link naar deze pagina

Commissie Algemeen Bestuur - 2 december 2015

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Jan Pieter Blonk
Bundel:
pdf Agendabundel (32.6MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling besluitenlijst vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten - geen
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Eindrapport werkgroep Vergaderstructuur "Het Lansingerlands vergadermodel"

Instemmen met het rapport van de werkgroep vergaderstructuur “Het Lansingerlands vergadermodel”  van 13 oktober 2015, nr. T15.05714.


Griffie
6.b
Klachtenregeling gemeente Lansingerland 2016

Gevraagde beslissing 1. De “Klachtenregeling gemeente Lansingerland 2016” vast te stellen.

 2. Het 'Klachtenreglement gemeente Lansingerland 2013' in te trekken.

Simon Fortuyn
BIF
6.c
Leges 2016

 1. In te stemmen met de verordening op de heffing en invordering van leges 2016.

 2. In te stemmen met de tarieventabel 2016 behorende bij de verordening op de heffing en invordering van leges 2016.

 3. In te stemmen met de intrekking van de verordening op de heffing en invordering van leges 2015.

 4. In te stemmen met de intrekking van de tarieventabel 2015 behorende bij de verordening op de heffing en invordering van leges 2015.

Albert Abee
FIN
6.d
Vaststellen belastingverordeningen 2016

Gevraagde beslissing


I.             De volgende gemeentelijke belastingverordeningen (inclusief de tarieven 2016) vast te stellen: 1. Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen 2016.

 2. Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2016.

 3. Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2016.

 4. Verordening op de heffing en invordering van de hondenbelasting 2016.

 5. Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2016.

 6. Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen 2016.

II.            De volgende tarieven vast te stellen: 1. Tarieven 2016 behorende bij de verordening op de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten 2009 Lansingerland.

 2. Tarieven 2016 behorende bij de verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2014.

 3. Tarieven 2016 behorende bij de verordening op de heffing en invordering van  precariobelastingen 2012.

 4. Overzicht tarieven 2016 gemeentelijke begraafplaatsen Lansingeland.

Albert Abee
FIN
6.e
3e wijziging Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap Hoefweg

In te stemmen met de voorgelegde wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap Hoefweg zoals opgenomen in brief I15.33400.


Albert Abee
RO
6.f
2e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Bleizo

Gevraagde beslissing


In te stemmen met de voorgelegde wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling Bleizo zoals opgenomen in de brief I15.33405.


Albert Abee
RO
7.a
Actualiteiten uit het college
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting