link naar deze pagina

Raadsvergadering - 19 september 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.A. de Boer MSc
Bundel:
pdf Agendabundel (97.2MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststelling agenda raadsvergadering/trekking voorstemmingsnummer
3
Mededelingen
4.A
Notulen en besluitenlijst gemeenteraad van 27 juni en 4 juli 2017
4.B
Overzicht begrotingswijzigingen en verloop post onvoorzien
4.C
Bestuurlijke planning 2017
5.A
Terugkoppeling kwaliteitscommissie gemeente Buren
5.B
Terugkoppeling werkgroepen/forums
6
Opheffing geheimhouding als bedoeld in artikel 25 van de Gemeentewet op de volgende brieven van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad:
• RI/15/02272 d.d. 27.10.15 inzake samenwerking Hooghendijck
• RI/15/02145 d.d. 03.08.15 inzake klimaatproblemen Brede School Maurik
• RI/15/02218 d.d. 29.09.15 inzake klimaatproblemen Brede School Maurik (vervolg op RI/15/02145)
7
B-STUKKEN (BESPREEKSTUKKEN)
8
Crisisbeheersing brand Sebava BV te Erichem
9
Schetsplan voor de achterblijvende locatie en landschappelijke inrichting van de nieuwe locatie van het project Tankstation Gerritse - Kerk-Avezaath
In 2012 stemde de raad onder voorwaarden in met de verplaatsing van het tankstation in Kerk-Avezaath. Dit voorstel is een uitwerking daarvan.
Agendacommissie 12 juni 2017: De agendacommissie besluit dit voorstel door te schuiven naar de septemberronde. De agendacommissie verzoekt het college beschikbare achtergrondinformatie nog eens kritisch te bezien. Aan welke nadere voorwaarden is bijvoorbeeld niet voldaan? Waarom moet worden afgeweken van het amendement van de raad? Is er geen situatietekening beschikbaar?

Voor de beantwoording van bovenstaande vragen zie bijgevoegde memo van 22 augustus 2017 van de portefeuillehouder.
10
Gemeentelijk Rioleringsplan (financiële actualisatie)
De raad ontving tot nu toe jaarlijks een financiële actualisatie van het Gemeentelijk Rioleringsplan met in het verlengde daarvan een voorstel tot tariefvaststelling.
11
Rekenkamerbrief Prestatieafspraken in vervolg op de Woonvisie
12
Bouwen voor Behoefte 2017
Op 21 april 2015 stelde de raad het rapport 'Bouwen voor de behoefte: Herijking prioriteitstelling woningbouw 2015' vast. Dit was vooruitlopen op de regionale afspraken over het aantal te bouwen woningen in de periode 2015 – 2025 mag bouwen. Met de regio en provincie sprak het college af dat er in die periode maximaal 1.109 woningen gebouwd kunnen worden. Het streven is 20% ruimte te houden voor nieuwe kansen.

Agendacommissie 29 mei 2017: het voorstel Bouwen voor de Behoefte 2017 wordt o.a. vanwege de overvolle agenda doorgeschoven naar september 2017.
13
Startnotitie leefbaarheid in Rivierenland; aangehouden
Van half 2016 tot voorjaar 2017 voerde Regio Rivierenland een pilot uit voor de aanpak van Leefbaarheid in de gemeenten in Rivierenland. Aan die pilot wil de regio een vervolg geven. Daarvoor werkte de regio een startnotitie uit. Deze startnotitie wordt aan de gemeenteraden voorgelegd.
14
Startnotitie Mobiliteit Rivierenland; aangehouden
De gemeenten in Rivierenland werken samen op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid en doorstroming van provinciale wegen en snelwegen. Hiertoe is een startnotitie aan de gemeenteraden voorgelegd.
15
Startnotitie Groene Groei Rivierenland; aangehouden
De gemeenten in Rivierenland werken samen op het gebied van duurzaamheid en 'Groene Groei'. Hiertoe wordt een startnotitie aan de gemeenteraden voorgelegd.
15.a
Motie huisvesting seizoenwerkers (niet-geagendeerd onderwerp), op verzoek van de VVD; aangehouden
15.b
Motie onderzoek uitvoering IBOR-taken Avri (niet-geagendeerd onderwerp), op verzoek van de PCG; aangehouden
16
Sluiting