link naar deze pagina

Raadsvergadering - 18 juni 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: De burgemeester
Toelichting: Voorafgaand aan de raad vindt van 18 -19 uur het kinder/jongerenvragenuur plaats (raadzaal).

1
Opening en mededelingen
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling agenda
4
Vragen van de raad
5
Raadsvoorstel Huisvestingsverordening gemeente Rijswijk 2019 (no.19 019).
6
Vaststelling zienswijze ontwerpbegroting ODH 2020
7
Vaststelling zienswijze ontwerpbegroting GRB 2020.
8
Vaststelling zienswijze op de begroting 2020-2023 van de Veiligheidsregio (VRH).
9
Vaststelling verslag 21 mei 2019
10
Raadsvoorstel Grondexploitatie Sion 't Haantje 7e herziening 2019 (19 020)
11
Vaststelling zienswijze begrotingswijzigingen 2019 en begrotingen 2020 GR GGD en VT Haaglanden.
12
Vaststelling zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 van het Inkoopbureau H-10.
In het forum van 6 juni zijn nog een aantal vragen gesteld over het Inkoopbureau H10. Hierbij de antwoorden op deze vragen:

- Is er een check/ benchmark gedaan t.a.v. gemiddelde overheadkosten bij een andere inkooporganisatie (i.p.v. vergelijk met overhead overheid)?
- Nee er is geen check gedaan. De geldende wet- en regelgeving voor gemeenten (zoals de BBV) is ook van toepassing op een GR, zoals het H10 Inkoopbureau, daarom is met de gemiddelde overhead bij gemeenten (VNG) gewerkt.

En waarom valt de huisvesting niet volledig onder deze overhead?
- Afschrijvingen op activa in het kader van de verhuizing zijn geen onderdeel van de overhead en daarom als aparte post opgenomen. Dit gaat dus om extra kosten die samenhangen met de verhuizing – ‘reguliere’ huisvestingskosten zijn opgenomen in de overhead.

- Er wordt steeds meer geïnvesteerd in informatievoorziening en cijferanalyse door het inkoopbureau zonder dat de gemeenteraad daar iets direct van terug ziet. In de begroting wordt gesproken van een keten Dashboard met de indicatoren beschikbaarheid jeugdhulp, naleving declaratieprotocol, naleving contracten. Dit is ook relevant voor de gemeenteraad als sturingsinformatie. Bij voorkeur zouden wij dan ook een H10 breed dashboard met deze informatie en de informatie over kostenontwikkelingen zien op gemeenteraad niveau. Is dit mogelijk?
- Er is behoorlijk wat informatie/data aangaande KPI’s beschikbaar. Het Inkoopbureau wil graag weten wat uw behoefte is en wat de wensen zijn ten aanzien van de toegankelijkheid en gaat hierover graag met u in gesprek.
13
Vaststelling zienswijze ontwerpbegroting 2020 Avalex.
14
Vaststelling zienswijzeinspraakreactie Vervoerplannen HTM 2020 .
15
Motie vreemd aan de orde van de dag inzake kunstwerk op het bogaardplein
16
Sluiting