link naar deze pagina

Forum Samenleving - 4 april 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Remco Nunnikhoven
Toelichting: Forumgriffier is Manuella Tittse

1
Opening
2
Algemeen inspreekrecht
3
Lijst van ingekomen stukken: vaststelling wijze van afdoening (volgt)
4
Vaststelling agenda
5
Mededelingen college
6
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
7
Overzicht toezeggingen en moties (volgt)
8
Vaststellen verslag 7 maart 2023 (volgt)
9
Raadsvoorstel Duurzame vervanging gemeentelijk wagenpark (RV 23-022)
10
Raadsvoorstel Verantwoordingsgrens rechtmatigheidsverantwoording (RV 23-023)
11
Raadsvoorstel Aanvullend investeringskrediet investeringskrediet vervanging audiovisuele middelen (RV 23-0027)
12
Raadsvoorstel Financiële bijdrage aan de realisatie van het bijzonder woonproject "Our House" (RV 23-026)
13
Raadsvoorstel Bestedingsvoorstel initiatieven Beleid Sociaal Domein Innovatiefonds (Enecogelden) (RV 23-026)
14
Vragenuur
15
Sluiting