Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

Home
HOME | Bestuur Voorschoten | Gemeenteraad | Vergaderkalender

Vergaderkalender

Moties

IDAgendapuntTitelToelichtingEinddatumPortefeuillehouderAfdelingAfgedaan
 • 50
 • Motie 050 VVD, CDA, ONS, SP over inzet kwijtschelding rioolheffing t.a.v. toekomst voorzieningen
 • Verzoekt het college: 1. De grondslag van de rioolheffing om te zetten naar een eigenaarsheffing. 2. De vrijkomende ruimte in de kwijtschelding rioolheffing via de woonlastenbenadering terug te halen in de algemene OZB woningen 3. De zo verkregen extra ruimte OZB woningen af te romen in een bestemmingsreserve ‘toekomst voorzieningen’ 4. de zo verkregen extra opbrengst uit OZB woningen structureel in te zetten in de exploitatiebegroting 2018 en verder onder de titel ' toekomst voorzieningen', waar nodig nog in een bestemmingsreserve mocht meer tijd nodig zijn 5. Uit te zoeken of er ook minderkosten zijn op ambtelijke inzet tav kwijtschelding en indien zo dit gelijkelijk mee te nemen
 • FFJ
 • 119
 • Motie 119 VVD CDA en D66 over sociaal ondernemen (kadernota)
 • Roept het college op om ● Binnen en met (externe) projecten, aanbestedingen en derde partijen af te spreken of in de aanbesteding vast te leggen dat voor een bepaald deel leer-werk trajecten worden ingezet zoveel mogelijk met lokaal aanbod ● lokaal actieve ondernemers te stimuleren om leer-werk trajecten en stageplekken te bieden
 • wethouder Cramwinckel
 • 187
 • Motie 187 CDA PvdA over onderwijsachterstanden
 • Roept het college op met de scholen in gesprek te treden over de wenselijkheid en mogelijkheid van ondersteunende activiteiten die aansluiten bij de door de scholen ontwikkelde plannen en de raad voor de zomervakantie 2021 schriftelijk te informeren op welke wijze het Nationaal Onderwijs Programma in Voorschoten wordt uitgevoerd,
 • 12/31/2021
 • wethouder Spil
 • Griffie VS
 • 122
 • Motie 122 D66 PvdA GL CDA SP ONS VS over Participatienota Taskforce
 • Roept het college op om: • Op korte termijn een Taskforce in te stellen, bestaande uit ambtsdragers (politiek en/of ambtelijk) en inwoners, die adviseert over mogelijke pilots rond participatie en hier richting aan geeft, waarbij de burgemeester als portefeuillehouder optreedt als voorzitter van de Taskforce
 • • Erop toe te zien dat in de bewonersgeleding van de Taskforce ook Voorschotenaren kunnen plaatsnemen die op dit moment nog niet actief bij het participatiebeleid betrokken zijn
 • • In die Taskforce uit te werken welke specifieke spelregels gehanteerd worden om de participatiepilots tot een succes te maken
 • • In de Taskforce af te spreken welke indicatoren gehanteerd worden om de mate van succes van de pilots te beoordelen
 • • Jaarlijks in de gemeenteraad te rapporteren over de voortgang van de pilots en het werk van de Taskforce
 • • De uiteindelijke uitkomsten van de pilots en het werk van de Taskforce, inclusief een evaluatie, na afloop van de pilots voor te leggen aan de gemeenteraad
 • • Bij die evaluatie ook een advies te geven over verdere vormgeving en het stimuleren van burgerparticipatie en overheidsparticipatie na die evaluatie
 • Burgemeester Bouvy-Koene
 • POI
 • 190
 • Motie 190 CDA PvdA ONS over Woningbouwplanning
 • Verzoekt het college Een kwantitatieve meerjaren-woningbouwplanning uit te werken en op te nemen in de aangehaalde documenten van de P&C-cyclus van 2022 en verder.
