Moties

NummerOnderwerpDatumStatusAfdelingWijze van afdoeningDatum afgedaan
 • M2022-030
 • Duurzaamheidslening voor alle inwoners
 • 9/22/2022
 • Aangenomen
 • M2022-029
 • Van duurzame groene ambities naar concrete afspraken
 • 9/22/2022
 • Aangenomen
 • M2022-028
 • Inzichtelijke participatie bij pilot
 • 9/22/2022
 • Aangenomen
 • M2022-027
 • Integrale visie bedrijventerrein Klappolder
 • 9/22/2022
 • Verworpen
 • M2022-026
 • Kadernota
 • 14 euro minimumloon voor indirect werk gemeente - INGETROKKEN
 • 7/7/2022
 • Ingetrokken
 • M2022-025
 • Kadernota: onbeperkt OV 65+ al in 2023
 • 7/7/2022
 • Verworpen
 • M2022-024
 • Kadernota: geen ombuigingen in sociaal domein
 • 7/7/2022
 • Verworpen
 • M2022-023
 • Kadernota: toegankelijk houden van sport
 • 7/7/2022
 • Ingetrokken
 • M2022-022
 • Kadernota: vermindering indexatie materiële budgetten
 • 7/7/2022
 • Verworpen
 • M2022-021
 • Kadernota: grip krijgen op kosten externe medewerkers
 • 7/7/2022
 • Aangenomen
 • M2022-020
 • Kadernota: nieuwe beleidsvoornemens incidenteel dekken
 • 7/7/2022
 • Aangenomen
 • M2022-019
 • Motie vreemd aan de orde: overhevelen van vluchten van Schiphol naar RTHA
 • 6/30/2022
 • Aangenomen
 • M2022-018
 • Geluidsoverlast Klapwijkseweg Berkel en Rodenrijs
 • 6/16/2022
 • Aangenomen
 • M2022-017
 • De Wildert, een groene oase met seniorenwoningen en 1e lijnszorg
 • 6/2/2022
 • Aangenomen
 • Gebiedsopgaven
 • In Q3/Q4 ontvangt de gemeenteraad een brief van het college over de uitvoering van deze motie.
 • M2022-016
 • Lansingerland staat achter Oekraine
 • 2/24/2022
 • Aangenomen
 • Bestuur & Communicatie
 • M2022-015
 • Tijdige actualisatie Omgevingsvisie
 • 2/24/2022
 • Verworpen
 • M2022-014
 • Bescherm de Linten in de Omgevingsvisie
 • 2/24/2022
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Wordt verwerkt in omgevingsvisie 2.0. 
 • M2022-013
 • Bewoners betrekken bij toekomstbestendig en leefbaar maken Bosland
 • 2/24/2022
 • Aangenomen
 • Gebiedsopgaven
 • Afgehandeld: Bewoners (en ondernemers) in het gebied worden betrokken bij de totstandkoming van de gebiedsvisie Bosland.
 • 5/12/2022
 • M2022-012
 • Vaststelling bestemmingsplan Hoeksekade Noord
 • 2/24/2022
 • Verworpen
 • M2022-011
 • Goed geïnformeerd naar heropening halte Bonfut in volgende raadsperiode’
 • 1/27/2022
 • Verworpen
 • M2022-010
 • Elektrisch laden personenauto’s
 • 1/27/2022
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Betreft hetzelfde onderwerp als toezegging T2022-001. Het college rapporteert over de bevindingen in het kader van de besluitvorming over de Integrale Laadvisie (Q3 - 2022).
 • M2022-009
 • HEROPENING HALTE BONFUT IN DIENSTREGELING 2024
 • 1/27/2022
 • Verworpen
 • M2022-008
 • VARIANT 60% SOCIAAL, BETAALBAAR EN BEREIKBAAR BOUWEN IN BLEISWIJK
 • 1/27/2022
 • Verworpen
 • M2022-007
 • BOUW VAN MINIMAAL 900 WONINGEN IN BLEISWIJK
 • 1/27/2022
 • Verworpen
 • M2022-006
 • Hoogwaardig openbaar vervoer in Bleiswijk
 • 1/27/2022
 • Verworpen
 • M2022-005
 • Second opinion ontsluiting Woningbouwlocatie Merenweg
 • 1/27/2022
 • Aangenomen
 • Gebiedsopgaven
 • In Q2 - 2022 ontvangt de gemeenteraad een brief van het college over de uitvoering van deze motie.
 • M2022-004
 • Lijsterlaan bestemmen voor passende seniorenwoningen (koop en huur) en versnelde realisatie’
 • 1/27/2022
 • Aangenomen
 • Gebiedsopgaven
 • In Q2 - 2022 ontvangt de gemeenteraad een brief van het college over de uitvoering van deze motie.
 • M2022-003
 • Ontzie Nachtegaallaan en leg ontsluiting van nieuwbouwwijk Merenweg aan de andere kant van het water
 • 1/27/2022
 • Verworpen
 • M2022-002
 • Scenario’s uitwisseling woonprogramma
 • 1/27/2022
 • Aangenomen
 • Gebiedsopgaven
 • In Q2 - 2022 ontvangt de gemeenteraad een brief van het college over de uitvoering van deze motie.
 • M2022-001
 • N209 in relatie met Masterplannen Lange Vaart en Merenweg
 • 1/27/2022
 • Aangenomen
 • Gebiedsopgaven
 • In Q2 - 2022 ontvangt de gemeenteraad een brief van het college over de uitvoering van deze motie.
 • M2021-055
 • Bouw passende seniorenwoningen zoals hofjeswoningen
 • 12/23/2021
 • Aangenomen
 • Ruimtelijke Economische Strategie
 • Woonvisie inmiddels vastgesteld, Uitvoeringsagenda Woonvisie is in mei 2022 door raad vastgesteld. Bij de uitvoering hiervan zetten we conform de woonvisie voor nieuwe woningbouwprojecten in op voldoende seniorenwoningen met aandacht voor de verschillende woningbehoeftes van ouderen naar verschillende voor hen passende woningtypes. Hiermee is de motie afgehandeld.
 • 6/30/2022
 • M2021-054
 • Maatschappelijke opvang op Wilderszijde
 • 12/23/2021
 • Verworpen
 • M2021-053
 • Quickscan Inclusief Beleid (motie vreemd)
 • 11/25/2021
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Dit thema is onderdeel van in de samenlevingsvisie waarover de raad in Q4 - 2022 besluit. Op dit moment voeren we de Quick scan Inclusief beleid uit.
 • M2021-052
 • 'Orange the world’-gemeente Lansingerland
 • 11/25/2021
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • De gemeente heeft zich aangemeld als deelnemende gemeente bij Orange the World. Via deelname aan regionale en landelijke campagnes heeft de gemeente ook actief bijgedragen aan Orange the World. Zie I22.02257.
 • M2021-051
 • Lansingerland met inkomenstoets de barricades op
 • 11/25/2021
 • Verworpen
 • M2021-050
 • Motie vreemd: Lekker chillen komend voorjaar
 • 11/4/2021
 • Verworpen
 • M2021-049
 • Motie vreemd: Pilotregeling tussenvoorziening statushouders
 • 11/4/2021
 • Aangenomen
 • Gebiedsopgaven
 • De gewenste opstelling van de gemeente wordt ingebracht in het regio-overleg mbt de realisatie van tussenvoorzieningen. Motie is afgehandeld, wethouder heeft een en ander verwoord in het laatste regionale overleg.
 • M2021-048
 • Verbetering dienstverlening aan inwoners voor wie digitale gemeente moeilijk toegankelijk is.
 • 11/4/2021
 • Verworpen
 • M2021-047
 • Besluitvorming bezuiniging Beleidsaccenten bij eerstvolgende begrotingswijziging
 • 11/4/2021
 • Aangenomen
 • Maatschappelijke Opgaven
 • Deze motie is uitgewerkt in een raadsvoorstel dat op 23 december door de gemeenteraad is vastgesteld.
