link naar deze pagina

Raadsvergadering - 12 mei 2020

Locatie: digitaal microsoft teams
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: De burgemeester
Toelichting: Voorafgaand een besloten deel tussen 19:00 uur en 20:00 uur inzake:
\- IB 20 053 Geheimhouding stukken en vaststelling voorbereidingsbesluit gebieden beheerverordening \(20\-017\);
\- Bijlage 7 Raadsvoorstel Reactie op verzoek MRDH voor instemming strategie stallingslocaties trams

De raad vergadert digitaal via Microsoft teams.
Voorafgaand aan de digitale bijeenkomst kunt u inspreken. Meld u aan via Griffie@rijswijk.nl
Inspreken kan door om 20 uur naar het stadhuis te komen of door uw inspreektekst te mailen. Aanmelden tot 16 uur.

1
Opening en mededelingen
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling agenda
4
Vragen van de raad
5
Raadsvoorstel Opheffing Gemeenschappelijke Regeling DSW (no.20-014 ).
6
Raadsvoorstel verlenging contract accountant Baker Tilly (no. 20-015).
7
Vaststelling verslag
8
Raadsvoorstel Reactie op verzoek MRDH voor instemming strategie stallingslocaties trams (no.20-012)
9
Raadsvoorstel Verlenging ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder de heer A. v.d. Laar (no. 20-016)
10
Bekrachtiging geheimhoudingen:
\- IB 20 053 Geheimhouding stukken voorbereidingsbesluit gebieden beheerverordening;
\- Bijlage 7 Raadsvoorstel Reactie op verzoek MRDH voor instemming strategie stallingslocaties trams;
\- Grondexploitatie Sion\-’t Haantje 8e herziening\, 2020 \(no 20\-017\)\.
11
IB 20 032 Nieuwbouw sociale woningbouw
12
Sluiting