link naar deze pagina

Forum Samenleving - 22 januari 2019

Locatie: Huis te Hoorn
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Ed Braam
Toelichting: Presentatie voorafgaande aan het Forum Samenleving van 22 januari 2019 (Huis te Hoornzaal) over Governance Avalex

Avalex werkt toe naar een nieuwe bedrijfsstructuur en aan herijking van de dienstverlening. Op de raadsbijeenkomst van 17 oktober 2018 bent u hier over bijgesproken.
Op dinsdag 22 januari van 19:00 – 20:00 uur geeft Avalex een toelichting op de laatste stand van zaken. Na de presentatie bent u in de gelegenheid hierover vagen te stellen.

Het raadsadres RA 18 074 (Verslag raadsbijeenkomst Governance Avalex) staat daarna geagendeerd op het Forum Samenleving.

0
Presentatie Avalex (presentatie behorend bij agendapunt 10)
1
Algemeen spreekrecht burgers over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen (forum Samenleving).
2
Vaststellen agenda.
3
Vragenuur
Toegevoegd: lijst van ingekomen stukken t.b.v. Forum Samenleving
pdf Lijst van ingekomen stukken Samenleving 22-01-2019.docx (246KB)
pdf IB 18 097 Veiligheid.docx (215KB)
pdf IB 18 097 A Plan van aanpak voor aanpak woonoverlast.pdf (1.5MB)
pdf IB 18 097 B Convenant gegevensuitwisseling bestrijden woonoverlast Rijswijk.pdf (658KB)
pdf IB 18 097 C Regionaal bestedingsvoorstel - aanpak ondermijnende criminaliteit.pdf (156KB)
pdf IB 18 097 D Presentatie veiligheid.pdf (1.1MB)
pdf IB 18 097 E Politie basisteam Rijswijk.pdf (1.3MB)
pdf IB 18 097 F Een beeld van de veiligheidsregio haaglanden.pdf (1.3MB)
pdf IB 18 097 G De driehoek.pdf (632KB)
pdf IB 18 097 H Presentatie toezicht en handhaving.pdf (3.9MB)
pdf IB 18 100 Proces om te komen tot review van de Algemene Subsidie Verordening (ASV).docx (441KB)
pdf IB 18 101 Gunning resultaatgericht werken (+ bijlage).docx (323KB)
pdf IB 18 102 Avalex 2e trimesterrapportage 2018.docx (274KB)
pdf IB 18 102 Avalex Trimesterrapportage 2018.pdf (843KB)
pdf IB 18 104 Informatie over RBP 2019-2022.docx (180KB)
pdf IB 18 104 Bijlage.PDF (1MB)
pdf IB 18 107 Lidmaatschap Kiwa Beleids College van Deskundigen.docx (220KB)
pdf IB 18 109 Besluitvorming verkoopvorm en transactieprotocol Eneco.docx (215KB)
pdf IB 18 109 Persbericht Eneco en AHC over verkoop Eneco Groep.pdf (84KB)
pdf IB 18 111 Verslag Barcelona.docx (215KB)
pdf IB 18 111 Bijlage 01 Verslag Barcelona.docx (448KB)
pdf IB 18 111 Bijlage 02 Verslag Barcelona.docx (903KB)
pdf IB 18 112 Voorlopig resultaat 2018 en (aangepaste) begroting 2019 Museum Rijswijk.docx (283KB)
pdf IB 18 112 Bijgestelde begroting 2018 en 2019.pdf (56KB)
pdf IB 19 001 Inspraakverordening n.a.v. de Lijst toezeggingen en moties mei 2018.docx (286KB)
pdf IB 19 001 Inspraakverordening Rijswijk (508KB)
pdf RA 18 075 Nederlandse Vereniging voor Raadsleden - Rechtspositie van raadsleden.pdf (584KB)
pdf RA 18 076 NBPB - Verzoek om aandacht, standpunt inzake beschermingsbewind, bewindvoering en toelichting op gemeentelijk beleid hieromtrent (g).pdf (531KB)
pdf RA 19 001 Provincie Zuid-Holland - Financieel toezicht begroting 2019.pdf (1.3MB)
3.a
Ingediende vragen Vragenuur
Groen Links heeft de onderwerpen aangekondigd waarover vragen worden gesteld:
- over IB 18 111 Verslag Barcelona bijlage 2 mw. v.d. Kooij
- over a.s. vuurwerk enquête mw. N. Kistemaker
- over inkoop Jeugdhulp mw. N. Kistemaker
4
Mededelingen college
5
Terugkoppeling Gemeenschappelijke regelingen
6
Overzicht toezeggingen
7
Vaststellen Forumverslag 4 december 2018
Opmerkingen of aanvullingen over het verslag mogen ook voorafgaand aan vergadering gesteld worden aan griffie
8
Zienswijze op 2e koersbesluit gemeente Zoetermeer t.a.v. het nieuwe werkbedrijf DSW
9
Raadsvoorstel Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Rijswijk 2019
10
RA 18 073 Brief aan Avalex inzake begroting 2019 en jaarrekening 2017 en RA 18 074 Aanbiedingsbrief presentatie impactanalyse governance Avalex
11
IB 18 080 Beantwoording vragen Forum 2 oktober 2018 over BUIG-budget
12
IB 18 082 Jaarrapportage 2017 Toezicht Wmo door GGD