link naar deze pagina

Raadsvergadering Wassenaar - 31 mei 2022

Locatie: De Paauw, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. L.A. de Lange

1
Opening vergadering en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Inspreken
4
Notulen 10 mei 2022
5
Lijst ingekomen stukken
6
Benoeming commissieleden
7
Hamerstukken
7.a
Principeverzoek Buurtweg 113A
7.b
Start bestemmingsplanprocedure Laan van Pluymestein 11 en Het Kerkehout 64
7.c
Herziening APV
7.d
Zienswijze op de ontwerpbegroting MRDH 2023 en de Begrotingsjaarschijf 2022 voor wat betreft infrastructurele doorstromingsmaatregelen uit het Transitieprogramma OV en corona.
7.e
Zienswijze ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 GR Omgevingsdienst Haaglanden
7.f
Zienswijze ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 GR Avalex
7.g
Zienswijze ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 GR BSGR
7.h
Zienswijze ontwerp programmabegroting 2023 GR Veiligheidsregio Haaglanden
7.i
Zienswijze ontwerpbegroting 2023 GR GGD en VT Haaglanden
7.j
Zienswijze ontwerpbegroting 2023 GR Kust, Duin en Bollenstreek
7.k
Zienswijze ontwerpbegroting 2023 GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
8
Zesde wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Wassenaar 2015
8.a
Ingediende amendementen
9
Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Wassenaar
10
Vragenronde
11
Sluiting vergadering