link naar deze pagina

Forum Stad - 5 oktober 2023

Locatie: Stervoorde
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Constantijn Dolmans
Toelichting: Deze forumvergadering zal plaatsvinden in Wijkcentrum Stervoorde.

Forumgriffier is Jan Hoefnagel

1
Opening
2
Algemeen inspreekrecht
1\. Inspreker over agendapunt 11. RV Te Werve Oost
3
Lijst van ingekomen stukken: vaststelling wijze van afdoening
4
Vaststelling agenda
5
Mededelingen college
Mededeling wethouder Wit over motie plaatsing hek speelzone Wilhelminapark
6
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
7
Overzicht toezeggingen en moties (volgt)
8
Vaststellen concept-verslag Forum 14 september 2023
9
Raadvoorstel vaststelling bestemmingsplan standplaats Molenhof Rijswijk
10
Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Harbourpark
11
Raadsvoorstel Ontwikkelkader Te Werve Oost
12
Raadsvoorstel wisseling samenstelling monumentencommissie en welstandscommissie
CV's liggen ter inzage bij de griffie
13
Raadsvoorstel Gebiedsbudget en Mobiliteitspakket Oude Lijn
14
Vragenuur