Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Voorschoten | Gemeenteraad | Vergaderkalender

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten - 22 november 2018

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. drs. S.W.C. van den Dool

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld aan de vergadertafel plaats te nemen om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
De heer J. Remijn spreekt in over het eindrapport verkenner pilot Segaar / Arsenaal.
3
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
4
Informatiebrief 066 Eindrapport verkenner pilot Segaar/ Arsenaal
Om het participatietraject van het project ontwikkeling Segaarterrein/Arsenaal vlot te trekken is door de burgemeester een verkenner aangesteld, de heer Vuijk. De heer Vuijk heeft zijn rapport voltooid en licht dit graag toe aan de commissie. De commissie krijgt de gelegenheid om zijn positie te bepalen ten aanzien van het vervolgproces.
5
Startnotitie Routekaart naar Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed Voorschoten
Voorgesteld wordt de startnotitie ‘Routekaart naar Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed Voorschoten’ vast te stellen, voor deze extern te laten opstellen routekaart een incidenteel bedrag beschikbaar te stellen uit de reserve Duurzaamheid, ter waarde van 50.000 euro en de programmabegroting 2018 te wijzigen conform de bij het besluit behorende begrotingswijziging.
6
Raadpleegbrief actieplan geluid
Op grond van de Wet milieubeheer maakt de gemeente elke vijf jaar een actieplan geluid dat zich richt op de geluidsituatie langs gemeentelijke wegen. Voor het tijdvak 2018-2023 is een ontwerp actieplan opgesteld. Dit ontwerp wordt ter visie gelegd van 14 november tot en met 26 december 2018 zodat eenieder binnen deze termijn zienswijzen naar voren kan brengen. In de Wet milieubeheer staat expliciet dat het college van B&W het actieplan pas mag vaststellen nadat de raad in de gelegenheid is gesteld om wensen en zienswijzen hieromtrent kenbaar te maken. In Voorschoten zijn we gewend dat raadpleegbrieven aan de commissie worden voorgelegd. De commissie kan wensen en bedenkingen aan het college meegeven. Het college is bevoegd het actieplan vast te stellen.
6.1
Achtergrond: stukken 2013 Actieplan geluid
7
Onderhoud bruggen
N.a.v. de behandeling van de voorjaarsnota in juli 2018 is afgesproken dit onderwerp in de commissie WRG te bespreken. Het college heeft inmiddels een informatiebrief verstuurd over het vervangen van twee bruggen aan de Valkeweg.
8
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
9
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
De VVD heeft vragen aangekondigd over de stroomstoringen.
10
Sluiting
Top