link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 11 september 2018

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Leon Hoek
Bundel:
pdf Agendabundel (8.3MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
Naam tunnel A16 - bespreekpunt ingebracht door L3B
Griffie
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Onderzoeksrapport 'Scheidend vermogen, onderzoek naar afvalstoffenheffingen en afvalbeleid', Rekenkamer (spreektijden 5 min 1e termijn/3 min 2e termijn)

Het college de opdracht te geven uitvoering te geven aan de aanbevelingen zoals deze zijn opgenomen onder paragraaf 2.3 in het Rekenkamerrapport 'Scheidend vermogen, onderzoek naar afvalstoffenheffingen en afvalbeleid'.


Griffie
7.a
Actualiteiten uit het college, o.a. HSL geluidsoverlast, A13/16
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting