Raadsadressen

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 3/18/2020
 • RA 20 011 Provincie Zuid-Holland - Begrotingscirculaire gemeenten 2021-2024
 • Provincie Zuid-Holland
 • 3/9/2020
 • RA 20 010 Amateurspalet - Ledententoonstelling Museum Rijswijk
 • Amateurspalet
 • 3/4/2020
 • RA 20 009 Museumrijswijk - Kwestie Ledententoonstelling Amateurspalet
 • Museumrijswijk
 • 2/25/2020
 • RA 20 008 Inwoner Rijswijk - Twee verzoeken aan de raad omtrent brom- en snorfietsen
 • Inwoner Rijswijk
 • 2/21/2020
 • RA 20 007 Amateurspalet - Jaarlijkse ledententoonstelling Amateurspalet in Museum Rijswijk gaat niet door
 • Amateurspalet
 • 2/18/2020
 • RA 20 006 Inwoner Den Haag - Verzoek herzien besluit inzake verkopen aandelen Eneco aan Mitsubishi
 • Inwoner Den Haag
 • 2/13/2020
 • RA 20 005 GR GGD en VT Haaglanden - Aanbieding vastgestelde Voorjaarsbrief 2020 t.b.v. begroting 2021
 • GR GGD en VT Haaglanden
 • 2/13/2020
 • RA 20 004 Stichting Librijn Openbaar Onderwijs - Opzeggingen lidmaatschap leden raad van toezicht
 • Stichting Librijn Openbaar Onderwijs
 • 1/27/2020
 • RA 20 003 Vereniging Voor Beeldende Kunst - Jaarlijkse ledententoonstelling Amateurspalet in Museum Rijswijk geannuleerd
 • Bestuur van het Amateurspalet
 • 1/27/2020
 • RA 20 002 Inwoner Rijswijk - Beleidsregels buitenplanse afwijkingen Oud Rijswijk
 • Inwoner Rijswijk
 • 1/17/2020
 • RA 20 001 Inwoner Rijswijk - RijswijkBuiten deelgebied Pasgeld
 • Inwoner Rijswijk
 • 1/9/2020
 • RA 19 086 Inwoonster Rijswijk - Geluidsoverlast van de A4
 • Inwoonster Rijswijk
 • 12/23/2019
 • RA 19 085 Provincie Zuid-Holland - Financieel toezicht begroting 2020
 • Provincie Zuid-Holland
 • 12/2/2019
 • RA 19 084 GGD Haaglanden en Veilig Thuis haaglanden - Bestuursrapportage tm augustus 2019
 • GGD Haaglanden en Veilig Thuis haaglanden
 • 11/29/2019
 • RA 19 083 Inwoner Rijswijk - Melding onveilige verkeerssituatie
 • Inwoner Rijswijk
 • 11/29/2019
 • RA 19 082 Industrieschap Plaspoelpolder - Aanbiedingsbrief Begroting 2020 2023
 • Industrieschap Plaspoelpolder
 • 11/29/2019
 • RA 19 081 Gemeente Delft - Herbenoeming leden Raad van Toezicht Stichting Librijn openbaar onderwijs
 • Gemeente Delft
 • 11/29/2019
 • RA 19 080 Commissariaat voor de media - Verzoek om advies gewijzigd PBO Stichting Omroep Rijswijk Aanwijzigingsprocedure
 • Commissariaat voor de media
 • 10/30/2019
 • RA 19 079 Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft-Rijswijk - Verzoek om zienswijze op begrotingswijziging 2019
 • GRB Delft-Rijswijk
 • 10/24/2019
 • RA 19 078 Provincie Zuid-Holland - Melding van financieel toezicht begroting 2020
 • Provincie Zuid-Holland
 • 10/21/2019
 • RA 19 077 Nationale Ombudsman - Problematiek Wmo-hulpmiddelen
 • Nationale Ombudsman
 • 10/16/2019
 • RA 19 075 Inwoners Rijswijk - Voorstel m.b.t. diverse ideeën over de buitenruimte Plaspoelpolder
 • Inwoners Rijswijk
 • 10/16/2019
 • RA 19 076 Rekenkamer Rijswijk - Onderzoeken van 2019, groslijst voor 2020 en uitnodiging klankbordgroep 4 november a.s.
 • Rekenkamer Rijswijk
 • 10/8/2019
 • RA 19 074 Avalex - Wensen en bedenkingen mbt lidmaatschap Avalex werkgeversvereniging
 • Avalex
 • 10/7/2019
 • RA 19 073 NLPO - Streekomroepvorming (vooraankondiging Rijswijk)
 • NLPO
 • 10/7/2019
 • RA 19 070 Verzoek tot steun van gemeente Zwartewaterland omtrent de problematiek van medicinale cannabis
 • Gemeente Zwartewaterland
 • 10/7/2019
 • RA 19 072 Sint en Pietengilde - Zwarte Piet in uw Gemeente
 • Sint en Pietengilde
 • 10/7/2019
 • RA 19 071 Noodkreet Wildopvang Delft
 • Wildopvang Delft
 • 10/3/2019
 • RA 19 067 Vereniging Mail Distributiebedrijven - Brief over stelselwijziging ten aanzien van de bezorging van ongeasdresseerd reclamedrukwerk in Rijswijk (G).pdf
 • Vereniging Mail Distributiebedrijven
 • 10/3/2019
 • RA 19 069 GGD Haaglanden en Veilig Thuis Haaglanden - Tussenrapportage 2019
 • Haaglanden en Veilig Thuis Haaglanden
 • 10/3/2019
 • RA 19 068 Bezorgde familie - Uiting van bezorgdheid en vragen over de uitrol van het 5G netwerk
 • Bezorgde familie
 • 10/3/2019
 • RA 19 066 Stichting Winkelcentrum In de Bogaard - Brief aan college en gemeenteraad
 • Het is vijf over twaalf
 • Stichting Winkelcentrum In de Bogaard
 • 10/1/2019
 • RA 19 065 BZK - Verzoek tot openbaarmaking nevenfuncties en neveninkomsten van Burgemeester en wethouders
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • 10/1/2019
 • RA 19 064 Inwoner Rijswijk - Uiting van ongenoegen over het uitblijven van onderhoud van groenvoorziening, klacht geluidsoverlast en klacht over onttrekking woning
 • Inwoner Rijswijk
 • 9/27/2019
 • RA 19 063 Dhr. C. van Overbeek - Open brief aan de gemeenteraad van Rijswijk
 • Dhr. C. van Overbeek
 • 9/24/2019
 • RA 19 062 Librijn openbaar onderwijs - Verzoek herbenoeming leden raad van Toezicht
 • Librijn openbaar onderwijs
 • 9/5/2019
 • RA 19 061 Provincie Zuid-Holland - Begroting 2020 en Jaarrekening 2018
 • Provincie Zuid-Holland
 • Jeffrey Keus
 • 8/22/2019
 • RA 19 060 Commissariaat voor de media - Verzoek om advies inzake aanvraag Stichting Omroep Rijswijk fuseren met Stichting Omroep Pijnacker-Nootdorp
 • Commissariaat voor de media
 • 8/14/2019
 • RA 19 059 Don Bosco Rijswijk - Verzoek om financiele ondersteuning
 • Don Bosco
 • 8/8/2019
 • RA 19 057 VvE Harbour Village - Toekomstvisie voor het havengebied
 • VvE Harbour Village
 • 8/8/2019
 • RA 19 058 Informatieverzoek over uitrol 5G netwerk
 • Inwoner Rijswijk
 • 8/2/2019
 • RA 19 056 DSW - Reactie op zienswijze conc. jaarrek, 2018 en conc. begr. 2020
 • DSW
 • 7/31/2019
 • RA 19 055 Herbenoeming burgemeester
 • Prov. Z-H.
 • 7/18/2019
 • RA 19 054 Historische Vereniging Rijswijk - Wilhelminamonument Park Hofrust
 • Historische Vereniging Rijswijk
 • 7/18/2019
 • RA 19 052 Gemeente Culemborg - Noodzaak aanpassing rekenmethode accres
 • Bestuursadviseur gemeente Culemborg
 • 7/18/2019
 • RA 19 053 GR Inkoopbureau H-10 - Reactie op zienswijze ontwerpbegroting 2020
 • Inkoopbureau H-10
 • 7/16/2019
 • RA 19 051 Aanbiedingsbrief onderzoeksprotocol Rekenkamer Rijswijk
 • Rekenkamer Rijswijk
 • 7/11/2019
 • RA 19 049 GRB Delf-Rijswijk - Concept jaarrekening 2018 en controleverklaring accountant
 • GRB Delf-Rijswijk
 • 7/11/2019
 • RA 19 050 BZK - Toegankelijkheid van digitale informatie en dienstverlening
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • 7/11/2019
 • RA 19 048 Omgevingsdienst Haaglanden - Reactie ODH ingediende zienswijze Begroting ODH 2020
 • Omgevingsdienst Haaglanden