link naar deze pagina

Raadsvergadering - 14 september 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd:
Voorzitter: De burgemeester

1
Opening en mededelingen
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling agenda
4
Vragen van de raad
4.a
Vraag BVR met betrekking tot Felyx
4.b
Vragen RijswijksBelang - De Rehobothschool
4.c
Vragen RijswijksBelang - Winkelcentrum Waldhoorn
4.d
Vragen Beter voor Rijswijk - Sniplaan/Reigerweg (Vrijeban)
5
Beëdiging en installatie van benoemd verklaard lid
6
Raadsvoorstel Vullen bestemmingsreserve Tunnel Prinses Beatrixlaan (21 044)
7
Raadsvoorstel Baggerplan (21 038)
8
Raadsvoorstel Rapport Rekenkamer Grip op de kosten Jeugdzorg binnen H10 verband
9
Motie Vreemd aan de orde van de dag: motie GL/PvdA: ''Langer openhouden AZC Rijswijk''
10
Vaststelling verslagen 15&17 juni 2021 en 6 juli 2021
11
Raadsvoorstel Kadernota wet Inburgering (21 049)
12
Raadsvoorstel Speelbeleid (21 043)
12.a
Amendement BVR - Speelbeleid
12.b
Amendement VVD - Speelbeleid
12.c
Amendement Groenlinks - Speelbeleid - Inclusieve speelplekken
12.d
Amendement Groenlinks - Speelbeleid - Natuurspeelplekken
12.e
Raadsvoorstel Speelbeleid (21 043)
13
Raadsvoorstel Landgoederenzone (21 046)
Toegevoegd bij 12 b een memo bij het raadsvoorstel met extra toelichting op raadsvoorstel Landgoederenzone n.a.v. toezegging wethouder
13.a
Amendement Groenlinks - Landgoederenzonde
13.b
Raadsvoorstel Landgoederenzone (21 046)
14
Raadsvoorstel Ja-Ja sticker (21 048)
14.a
Amendement Groenlinks - Ja-Ja sticker
14.b
Raadsvoorstel Ja-Ja sticker (21 048)
15
Raadsvoorstel Grof vuil (21 047)
15.a
Amendement CDA BVR D66 GBR - Beperken tarief grof vuil ophalen tegen betaling
15.b
Raadsvoorstel Grof vuil (21 047)
Bijgesloten is de nieuwe versie van het raadsvoorstel Grof vuil tegen betaling.

De volgende punten zijn aan het voorstel toegevoegd:

* Alternatieve manier voor het afvoeren van grof vuil, inclusief de wettelijke plicht van webwinkels om klanten aan te bieden wit- en bruingoed af te voeren.
* Financiële onderbouwing.
* De mogelijkheid tot kwijtschelding.
* In de communicatieparagraaf is opgenomen dat we alternatieve manieren voor afvoeren van grof vuil inzichtelijk maken.
* Het gemiddeld aantal boetes voor illegale bijplaatsingen per maand.
* Het ophalen van grof vuil tegen betaling wordt na een jaar geëvalueerd.

Daarnaast is er in het forum de vraag gesteld met welk bedrag de OZB-niet woningen is verhoogd om te komen tot een matiging van de verhoging van de afvalstoffenheffing.
Het antwoord daarop: de OZB niet woningen is structureel verhoogd met € 525.000.
16
Raadsvoorstel Nadere motivering bestemmingsplan Hoornwijck-Broekpolder, 1e herziening (21 050)
16.a
IB 21 092 Bekrachtiging geheimhouding stukken vaststellingsbesluit bestemmingsplan Hoornwijck-Broekpolder, 1e herziening
16.b
Raadsvoorstel Nadere motivering bestemmingsplan Hoornwijck-Broekpolder, 1e herziening (21 050)
17
IB 21 096 Quickscan en bekrachtiging van geheimhouding
18
Motie vreemd aan de orde van de dag - VVD - Uitspreken tegen splitsing en zetelroof
19
Motie vreemd aan de orde van de dag - Rijswijks Belang - Meerjarenonderhoudsplan groen
20
Sluiting