 • 10/31/2021
 • wethouder Cramwinckel
 • R&R
 • 168
 • Motie 168 ONS CDA PvdA VLS over P.M. posten
 • wethouder Cramwinckel
 • 116
 • Motie 116 D66 GL en ONS over verkoop snippergroen (kadernota)
 • wethouder Cramwinckel
 • 68
 • Motie 068 ONS Voorschoten over herijking verkeersvisie en categorisering wegen
 • wethouder Cramwinckel
 • 239
 • Motie 239 CDA D66 over oproep aan vastgoed eigenaren om hun panden te verduurzamen
 • wethouder Spil
 • 205
 • Motie 205 VVD VLS over verduurzaming gemeentelijk vastgoed
 • Waar het kan de inkoop van werkzaamheden en materialen ter uitvoering van het Raadsvoorstel bij Voorschotense ondernemers en bedrijven te doen.
 • wethouder Spil
 • 27
 • Motie 027 D66 over burgers betrekken bij structureel sluitende begroting 2018
 • wethouder Binnendijk
 • 135
 • Motie 135 VVD CDA GL D66 over fietsveiligheidsplan
 • wethouder de Bruijn
 • 53
 • Motie GL PvdA SP D66over arbeidsmarktoffensief
 • 12/7/2017
 • 23
 • Motie 023 GL, SP, PvdA over herontwikkeling Prof. Einsteinlaan
 • Bij de onderhandelingen met marktpartijen over de verkoop van Professor Einsteinlaan 5 als woningbouwlocatie als uitgangspunt te nemen dat de locatie, behalve met minimaal 15% sociale woningbouw, wordt ingevuld met woningen die qua aard en prijs (huur of koop) passen in de omgeving.
 • wethouder Cramwinckel
 • RO
 • 148
 • Motie 148 D66 GL VSLokaal VVD SP CDA PvdA ONS over Fietsveiligheid
 • wethouder Spil
 • 33
 • Motie 033 SP, PvdA, GL en D66 over betaald parkeren
 • wethouder Binnendijk
 • 184
 • Motie 184 SP over boodschappenboete
 • draagt het college op bijstandsgerechtigden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vóór 1 mei a.s. een vrijstelling te geven van €1200,- per jaar,
 • 9/30/2021
 • wethouder de Bruijn
 • Griffie VS
 • 26
 • Motie 026 D66 over burgers betrekken bij bestuurlijke toekomst
 • Burgemeester Bouvy-Koene
 • 10
 • Motie 100488 VVD, CDA en ONS Voorschoten over sponsorbankjes
 • Het college te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het adopteren van openbare voorzieningen in Voorschoten mogelijk te maken en zo ja, hiervoor een voorstel uit te werken. De gemeenteraad hiervoor voor 1 juni 2017 te informeren.
 • 3/1/2018
 • wethouder Binnendijk
 • OGB
 • 86
 • Motie 086 CDA, ONS Voorschoten en D66 over woningbouw
 • wethouder Cramwinckel
 • 252
 • Motie 252 D66 GL PvdA SP over actualisatie woonvisie
 • 102
 • Motie 102 VVD, GL, D66, VS Lokaal, SP, ONS VS, PvdA en CDA over LED-verlichting
 • ● Te onderzoeken of Voorschoten in aanmerking komt voor dergelijke subsidies en welke voorwaarden hier tegenover staan
 • ● de raad te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek
 • ● in geval van een positieve uitkomst van het onderzoek, in overleg met de raad te bepalen of van een dergelijke subsidiemogelijkheid gebruik gaat worden gemaakt teneinde de straatverlichting in Voorschoten versneld te verduurzamen.
 • wethouder Cramwinckel
 • 37
 • Motie 037 ONS over toegankelijkheid openbare trottoirs
 • 2/1/2018
 • wethouder Binnendijk
 • OGB
 • 76
 • Motie 076 D66, GL en SP over Coöperatieve dorps- of wijkraad
 • verzoekt het college - om, naar Gronings model, in 2019 bij een herontwikkeling of bij een pilot in het kader van de omgevingswet gebruik te maken van een coöperatieve dorps- of wijkraad, - om daarbij vooraf heldere kaders te stellen over de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de coöperatieve dorps- of wijkraad en duidelijke parameters om de mate van succes van het experiment te evalueren,
 • POI
 • 72
 • Motie 072 ONS Voorschoten over accommodatiebeleid
 • wethouder Cramwinckel
 • 171
 • Motie 171 CDA ONS PvdA VLS over onderzoek gemeentewerf
 • wethouder Spil
 • 94
 • Motie 094 SP over woonvisie
 • vertegenwoordiging huurders bij sluiten prestatieafspraken
 • spreekt uit dat het wenselijk is om voorafgaand aan de onderhandelingen voor de prestatieafspraken een huurdersraadpleging, zoals genoemd in de Woningwet 2015, te organiseren door de gezamenlijke partijen van de prestatieafspraken en de uitkomsten mee te nemen in het eindresultaat
 • wethouder Cramwinckel
 • RO
 • 255
 • Motie 255 D66 GL PvdA SP over communicatie doelstellingen
 • 91
 • Motie 091 CDA, D66, SP, GL en PvdA over Kinderpardon
 • wethouder Mol
 • 130
 • Motie 130 VVD VL over borden oplaadpalen (begroting)
 • ● In plaats van bij iedere oplaadpaal een bord te plaatsen, mogelijk in samenwerking met marktpartijen, een oplossing te zoeken om een woud aan parkeerborden te voorkomen, zoals een zonering met bovenstaande zone-borden bij de toegangswegen van Voorschoten te plaatsen en hiertoe een verkeersbesluit te nemen
 • ● Op de oplaadpalen bijvoorbeeld een sticker aan te brengen met dezelfde tekst en een of twee zwarte pijlen om parkeerders nogmaals op het parkeerregime te wijzen, of, in overleg met marktpartijen dit anderszins ter plaatse kenbaar te maken, indien zoals voor handhaving vereist is.
 • wethouder Cramwinckel
 • RO
 • 246
 • Motie 246 PvdA D66 GL over herziening BP Vlietland-doorontwikkeling Vlietland Noord
 • Verzoekt het College van Burgermeesters en Wethouders om 1. het gemeentebestuur van Leidschendam-Voorburg te informeren over de zorgen die bij de gemeenteraad van Voorschoten bestaan
 • 2. het gemeentebestuur van Leidschendam-Voorburg te verzoeken een informatiebijeenkomst te beleggen voor de gemeenteraad Voorschoten om een toelichting te geven op de voornemens en vragen te beantwoorden ter voorbereiding op een te formuleren zienswijze van de raad
 • 3. er bij het gemeentebestuur van Leidschendam-Voorburg op aan te dringen geen onomkeerbare besluiten te nemen voorafgaand aan genoemde informatiebijeenkomst en de snel daarna vast te stellen zienswijze
 • 4. deze motie ter kennis te brengen van het gemeentebestuur van Leidschendam-Voorburg. 5. ter behoud van rechten een pro forma zienswijze in te dienen met het oog op een in een later stadium in te dienen inhoudelijke zienswijze.
 • 9/30/2022
 • wethouder Zoetemelk
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 204
 • Motie 204 CDA PvdA over vaststellen beheerplannen openbare ruimte (jaarstukken 2020)
 • de beheerplannen openbare ruimte conform art. 19, lid 3 van de financiële verordening Voorschoten en conform het advies van de accountant in 2021 ter instemming aan de raad voor te leggen, zodat de onderhoudsvoorzieningen bij de jaarrekening 2021 een deugdelijke grondslag hebben,
 • wethouder Cramwinckel
 • FL ORG V
 • 244
 • Motie 244 GL SP PvdA over beschikbaar stellen van informatie aan de raad
 • Verzoekt het college 1. De tijdens het formatieproces verstrekte informatie, waaronder specifiek maar niet uitsluitend het inzicht in de financiële situatie van de gemeente, alsnog te delen met partijen die geen onderdeel waren van dat proces
 • 2. Bijdragen van burgers en betrokken partijen aan het formatieproces en alle formele reacties hierop, voor zover ambtelijk behandeld en nog niet publiekelijk beschikbaar, alsnog te delen met partijen die geen onderdeel waren van dat proces
 • 7/31/2022
 • Burgemeester Stemerdink
 • Griffie VS
 • 254
 • Motie 254 D66 GL PvdA SP over energiebesparing
 • 48
 • Motie 048 ONS over opschorten investeringen
 • wethouder Binnendijk
 • 47
 • Motie 047 PvdA over beleidsnotities
 • wethouder Binnendijk
 • 129
 • Motie 129 PvdA VL over verdeling kosten afvalstoffen- en rioolheffing
 • Verzoekt het college: • Om toe te groeien naar een systeem waarbij de kosten van de afval- en rioolstoffenheffingen op een eerlijker manier over één- en meerpersoonshuishoudens wordt verdeeld
 • waarbij er meer rekening wordt gehouden met de hoeveelheid afval die huishoudens produceren. • Voor het jaar 2021 met een voorstel te komen dat meer recht doet aan een eerlijke verdeling van de kosten van afvalstoffen- en rioolheffingen tussen één- en meerpersoonshuishoudens.
