link naar deze pagina

Gemeenteraad - 2 juni 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Pieter van de Stadt
Toelichting: ,

1
Opening en mededelingen
2
Trekken van het lot ter bepaling van het raadslid bij wie een eventuele stemming zal beginnen
3
Vragenhalfuurtje voor raadsleden
4
Spreekrecht voor niet-raadsleden
Inspreker
Mevr. Jet Grimbergen betr. VPP RTHA
5
Vaststelling van de agenda
6
Vaststelling van het verslag van de vorige vergadering
7
Lijst ingekomen stukken
8
Bespreekpunten
8.a
Nota van Uitgangspunten De Wildert (motie / amendement)
8.b
Consultatie voorlopig pakket (VPP) participatietraject RTHA
8.c
Geactualiseerde Bodemnota en Bodemkwaliteitskaart (amendement GL)
9
Aanbieding van en debat over coalitieakkoord
10
Beëdiging twee duo-raadsleden
11
Afscheid vertrekkend wethouder Kathy Arends
12
Benoeming wethouders en afleggen eed of belofte
12.a
Verslag voorzitter commissie onderzoek geloofsbrieven
12.b
Aanstellen leden van het stembureau en schriftelijke stemming
12.c
Benoeming en beëdiging wethouders
13
Toelating en beëdiging nieuwe raadsleden (geloofsbrieven in Ibabsmap persoonsgegevens)
13.a
Aanwijzen leden van de commissie onderzoek geloofsbrieven
13.b
Onderzoek geloofsbrieven (vergadering wordt geschorst)
13.c
Verslag van de voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven
13.d
Toelating raadsleden tot de gemeenteraad
13.e
Installatie van de nieuwe leden van de raad: afleggen van de eed of gelofte
14
Hamerstukken
14.a
Vaststelling Uitvoeringsagenda Woonvisie 2021-2025
14.b
Bekrachtiging geheimhouding
14.c
Geheimhouding vertrouwelijke stukken en informatie vanuit GR Bleizo en Bedrijvenschap Hoefweg
Met instemming van het presidium is gekozen voor een behandeling van het voorstel zonder een voorafgaande commissiebespreking. Reden hiervoor is dat er geheime stukken van de GR Bleizo in de verbonden partijen raad van 16 juni a.s. op de agenda staan. Als dit voorstel niet voorafgaand aan de verzending van die stukken is aangenomen door de raad, dan is de geheimhouding van die stukken niet geregeld.
Het presidium heeft het voorstel als hamerstuk geagendeerd. Mochten er na bestudering van de stukken toch vragen over het voorstel zijn, dan kan het agendapunt alsnog bij vaststelling van de agenda als bespreekpunt geagendeerd worden.
14.d
Benoeming plaatsvervangend voorzitters raad en commissies
14.e
Woonplaatsontheffing (bijlagen in map persoonsgegevens)
15
Sluiting