link naar deze pagina

Forum Samenleving - 1 december 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:20
Voorzitter: M. Alberts
Toelichting: Vergadering vindt plaats fysiek in raadzaal

Presidium heeft op 16/11 besloten
dat de raadsvoorstellen Investeringskader Groeifonds, Slotwijziging en wijziging APV worden toegevoegd aan de agenda forum Stad (3-12).

1
Opening
2
Algemeen spreekrecht inwoners
3 20:00
Lijst van ingekomen stukken
pdf Lijst van ingekomen stukken Samenleving 01-12-2020.docx (155KB)
pdf IB 20 126 Evaluatie Ganzenbeheer 2020.pdf (90KB)
pdf IB 20 126 Bijlage Evaluatie Ganzenbeheer 2020.pdf (1.6MB)
pdf IB 20 128 Brief aan burgemeesters VRH noodverordening COVID-19 20 september.pdf (96KB)
pdf IB 20 128 Aanwijzing leerling- en doelgroepenvervoer.pdf (229KB)
pdf IB 20 128 Aanwijzing 1 september.pdf (173KB)
pdf IB 20 128 Aanwijzing miv 20 september.pdf (644KB)
pdf IB 20 128 definitief model NV 20 sept VRH format aanvulling sportkantine art 2-6.pdf (232KB)
pdf IB 20 129 Huidige prognose 2020 ingekochte Jeugdhulp H10 def.pdf (53KB)
pdf IB 20 130 Voortgang bestuurlijke handhaving op afval.pdf (58KB)
pdf IB 20 133 VRH - Brief aan burgemeesters noodverordening COVID-19 29 september (002).pdf (96KB)
pdf IB 20 133 Schone versie noodverordening Covid-19 van 29 september 2020.pdf (234KB)
pdf IB 20 133 aanw 29 sept.pdf (1MB)
pdf IB 20 135 Inkoopstrategie inburgering 2021.pdf (72KB)
pdf IB 20 137 Definitieve Brief aan burgemeesters VRH noodverordening COVID.pdf (93KB)
pdf IB 20 137 VRH - Aanwijzing miv 29 september laatste versie.pdf (1012KB)
pdf IB 20 137 VRH - Wijziging noodverordening mbt bruiloften.pdf (127KB)
pdf IB 20 146 Noodverordening 14 oktober definitief.pdf (221KB)
pdf IB 20 146 VRH - Noodverordening COVID-19 VRH van 14 oktober 2020.pdf (94KB)
pdf IB 20 149 Opdracht Actieplan Jeugd en Wmo.pdf (78KB)
pdf IB 20 149 Bijlage Opdracht Actieplan Jeugd en Wmo BW.pdf (196KB)
pdf IB 20 150 Tussenrapportage 'Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd'.pdf (90KB)
pdf IB 20 150 Bijlage Tussenrapportage 'Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd'.pdf (66KB)
pdf IB 20 152 Toelichting stijging lasten Jeugdhulp 2020.pdf (121KB)
pdf IB 20 153 Kaderbrief begroting 2022 Gemeenschappelijke Regelingen.pdf (45KB)
pdf IB 20 153 Bijlage Kaderbrief begroting 2022 Gemeenschappelijke Regelingen.pdf (272KB)
pdf IB 20 154 Brief aan burgemeesters VRH noodverordening COVID-19.pdf (92KB)
pdf IB 20 154 Getekende aanwijzing 6 november.pdf (332KB)
pdf IB 20 154 VRH - Noodverordening 9 november defintief publicatie.pdf (250KB)
pdf IB 20 157 Financiële situatie voetbalvereniging KRSV Vredenburch.pdf (58KB)
pdf IB 20 160 Lange termijn financiering Stedin.pdf (43KB)
pdf RA 20 067 Het Industrieschap De Plaspoelpolder - Aanbiedingsbrief en programmabegroting Begroting 2021 - 2024 (G).pdf (1.8MB)
pdf RA 20 069 Provincie Zuid-Holland - Financieel toezicht (G).pdf (274KB)
pdf RA 20 070 Stichting Vluchteling - Zorgt uw gemeente voor het kantelpunt #500 (G).pdf (225KB)
pdf RA 20 74 Dhr. C. van Overbeek - Voordrachtsprocedure nieuwe voorzitter van de raad.pdf (31KB)
pdf RA 20 076 Gemeente Delft - Benoeming Leden Raad van Toezicht.pdf (1.3MB)
pdf RA 20 077 GGD en VT Haaglanden - Ter zienswijze Ontwerp 2e begrotingswijziging 2020. Ter info 2e bestuursrapportage 2020 (G).pdf (89KB)
pdf RA 20 077 DEF. 2e bestuursrapportage 2020 GR GGD+VT. versie 1 okt (G).pdf (571KB)
pdf RA 20 077 Aanbiedingsbrief fin. stukken 2020. def (G).pdf (66KB)
pdf RA 20 077 Ontwerp 2e begrotingswijziging 2020 GR GGD en VT Hgl_na AB d.d. 15-10-2020 (G).pdf (639KB)
pdf RA 20 078 Inwoner Rijswijk - Afvalstoffenheffing 2021 (G).pdf (36KB)
4 20:05
Vaststelling agenda
Raadslid M. Koopman heeft verzocht om IB 20 167 Ondersteuning lokale culturele voorzieningen coronacrisis die vrijdag 27-11 is toegevoegd aan de ingekomen IB brieven op iBabs toe te voegen aan de agenda en te bespreken. Dit vanwege de urgentie en link met gelden uit de slotwijziging. Voor de volledigheid is de genoemde informatiebrief aan dit agendapunt toegevoegd.
5 20:10
Mededelingen college
6 20:15
Terugkoppeling Gemeenschappelijke Regelingen o.a. jeugdzorg
7 20:20
Overzicht toezeggingen en moties
8 20:30
Vaststellen forumverslagen
9 20:35
Raadsvoorstel Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Rijswijk
10 20:45
Zienswijze tweede begrotingswijziging 2020 GR GGD en VT
11 21:05
Raadsvoorstel Brede welzijnsnota
12 21:50
Raadsvoorstel Revitalisatie Snijdersschool
13 22:20
Vragenuur