link naar deze pagina

Gemeenteraad - 31 oktober 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Pieter van de Stadt
Bundel:
pdf Agendabundel (48.3MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Trekken van het lot ter bepaling van het raadslid bij wie een eventuele stemming zal beginnen
3
Vragenhalfuurtje voor raadsleden
4
Spreekrecht voor niet-raadsleden
5
Vaststelling van de agenda
6
Vaststelling van het verslag van de vorige vergadering
7
Ingekomen stukken
7.a
Lijst ingekomen stukken gemeenteraad 31 oktober 2019

.


Griffie
8
Bespreekpunten
8.a
Zomerrapportage 2019 (bespreekpunt op verzoek van fracties)

Gevraagde beslissing 1. De zomerrapportage 2019 vast te stellen.

 2. Het saldo van de zomerrapportage 2019 van afgerond € 800.000 toe te voegen aan het voorlopig rekeningresultaat 2019.

 3. De in de zomerrapportage opgenomen stortingen in en onttrekkingen aan de reserves te doen:
  -       Een bedrag van € 1.064.000 te onttrekken aan en € 1.820.000 te storten in de bestemmingsreserves;
  -       Een bedrag van € 3.697.000 te onttrekken aan en € 243.000 te storten in de algemene reserve.

 4. De totale kredietaanvraag van € 3.357.750 beschikbaar te stellen:
  -       € 2.500.000 ophoging van het voorbereidingskrediet Wilderszijde;
  -       € 600.000 voor de heropenstelling van de Noordeindseweg in Berkel en Rodenrijs;
  -       € 100.000 voor aanpassingen gebouw Pecto’s;
  -       € 97.750 ophoging van het krediet voor de Cultuurfabriek het Spectrum
  -       € 60.000 voor het voorbereidingskrediet de Wildert.

 5. De fasering van de investeringen zoals opgenomen in de zomerrapportage (overzicht  investeringen) vast te stellen.

 6. De uit de zomerrapportage voortvloeiende wijzigingen van de begroting vast te stellen.

Albert Abee
DB
8.b
Reparatie bestemming Noordersingel 127a in bestemmingsplan Groenzoom (bestuurlijke lus) - brief advocaat met persoonsgegevens in iBabs-map persoonsgegevens - bespreekpunt ivm mogelijke amendementen diverse partijen

 1. Het gerepareerde bestemmingsplan “Groenzoom”, met identificatiecode IMRO.1621.BP0165H01-VAST bestaande uit de verbeelding, de regels en plantoelichting, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de GBKN van 23 juli 2015, vast te stellen.

 2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Kathy Arends
RE
8.c
Aanbevelingen Rekenkamer Rapport Burgerparticipatie (bespreekpunt ivm motie L3B)

 1. Het college op te dragen uitvoering te geven aan aanbevelingen 1 en 5 uit het Rekenkamer rapport burgerparticipatie, met in achtneming van de volgende kaders:

-       formuleer een visie en daaraan gekoppeld realistische smart geformuleerde doelen.


-       voorzie de doelen van concrete acties, die zo geformuleerd zijn dat ze door de raad ook goed te monitoren en te controleren zijn op tijdigheid en resultaat.


-       leg de relatie met de participatieparagraaf van de omgevingswet en maak een afwegingskader voor de toepassing van interactieve beleidsvorming zodat de raad het participatieproces kan monitoren;


2 Het college op te dragen uitvoering te geven aan aanbevelingen 2 en 4 uit het rapport burgerparticipatie, binnen de volgende kaders:


-       in de op te stellen nota een expliciete paragraaf met concrete smart geformuleerde communicatie doelstellingen en –activiteiten op te nemen;


-       deze doelstellingen zo te formuleren dat ze door de raad te controleren zijn op uitvoering en resultaat;


3 Het college op te dragen voor de smart geformuleerde doelen en -activiteiten in de nieuwe nota burgerparticipatie de daarvoor benodigde budgetten aan te geven;


4 Het college op te dragen concreet aan te geven welke maatregelen zij voor ogen heeft om het vervolgtraject burgerparticipatie ambtelijk goed uitgevoerd te krijgen en welke (extra) kosten daarmee gemoeid zijn.


Griffie
9
Hamerstukken
9.a
Bekrachtiging geheimhouding

 1. De door college in brief U19.07922 opgelegde geheimhouding aan de raad op de informatieve brief inzake de overeenkomst met Rijkswaterstaat over de A13/A16 met corsanummer U19.02889ex art. 25 lid 2 sub b te bekrachtigen.

 2. De geheimhouding op te heffen op het moment dat de oplevering van de A16 Rotterdam heeft plaatsgevonden.  

Griffie
9.b
Bestemmingsplan Oudeland fase 1 - bijlagen met persoonsgegevens in iBabs-map persoonsgegevens

 1. De “Nota zienswijzen en staat van wijzigingen Bestemmingsplan Bedrijvenpark Oudeland 2019 fase 1” vast te stellen.

 2. Het bestemmingsplan “Bedrijvenpark Oudeland 2019 - fase 1“, inclusief beeldkwaliteitsplan, met identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0187-VAST, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de BGT met datum 12 februari 2018, ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de van dit besluit deel uitmakende Nota zienswijzen en staat van wijzigingen “Bestemmingsplan Bedrijvenpark Oudeland 2019 fase 1”.

 3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Kathy Arends
RE
9.c
Vaststelling bestemmingsplan "Woningbouw Hoeksekade Noord, deellocatie B - bijlagen met persoonsgegevens in iBabs-map persoonsgegevens

Gevraagde beslissing 1. De Nota zienswijzen en staat van wijzigingen bestemmingsplan “Woningbouw Hoeksekade Noord, deellocatie B” vast stellen.

 2. Het bestemmingsplan Woningbouw Hoeksekade Noord, deellocatie B”, met identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0177-VAST, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de BGT met datum 19 juni 2017, ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de van dit besluit deel uitmakende Nota zienswijzen en staat van wijzigingen bestemmingsplan “Woningbouw Hoeksekade Noord, deellocatie B”.

 3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Kathy Arends
RE
9.d
Vaststelling "Beeldkwaliteitplan Hoeksekade Noord, deellocatie B"

Gevraagde beslissing


De Welstandsnota uit 2012 partieel te herzien door toevoeging van het "Beeldkwaliteitplan Hoeksekade Noord, deellocatie B" aan de Welstandsnota.


Kathy Arends
RE
9.e
2e begrotingswijziging 2019 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Gevraagde beslissing


Bijgevoegde zienswijze over de 2e begrotingswijziging 2019 van de VRR  (nr. U19.07369) vast te stellen en naar de VRR te zenden.


Pieter van de Stadt
SA
10
Sluiting