link naar deze pagina

Commissie Burger & Bestuur Voorschoten - 23 januari 2020

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. mr.drs. C. Bremmer

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld aan de vergadertafel plaats te nemen om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
3
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
4
Onderzoek Rekenkamercommissie Kaderstellende rol van de raad
De Rekenkamercommissie WVOLV heeft onderzoek gedaan naar de kaderstellende rol van de gemeenteraad. In september 2019 heeft de voorzitter van de RKC het rapport in de commissie toegelicht. Daarnaast heeft het Presidium besloten het rapport eerst te bespreken in de Werkgroep Voorkantsturing. Bijgaand raadsvoorstel is namens de werkgroep opgesteld.
5
Achtste wijziging Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland
Op 31 oktober 2019 heeft de raad zich in een zienswijze positief uitgesproken over de mogelijkheid voor de diverse gemeenschappelijke regelingen om lid te worden van een werkgeversvereniging. Voor Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland is voor het lidmaatschap aanvullend een technische wijziging van de regeling nodig. Het besluit wordt genomen door de deelnemende besturen; dat zijn zowel de raden als colleges van de deelnemende gemeenten. Daarom liggen voor de achtste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland twee beslispunten voor.
6
Quick scan Rekenkamercommissie financiele kengetallen
Het is gebruikelijk dat de Rekenkamercommissie (RKC) uitgebrachte rapporten toelicht aan de raad. In het geval van deze quickscan is dat gebeurd tijdens een workshop financiële kengetallen op 9 oktober 2019. Na de toelichting neemt de raad een besluit over (de aanbevelingen uit) het rapport. Daartoe is de quickscan geagendeerd voor inhoudelijke bespreking in deze commissievergadering. Er wordt gevraagd te reflecteren op de aanbevelingen. Na de commissievergadering zal een raadsbesluit worden opgesteld voor besluitvorming in de raad van 30 januari 2020.
7
Kaderbrief Werkorganisatie Duivenvoorde 2021
De kaderbrief van de WODV gaat onder meer in op formatieve ontwikkelingen (minder formatie door beperking openingstijden klantcontactcentrum, meer BOA’s, breed inzetbare medewerkers vooralsnog binnen de begroting) en de beoogde ontwikkeling naar een lichtere bestuursvorm (bedrijfsvoering GR). Voor de beweging naar de Leidse regio is extra personele inzet nodig.
Nadere toelichting Griffie:
In het kader van de wens van de raad om meer aan de voorkant te sturen op de begroting van gemeenschappelijke regelingen, is het gewenst dat daarover eerst gesproken kan worden aan de hand van een kaderbrief. Dit geldt ook voor de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV). Voorstel is om de leden van het Algemeen Bestuur WODV een reactie te geven op deze kaderbrief met het verzoek daarmee rekening te houden bij het opstellen van de WODV-begroting.
Over verschillende ontwikkelingen op het gebied van regionalisering heeft de raad de ‘Informatiebrief 089 stand van zaken Routekaart’ ontvangen (16 december 2019, Z/17/011355, 166008); deze wordt op de LIS van 30 januari 2020 geplaatst en kan desgewenst worden geagendeerd voor de volgende commissieronde. Daarnaast is de brief 01 over “omklapping Sociaal Domein” (over verschuiving naar Leidse regio) ontvangen (7 januari 2020, Z/18/024052/ 166433), waarvan bespreking voorzien is in de commissie M&S in februari 2020.
8
Informatiebrief over lobbystrategie
Naar aanleiding van brieven nummers 838, 840, 857 en 858 op de lijst ingekomen stukken van 31 oktober 2019, is op voorstel van de D66-fractie besloten een keer in commissie Burger en Bestuur te praten over de lobbystrategie van de gemeente. De wethouder heeft met het oog hierop toegezegd met een informatiebrief te komen over de ontwikkelingen en lobby ten aanzien van de omvang en verdeling van het Gemeentefonds. De bespreking kan aan de hand van deze brief plaatsvinden.
9
Voorbereiden regiodag Holland Rijnland 29 januari 2020
10
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
11
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
12
Sluiting