link naar deze pagina

Raadsvergadering - 1 oktober 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: J.A. de Boer MSc
Bundel:
pdf Agendabundel (16.8MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenkwartier
D66:
1. de bibliotheek en leesstimulering
2. Commissariaat voor de media: aanvragen lokale omroep(en) in Buren
3. Zembla uitzending van 26 september 2019: gevaren van slibstort o.a. in de gemeente Buren.

PCG:
1. stand van zaken ontwikkeling en plannen nieuwbouwwoningen, bijv. Gildeland en het Binnen
2. veiligheidsmaatregelen bij graven kabels
3. Zembla uitzending van 26 september 2019: wordt er nog slib gestort; slibstort en de gevaren hiervan.
3
Informatie-uitwisseling over niet geagendeerde agendapunten
• Wet verplichte GGZ
• Veilig Thuis
• Motie wonen brede zin
• Accountant
• Nieuwe huisvesting Omgevingsdienst/Regio Rivierenland
• Huisvesting arbeidsmigranten in de regio
• Regioconferentie 4 oktober 2019 colleges van de gemeenten in Rivierenland
• Meldkamer VGZ.
4
Vaststelling agenda raadsvergadering
5
Mededelingen
6.A
Besluitenlijsten gemeenteraad van 9 en 11 juli 2019
6.B
Overzicht begrotingswijzigingen en verloop post onvoorzien
7.A
Terugkoppeling kwaliteitscommissie gemeente Buren
7.B
Terugkoppeling werkgroepen/forums
7.C
Terugkoppeling regionale samenwerking
8
A-STUKKEN (HAMERSTUKKEN)
8.1
Zienswijze bestuursrapportage 2019 Werkzaak Rivierenland
9
B-STUKKEN (BESPREEKSTUKKEN)
9.1
Verordening participatieraad sociaal domein 2019
9.2
Zienswijze Regionaal Beleidsplan 2020 - 2023 en Regionaal Risicoprofiel 2020 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
9.3
Op verzoek van het CDA: leesstimulering
10
Sluiting