link naar deze pagina

Forum Stad - 1 oktober 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Marieke Alberts

1
Algemeen inspreekrecht
2
Vaststelling agenda
3
Vragenuur
Raadslid Van der Meij heeft de volgende vragen ingediend:
Rondvraag De Voorde
1. Wanneer wordt de uitspraak op het beroep van de oorspronkelijke initiatiefnemer tegen de weigering van verder in behandeling nemen van de omgevingsvergunningaanvraag verwacht?
2. Hoe beschouwt het College de huidige onderhoudsstaat van het gebouw en acht zij het niet onverstandig om een aantal (minimale) onderhoudsmaatregelen te nemen (bijv. aanpak boktor dak) om (verder) verval van het gebouw te voorkomen?

IB 19092 Ontwerp Masterplan In de Boogaard
1. In de RIB wordt aangegeven dat nav "zorgpunten het plan op punten aangepast is...." Op welke onderdelen is het Masterplan nu concreet aangepast ten opzichte van de presentaties in april jl?
2. Hoe staat het met de planvorming / lobby mbt de Beatrixlaan?
4
Mededelingen college
5
Terugkoppeling Gemeenschappelijke regelingen
6
Overzicht toezeggingen en moties
7
Vaststellen Forumverslag 12 september 2019
8
IB 19 80 Voorontwerp bestemmingsplan Birckhoeve
9
IB 19 82 Rijswijk Schoon – Actieplan