link naar deze pagina

Commissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten - 16 september 2021

Locatie: Online
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Mw. J.C. Schroot
Toelichting: Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats. De vergadering is live te volgen via You Tube. Kopieer deze link in uw browser: https://www.youtube.com/watch?v=9zKsdwEPuuA

De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
Deze vergadering vindt online plaats. U kunt inspreken op de volgende manieren:
1\. Insprekers die beschikken over een communicatiemiddel met internetverbinding\, microfoon en camera kunnen vanuit huis online inspreken\.
2\. Insprekers die hierover niet beschikken\, kunnen naar de raadszaal komen alwaar voor hen een tablet beschikbaar is\, waarmee inspreken in de online vergadering mogelijk is\.
3\. Het is ook mogelijk een brief of email aan de raad te sturen om uw mening over een onderwerp kenbaar te maken\.
Insprekers wordt verzocht zich uiterlijk maandag voorafgaand aan de vergadering te melden bij de griffie via griffie@voorschoten.nl.
3
Presentatie Belangenvereniging Krimwijk over rapport Krimwijk duurzaam!
Op 8 juli jl. heeft de Belangenvereniging Krimwijk een rapport uitgebracht: Krimwijk Duurzaam! Op verzoek van het CDA heeft de raad op 15 juli ermee ingestemd de vereniging het rapport te laten presenteren in de commissie WRG. De presentatie wordt gegeven door de voorzitter van de vereniging, de heer Thunnissen.
4
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
5
Verordening Duurzaamheidsfonds Voorschoten 2021
De gemeente Voorschoten werkt aan een CO2 neutraal Voorschoten en aan een gezonde leefomgeving. Dat willen we doen samen met alle inwoners en bedrijven. Er zijn veel actieve organisaties in Voorschoten die hieraan willen bijdragen. Vaak kost het organiseren van activiteiten geld. Voorschoten wil deze activiteiten mogelijk maken en ondersteunen. De raad stelt daarvoor € 72.000 ter beschikking om duurzame initiatieven te stimuleren. Er is nog geen regeling ingesteld om dit in goede banen te leiden. Deze verordening voorziet hierin. De regeling houdt in dat organisaties uit Voorschoten een bedrag tussen de € 500 en
€ 7.500 kunnen aanvragen.
6
Brief omwonenden over waterspeeltuin en speelruimteplan
Het CDA heeft verzocht deze brief te agenderen. De (achtergrond) motivatie om speelruimte(plan) te bespreken is als volgt;

* We hebben beleid / een kader voor het onderhoud en vervanging van speelruimten. Dit is het beheerplan speelruimten. Dit loopt overigens in 2020 af (net als alle andere beheerplannen).
* We hebben geconstateerd dat er op het grasveld bij de Friso-zaal een nieuwe speelruimteplek is gerealiseerd die- en nu komt het - niet in het door de raad vastgestelde beheerplan zit. College wijkt dus af van het kader.
* Derden – zoals de mensen bij St. Nicolaespad – willen ook wel een speelplek. Dit krijgen ze niet onder verwijzing naar het door de raad vastgestelde kader. De vraag is dus: hoe kan het dat bij de Friso in afwijking van het kader van de raad iets nieuws wordt gebouwd terwijl dat op een andere plek kennelijk niet kan? (Dat lijkt “zwaar uitgedrukt” op willekeur en roept bij burgers vragen op). Die afweging zou toch door de raad moeten worden gemaakt? Bijv. op basis een beheerplan, in casu van het nieuwe beheerplan speelplekken (2021 – 2024).
7
Beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 193 CDA over strooi- en veegbeleid
In de raad van 1 april 2021 is door ONS verzocht deze brief te agenderen voor bespreking, met name met het oog op de relatie met het thema Voorschoten fietsgemeente. Toelichting op de agendering door ONS: Door het CDA zijn vragen gesteld over het strooibeleid van de afgelopen winter.
In de raad heeft ONS aangegeven daarbij het strooibeleid met betrekking tot de fietspaden te willen betrekken. De afgelopen winter bleek, dat fietsen op heel veel plekken in de gemeente niet mogelijk was. Omdat wij in het kader van het mobiliteitsbeleid/mobiliteitsplan fietsen willen bevorderen, is de vraag of er gekeken kan worden of aanscherping van het beleid t.a.v. de fietspaden noodzakelijk is c.q. hoe hier door het college tegenaan gekeken wordt. Uiteraard hoort ONS graag van de andere fracties wat zij vinden.
8
Voorbereiden portefeuillehoudersoverleggen Holland Rijnland 22 september 2021
Een oplegnotitie is toegevoegd.
9
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
10
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
11
Sluiting