 • wethouder Cramwinckel
 • Griffie VS
 • 120
 • Motie 120 PvdA en Voorschoten Lokaal over Reservering bedrag voor Multifunctionele accommodatie (kadernota)
 • wethouder Cramwinckel
 • 201
 • Motie 201 PvdA CDA ONS VLS over samenhangende besluitvorming
 • 151
 • Motie 151 GL SP over sollicitatieplicht 60-plussers (Kadernota)
 • Verzoekt het college 1. Om de sollicitatieplicht voor 60-plussers in het kader van de Participatiewet los te laten, als de betrokken bijstandsgerechtigde dat ook wenst.
 • wethouder Cramwinckel
 • Griffie VS
 • 29
 • Motie 029 SP over zorgwoningen op Beresteijn
 • wethouder Nieuwenhuizen
 • 136
 • Motie 136 CDA PvdA VVD VSSterk VSLokaal over over onderzoek omgevingsvergunning en leges
 • wethouder Cramwinckel
 • 99
 • Motie 099 Voorschoten Lokaal over subsidieplan 2020
 • wethouder Cramwinckel
 • 209
 • Motie 209 PvdA CDA VLS ONS SP over keukentafelgesprekken
 • wethouder de Bruijn
 • 145
 • Motie 145 PvdA CDA ONS over Voorlopig Ontwerp Milieubeleidsplan (doelformulering)
 • Verzoekt het college ervoor zorg te dragen dat • De geformuleerde (tussen)doelen in het definitieve ontwerp milieubeleidsplan concreet, meetbaar en realistisch zijn.
 • wethouder Spil
 • R&R
 • 104
 • Motie 104 CDA PvdA SP ONS VS over Kosten gemeenschappelijke regelingen-Cramwinkelnorm (kadernota)
 • wethouder Cramwinckel
 • 38
 • Motie 038 ONS over instellen auditcommissie
 • wethouder Binnendijk
 • 15
 • Motie 100546en100547 CDA, ONS, VVD, GL, PvdA, SP en D66 over duurzaamheidscentrum Dobbewijk
 • Verzoekt het college om: a) Met Avalex in gesprek te gaan ten einde Avalex te doordringen van het feit dat het niet in het belang van Avalex kan zijn om de manifeste weerstand te negeren voor de geplande, huidige locatie. b) kenbaar te maken aan Avalex en aan de gemeenten Wassenaar en Leidschendam-Voorburg dat de medewerking aan de vestiging van een afvalbrengstation op de thans voorgenomen locatie direct wordt beëindigd
 • c) zo spoedig mogelijk in overleg met de gemeenten Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Avalex een gedegen onderzoek te (doen) verrichten naar mogelijke alternatieve locaties in de drie gemeenten en de bij dit onderzoek te hanteren criteria vooraf met de raad te delen middels een informatiebrief
 • d) bij de keuze van één of meerdere locaties de betrokken belanghebbenden in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren en te betrekken
 • e) de raad regelmatig te informeren over de vorderingen en de uitkomst van het onderzoek.
 • wethouder Binnendijk
 • RO
 • 70
 • Motie 070 ONS Voorschoten over besluitvorming grote investeringen
 • roept het college op alle uitgaven die op investeringen en groot onderhoud aan de infrastructuur betrekking hebben, voordat tot uitvoering opdracht wordt gegeven op basis van nut en noodzaak de uitgave te beoordelen en de raad daarover via de voortgangsrapportages te informeren welk besluit is genomen en waarom uitstel niet verantwoord was.
 • FFJ
 • 106
 • Motie 106 CDA over indexering inkoop derden (kadernota)
 • Verzoekt het college: Bij de berekeningen voor de begroting een indexering bij levering door derden een percentage van 0% te hanteren en daarmee binnen de budgetten van 2019 te blijven.
 • wethouder Cramwinckel
Top