link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 20 mei 2021

Locatie: digitaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Alexander Kuipers
Bundel:
pdf Agendabundel (7.7MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
Rol gemeente bij controleren jeugdzorgaanbieders en bij voorrang urgente zorg - ingebracht door CU
Griffie
5.b
Visie op samenwerking bestaande schoolbesturen Wilderszijde
Griffie
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Accommodatieplan Sport 2021-2030 - spreektijd 5' 1e/3' 2e termijn

Gevraagde beslissing:  1. Het Accommodatieplan Sport 2021-2030 (T21.01062) vast te stellen.

  2. Het afwegingskader ten behoeve van verzoeken voor investeringen zoals beschreven in hoofdstuk 4.1 van het bovengenoemde plan vast te stellen en te hanteren bij besluit-vorming over toekomstige investeringen in sportaccommodaties.

  3. Definitieve besluitvorming over de in dit plan opgenomen investeringen mee te nemen in de Kadernota 2022.

Ankie van Tatenhove
SA
7.a
Actualiteiten uit het college
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting