link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 29 april 2021

Locatie: Online
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Ch. Aptroot
Toelichting: Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats. De vergadering is live te volgen via You Tube.
De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Beëdiging burgercommissielid
De fractie van GroenLinks heeft een burgercommissielid aangemeld, mevrouw Nicole Spaans. Zij wordt in deze vergadering beëdigd.
3
Vaststellen raadsnotulen
Bij de griffie zijn geen wijzigingsvoorstellen voor de voorgelegde concept-notulen. Voorstel is de notulen ongewijzigd vast te stellen.
4
Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
Bij elke brief heeft de griffie een procedureel afdoeningsvoorstel geformuleerd. Aan de raad wordt voorgesteld overeenkomstig dit afdoeningsvoorstel te besluiten. Als de raad een brief op een andere manier wil afhandelen, kan dit voorafgaand aan of in de vergadering worden aangeven. Het afdoeningsvoorstel wordt dan gewijzigd. In de raadsvergadering is er voor raadsleden beperkt gelegenheid over de inhoud van een brief een enkele opmerking te maken of een enkele vraag te stellen. In de meeste gevallen kan een brief door het college van burgemeester en wethouders worden afgehandeld. De raad zal daarvan een afschrift ontvangen. In dat geval zal bij de afhandeling gelet worden op eventuele opmerkingen die in een raadsvergadering worden gemaakt. Het is niet de bedoeling dat de raad brieven uitvoerig inhoudelijk aan de orde stelt bij het agendapunt Lijst ingekomen stukken. Als een raadslid een brief inhoudelijk wil bespreken, kan dat verzocht worden met opgave van redenen en het doel van de bespreking. Een verzoek om agendering van een brief hoeft niet te wachten tot de raadsvergadering, maar mag op ieder moment ook bij de griffie worden aangemeld. De brief kan op de eerstvolgende - nog te versturen - agenda van de commissie worden geagendeerd, als de agenda dat toelaat, e.e.a. ter beoordeling van het presidium.
4.1
Brief van instelling/burger
pdf 1494 Email dd 26-03-2021 inwoner over woonwagen- en standplaatsbeleid (inf brief 017).pdf (57KB)
pdf 1495 Actiecomite Raden in Verzet met voortgangsnotitie begin april 2021.pdf (601KB)
pdf 1496 Brief dd 04-04-2021 inwoner over geactualiseerde planlijst VS per 01-03-2021.docx (15KB)
pdf 1497 BSGR - Aanbiedingsbrief dd 01-04-2021 van jaarstukken 2020 en meerjarenbegroting 2022-2025.pdf (109KB)
pdf 1497 BSGR - Accountantsverslag 2020.pdf (462KB)
pdf 1497 BSGR - Begroting 2022-2025 na AB.pdf (1.2MB)
pdf 1497 BSGR - Controleverklaring 2020.pdf (145KB)
pdf 1497 BSGR - Jaarstukken 2020 na AB.pdf (1.7MB)
pdf 1498 Email dd 01-04-2021 Best.St. Dierenambulance-Vogelasiel r Leiden over o.a. financiering wildopvangcentra (incl. bijlagen).pdf (491KB)
pdf 1499 Email dd 01-04-2021 Gem Dinkelland met motie over borstkankeronderzoek (incl. bijlagen).pdf (856KB)
pdf 1500 Email dd 06-04-2021 inwoner over oversteek Elstlaan Laan van Langenhorst.pdf (102KB)
pdf 1501 Email dd 06-04-2021 Stichting BOK met voorbeeld motie Steun aan de makers (incl. bijlage).pdf (180KB)
pdf 1506 Actiecomite Raden in Verzet met voortgangsnotitie 15 april 2021.pdf (557KB)
pdf 1508 Email dd 14-04-2021 inwoner over verkeerssituatie vd Elstlaan.pdf (96KB)
pdf 1509 Holland Rijnland - Aanbiedingsemail dd 15-04-2021 van concepten begroting en jaarrekening 2022.pdf (122KB)
pdf 1509 Holland Rijnland - Concept Begroting 2022.pdf (537KB)
pdf 1509 Holland Rijnland - Concept Jaarstukken 2020.pdf (578KB)
pdf 1513 ODWH - Aanbiedingsemail dd 15-04-2021 van beleidsmatige kaders en voorlopige jaarrekening.pdf (173KB)
pdf 1513 ODWH - Jaarstukken 2020.pdf (2MB)
pdf 1513 ODWH - Kadernota 2022.pdf (938KB)
pdf 1514 RDOG - Aanbiedingsbrief dd 14-04-2021 van begroting 2022 en businesscase II 2024.pdf (231KB)
pdf 1514 RDOG - Bijlage I - Programmabegroting 2022 RDOG Hollands Midden voor zienswijze.pdf (1.3MB)
pdf 1514 RDOG - Bijlage II - Business case II.pdf (1.2MB)
pdf 1514 RDOG - Bijlage III - BPI BPK specificatie per gemeente.pdf (207KB)
pdf 1515 SbJH - Aanbiedingsbrief dd 01-04-2021 meerjarenbegroting 2022-2025 en jaarstukken 2020 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden.pdf (101KB)
pdf 1515 SbJH - Begroting 2022.pdf (866KB)
pdf 1515 SbJH - Jaarstukken 2020.pdf (830KB)
pdf 1516 VRHM - Aanbiedingsbrief dd 14-04-2021 van voorlopige Jaarstukken 2020.pdf (1.2MB)
pdf 1516 VRHM - Voorlopige jaarstukken 2020.pdf (1.4MB)
pdf 1519 Brief dd 21-04-2021 inwoner over ambtelijke capaciteit en prioritering woningbouw.docx (13KB)
pdf 1520 Brief dd 22-04-2021 Alliantie Burgers VS over Informatieverstrekking en Transparantie in Voorschoten a.odt (11KB)
pdf 1521 Brief dd 22-04-2021 St. Ned. Haarden- en Kachelbranche over houtrook in Nederland (incl. bijl.).pdf (1.3MB)
pdf 1522 ODWH - Aanbiedingsemail dd 23-04-2021 van begroting 2022 en meerjarenbegr. 2023-2025.pdf (175KB)
pdf 1522 ODWH - Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.pdf (1.6MB)
pdf 1523 WODV - Aanbiedingsbrief dd 06-04-2021 met Jaarstukken 2020 WODV incl. accountantsverklaring (ontvangen 23-04-2021) (1).pdf (661KB)
pdf 1523 WODV - Jaarstukken 2020 Werkorganisatie Duivenvoorde incl BT Accountantsverklaring.pdf (1.3MB)
4.2
Informatiebrieven van het College van B&W
4.3
Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
5
Vragenuurtje en actuele bestuurlijke aangelegenheden
Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter. Het vragenuur is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
Het CDA heeft vragen aangekondigd over de brug aan de Hofvliet die sinds kort permanent geopend is.
6
HAMERSTUKKEN
De raadscommissies hebben geadviseerd de volgende agendapunten als hamerstuk te behandelen.
6.1
Besluit ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester
Mevrouw Nadine Stemerdink wordt op 17 mei 2021 beëdigd als burgemeester van de gemeente Voorschoten. Dit raadsvoorstel is bedoeld om de burgemeester vooruitlopend op haar verhuizing naar Voorschoten ontheffing te verlenen van de verplichting om haar woonplaats in de gemeente te hebben.
6.2
(Her) aanwijzing secretaris Rekenkamercommissie WVOLV
Voorgesteld wordt de heer G. Lappee, met terugwerkende kracht per 1 maart 2021, aan te wijzen als secretaris van de Rekenkamercommissie WVOLV, onder voorbehoud van gelijkluidende besluitvorming door de raden van Wassenaar en Leidschendam-Voorburg.
