Toezeggingen

IDOnderwerpAgendapuntToezeggingAfgedaan
 • 314
 • Plaatsing lichtbakken bij oversteekplaatsen
 • Eind week 11 zal college informeren over de stavaza.
 • 315
 • Kaders beleidsplan Sociaal Domein
 • Presidium zal geïnformeerd worden over mogelijkheden om het Beleidsplan Sociaal Domein en het Re-integratie- en Participatiebeleidsplan gelijktijdig te behandelen.
 • 35
 • Instellen investeringsstop
 • De wethouder zegt toe met een notitie te komen in 2018 met berekeningen.
 • 36
 • Verminderen budget beheer en onderhoud tbv schrappen bezuinigingen
 • De wethouder heeft toegezegd in kaart te zullen brengen wat volgend jaar in het kader van beheer openbare ruimte in uitvoering zal worden genomen op basis van het criterium urgentie etc.
 • 219
 • Besluitvorming Kaderbrief 2022
 • Fluctuatie in kosten van taken op afd. MO zal voorafgaand aan Begrotingsraad worden toegelicht.
 • 291
 • Verordening Winkeltijden Voorschoten 2022
 • Informatiebrief met korte evaluatie over nieuwe laad- en lostijden en ervaringen bewoners hierbij.
 • 292
 • Riool- en waterzorgheffing
 • In raadsvoorstel voor verordening wordt teruggekomen op de communicatie.
 • 104
 • Motie 070 ONS Voorschoten over besluitvorming grote investeringen
 • Motie 70 is aangehouden, nadat het college heeft toegezegd scherper te zullen toezien op nut en noodzaak en de communicatie over groot onderhoud. Daarnaast stelt het college een technische briefing voor.
 • 105
 • Motie 071 ONS Voorschoten en SP over inhaalslag sociale huurwoningen
 • Deze motie is aangehouden nadat het college heeft toegezegd dat dit meegenomen wordt bij het opstellen van de woonvisie.
 • 269
 • Startnotitie Ontwikkelvisie Centrum
 • Er wordt presentatie georganiseerd door het externe bureau over participatietraject en bijbehorende tijdlijn.
 • 5
 • Beheerplan openbare verlichting
 • Amendement 100439 van GL dat beoogt alle bestaande lichtarmaturen te vervangen voor LED is ingetrokken nadat de wethouder heeft toegezegd hier na de zomer in commissieverband op terug te komen.
 • 398
 • Financiële verantwoordelijkheid m.b.t. 'ProRailtunnels'
 • Het college spant zich in om bij de uitwerking van de aanbevelingen duidelijkheid te krijgen over hoe de financiële verantwoordelijkheid van de gemeente ligt met betrekking tot de ‘ProRailtunnels’.
 • 45
 • Motie 055 D66 Klijnsmagelden
 • In de reactie van het college op de uitkomsten van de sociale conferentie en hoe we die op de korte en lange termijn gaan verwerken, zal WH aantonen of we dit in de algemene reserve geparkeerde geld wel of niet moeten inzetten
 • 10
 • Tweede ontsluiting Krimwijk
 • Naar aanleiding van motie 100122 worden vier varianten voor de 2e Ontsluitingsweg Krimwijk aan de gemeenteraad voorgelegd.
 • 230
 • Wensen en bedenkingen verkoop Ambachts- en Baljuwhuis
 • WH zal, zodra meer zicht is op mogelijke invulling van publieke functie, hierover met raad in gesprek gaan. Er volgt een informatiebrief op inhoud en proces.
 • 229
 • Lijst van ingekomen stukken - Brief 1622 van diverse zorgverleners over prioriteitsstelling Medisch Centrum VS
 • Raad zal geïnformeerd worden in hoeverre genoemde punten zijn meegenomen in de prioritering van de afwegingen.
 • 351
 • Verklaring van geen bedenkingen Prof. Einsteinlaan 5
 • WH komt schriftelijk terug op vraag of voorstel opnieuw aan raad moet worden voorgelegd als er zienswijzen worden ingediend.
 • 350
 • Verklaring van geen bedenkingen Prof. Einsteinlaan 5
 • WH komt schriftelijk terug op vraag of met initiatiefnemer wordt gekeken naar mogelijkheden voor groen en natuurinclusief bouwen, conform de Motie Natuurinclusief Bouwen.
 • 33
 • Bestemmingsplan Roosenhorst
 • PH zal Q-team uitnodigen om in cie WRG een toelichting te geven op de plannen.
 • 134
 • Startnotitie Economische Agenda 2020-2023
 • WH zal het initiatief nemen tot formeren van werkgroep van creatieve geesten, die nieuwe concepten gaat ontwikkelen
 • 133
 • Voorstel besteding € 382.000 voor versnelling projecten
 • College geeft op thema klimaat en energie een overzicht van beleidspunten en uitvoeringsmaatregelen en bijbehorende bedragen.
 • 1
 • Evaluatie verkeer in Oranjeboomstraat
 • De gevolgen voor het verkeer in de Oranjeboomstraat als gevolg van aanleg van het Knooppnt Vooschoten zullen na 1 jaar worden geevalueerd.
 • 193
 • Lijst van ingekomen stukken - verkeerssituatie Elstlaan
 • Er volgt een Informatiebrief over de verkeerssituatie bij de Elstlaan.
 • 194
 • Motie vreemd aan de orde van de dag - Motie SP over de boodschappenboete
 • Er komt voorstel over wijze waarop het maatwerk kan worden toegepast.
 • 245
 • Gemeentelijke adviescommissie Omgevingskwaliteit
 • Bekeken zal worden of het belang van participatie een plek kan krijgen in reglement van orde adviescommissie.
