link naar deze pagina

Commissie Mens & Samenleving Voorschoten - 22 juni 2017

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. M. van der Meij
Toelichting: Let op: om 19.00 uur is er een toelichting door de directeur, de heer De Gouw, over Veilig Thuis en de begroting 2018 van de RDOG.

0
19.00-19.30 Toelichting de heer De Gouw op Veilig Thuis en begroting RDOG
1
Opening en vaststelling agenda
2
Spreekrecht
Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld aan de vergadertafel plaats te nemen om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
3
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.
4
Eerste wijziging verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorschoten 2015
Voorgesteld wordt de ‘Verordening tot eerste wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorschoten’ vast te stellen.
5
Zienswijze begroting Inkoopbureau H10
Voorgesteld wordt over de concept gewijzigde begroting 2017 en ontwerp begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Inkoopbureau H-10 een zienswijze naar voren te brengen bij het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling H-10, zoals verwoord in de bij dit besluit behorende ontwerp-brief.
6
Zienswijze begroting RDOG 2018
Voorgesteld wordt aan het Algemeen Bestuur van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden de zienswijze kenbaar te maken op de op de Programmabegroting 2018 van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, overeenkomstig bijgevoegde brief en de benodigde extra bijdrage 2018 ad € 7.488 op te nemen in de gemeentelijke meerjarenbegroting 2018-2021.
7
Integraal plan van aanpak integratie en participatie statushouders
Vanwege provinciaal toezicht is het bijbehorende raadsvoorstel nog niet beschikbaar. Naar verwachting komt het voorstel dinsdag 13 juni beschikbaar.
8
Opvang van daklozen in Voorschoten n.a.v. agendapunt 4 PHO Maatschappij Holland Rijnland 7 juni 2017
Zie de bijlage voor de motivering van GroenLinks voor agendering van dit onderwerp.
9
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Bij elke brief heeft de griffier een procedureel voorstel geformuleerd. Zo nodig biedt dit voorstel ruimte om op een ander moment de brief inhoudelijk te behandelen. In de meeste gevallen kan een brief door het college van burgemeester en wethouders worden afgehandeld. In dat geval zal bij de afhandeling gelet worden op eventuele opmerkingen die in een commissievergadering worden gemaakt. In de commissievergadering is beperkt gelegenheid over de inhoud van een brief een opmerking te maken of een vraag te stellen. Het is niet de bedoeling om in de raadsvergadering nog brieven inhoudelijk aan de orde stellen.
De informatiebrieven van het college worden ook aan dit agendapunt gekoppeld. Dit is gedaan als extra dienstverlening voor de raads- en commissieleden. Duidelijk moet zijn dat dit niet betekent dat deze brieven ter bespreking voorliggen en dus geen agendapunt zijn. Deze brieven zijn op een eerder moment al aan de raad verzonden. Agendering van deze brieven is mogelijk met opgave van redenen. In dat geval komt de brief op de eerstvolgende - nog te versturen - agenda van de commissie, als de agenda dat toelaat, e.e.a. ter beoordeling van het presidium.
10
Stand van zaken toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen
Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.
11
Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie.
D66 stelt vragen over het aanbieden van thuiszorg en doorbetaling huishoudelijke hulp in vakantietijd.
GL stelt vragen over het hitteplan en de schakelklas.
12
Sluiting