Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Wassenaar | Gemeenteraad

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering Wassenaar - 23 november 2015

Locatie: De Paauw
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J. Hoekema
Bundel:
pdf Agendabundel (8,8MB)

1
Opening vergadering. Herdacht worden Jan Stegeman en Anneke Le Coultre-Foust
2
Vaststelling agenda, inclusief de op zich zelf staande motie DLW.
3
Spreekrecht
3.a
Vrij inspreken
3.b
Over agendapunten
4
Notulen
5
Lijst ingekomen stukken
6
Hamerstukken
6.a
Haalbaarheidsonderzoek Bedrijveninvesteringszone Maaldrift
6.b
Nadere uitwerking van de Visie Jongerenwerk
6.c
Begrotingswijziging GR Kust- Duin, en Bollenstreek (i.a.v. formeel verzoek KDB)
6.d
Najaarsnota
6.e
Het geactualiseerde normenkader ten behoeve van de accountantscontrole op de jaarrekening 2015
7
Nota grondbeleid 2015-2019
8
Toestemming van de raad voor de tweede wijziging GR ODH
9
Zienswijze concept werkplan MRDH
10
Beschikbaar stellen van krediet voor de in het programma 2015 opgenomen voorzieningen huisvesting onderwijs en voor de afgewezen voorziening op het overzicht 2007
11
Een Veilig Thuis: Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2015-2018
12
Op zich zelf staande motie
13
Vragenronde
14
Mededelingen college
15
Sluiting vergadering
Top