link naar deze pagina

Raadsvergadering - 8 februari 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd:
Voorzitter: De burgemeester

1
Opening en mededelingen
2
Spreekrecht burgers
3.a
Vaststelling agenda
In het Forum Stad van 25 januari jl. is besloten het raadsvoorstel Intentieverklaring MIRT-verkenning bereikbaarheid CID Binckhorst te agenderen in de raad.
afgesproken is dat raadsleden vooraf schriftelijke vragen (via de griffie) kunnen indienen over dit voorstel.
3.b
Motie vreemd aan de orde: RB - Motie geef omwonenden van parkeerplaats de Schilp hun nachtrust terug
3.c
Motie vreemd aan de orde - D66 GBR PvdA - Motie parkeeroverlast Pauwhof - Pouwensteijn
4
Vragen van de raad
5
Raadsvoorstel rekenkamer onderzoek Privacy sociaal domein (22-001)
6
Raadsvoorstel Regiovisie BWMO (21-080)
7
Raadsvoorstel tot vaststelling GREX Sion-’t Haantje 10e herziening (21-082)
8
Raadsvoorstel keuze in relatie tot het omgevingsplan (21-078)
9
Raadsvoorstel vaststelling verordening op de gemeentelijke adviescie omgevingskwaliteit (21-079)
10
Raadsvoorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Lange Kleiweg 100 (21-081)
11
Raadsvoorstel voorbereidingsbesluit Westhoff (21-084)
12
Vaststelling verslag
13
Raadsvoorstel voorstel benoeming leden rekenkamercommissie (22-002)
14.a
Raadsvoorstel Ontwikkelkader Kessler Park en omgeving (21-085)
Er is een herziene structuurkaart toegevoegd, vanwege een aantal onvolkomenheden in de voorgaande versie.
14.b
GBR en anderen - Amendement raadsvoorstel Ontwikkelpark Kesslerpark en omgeving
15.a
Raadsvoorstel Intentieverklaring MIRT-verkenning bereikbaarheid CID Binckhorst (22-003)
Raadsleden kunnen vooraf (via de griffie) schriftelijke vragen indienen over dit voorstel.

Inspreek tekst bewoners Geestbrugweg / CID Binckhorst uit Forum Stad 25 januari jl. is te vinden bij agenda Forum Stad onder algemeen inspreekrecht op ibabs
15.b
GBR en anderen - Amendement raadsvoorstel intentieverklaring MIRT-verkenning bereikbaarheid CID Binckhorst
15.c
GL - Amendement intentieverklaring CID-Binckhorst Broekslootkade
15.d
GL en PvdA - Amendement intentieverklaring CID-Binckhorst STOMP
15.e
RB - Motie Rijswijk is geen Haags afvoerputje
16
Bekrachtiging geheimhouding: RIB 22 007 Geheimhouding grondexploitatie Sion - ’t Haantje, tiende herziening, 2022
17
Sluiting