 • M2021-046
 • Niemand in de kou
 • 11/4/2021
 • Ingetrokken
 • M2021-045
 • Grip op het MIP
 • 11/4/2021
 • Aangenomen
 • Financien
 • In het vervolg zal er vóór de behandeling van de kadernota en vóór de behandeling van de begroting een beeldvorming over specifiek het MIP worden georganiseerd. In januari 2022 is een extra beeldvormende avond geweest, waarin de inhoud van de projecten in het MIP zijn toegelicht. Zie ook M2020-014.
 • M2021-044
 • Begroting: Nadere uitwerkingen nodig intensiveringen en budgetten voor groei en ambities
 • 11/4/2021
 • Aangenomen
 • Financien
 • Deze motie is uitgewerkt in een raadsvoorstel dat op 23 december 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld.
 • M2021-043
 • Geen plek voor criminelen
 • 11/4/2021
 • Aangenomen
 • Veiligheid & APV
 • Bij de afdoening van de anapak willen we actieve communicatie over de successen uitdragen. Voor de aanpak zoeken wij de samenwerking met externe partners op om de problematiek zo breed mogelijk aan te pakken. Gegevensdeling kan, door de strenge wetgeving, echter een obstakel zijn. Hierdoor is niet alle problematiek in gezamenlijkheid met andere gemeenten aan te pakken. We zien dat een gemeentelijk team op ondermijning effectief regie kan voeren op de problematiek, financiële steun uit het Rijk zou dit voor meer gemeenten mogelijk moeten maken. De raad wordt halfjaarlijks geïnformeerd over de aanpak. De motie wordt hiermee beschouwd als afgehandeld.
 • M2021-042
 • Noodopvang voor Afghaanse vluchtelingen in Lansingerland
 • 10/28/2021
 • Ingetrokken
 • M2021-041
 • Vuurwerkverbod in Lansingerland Oud en Nieuw
 • 10/28/2021
 • Verworpen
 • M2021-040
 • Bouw meer sociale, betaalbare en bereikbare huizen op Bleizo-West
 • 10/28/2021
 • Verworpen
 • M2021-039
 • Onderzoek naar alternatieve locaties voor windenergie in Lansingerland
 • 10/28/2021
 • Verworpen
 • M2021-038
 • Participatie Bleizo-West
 • 10/28/2021
 • Aangenomen
 • Gebiedsopgaven
 • Provincie Zuid-Holland heeft op 2 februari 2022 besloten vooralsnog het provinciale omgevingsbeleid te handhaven (bedrijven + locatie windenergie). GS en de colleges van Lansingerland en Zoetermeer zijn met elkaar in overleg over de voorwaarden waaronder toch woningbouw kan plaatsvinden. In Q2 - 2022 informeert het college de gemeenteraad over de stand van zaken en de vervolgstappen, waaronder het op te stellen participatieplan.
 • M2021-037
 • Geen vertraging huidige woningbouwplannen
 • 10/28/2021
 • Aangenomen
 • Gebiedsopgaven
 • Zoals nu bekend is er geen vertraging op de huidige woningbouwplannen.
 • M2021-036
 • Ontwikkelperspectief Bleizo-West met waarde voor Lansingerland
 • 10/28/2021
 • Aangenomen
 • Gebiedsopgaven
 • De aandachtspunten uit deze motie worden meegenomen bij het opstellen van de ontwikkelstrategie voor Bleizo-West. Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 2 februari 2022 besloten vooralsnog het provinciale omgevingsbeleid te handhaven (bedrijven + locatie windenergie). GS en de colleges van Lansingerland en Zoetermeer zijn met elkaar in overleg over de voorwaarden waaronder toch woningbouw kan plaatsvinden. In Q2 informeert het college de gemeente- raad over de stand van zaken en de vervolgstappen, waaronder de op te stellen ontwikkelstrategie.