en appartementen (< 325k=NHG-grens) op collectieve parkeer- voorzieningen in binnenterreinen/back-alleys of in gebouwde parkeervoorzieningen. - Bewonersparkeren sociale huurappartementen: de (tijdelijke) 0,4 extra bufferparkeerplekken voor sociale huurappartementen op maaiveld in openbaar gebied. - Openbare bezoekersparkeerplaatsen op afstand, aan de rand van de ontsluitingsweg of aan de rand van buurten aan buurtontsluitende erftoegangswegen."
 • M2020-005
 • Inwoners van afval afhelpen
 • 5/28/2020
 • Aangenomen
 • Beheer
 • Motie afgehandeld met brief U20.04369 d.d. 28 mei 2020 op RIS en mondelinge toelichting door Pfh. Fortuyn in de Cie. Ruimte van 6 juli 2020.
 • 10/1/2020
 • M2020-004
 • Opvang verweesde minderjarige vluchtelingen
 • 5/28/2020
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Het college verzond op 3 juli 2020 een brief (U20.05525) over de gevoelens van de raad naar de Rijksoverheid en staatssecretaris. De raad ontvangt hiervan een afschrift.
 • 7/16/2020
 • M2020-003
 • Stedin
 • 5/28/2020
 • Aangenomen
 • Financien
 • Traject herkapitalisating Stedin loopt nog. Daarin wordt meegenomen de wens van de raad om bij de oplossingen van de lange termijn financiering mede te denken aan inbreng van gemeente die geen aandeelhouder zijn van Stedin, maar wel in het verzorgingsgebied van Stedin liggen. In het traject van de Kadernota 2022 zal dit worden meengenomen.
 • M2020-002
 • Motie vreemd aan de orde: Messenverbod voor minderjarigen
 • 2/20/2020
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Met de raadsavond op 27 oktober en raadsbrief U20.09561 d.d. 1 december 2020 is de motie afgehandeld.
 • 12/17/2020
 • M2020-001
 • Motie vreemd aan de orde: Aansluiten bij project Open Raads Informatie Cultuurhuis Berkel: Aantal stoelen theaterzaal/bioscoop
 • 1/30/2020
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Verkenning van de mogelijkheid een hoger aantal dan 150 stoelen te realiseren in de grote zaal van het Cultuurhuis Berkel maakt onderdeel uit van de volgende ontwerpfase. College informeert de raad in Q2 - 2021 over de stand van zaken.
 • M2019-053
 • Het eerlijke verhaal over afval
 • 12/19/2019
 • Verworpen