6.3
Bestemmingsplan Intratuin
Het ontwerp bestemmingsplan \`Korte Vliet-Leidseweg Noord deel Noord’ en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder hebben van 5 november 2020 tot en met 16 december 2020 ter visie gelegen. Tijdens de tervisielegging zijn acht ontvankelijke zienswijzen ingediend. Met dit voorstel worden de nota van beantwoording, de nota van wijzigingen en in het verlengde daarvan het bestemmingsplan \`Korte Vliet-Leidseweg Noord deel Noord’ ter vaststelling voorgelegd.
pdf Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Korte Vliet-Leidseweg Noord deel Noord (get.) w.pdf (2MB)
pdf Bijlage 1 Zienswijze 1 ontwerp-BP Korte Vliet-Leidseweg NdN (107KB)
pdf Bijlage 1 Zienswijze 2 ontwerp-BP Korte Vliet-Leidseweg NdN (669KB)
pdf Bijlage 1 Zienswijze 3 ontwerp-BP Korte Vliet-Leidseweg NdN (259KB)
pdf Bijlage 1 Zienswijze 4 ontwerp-BP Korte Vliet-Leidseweg NdN. (207KB)
pdf Bijlage 2 Nota van beantwoording (75KB)
pdf Bijlage 3 Nota van wijzigingen (37KB)
pdf Bijlage 4a Toelichting BP Korte Vliet-Leidseweg Noord deel Noord (49.7MB)
pdf Bijlage 4a.1 Akoestisch onderzoek (2.5MB)
pdf Bijlage 4a.2 Bodemonderzoek (46.8MB)
pdf Bijlage 4a.3 Archeologische bureauonderzoek (2.6MB)
pdf Bijlage 4a.4 Quick scan flora en fauna (3.7MB)
pdf Bijlage 4a.5 Onderzoek stikstofdepositie (543KB)
pdf Bijlage 4a.6 Verkeerskundig onderzoek (763KB)
pdf Bijlage 4a.7 Besluit hogere waarden (119KB)
pdf Bijlage 4a.8 M.e.r.-beoordelingsbesluit (356KB)
pdf Bijlage 4a.9 Nota van beantwoording (225KB)
pdf Bijlage 4b Regels BP Korte Vliet-Leidseweg Noord deel Noord (3.4MB)
pdf Bijlage 4b.1 Staat van bedrijfsactiviteiten (1.2MB)
pdf Bijlage 4b.2 Bebouwingsprofiel van de drie huizenrijen evenwijdig aan de Korte Vliet (186KB)
pdf Bijlage 4b.3 Inrichtingsplan klimaatadaptiviteit (409KB)
pdf Bijlage 4b.4 Lijst natuurinclusieve voorzieningen (150KB)
pdf Bijlage 4c Verbeelding BP Korte Vliet-Leidseweg Noord deel Noord (564KB)
pdf Beantwoording technische vragen 369 D66 over BP Korte Vliet-Leidseweg Noord deel Noord.doc (621KB)
pdf Memo dd 20-04-2021 WH Cramwinckl met beantwoording mondelinge vragen BP Korte Vliet (WRG 08042021).docx (330KB)
6.4
Zienswijze ontwerp-programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) heeft de ontwerpbegroting 2021 aan de raad aangeboden. De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de begroting kenbaar te maken ten behoeve van de definitieve begroting. Bij dit agendapunt ligt een concept-zienswijze voor.
7
BESPREEKPUNTEN
De navolgende inhoudelijke agendapunten worden op de reguliere wijze als bespreekpunt behandeld.
