link naar deze pagina

Gemeenteraad - 23 april 2020

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:05
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Pieter van de Stadt
Toelichting: Nieuw uitgeschreven vergadering op 22 april. Deze vergadering is vanwege de Corona maatregelen niet fysiek toegankelijk voor publiek, maar wel openbaar via uitzending in onze webcast. Wij nodigen u van harte uit thuis te blijven en van daaruit onze raadsvergadering digitaal te volgen.

1
Opening en mededelingen
2
Trekken van het lot ter bepaling van het raadslid bij wie een eventuele stemming zal beginnen
3
Vaststelling van de agenda
4
Vaststelling van het verslag van de vorige vergadering
5
Lijst ingekomen stukken
Griffie
6
Bespreekpunten
6.a
Investeringsvoorstel veranderopgave jeugdhulp, uitvoering Wmo en bedrijfsvoering sociaal domein (ivm amendement L3B)

1. De realisatie van de veranderopgave jeugdhulp te versnellen door te investeren in de inzet van praktijkondersteuners GGZ Jeugd, versterking van de gemeentelijke toegang en monitoring en hiertoe:


a. in 2020 een bedrag van € 282.280,- te onttrekken aan de reserve sociaal domein;


b. in 2021 een bedrag van € 403.280,- te onttrekken aan de reserve sociaal domein voor de veranderopgave jeugdhulp;


c. in 2022 een bedrag van € 590.000,- te onttrekken aan de reserve sociaal domein voor de veranderopgave jeugdhulp;


d. de looptijd van de reserve sociaal domein met één jaar te verlengen tot en met 2022.


2. De verwachte postieve effecten van deze investering in de veranderopgave jeugdhulp te verwerken bij de Kaderbrief.


3. De uitvoering van de Wmo 2015 en bedrijfsvoering sociaal domein te versterken en hiertoe in 2020 een bedrag van € 308.570,- te onttrekken aan de reserve sociaal domein.


Ankie van Tatenhove
SA
7
Hamerstukken
7.a
Bekrachtiging geheimhouding

  1. De door het college in brief U20.02931 d.d. 14 april 2020 opgelegde geheimhouding aan de raad op brief U20.02917 inzake het dossier Exploitatiebijdragen Cyclamenweg te bekrachtigen.

  2. De geheimhouding op te heffen op het moment dat de gerechtelijke procedure is geëindigd.

Griffie
7.b
Verordening op de vertrouwenscommissie Lansingerland 2020

1. De Verordening op de vertrouwenscommissie Lansingerland 2020 vast te stellen.
2.  De Verordening op de vertrouwenscommissie 2017 in te trekken.
3.  De fractievoorzitters te benoemen tot lid van de vertrouwenscommissie.
4.  Nelleke Bouman - Quist te benoemen tot technisch voorzitter van de vertrouwenscommissie.


Griffie
7.c
Fractiegelden 2019 - bijlage met originele verslagen in iBabs-map persoonsgegevens

1.De eindafrekening fractiegelden 2019 van de fracties Leefbaar 3B, VVD, CDA, WIJ Lansingerland, ChristenUnie, D66, GroenLinks en PvdA vast te stellen conform de door de fracties ingediende verslagen. 2. Te bepalen dat de overschotten van de fractiegelden 2019 uiterlijk op 2 juni 2019 terug betaald moeten worden aan de gemeente op rekeningnummer NL94BNGH0285127640. 3. Te bepalen dat indien terug te betalen bedragen op 2 juni 2019 niet terug betaald zijn, deze terug gevorderd zullen worden.


Griffie
7.d
(Woningbouw)ontwikkeling Bleiswijk

Gevraagde beslissing  1. een woningbouwprogrammering voor Bleiswijk vast te stellen, die is afgestemd op de specifieke behoeften van haar inwoners en een nader te bepalen instroom van jonge gezinnen.

  2. de financiële consequenties voor de werkzaamheden die noodzakelijk zijn om een woningbouw-locatie in ontwikkeling te brengen, te verwerken in de Zomerrapportage 2020.

Kathy Arends
RE
7.e
Vaststelling bestemmingsplan "Berkel I, 1e partiële herziening nieuwbouw scholen Prins Willem Alexander en De Kwakel Rodenrijs"

Gevraagde beslissing  1. De Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan “Berkel I, 1e partiële herziening nieuwbouw scholen Prins Willem Alexander / De Kwakel Rodenrijs” vast te stellen.

  2. Het bestemmingsplan Berkel I, 1e partiële herziening nieuwbouw scholen Prins Willem Alexander/ De Kwakel Rodenrijs”, met identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0157H01-VAST, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de GBK 30 oktober 2019, ongewijzigd vast te stellen.

  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Kathy Arends
RE
8
Sluiting