(RA) Raadsadressen

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 11/10/2022
 • RA 22 050 FysioGroep Haaglanden - Brief aan de gemeenteraad van Rijswijk
 • FysioGroep Haaglanden
 • 11/10/2022
 • RA 22 051 Provincie Zuid-Holland - Tussenbericht Financieel toezicht 2022
 • Provincie Zuid-Holland
 • 10/21/2022
 • RA 22 049 GR GGD & Veilig Thuis Haaglanden - Tweede Bestuursrapportage 2022
 • GGD & VT Haaglanden
 • 9/26/2022
 • RA 22 048 Platform OVHA - MRDH OV en Corona Herijkingsvoorstellen 2023-2024
 • Platform OVHA
 • 9/22/2022
 • RA 22 047 GR GGD VT Haaglanden - Raadsbrief Inspectiebezoek VTH
 • GR GGD VT Haaglanden
 • 9/21/2022
 • RA 22 046 BBR Rijswijk - Brief over STOMP principe
 • BBR Rijswijk
 • 9/8/2022
 • RA 22 045 Rekenkamercommissie Rijswijk - Onderzoek over het nakomen van toezeggingen
 • Rekenkamercommissie Rijswijk
 • 9/5/2022
 • RA 22 044 Inwoner Rijswijk - Afspraken met de gemeente Rijswijk
 • Inwoner Rijswijk
 • 7/27/2022
 • RA 22 043 Inwoner Rijswijk - Klacht over het parkeren van scooters
 • Inwoner Rijswijk
 • 7/15/2022
 • RA 22 042 VRH - Afstemming met raden over Regionaal Risicoprofiel en Beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing
 • VRH
 • 7/14/2022
 • RA 22 037 GGD en Veilig Thuis Haaglanden - Definitieve begroting 2023, en definitieve begrotingswijziging 2022 GR
 • GGD en Veilig Thuis Haaglanden
 • 7/14/2022
 • RA 22 036 Avalex - Gemeenteraden Begroting 2023 en zienswijzen
 • Avalex
 • 7/14/2022
 • RA 22 038 GGD en VT Haaglanden - Eerste Bestuursrapportage 2022
 • GGD en Veilig Thuis Haaglanden
 • 7/14/2022
 • RA 22 039 GGD en VT Haaglanden - Definitieve jaarstukken 2021
 • GGD en Veilig Thuis Haaglanden
 • 7/14/2022
 • RA 22 040 Stichting Librijn Openbaar Onderwijs - Verzoek instemming statuten Stichting Librijn
 • Stichting Librijn
 • 7/14/2022
 • RA 22 041 Omgevingsdienst Haaglanden - Reactie ODH ingediende zienswijzen Begroting ODH 2023
 • ODH
 • 7/12/2022
 • RA 22 035 MRDH - Aanbieding MRDH begroting 2023 en Nota van beantwoording
 • MRDH
 • 7/11/2022
 • RA 22 034 VRH - Begroting Veiligheidsregio Haaglanden 2023-2026
 • VRH
 • 6/29/2022
 • RA 22 033 Inwoner Rijswijk - Afwikkeling verplaatsing/restauratie Wilhelminalantaarn
 • Inwoner Rijswijk
 • 6/1/2022
 • RA 22 031 Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringorganisatie Delft Rijswijk Jaarrekening 2021
 • GRB Delft Rijswijk
 • 6/1/2022
 • RA 22 032 Librijn openbaar onderwijs - Jaarverslag 2021
 • Librijn openbaar onderwijs
 • 5/17/2022
 • RA 22 030 Natuurlijk Delfland - Bezwaar onbepaalde bomenkap Pr. Beatrixlaan
 • Natuurlijk Delfland
 • 5/11/2022
 • RA 22 029 Stichting Librijn Openbaar Onderwijs - Sluiting AZC school de Bazaar
 • Stichting Librijn Openbaar Onderwijs
 • 5/2/2022
 • RA 22 028 Kinderrechtencollectief - Jeugdparticipatie in gemeentebeleid
 • Kinderrechtencollectief
 • 4/29/2022
 • RA 22 027 VVE Churchilltorens Rijswijk - Afschriften inzake verzoek heropening halte Treubstraat lijn 17
