Moties


« Terug


Datum7/9/2019
AgendapuntRaadsvergadering 09-07-2019 > 4.a Raadsvoorstel Eerste halfjaarrapportage 2019 - begrotingswijziging nr. 1 - wijziging investeringskredieten - kadernota 2020 (no 19 020)
TitelXI Motie "Gooi geen 3 ton in de afvalcontainer"
StatusVerworpen
RaadsledenCoen Sleddering (VVD)
Romy de Man (OR)
Menno Ezinga (VVD)
Caroline de Mooij (VVD)
PortefeuillehouderArmand van de Laar
Toelichting- uitrol van ‘het nieuwe inzamelen’ in 2019 gepaard gaat met een investeringslast van € 150.000 per woonwijk; - de afvalinzamelresultaten van onder andere ‘plastic, metaal en drankenkartons’ tegenvallen en zelfs verslechteren; - de tegenvallende afvalinzamelresultaten leiden tot verdere meerkosten vanwege af te dragen afvalstoffenbelasting bij verbranding van afval; - het college in haar coalitieakkoord de belofte doet aan bewoners om nascheiding te onderzoeken; - er onder veel Rijswijkse partijen en over de hele politieke linie interesse bestaat voor de mogelijkheden van nascheiding; - er een tekort is op de jaarrekening van 2018 en naar verwachting ook in 2019 overwegende, dat - het belang van afvalscheiding en het hergebruik van grondstoffen wordt onderschreven; - minder service bij afvalinzameling voor burgers (‘meer zelf scheiden’) samen moet gaan met een lagere afvalstoffenheffing; - nascheiding betrekking heeft op het afval van heel Rijswijk en daarmee eerder een hoger bereik heeft dan een stapsgewijze wijkgerichte uitrol; - rijk, gemeenten en bedrijfsleven samenwerken aan een herziening van de ‘Raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022’ wat nieuwe mogelijkheden biedt in de wijze waarop huishoudelijk afval wordt ingezameld en gescheiden; draagt het College van B&W van de gemeente Rijswijk op - implementatie van ‘het nieuwe inzamelen’ in twee wijken te stoppen; - parallel onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden van nascheiding; - de uitkomsten en verdere besluitvorming voor te leggen aan de raad
Einddatum
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)VVD Motie HNI geen 3 ton in afval 9 juli 2019.docx