Moties


« Terug


Datum7/9/2019
AgendapuntRaadsvergadering 09-07-2019 > 4.a Raadsvoorstel Eerste halfjaarrapportage 2019 - begrotingswijziging nr. 1 - wijziging investeringskredieten - kadernota 2020 (no 19 020)
TitelX Motie "Geen compensatie van de prijsstijgingen bij subsdies 2019-2020"
StatusIngetrokken
RaadsledenCoen Sleddering (VVD)
Caroline de Mooij (VVD)
Menno Ezinga (VVD)
PortefeuillehouderJeffrey Keus
Toelichting- de financiële positie van de gemeente Rijswijk zorgwekkend is; - er hierdoor bezuinigd zal moeten worden in de begrotingsjaren 2019 en 2020; - gelet de algemene subsidieverordening er jaarlijks sprake is van een automatische compensatie van prijsstijgingen bij verleende budgetsubsidies; - in de algemene subsidieverordening (artikel 2.2, lid 3) de mogelijkheid aan de gemeenteraad wordt geboden niet over te gaan tot compensatie van prijsstijgingen indien de budgettaire positie van de gemeente daar aanleiding toe ziet; - de situatie zoals omschreven in artikel 2.2, lid 3 is aan de orde; - door toepassing van dit voorstel een besparing van 1,7% voor 2019 kan worden gerealiseerd op de budgetsubsidies en een nader te bepalen percentage over 2020; draagt het College van B&W van de gemeente Rijswijk op - om op basis van artikel 2.2, lid 3 van de algemene subsidieverordening in de begrotingsjaren 2019 en 2020 niet over te gaan tot compensatie van prijsstijgingen bij subsidies
Einddatum
Stand van zakenMotie is ingetrokken.
Datum afdoening
Bijlage(s)VVD Motie Subsidies 9 juli 2019.docx