link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 9 februari 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Matthijs Machielse
Toelichting: Aanvang 20.30 uur.

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
Mevr. N. Krol betr. agendapunt 6.b Zienswijze NRD van RTHA
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Samenlevingsvisie
6.b
Zienswijze op de Notitie reikwijdte en detailniveau ten behoeve van de aanvraag van een luchthavenbesluit RTHA
7
Actualiteiten uit het college
8
Actualiteiten uit de commissie
9
Verbonden partijen
10
Rondvraag en sluiting