link naar deze pagina

Forum Stad - 29 oktober 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Juan Carlos Paredes Sanchez
Toelichting: Voorafgaand aan het forum vindt een Begrotingsmarkt plaats. Aanvang 19.00 uur (locatie Werkcafe op de 1e etage)

1
Algemeen inspreekrecht
2
Vaststelling agenda
Een verzoek tot agendering van een ingekomen stuk, zijnde een informatiebrief op de lijst van ingekomen stukken van de desbetreffende vergadering, dient uiterlijk 12.00 uur op de maandag voorafgaand aan de dag van de desbetreffende vergadering bij de griffie te worden ingediend. Aan het begin van de vergadering bij de vaststelling van de agenda legt de voorzitter van het Forum dit verzoek voor aan de aanwezige Forumleden en wordt ter vergadering besloten of de informatiebrief besproken wordt.
3
Vragenuur
Vragenuur met daarin:
i. algemene mondelinge vragen over politieke en bestuurlijke actualiteiten;
ii. vragen over ingekomen stukken, zijnde informatiebrieven en raadsadressen. Deze vragen dienen voor 12.00 uur op de dag van de desbetreffende vergadering schriftelijk met onderwerp en vraag bij de griffie te worden ingediend;
De fractie van RijswijksBelang heeft vragen gesteld over IB 19.100 wijziging beleidsregels Functionele Zonering.
De PvdA fractie heeft vragen gesteld over:
Bevestiging van inspraakreacties over Masterplan In de Bogaard;
IB 19105 Actieplan geluid;
IB 19 102 Voorlopige gunningsbesluiten werkzaamheden 1e fase Huis van de Stad;
IB 19 108 Resultaat inventarisatie-onderzoek lood in de bodem;
Verbouwing WCT.
3.A
ingediende vragen
Raadslid Alberts (GroenLinks) zal een vraag stellen over de informatiebijeenkomst Tijdelijke school Parkrijk.
4
Mededelingen college
5
Terugkoppeling Gemeenschappelijke regelingen
6
Overzicht toezeggingen en moties
7
Vaststellen Forumverslag
8
IB 19 081 Discussienota Aanpassingen parkeerregulering