link naar deze pagina

Raadsvergadering - 6 juli 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 15:00
Eindtijd:
Voorzitter: De burgemeester
Toelichting: Kaderdebat.

1
Opening en mededelingen
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling agenda
Bij dit agendapunt zal de voorzitter van de raad een voorstel doen om agendapunt 6 : raadsvoorstel Huis van de Stad Investeringsbudget fase 2 van de agenda
af te voeren en op een later moment te behandelen.  Zie verder toelichting/ voorstel.
4
Jaarstukken 2020, besteding jaarrekening resultaat en wijziging begroting (21-028)
LS,
Hierbij treft u de gewijzigde jaarstukken 2020 met gewijzigd raadsvoorstel aan. De reden voor deze wijziging is dat de accountant bij verstrekken van de eerdere stukken haar controle nog niet volledig had afgerond. Op Rijswijk Buiten, de regionale jeugdhulp en ToZo liep de controle nog. Op de eerste twee dossiers zijn vervolgens aanvullende bevindingen gedaan. De accountant heeft verzocht de aanvullende bevindingen alsnog te verwerken. Dit proces van aanpassen is ook aan de orde geweest bij de behandeling van de jaarstukken 2020 in de auditcommissie van 7 juni jl. De auditcommissie heeft met het proces van aanpassing van de jaarstukken ingestemd. Er zijn op de voorgaande versie twee aanpassingen verricht met een resultaateffect:

Resultaat voorgaande versie jaarstukken 2020                                                                             € 1.773.093
Extra kosten binnen de grondexploitatie Rijswijk Buiten, leidend tot hogere verliesvoorziening   €    347.000
Een hogere positie onderhanden werk (extra lasten) jeugdhulp (Haaglanden)                             €      89.000
Resultaat nieuwe versie (8 juni 2021) jaarstukken 2020                                                                € 1.337.093

