link naar deze pagina

Raadsvergadering - 15 juni 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd:
Voorzitter: De burgemeester
Toelichting: naar aanleiding van de forumbespreking is het raadsbesluit Woonfonds punt 2 en raadsbesluit Stedin punt 2 en 3 is aangepast.

1
Opening en mededelingen
2
Spreekrecht voor inwoners
3
Vaststelling agenda
4
Vragen van de raad
5
Raadsvoorstel Plan van nieuwe scholen basisonderwijs voor de periode 2022-2025 (21-037)
6
Raadsvoorstel Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs (21-034)
I.v.m. AVG worden de CV's niet via iBabs gedeeld. Deze liggen ter inzage bij de griffie.
7
Raadsvoorstel 2e wijziging van de legesverordening 2021 (21-026)
8
Raadsvoorstel verlenging GRB (21-022)
9
Raadsvoorstel Gemeentelijk riolerings- en waterplan Rijswijk (21-024)
10
Raadsvoorstel Vaststelling van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Rijswijk (21-039)
pdf 21-039 Raadsvoorstel vaststellen van de verordening fysieke leefomgeving gemeente Rijswijk.docx (148KB)
pdf Afvalstoffenverordening.pdf (302KB)
pdf Algemene Plaatselijke Verordening.pdf (581KB)
pdf Bekendmaking Afvalstoffenverordening (1).pdf (94KB)
pdf Bekendmaking Algemene Plaatselijke Verordening.pdf (95KB)
pdf Bekendmaking Marktreglement Rijswijk 2021.pdf (95KB)
pdf Bekendmaking Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Rijswijk (1).pdf (95KB)
pdf Bekendmaking Verordening Parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk.pdf (95KB)
pdf Leeswijzer Verordening fysieke leefomgeving en achterblijvende verordeningen.docx (96KB)
pdf Marktreglement Rijswijk 2021.pdf (79KB)
pdf Metadata Afvalstoffenverordening.pdf (55KB)
pdf Metadata Algemene Plaatselijke Verordening.pdf (53KB)
pdf Metadata Marktreglement Rijswijk 2021.pdf (53KB)
pdf Metadata Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Rijswijk.pdf (58KB)
pdf Metadata Verordening Parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk.pdf (54KB)
pdf Toelichting bij het collegevoorstel.docx (410KB)
pdf Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Rijswijk.pdf (373KB)
pdf Verordening Parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk (1).pdf (135KB)
pdf Was-wordt-tabel aanpassing Afvalstoffenverordening Rijswijk 2011 (1).docx (98KB)
pdf Was-wordt-tabel aanpassing Algemene verordening Ondergrondse Infrastructuur Rijswijk (AVOI) (1).docx (101KB)
pdf Was-wordt-tabel aanpassing Bouwverordening Rijswijk 2012 (1).docx (90KB)
pdf Was-wordt-tabel aanpassing Marktreglement 2012 .pdf (109KB)
pdf Was-wordt-tabel aanpassing Marktverordening gemeente Rijswijk 2012 (1).docx (65KB)
pdf Was-wordt-tabel aanpassing Verordening Parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk 2016 .pdf (298KB)
pdf Was-wordt-tabel aanpassing Verordening straatnaamgeving en huisnummering Rijswijk 1995 (1).docx (64KB)
pdf Was-wordt-tabel Algemene plaatselijke verordening voor Rijswijk.pdf (4MB)
pdf Antwoord op vraag BvR E.Braam Forum 10 juni 2021 (12KB)
11
Raadsvoorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen onderstation Wilhelminapark (21-029)
12
Vaststellen verslagen raadsvergadering 11 mei 2021 en 1 juni 2021
13
Raadsvoorstel Kapitaalstorting Stedin (21-035)
14
Raadsvoorstel vertrekpunten Pasgeld-Oost (21-040)
14.a
Amendement bij Raadsvoorstel vertrekpunten Pasgeld Oost
14.b
Raadsvoorstel vertrekpunten Pasgeld-Oost (21-040)
15
Raadsvoorstel Regionale Energiestrategie Rotterdam-Den Haag (21-021)
15.a
Motie kernenergie RES - GBR, BVR, VVD, OR
15.b
Motie Windturbines NEE - BVR
15.c
Motie Lokaal Eigendom
15.d
Motie- Zon op Rijswijk
15.e
Raadsvoorstel Regionale Energiestrategie Rotterdam-Den Haag (21-021)
16
Raadsvoorstel Kadernota Samen Kans-Rijk (21-027)
17
Raadsvoorstel Kadernota Maatschappelijke participatie (21-036)
18
Raadsvoorstel Kadernota werk in uitvoering (21-030)
18.a
Motie vreemd aan de orde van de dag
19
Raadsvoorstel Woonfonds Rijswijk (21-042)
20
Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan De Terp (21-031)
21
Motie vreemd aan de orde Rijswijkbelang inzake stopzetten deal
22
Motie vreemd aan de orde Rijswijksbelang inzake afkeuring beleid
23
Sluiting