link naar deze pagina

Commissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten - 9 juni 2022

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. mr.drs. C. Bremmer
Toelichting: De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd, waarna de commissie vragen kan stellen. Insprekers kunnen zich van tevoren aanmelden bij de griffie via griffie@voorschoten.nl.
Mevrouw H. van den Burg en de heer F. ten Dam spreken in over de participatie speelveldje Jan Wagtendonkstraat.
3
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
4
Presentatie Wonen
In deze presentatie schetst het college, bij monde van beleidsambtenaren Marlous Meijboom en Martin Mulder het volgende:

1. De geactualiseerde woningmarktmonitor incl. een overzicht van de locaties die ‘hard’ zijn. Dit geeft inzicht in waar we lokaal staan qua woningbouwprogrammering.
2. En schets op hoofdlijnen over de (ver)nieuw(d)e opgave op Wonen (zowel landelijk als regionaal). Dit geeft inzicht in de ontwikkelingen die op ons af komen en waar keuzes over gemaakt moeten worden (denk aan % sociaal, samenstelling van de woningvoorraad etc.).
3. Een doorkijk naar wat er op ons af komt in 2022 en 2023. Dit heeft inzicht in wat uw raad kan verwachten qua (besluitvormings)processen.
De commissie kan aan de ambtenaar informatieve vragen stellen. Daarna is een meer politiek inhoudelijke bespreking met het college mogelijk.
5
Startnotitie Ontwikkelvisie centrum
In het najaar van 2022 staat de Ontwikkelvisie centrum op de agenda voor vaststelling door de raad. De Ontwikkelvisie centrum bevat de ruimtelijke kaders voor de verdere ontwikkeling van het centrum van Voorschoten. De ontwikkelvisie is daarnaast een opmaat voor de omgevingsvisie (in het kader van de Omgevingswet) die voor de gehele gemeente opgesteld moet worden. Om de raad de gelegenheid te geven zijn kaderstellende rol te vervullen bij opstellen van beleid, wordt er gewerkt met startnotities. Deze beschrijven tenminste het proces, maar eventueel ook de inhoudelijke kaders om te komen tot de vast te stellen Ontwikkelvisie centrum. Met de voorliggende startnotitie kan de raad aan de voorkant sturing geven aan het proces en de inhoudelijke kaders. De raad wordt gevraagd de startnotitie vast te stellen.
6
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Bij dit agendapunt kan de commissie reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
7
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
8
Sluiting