link naar deze pagina

Raadsvergadering - 9 juli 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: De burgemeester
Toelichting: Op grond van de IB 19-072 zal de behandeling van het raadsvoorstel Jaarstukken 2018 en besteding van het jaarrekening resultaat 2018 (no 19 021) plaatsvinden ná het zomerreces

1
Opening en mededelingen
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling agenda
4.a
Raadsvoorstel Eerste halfjaarrapportage 2019 - begrotingswijziging nr. 1 - wijziging investeringskredieten - kadernota 2020 (no 19 020)
- Eerste halfjaarrapportage 2019;
- Voorjaarsnota 2019;
- Kadernota 2020.
4.b
Moties en amendement
4.c
Spreekteksten kaderdebat
5
Sluiting