 • 280
 • Vervolgstappen grondstoffenplan
 • Over een eerste verkenning van mogelijkheden voor een circulair ambachtscentrum wordt de raad teruggekoppeld
 • 281
 • Vervolgstappen grondstoffenplan
 • Informatiebrief met een ‘update’ van Informatiebrief 087 Feitenrelaas privacy chips in afvalcontainers volgt.
 • 103
 • Evaluatie vergund parkeren.
 • De burgemeester zegt toe dat, nadat vergund parkeren eventueel wordt ingevoerd, na een jaar een evaluatie plaatsvindt.
 • 102
 • Horecamonitor
 • De burgemeester zegt toe het idee van een horecamonitor te verkennen bij de voorbereiding van de economische visie.
 • 268
 • Voorjaarsnota 2022
 • 2e helft 2022 komt voorstel voor maatregelen om energiekosten voor huishoudens met lagere inkomens structureel omlaag te brengen.
 • 122
 • Brief van instellingen / burgers
 • College komt schriftelijk terug op aantal vragen Voorschoten Lokaal nav emailbericht inz. overvolle milieuparkjes (Ibabsreg.nr. 949)
 • 121
 • Beantwoording brieven over zorg 5G en gevolgen voor gezondheid
 • College komt terug op verzoek ONS VS om briefschrijvers te beantwoorden nav collegestandpunt (brieven met Ibabsreg.nr. 957 en 959)
 • 203
 • Lijst ingekomen stukken - jaarstukken Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (reg.nr. 1515)
 • Raad wordt geïnformeerd in hoeverre problemen bij de herplaatsing van cliënten van de Hoenderloogroep in Voorschoten (en de regio) heeft gespeeld (blz. 14)
 • 204
 • Lijst ingekomen stukken - Rectificatie Informatiebrief 023
 • Er volgt nog een rectificatie op de 2 foutieve bijlagen bij informatiebrief 023.
 • 363
 • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in de gemeente Voorschoten 2023
 • College komt na een jaar met een evaluatie van het proces voor het uitvoeren van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid, waarvoor jaarlijks een voorstel wordt opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting.
 • 362
 • Startnotitie businesscase huisvesting gemeentelijke organisatie
 • De raad ontvangt eind 2023 een informatiebrief over de voortgang van het project.
 • 361
 • Startnotitie businesscase huisvesting gemeentelijke organisatie
 • Het college zorgt na fase 1 voor een beslismoment in de raad en ook voor het vervolg komen er duidelijke ‘go / no go’ momenten ter besluitvorming in de raad.
 • 360
 • Beleidsplan Sociaal Domein 2023-2026
 • Het college komt uiterlijk in het vierde kwartaal van 2023 via een informatiebrief met een voorstel voor het proces om tot een nieuw beleidsplan sociaal domein te komen.
 • 184
 • Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 Voorschoten
 • WH zal in gesprek gaan met diverse instanties nav signalen over financiele knelpunten en (tijdelijke) extra financiele inzet. Raad wordt hierover teruggekoppeld.
 • 182
 • Brandveiligheid gevels Voorschoten
 • Raad wordt geinformeerd over brandveiligheid gevels in Voorschoten
 • 183
 • Woningmarktmonitor
 • Raad ontvangt afschrift van brief aan provincie ZH met actualisatie cijfers.
 • 181
 • Woonwagenbeleid
 • Informatiebrief met stavaza woonwagenbeleid en standpunt college terzake te agenderen in cie WRG (voor zomerreces)
 • 185
 • Aanvullend krediet Valkewegbruggen
 • Bij aanpak Valkewegbruggen zal er aandacht zijn voor mogelijkheden tot bescherming ijsvogel.
 • 208
 • Samenwerking warmtetransitie Leidse regio en restwarmte via WarmtelinQ+
 • Concept samenwerkingsconvenant wordt aan de raad voorgelegd.
 • 332
 • Startnotitie Jan Evertsenlaan
 • De inhoudelijke beschrijving van participatieproces wordt in grote lijnen meegenomen bij het uitwerkingskader dat aan de raad wordt voorgelegd
 • 334
 • Klimaatadaptatiebeleid
 • De toelichting op de methodiek van de boomwaardetaxatie wordt meegenomen in het groenbeleid, zodat de discussie over deze methodiek bij dit beleid kan worden vervolgd.
 • 335
 • Klimaatadaptatiebeleid
 • Ecologische aspecten worden betrokken bij het groenbeleid.
 • 333
 • Startnotitie Uitgangspunten Ambachts- en Baljuwhuis
 • College neemt de suggesties die zijn gedaan voor participatie (enquête mede opgesteld door OGLV en Museum van Voorschoten, een bijeenkomst om de uitkomsten te bespreken en nieuwsbrieven) mee in het vervolgproces.
 • 305
 • Ambachts- en baljuwhuis
 • Voorstel voor evaluatie van het gemeentelijk handelen in het verkoopproces volgt, waarin de rollen van college, raad en organisatie meegenomen worden. En wordt aansluiting gezocht bij de aankondiging in informatiebrief 056 dat het verkoopproces van AB-huis zou worden geanalyseerd en op basis hiervan onderzocht zou worden of verbeteringen in het proces voor toekomstige verkoopprocedures mogelijk zijn. De geleerde lessen worden betrokken in het nieuwe verkoopbeleid voor vastgoed.
 • 306
 • Ambachts- en baljuwhuis
 • Nagegaan wordt of vaststellingsovereenkomst onder geheimhouding voor raad ter inzage gelegd kan worden.