8
Verordening afvoer hemel- en grondwater Gemeente Voorschoten 2021
De verwachte toename in de intensiteit van regenbuien heeft invloed op de krappe capaciteit van het huidige rioolstelsel. Het vergroten van het huidige riool en het afkoppelen van het hemelwater wordt beperkt door de benodigde ondergrondse ruimte. De levering van drinkwater door de drinkwaterbedrijven wordt een steeds grotere opgave door de groei van de bevolking. De toename van regenbuien en de verwachte schaarste in drinkwater hebben deelnemers van de samenwerking waterketen Leidse Regio (gemeente Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Wassenaar, Voorschoten, Hoogheemraadschap van Rijnland en drinkwaterbedrijf Dunea) doen besluiten om een hemel- en grondwaterverordening te ontwerpen. Deze moet moet bij nieuwe ontwikkelingen en vernieuwbouw een bijdrage leveren aan het terugdringen van verbruik drinkwater tussen 15% en de 25% en tijdens een regenbui het reduceren van het direct lozen van hemel- en grondwater op het riool tussen de 25% en de 35%. De raad wordt voorgesteld deze verordening vast te stellen.
Naar aanleiding van de behandeling in de commissie is het raadsvoorstel aangepast, zie de bijlage.
9
Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. Met voorliggend raadsvoorstel en -besluit wordt de APV herzien. Naast tekstuele 'technische' aanpassingen bevat het voorstel inhoudelijke aanpassingen. Het gaat om de toevoeging van een lachgasverbod, een verbod tot het oplaten van ballonnen en het buiten gebruiken van plastic/metalen confetti, een bredere toepassing van het artikel over drugshandel op straat, een ruimere sluitingsbevoegdheid van de burgemeester met betrekking tot voor publiek openstaande gebouwen en een mogelijkheid tot het instellen van een verbod tot exploiteren van een bedrijf zonder benodigde vergunning bij criminogene gebouwen, bedrijven of gebieden. Naast de wijziging van de APV is het voorstel dat college een voorstel aan de raad voorbereidt waarin de kaders en voorwaarden worden beschreven voor het toestaan van één speelautomatenhal in Voorschoten.
10
Reactie toezichtsbrief provincie Zuid-Holland op de begroting 2021
De provincie heeft als toezichthouder op de gemeentefinanciën geconstateerd dat de programmabegroting 2021 van Voorschoten voldoet aan de criteria voor repressief toezicht. Dit houdt in dat de gemeente de begroting direct kan uitvoeren. De provincie heeft enkele aandachtspunten meegegeven. Er ligt een conceptantwoord ter vaststelling voor.
11
Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding van stukken die aan de raad onder geheimhouding zijn aangeboden moet in de eerstvolgende raadsvergadering worden bekrachtigd. Op de dag van de vergadering wordt bezien of een dergelijk besluit moet worden genomen.
12
Benoeming en beëdiging lid en herbenoeming voorzitter Rekenkamercommissie
Voorgesteld wordt de heer M. Spaan te benoemen tot lid van de Rekenkamercommissie WVOLV (RKC). Door het aangekondigde vertrek van de heer Segers was een vacature ontstaan, waarin voorzien wordt met de benoeming van de heer Spaan. De heer Segers wordt bedankt voor zijn inzet in de afgelopen zes jaar dat hij lid was van de RKC. De heer Kamermans wordt herbenoemd voor een tweede termijn als voorzitter van de RKC. Hiermee is de RKC weer volledig bemenst.
Dit is geen bespreekpunt; de commissie Burger en Bestuur heeft geadviseerd dit voorstel als hamerstuk te behandelen. Wel vindt in deze raadsvergadering de beëdiging van de heer Spaan plaats. Het agendapunt is aan het eind van de agenda geplaatst, omdat de raad het besluit neemt onder voorbehoud van positieve besluitvorming in de andere gemeenten. De gemeenteraad van Oegstgeest moet nog een besluit nemen. Dit gebeurt eerder op de avond van 29 april.
13
Overig (w.o. moties vreemd aan de orde van de dag)
14
Sluiting