link naar deze pagina

Commissie Algemeen Bestuur - 12 juni 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Jan Pieter Blonk
Bundel:
pdf Agendabundel (10.7MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering 8 mei 2019
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
Visie op Dienstverlening (spreektijd eerste termijn 5 min, tweede termijn 3 min)
Simon Fortuyn
DB
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2019 (geheime bijlage in ibabs map geheime stukken commissie AB)

Vaststellen van:  1. Het afsluiten van de grondexploitaties Vluchtheuvel en Bergschenhoek Centrum per 31-12-2018.

  2. De actualisatie van alle grondexploitaties per 1-1-2019 door vaststelling van de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2019.

  3. Een verlaging van de rekenrente in de grondexploitaties naar 1,7% per 1-1-2019.

  4. Het geven van autorisatie op de baten en lasten van de lopende grondexploitaties voor de gehele (resterende) looptijd van het project en daarmee het vaststellen van het financiële kader voor de grondexploitaties.

  5. Het verwerken van de financiële consequenties van het MPG 2019 in de Meerjaren Begroting 2019-2022.

  6. Het bij de jaarrekening 2018 conform de nota Reserves en Voorzieningen 2016 vóór resultaats-bestemming verrekenen van het jaarresultaat van € 7,84 mln. door het:

a Onttrekken van afgerond -/- € 0,36 mln. uit de algemene reserve als resultaat van de af te sluiten grondexploitaties Vluchtheuvel en Bergschenhoek Centrum.


b Onttrekken van een bedrag van afgerond € 0,06 mln. uit de algemene reserve ten gunste van de bestemmingsreserve Nog te maken kosten grondexploitaties voor de uitvoering van de na afsluiting resterende werkzaamheden voor Vluchtheuvel en Bergschenhoek Centrum. De benodigde onttrekkingen worden gedurende het jaar onttrokken uit de bestemmings-reserve en achteraf bij de eerstvolgende jaarrekening door de raad vastgesteld.


c Toevoegen van de vrijval van de verliesvoorziening (inclusief verwachte toename) van afgerond € 3,97 mln. aan de algemene reserve.


dToevoegen van de tussentijdse winstneming van afgerond € 4,29 mln. aan de algemene reserve.


Albert Abee
RE
6.b
Vaststellen jaarstukken 2018
Albert Abee
DB
7.a
Actualiteiten uit het college
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting