link naar deze pagina

Raadsvergadering - 15 december 2020

Locatie: digitaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: De burgemeester

1
Opening en mededelingen
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling agenda
4
Vragen van de raad
Mevr. Alberts (GL) heeft aangekondigd een vraag te stellen over de beantwoording van het college op de schriftelijke vragen van Groen Links art. 44 (VR 20 056)
5
Raadsvoorstel Verordening beslistermijn schuldhulpverlening
6
Zienswijze tweede begrotingswijziging 2020 GR GGD en VT
7
Vaststelling verslagen 6 oktober, 3, 5 en 10 november 2020
8
Raadsvoorstel Brede Welzijnsnota
9
Raadsvoorstel Revitalisatie Snijdersschool
10
Raadsvoorstel Investeringskader Groeifonds Rijswijk
N.a.v. toezegging wethouder Keus aan het Forum (op verzoek CDA) van 3 december jl. is is de laatste zin onder kopje ''breed draagvlak in de raad, op pagina 5 van het Investeringskader document weggehaald. Dit is in bijgevoegd document aangepast.
11
Raadsvoorstel vaststelling Slotwijziging
12
Raadsvoorstel Wijziging APV 2019
13
Raadsvoorstel Voetgangerstunnel Herenstraat/ Geestbrugweg/ Oranjelaan
14
Sluiting