Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Voorschoten | Gemeenteraad | Vergaderkalender

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten - 10 januari 2019

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. drs. S.W.C. van den Dool

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld aan de vergadertafel plaats te nemen om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
De volgende insprekers hebben zich aangemeld:
Over Kaders locatie Het Kruispunt
- mw. M. Huijts, namens de Cultuurfabriek
- dhr. Van Leeuwen, namens Bibliotheek en Filmtheater
- dhr. J. Maan, namens de Protestantse Gemeente Voorschoten
- dhr. R. Bakker, RBR Real Estate
- dhr. St. Dessens, namens vereniging OGLV
- dhr. Korterink
- dhr. Ehren
Over Tweede ontsluiting Krimwijk II
- dhr. T. Siebelt
Over raadpleegbrief Segaar/Arsenaal
- dhr. J. Remijn, namens Comité Leidseweg Noord
3
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
4
Raadpleegbrief procesvoorstel Segaar/Arsenaal
In de commissie Wonen, Ruimte en Groen van 22 november jongstleden heeft de verkenner, de heer R. Vuijk, een toelichting gegeven op zijn rapportage over de analyse van het proces rond de ontwikkeling van Segaar/Arsenaal. Volgend op de toelichting en het beantwoorden van vragen hebben beraadslagingen plaatsgevonden. Tijdens deze beraadslagingen is van de zijde van het college toegezegd in de volgende commissie WRG een procesvoorstel voor te leggen met daarin de stappen van het vervolgproces, de termijnen en duidelijkheid voor de raad op welke momenten de raad in beeld is om keuzes te maken. Met deze raadpleegbrief wordt de commissie in de gelegenheid gesteld hierover in gesprek te gaan.
5
Kaders locatie Het Kruispunt
Voorgesteld wordt de kaders voor ontwikkeling van de locatie van Het Kruispunt vast te stellen, het college in de gelegenheid stellen aan de hand van deze kaders initiatieven te beoordelen en het college te machtigen de betrokken organisaties en/of personen over dit besluit te informeren.
6
Tweede ontsluiting Krimwijk II
Voorgesteld wordt af te zien van de realisatie van een tweede ontsluitingsweg ten behoeve van Krimwijk II.
7
Positieve zienswijze inzake regionale huisvestingsverordening Holland Rijnland
Voorgesteld wordt akkoord geven op de positieve zienswijze voor het vaststellen van de regionale huisvestingsverordening Holland Rijnland ten behoeve van de vaststelling van de huisvestingsverordening in juli 2019.
8
Brief politieke partijen Katwijk, Alphen aan den Rijn en Teylingen over nachtelijk vervoersnetwerk
Deze brief stond op de lijst ingekomen stukken voor de raad van 13 december 2018. In het presidium is afgesproken deze brief te agenderen voor de commissie WRG, zodat over dit onderwerp een gedachtenwisseling kan plaatsvinden.
9
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
10
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
11
Sluiting
Top