Vervolgens zijn in het voorgaande raadsvoorstel voorstellen voor resultaatbestemming gedaan. Deze voorstellen zijn onveranderd gebleven.
5
Raadsvoorstel 1e halfjaarrapportage 2021 (21-032)
pdf 21-032 1e halfjaarrapportage 2021 (2).pdf (726KB)
pdf 21-032 Raadsvoorstel 1e halfjaarrapportage 2021 (1).pdf (78KB)
pdf 2. Beantwoording raadsvragen 1e halfjaarrapportage 2021 (2).pdf (107KB)
pdf 2.1. Bijlage bij vraag 121 D66 en vraag 43 Groenlinks 1e halfjaarrapportage 2021 (1).pdf (77KB)
pdf IB 21 067 Meicirculaire 2021.pdf (141KB)
pdf Beantwoording vraag GBR m.b.t. specificatie extra bedrag voor invoering Omgevingswet .docx (13KB)
pdf BWN 3 1e halfjaarrapportage 2021.pdf (68KB)
pdf Concept Motie BvR - Burenhulp.pdf (43KB)
pdf Concept Motie CDA - Iedereen doet mee.pdf (111KB)
pdf Concept motie BVR fiscaliseren boetes 2021.docx (18KB)
pdf Concept motie BVR kaderdebat onderzoek inschrijven woonnet jongeren.docx (46KB)
pdf Concept Motie GBR - kwartiermaker bestuurlijke lobby tunnel Beatrixlaan.pdf (83KB)
pdf Concept Motie Groenlinks D66 GBR WIJ PvdA - Geef weesfietsen een tweede leven.pdf (149KB)
pdf Concept Motie GroenLinks PvdA - barrieres landgoederen stadsparken.pdf (133KB)
pdf Concept Motie Groenlinks PvdA D66 - Aansluiten bij Gelijke Kansen Alliantie.pdf (101KB)
pdf Concept Motie Groenlinks PvdA D66 - Direct Duidelijk.pdf (125KB)
pdf Concept Motie Groenlinks PvdA D66 - Meer groen op straat boom van de gemeente.pdf (91KB)
pdf Concept Motie RB D66 - van handhaving APV ook voor deelscooters.pdf (98KB)
pdf Concept Motie RB Groenlinks PvdA - voor behoud groen en leefomgeving dieren.pdf (107KB)
pdf Concept Motie RB VVD BVR OR Wij PvdA D66 GBR - MBB Museum.pdf (240KB)
pdf Concept Motie VVD RB OR - kwijtschelding 2022 Kaderdebat 2021.pdf (140KB)
pdf Concept Motie VVD RB OR - OZB en afvalstoffenheffing Kaderdebat 2021.pdf (104KB)
pdf Concept Motie Wij Groenlinks - Ruimte voor binnensport.pdf (64KB)
pdf Concept Motie WIJ. - Picknicktafels.pdf (59KB)
pdf Concept Motie PvdA GL - middenhuur Huurvergunning .docx (158KB)
5.a
Definitief ingediende moties en amendementen
5.a.4
Motie Groenlinks PvdA D66 - Maak communicatie vanuit gemeente Direct Duidelijk
5.a.5
Motie Groenlinks PvdA D66 - Aansluiten Gelijke Kansen Alliantie
5.a.7
Motie Groenlinks PvdA D66 - Meer groen op straat: boom van de gemeente
5.a.8
Motie GroenLinks D66 GBR Wij. Pvda - Geef weesfietsen een tweede leven
5.a.9
Motie VVD RB OR - Genoeg is genoeg: Afvalstoffenheffing en OZB beperken tot inflatiepercentage
5.a.10
Motie VVD RB OR - Betalen waar de kosten zitten: kwijtscheldingen opnemen binnen het armoedebeleid
5.a.11
Motie Wij. Groenlinks - Ruimte voor binnensport
5.a.12
Motie CDA - Iedereen doet mee
5.a.13
Motie Wij. Rijswijk - Picnicktafels
5.a.14
Motie Pvda Groenlinks - Middenhuur Huurverhoging v2.0
5.a.15
Motie RB D66 - Handhaving APV Rijswijk op deelscooters
5.a.16
Motie RB Groenlinks PvdA - Bescherming en behoud van dieren die in het wild leven het uitgangspunt van beleid
5.a.17
Motie RB VVD BvR GBR Wij. Rijswijk PvdA D66 - MBB museum
5.a.18
Motie GBR - Kwartiermaker/boegbeeld lobby tunnel Beatrixlaan
5.b
Spreekteksten (alleen het uitgesprokene geldt)
6
Raadsvoorstel Huis van de Stad investeringsbudget fase 2 (21-033) (VERVALT)
7
Raadsvoorstel Groeifonds (21-041)
7.a
Amendement 1 Investeringsplan Groeifonds - a Corona Maatregelenpakket
7.b
Amendement 2 Investeringsplan Groeifonds - b Investeringsfonds Energietransitie en klimaat
7.c
Amendement 3 Investeringsplan Groeifonds - e Parkeergarage
7.d
Amendement 4 Investeringsplan Groeifonds - f Landgoederenzone
7.e
Amendement 5 Investeringsplan Groeifonds -D faciliteiten voor jongeren 6 juli 2021
7.f
Amendement 6 Investeringsplan Groeifonds -F Landgoederenzone fase 1 6 juli 2021
7.g
Amendement 7 Investeringsplan Groeifonds -G Kwaliteit en verbinding parken 6 juli 2021
7.h
Amendement 8 Raadsvoorstel Groeifonds Skatebaan 6juli2021
7.i
Amendement 9 Investeringsplan Groeifonds Innovatiefonds en Actieplan Jeugd 6 juli 2021
7.j
21-041 Raadsvoorstel Groeifonds
8
Raadsvoorstel Corona maatregelenpakket (21-045)
8.a
Amendement 10 Corona Maatregelenpakket
8.b
21-045 Raadsvoorstel corona maatregelenpakket
9
Sluiting