link naar deze pagina

Raadsvergadering - 4 februari 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: De burgemeester
Toelichting: Tijdens de raadsvergadering wordt gestemd via een nieuw programma/site. Hiervoor hebben de raadsleden een email ontvangen.
Het programma werkt op dezelfde wijze als de eerder gebruikte stemapp.

1
Opening en mededelingen
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling agenda
4
Vragen van de raad
Raadslid Woudstra heeft aangegeven vragen te willen stellen over:
- schone lucht en
- CO2 maatregelen.
Dit gelijk aan de vragen die voor het Forum Stad waren aangemeld.
Mochten vandaag de antwoorden binnenkomen en deze niet meer leiden tot vervolgvragen dan laten wij dit aan het begin van de Raadsvergadering weten.

De vragen en antwoorden van het vragenuur van Forum Stad zijn toegevoegd ter informatie.
5
Raadsvoorstel Voortgang Montessori IKC Parkrijk (no. 20-001.)
6
Vaststelling verslag
7
Bekrachtiging geheimhouding stukken Eneco horende bij IB 19 136 Besluitvorming over de verkoop van het aandelenbelang in Eneco
8
Raadsvoorstel Verkoop aandelen Eneco (no. 20-004).
9
Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Herontwikkeling HBG locatie (no. 20-002)
10
Raadsvoorstel Basisdocument Energietransitie Gebouwde Omgeving Rijswijk (no. 20-003)
10 .A
Amendementen
11
Sluiting