Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Wassenaar | Gemeenteraad

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering Wassenaar - 3 juli 2018

Locatie: De Paauw, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. J.F. Koen
Toelichting: 28-06 Lijst van ingekomen stukken gekoppeld
Na afstemming met de fractievoorzitter van de VVD is de tekst van motie van raadsleden van Sloten en Paulides aangepast en vervangen.

1
Opening vergadering
2
Vaststelling agenda
Instellen stembureau in verband met agendapunten 10 en 11.

Verzoek van de coalitiepartijen om de (in)formateur, de heer Sluimers, bij aanvang van agendapunt 9:
1. Het coalitieakkoord te laten aanbieden aan de raad door overhandiging hiervan aan de voorzitter.
2. Een korte toelichting te geven op het (in)formatieproces waarmee hij tevens verantwoording aflegt van zijn werkzaamheden als (in)formateur.
3
Spreekrecht
4
Notulen
5
Lijst ingekomen stukken
6
Hamerstukken
6.a
Hoofdlijnen inkoopstrategie jeugdhulp 2020 en verder
6.b
Aanvraag vangnetuitkering Participatiewet 2017
6.c
Benoeming voor een tweede termijn van het burgerlid voor de commissie Welstand en Cultureel Erfgoed
7
Voorjaarsnota
7.a
Amendement
8
Op zichzelf staande motie: motie Voorlinden
9
Coalitieakkoord Wassenaar: Zelfstandig & Verantwoordelijk
9.a
Algemene beschouwingen
De algemene beschouwingen starten met een toelichting vanuit de partijen die de coalitie vormen, volgend door een eerste primaire reactie van de overige in de raad vertegenwoordigde partijen.
9.b
Inhoudelijk debat over het coalitieakkoord
10
Benoeming en installatie wethouders
10.a
Verslag en advies van de geloofsbrievencommissie en de commissie Bestuurlijke Integriteit
Het verslag en advies van de geloofsbrievencommissie en de commissie Bestuurlijke Integriteit geschiedt door de voorzitter hiervan, raadslid Van Noort, in het kader van de voorgenomen benoemingen van de voorgedragen wethouderskandidaten.
10.b
Schriftelijke en geheime stemming
De voorzitter van het stembureau maakt de uitslag bekend van de schriftelijke en geheime stemming gehouden in verband met de voorgenomen benoemingen van de voorgedragen wethouderskandidaten.
10.c
Benoeming (en ontheffing woonplaatsvereiste), aanvaarding benoeming en aansluitend installatie wethouders
11
Toelating en installatie raadsleden, onder voorbehoud van benoeming van de voorgedragen wethouderskandidaten bij agendapunt 9
11.a
Verslag en advies van de geloofsbrievencommissie in verband met de toelating als raadslid
11.b
Besluit tot toelating als raadslid en aansluitend installatie van tot de raad toegelaten raadsleden
12
Aanwijzing plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam - Den Haag
Uitslag schriftelijke en geheime stemming door voorzitter stembureau
13
Sluiting vergadering en aansluitend gelegenheid tot feliciteren
Top