 • VVE Churchilltorens Rijswijk
 • 4/26/2022
 • RA 22 026 Industrieschap De Plaspoelpolder (IPP) - Programmabegroting 2023 - 2026
 • IPP
 • 4/26/2022
 • RA 22 025 Industrieschap De Plaspoelpolder (IPP) - Jaarrekening 2021
 • IPP
 • 4/14/2022
 • RA 22 024 MRDH - Jaarstukken met Accountantsrapport en Controleverklaring bij de jaarrekening 2021
 • MRDH
 • 4/14/2022
 • RA 22 023 Omgevingsdienst Haaglanden - Ontwerp Jaarstukken 2021
 • ODH
 • 4/14/2022
 • RA 22 022 Omgevingsdienst Haaglanden - Ontwerp Begroting 2023
 • ODH
 • 4/12/2022
 • RA 22 020 Avalex - Jaarstukken 2021
 • Avalex
 • 4/12/2022
 • RA 22 021 Avalex - Ontwerpbegroting 2023
 • Avalex
 • 4/11/2022
 • RA 22 019 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden - Voorlopige jaarstukken 2021
 • GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden
 • 4/11/2022
 • RA 22 018 Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) - Ontwerpbegroting en kaderbrief begroting 2023 -2026
 • VRH
 • 4/11/2022
 • RA 22 017 Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) - Jaarverslag 2021 incl. accountantsverslag
 • VRH
 • 4/8/2022
 • RA 22 016 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden - Aanbiedingsbrief ontwerp begrotingswijziging en begroting
 • GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden
 • 4/4/2022
 • RA 22 015 H10 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden - Begrotingswijziging 2022 en begroting 2023
 • H10 SbjH
 • 4/4/2022
 • RA 22 014 H10 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden - Jaarstukken 2021
 • H10 SbjH
 • 3/28/2022
 • RA 22 011 Inwoner Rijswijk - Brief aan gemeenteraad inzake het AZC
 • Inwoner Rijswijk
 • 3/28/2022
 • RA 22 013 MRDH - Zienswijze ontwerpbegroting 2023
 • MRDH
 • 3/28/2022
 • RA 22 012 Inwoner Rijswijk - Opvang asielzoekers in Rijswijk
 • Inwoner Rijswijk
 • 3/10/2022
 • RA 22 010 Stichting Beheer Exploitatie Sportfaciliteiten Rijswijk - Reactie op brief over ongewenst handelen gemeentelijke eigendommen
 • Stichting Beheer Exploitatie Sportfaciliteiten Rijswijk
 • 3/8/2022
 • RA 22 009 Bewoners Prof. Meijerslaan - Bomen overlast (rappel maart 2022)
 • Bewoners Prof. Meijerslaan
 • 2/22/2022
 • RA 22 007 GGD en VT Haaglanden - Informatiebrief voorlopig rekeningresultaat 2021
 • GGD en VT Haaglanden
 • 2/22/2022
 • RA 22 008 GGD en VT Haaglanden - Voorjaarsbrief 2022 (tbv begr. 2023)
 • GGD en VT Haaglanden
 • 2/4/2022
 • RA 22 006 Bewonersorganisatie Geestbrugweg - Intentieverklaring MIRT-verkenning bereikbaarheid CID Binckhorst
 • Bewonersorganisatie Geestbrugweg
 • 1/25/2022
 • RA 22 004 GR GGD en VT Haaglanden - Afronding onderzoek Autoriteit Persoonsgegevens
 • GGD en VT Haaglanden
 • 1/24/2022
 • RA 22 005 Opzegging en benoeming leden raad van toezicht Librijn
 • Librijn
 • 1/20/2022
 • RA 22 003 CBR - Ontwikkelkader Kesslerpark
 • CBR
 • 1/13/2022
 • RA 22 002 Bewonersorganisatie Geestbrugweg - MIRT HOV Binckhorst Schetsontwerpen tracés Rijswijkzijde
 • Bewonersorganisatie Geestbrugweg